Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

268/2017 Z. z.

najpravo.sk • 28.11. 2017, 17:21

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom návrhu zákona je:

-           zaviesť základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu,

-           zaviesť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, ak obsahujú požadovaný objem biopaliva a primiešané biopalivo spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a začať ju uplatňovať prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni uverejnenia oznámenia Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie,

-           spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľskom podniku,

-           doplniť niektoré ustanovenia o zábezpeke na daň,

-           sprísniť podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných látok (§ 25b),

-           upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje s dostatočnou legisvakančnou lehotou 1. januára 2018 okrem ustanovení týkajúcich sa problematiky obchodovania s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018 a ustanovení týkajúcich sa daňového zvýhodnenia biopalív, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie je podrobne uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami              a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

 

K článku I

 

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.

 

K bodu 2

            Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

 

K bodu 3

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa okruh energetických surovín, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona ale sú predmetom dane podľa  zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 4

Navrhovanou úpravou sa upravuje okruh biogénnych látok. Bioplyn sa nahrádza pokročilým biopalivom, ktoré je podľa osobitného predpisu (zákona č. 309/2009 Z. z.) považované za biopalivo druhej generácie vyrobené na báze nepotravinárskych surovín.

 

K bodom 5 a 6

            Navrhovanými úpravami sa zavádza základná sadzba dane na motorový benzín a základná sadzba dane na plynový olej (motorovú naftu). Túto sadzbu dane na pohonné látky (motorový benzín alebo motorovú naftu) si uplatní osoba, ktorá si pri ich uvedení do daňového voľného neuplatnila sadzbu dane podľa § 7 návrhu zákona keďže pohonné látky nespĺňali kritériá na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane podľa § 7 návrhu zákona.

 

K bodu 7 a 50

Legislatívno-technické úpravy súvisiace so zavedením základnej sadzby dane na motorový benzín a základnej sadzby dane na plynový olej (motorovú naftu).

 

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava umožňujúca správcovi dane uplatniť sadzbu dane plynového oleja, ak bol vykurovací alebo mazací olej použitý ako pohonná látka a osoba, ktorá použila tento mazací olej ako pohonnú látku nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tohto vykurovacieho alebo mazacieho oleja v súlade s týmto zákonom.

 

K bodu 9

Navrhovaným osobitným ustanovením sa ustanovujú podmienky na uplatňovanie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín a plynový olej (motorovú naftu). Podľa tohto ustanovenia osoba, ktoré uvedie do daňového voľného obehu motorový benzín a plynový olej s požadovaným objemom biopaliva v zmesi a primiešané biopalivá budú spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti, bude si môcť uplatniť zníženú sadzbu dane. S ohľadom na skutočnosť, že takéto daňové zvýhodnenie je považované za štátnu pomoc, bude uplatňovanie tohto daňového zvýhodnenia možné až po jeho notifikácii Európskou komisiou.

K bodom 10 a 21

Navrhovaná úprava ruší oslobodenie biogénnej látky, ktorou je bioplyn a legislatívno-technicky sa upravujú súvisiace ustanovenia.

 

K bodu 11

Navrhovanou úpravou sa pri dodaní leteckých pohonných látok zahraničným leteckým spoločnostiam alebo pri dodaní lodných prevádzkových látok zahraničným lodným spoločnostiam do nádrží lietadiel alebo lodí na ich vlastný pohon a prevádzku spresňuje, že v týchto prípadoch použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja nie je potrebné zaradenie do evidencie užívateľských podnikov a tiež nie je potrebný odberný poukaz.

 

K bodom 12, 13 a 32

Navrhovaná úprava upravuje a spresňuje podmienky zrušenia platného odberného poukazu vydaného colným úradom užívateľskému podniku. Súčasne sa upravuje a spresňuje vyradenie užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov a niektoré ustanovenia súvisiace s týmito úpravami.

 

K bodom 14 a15

Legislatívno-technické úpravy, ktoré rozširujú vznik daňovej povinnosti o situácie kedy boli predmetné minerálne oleje dodané a ponúkané na použitie ako pohonná látka a súčasne sa primerane upravuje platiteľ dane.

 

K bodu 16

Navrhovaná úprava umožní vrátenie dane osobe, ktorá si uplatnila základnú sadzbu dane na pohonné látky, ktoré obsahovali požadovaný objem biopaliva, avšak v čase podania daňového priznania táto osoba nevedela preukázať, že tieto biopalivá spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti.

 

K bodu 17

Navrhovanou úpravou sa spresňuje, že odchýlky uvedené v tomto ustanovení sa uplatnia len na toho prevádzkovateľa daňového skladu, ktorý v pozastavení dane skladuje, prijíma a odosiela, prípadne mieša len minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711. Ak tento prevádzkovateľ daňového skladu v pozastavení dane skladuje, prijíma a odosiela, prípadne mieša aj iné minerálne oleje ako minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711, tieto odchýlky nie je možné uplatniť.

 

K bodom 18 a 20

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa ustanovuje, že prítomnosť zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom pri výrobe zmesi minerálneho oleja biogénnej látky nie je povinná. Colný úrad sám rozhodne o prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom pri výrobe zmesi minerálneho oleja biogénnej látky na základe analýzy rizík jednotlivých daňových subjektov z pohľadu ich daňovej spoľahlivosti. Navrhované opatrenie umožní colnému úradu operatívne sústrediť svoje personálne zdroje do tých výrobných podnikov, pri ktorých má dôvodné podozrenie, že pri výrobe zmesi dochádza k porušovaniu zákona.

 

K bodu 19

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozširuje okruh biogénnych látok, ktoré môže prevádzkovateľ daňového skladu podnik na výrobu minerálneho oleja používať na výrobu zmesi biopaliva s motorovou naftou.

K bodu 22

Legislatívno-technická úprava spresňujúca podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

 

K bodu 23

Navrhovanou úpravou sa stanovuje prevádzkovateľovi daňového skladu povinnosť uviesť k jednotlivým druhom minerálnych olejov, o ktoré chce rozšíriť výrobu alebo sortiment skladovania, aj ich predpokladané množstvo v príslušných objemových jednotkách.

 

K bodu 24

Legislatívno-technická úprava dopĺňajúca podmienky na odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak nebola doplnená zábezpeka na daň v daňovom sklade v stanovenej lehote.

 

K bodu 25

Navrhovaná úprava umožní colnému úradu odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja výrobné zariadenie predal alebo toto výrobné zariadenie bolo zničené.

 

K bodu 26

Navrhovaná úprava umožní colnému úradu pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu zloženú zábezpeku na daň podľa § 22 a 22a použiť na úhradu dane.

 

K bodom 27 a 28

Legislatívno-technická úprava spresňujúca povinnosti prevádzkovateľa daňového skladu, podniku na výrobu minerálneho oleja, ktorému colný úrad úplne alebo čiastočne upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri úprave (doplnení) zábezpeky na daň.

 

K bodu 29

Navrhovanou úpravou sa legislatívno-technicky spresňujú niektoré podmienky na posúdenie daňovej spoľahlivosti prevádzkovateľa daňového skladu, podniku na výrobu minerálneho oleja.

 

K bodu 30

Navrhovaná úprava umožní colnému úradu v odôvodnených prípadoch (napr. ohrozenie  vymáhateľnosti nezaplatenej dane alebo bude jej vymáhanie spojené so značnými ťažkosťami) rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového skladu je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň vo výške dane, ktorá by mohla vzniknúť z množstva minerálneho oleja skladovaného vo všetkých daňových skladoch v pozastavení dane. To oprávnenie nebude možné uplatniť na  prevádzkovateľa daňového skladu, podniku na výrobu minerálneho oleja, ktorému colný úrad upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň úplne.

 

K bodu 31

Navrhovanou úpravou sa spresňuje definícia miesta priameho dodania na daňovom území.

 

K bodom 33, 34 a 35

Touto úpravou sa ustanovuje povinnosť príjemcovi v mieste priameho dodania oznámiť colnému úradu adresu priameho dodania. Zároveň sa umožňuje colnému úradu uložiť príjemcovi minerálneho oleja aby pred začatím prepravy bezodkladne oznámil colnému úradu prijatie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému a zdržal sa vyloženia, prečerpania minerálneho oleja alebo akéhokoľvek nakladania s týmto minerálnym olejom počas dvoch hodín od zaslania tohto oznámenia.

 

K bodu 36

Navrhovaná úprava umožní Kriminálnemu úradu finančnej správy pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi, registrovanému odosielateľovi užívateľskému podniku, ak bolo vyšetrovateľom finančnej správy začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu. Uvedené oprávnenie Kriminálneho úradu finančnej správy sa nebude vzťahovať na osobu, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, podnikom na výrobu minerálneho oleja, ktorej colný úrad upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň úplne alebo čiastočne, t. j. na daňovo spoľahlivú osobu.

 

K bodu 37

Navrhovanou úpravou sa jednoznačnejšie stanovuje lehota kedy je oprávnený príjemca povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň a v akej výške.

 

K bodu 38

Navrhovanou úpravou sa spresňujú podmienky na zníženie zloženej zábezpeky na daň a jednoznačne sa stanovuje výpočet sumy, o ktorú colný úrad zníži zábezpeku na daň ak žiadateľ o zníženie zábezpeky na daň splnil všetky podmienky.

 

K bodu 39

Legislatívno-technická úprava spresňujúca lehotu zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.

 

K bodom 40 a 41

Legislatívno-technická úprava spresňujúca stav kedy colný úrad odníme povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.

 

K bodu 42

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa stanovuje, že obchodovať s vybraným minerálnym olejom na daňovom území je možné až po vydaní povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom colným úradom.

 

K bodu 43

V súvislosti s osobitným ustanovením, ktorým sa upravujú podmienky na uplatňovanie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín a plynový olej (motorovú naftu), ktoré nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni uverejnenia oznámenia Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie je potrebné v ustanovení o distribúcii a predaji pohonných látok doplniť pohonné látky s touto daňovo zvýhodnenou sadzbou dane.

 

K bodu 44

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje spresniť a doplniť ustanovenia upravujúce obchodovanie s minerálnym olejom, ktorým sú motorový benzín, motorová nafta a LPG (ďalej len „pohonné látky“) v daňovom voľnom obehu. Touto úpravou sa predovšetkým navrhuje:

-           spresniť definíciu predajcu pohonných látok a podmienky na vydanie povolenia na predaj pohonných látok,

-           upraviť a doplniť podmienky, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá chce na daňovom území obchodovať s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu a zároveň sa navrhuje doplniť a spresniť povinnosti držiteľa povolenia na distribúciu alebo držiteľa povolenia na predaj,

-           doplniť postup distribútora pohonných látok, predajcu pohonných a spotrebiteľa pohonných látok keď ukončia svoju podnikateľskú činnosť,

-           jednoznačne stanoviť, že predajca pohonných látok musí predávať pohonné látky na konečnú spotrebu len prostredníctvom pevne zabudovaných výdajných stojanov, ktoré sú vybavené overeným meracím zariadením.

 

K bodu 45

Navrhovaná úprava umožní Kriminálnemu úradu finančnej správy dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia na obchodovanie, alebo povolenia na distribúciu, alebo povolenia na predaj (ďalej len „pozastavenie uplatňovania povolenia“), ak bolo vyšetrovateľom finančnej správy začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu, a to na obdobie najviac 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o pozastavení uplatňovania povolenia. V odôvodnených prípadoch (napr. pri vyšetrovaní zložitých obchodných prípadov  v súčinnosti so zahraničnými partnerskými zložkami, overovaní skutočností výsledkami laboratórnych a expertíznych záverov, potrebe vyhotovenia znaleckých posudkov alebo znaleckých expertíz) bude možné predĺžiť pozastavenie uplatňovania povolenia až na 120 dní. Zároveň sa navrhuje aby rozhodnutie o pozastavení uplatňovania povolenia bolo vykonateľné dňom jeho doručenia, pričom dotknutá osoba bude môcť podať odvolanie, ktoré však nebude mať odkladný účinok. Cieľom navrhovaného opatrenia je zabrániť osobe, voči ktorej Kriminálny úradu finančnej správy začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu, v páchaní ďalšej daňovej trestnej činnosti.

Uvedené oprávnenie Kriminálneho úradu finančnej správy sa nebude vzťahovať na osobu, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, podnikom na výrobu minerálneho oleja, ktorej colný úrad upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň úplne alebo čiastočne, t. j. na daňovo spoľahlivú osobu.

 

K bodom 46 a 47

Legislatívno-technická úprava spresňujúca lehotu na oznámenie údajov príjemcom minerálneho oleja pred jeho prijatím na daňovom území a zjednocujúca lehotu na podanie daňového priznania s inými situáciami vzniku povinnosti na podanie daňového priznania.

 

K bodu 48

Legislatívno-technická úprava spresňujúca povinnosť vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument aj pri preprave minerálnych olejov bez daňovej sadzby podliehajúcich kontrole a postupu pri preprave.

 

K bodu 49

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje vybraným osobám povinnosť oznamovať colnému úradu dátum a čas prijatia pohonných látok. Zároveň sa navrhuje umožniť colnému úradu uložiť vybraným osobám v stanovenom časovom období odoberať vzorky pohonných látok, a to za prítomnosti zamestnanca colného úradu a v čase stanovenom colným úradom a tiež nariadiť v odôvodnených prípadoch (napr. overovania druhu pohonnej látky, jej kvality, objemu biopaliva, ktorý je v nej primiešaný a pôvodu a spôsobu nadobudnutia pohonnej látky) uskutočňovanie príjmu pohonných látok len v prítomnosti zamestnanca colného úradu.

 

K bodom 51, 52

Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa upravuje vedenie evidencie finančným riaditeľstvom.

 

K bodom 53 až 57

Legislatívno-technické úpravy správnych deliktov, ktorými sa upravujú a dopĺňajú skutkové podstaty súvisiace s navrhovanými zmenami.

 

K bodom 58 až 60 a 62

Touto navrhovanou úpravou sa má zamedziť uloženiu sankcie neprimeranej skutku, ktorý subjekt vykonal a stanoviť za daňové delikty a priestupky minimálnu a maximálnu výšku pokuty. Colný úrad pri určovaní sankcie posúdi každý jednotlivý delikt alebo priestupok individuálne a uloží sankciu s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

 

K bodu 61

Navrhovaná úprava umožní colnému úradu podať podnet miestne príslušnému živnostenskému úradu na odobratie živnostenského oprávnenia, ak zistí pri distribútorovi pohonných látok alebo predajcovi pohonných látok, ktorému opakovane uložil pokutu za správny delikt, že nebola v predmetnej veci vykonaná náprava.

 

K bodu 63

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným ustanovením o distribúcii predaji pohonných látok.

 

K bodom 64 a 65

Navrhovaná úprava spresňuje, proti ktorému rozhodnutiu colného úradu nie je prípustné odvolanie.

 

K bodu 66

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia.

 

 

K článku II

 

K bodu 1

V súvislosti so zavedením základnej sadzby dane na motorový benzín a základnej sadzby dane na plynový olej (motorovú naftu) je potrebné upraviť predmetné ustanovenie tak, že doterajšie povinnosti vyplývajúce finančnej správe z tohto ustanovenia budú zrušené a zostávajúce kompetencie, ktoré vykonávala finančná správa budú delegované na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 

K bodom 2 až 9

V nadväznosti na vykonané úpravy je potrebné legislatívno-technicky upraviť súvisiace ustanovenia.

 

 

K bodu 10

V nadväznosti na vykonané úpravy je potrebné legislatívno-technicky upraviť prechodné ustanovenia.

 

K bodu 11

V nadväznosti na vykonané úpravy sa vypúšťa príloha č. 1 z dôvodu jej nadbytočnosti.

 

 

K článku III

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 31, 33, 34, 35, 44, 45, 49, 55, 57, 60, 61, 63 a 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018, čl. I bodov 5, 6, 7, 9, 16, 43, 54, 56, 59 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

 

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 16. augusta 2017.

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter Kažimír, v. r.

minister financií Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 837

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: