Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

237/2017 Z. z.

najpravo.sk • 12.10. 2017, 18:30

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.        Všeobecná časť

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súlade s bodom B.10 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 405 z 21. septembra 2016, ktorým sa nahrádza bod B.8 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 z 24. septembra 2014.

 

Navrhovaným zákonom sa transponuje smernica 2014/65/EÚ (zmenená smernicou 2016/1034/EÚ) do právneho poriadku Slovenskej republiky. Smernica 2014/65/EÚ a nariadenie 600/2014/EÚ (zmenené nariadením 2016/1033/EÚ), spoločne označované ako balík MiFID II, sa vzťahujú na trhy s cennými papiermi, investičných sprostredkovateľov a miesta obchodovania. Novým legislatívnym rámcom sa posilňuje a nahrádza súčasný rámec MiFID. Nový rámec vyžaduje, aby miesta obchodovania a systematickí internalizátori poskytli príslušným orgánom referenčné údaje o finančnom nástroji, v ktorých sa jednotným spôsobom opisujú charakteristiky každého finančného nástroja podliehajúceho pôsobnosti balíka 2014/65/EÚ. S cieľom zbierať údaje efektívnym a harmonizovaným spôsobom sa  vypracovala aj novú infraštruktúra zberu údajov a zavádza sa regulácia nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov.   

 

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana a vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe. Predpokladáme pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko sa umožňuje poskytovanie služieb vykazovania údajov, pri prevažujúcich negatívnych vplyvoch na podnikateľské prostredie z dôvodu potreby úprav interných procesov dotknutých subjektov a zvýšeného rozsahu regulačných požiadaviek. Vplyvy na podnikateľské prostredie sa týkajú malých a stredných podnikov. Predkladaný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.

 

Verejnosť k uvedenému materiálu nevzniesla žiadne pripomienky.

 

Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi,  nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. augusta 2017 okrem čl. I bodov 2 až 99, 101 až 103, 110 až 122, 125 až 135 a 137, čl. II bodov 3 až 7, 9 až 23, 25 až 47, 49 až 55 a 57 až 60 a čl. IV bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018 a čl. I bodu 100 § 79i ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 3. septembra 2018, z dôvodu dodržania transpozičnej lehoty predmetnej smernice.

 

B.        Osobitná časť

 

Čl. I

 

K bodu 1 (§ 1)

Ide o vecnú zmenu – smernica 2014/65/EÚ pre účely zberu údajov o transakciách s finančnými nástrojmi zavádza novú infraštruktúru. Tieto údaje budú vykazované poskytovateľmi služieb vykazovania údajov. Ustanovenia o podmienkach pre udelenie príslušného povolenia na vykonávanie činnosti poskytovateľov služieb vykazovania údajov a následnej činnosti sa dopĺňajú do zákona o cenných papieroch a investičných službách.  

 

K bodu 2 (§ 2 ods. 2 písm. s) a t))

Je potrebné zaviesť do sústavy cenných papierov vkladové potvrdenky bližšie špecifikované v § 4b a certifikáty definované v nariadení (EÚ) č. 600/2014.

 

K bodu 3 (§ 2 ods. 2 písm. u))

Ide o vecnú zmenu – bolo potrebné rozšíriť odvolávku aj na ďalšie predpisy, ktoré vymedzujú alebo by mohli vymedziť iné druhy cenných papierov nezahrnuté v sústave cenných papierov v § 2 tohto zákona.   

 

K bodu 4 (§ 4b)

Okrem zavedenia vkladových potvrdeniek do sústavy cenných papierov v § 2 tohto zákona, sa v § 4b uvádza ich definícia. V praxi sa týmto druhom cenného papiera rozumejú najmä  globálne depozitné certifikáty a americké depozitné certifikáty (GDR a ADR), ktoré pre účely obchodovania na zahraničnom trhu zastupujú cenné papiere vydané emitentom a registrované obvykle v centrálnom depozitári jeho domovského štátu.    

 

K bodu 5 (§ 5 ods. 1 písmená c) až g))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 4 odsek 15 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú sa pojmy zavedené v doterajšom znení zákona.

 

K bodu 6 (§ 5 ods. 1 písm. j))

Z dôvodu transpozície článku 4 odsek 15 smernice 2014/65/EÚ sa spresňuje doterajšie znenie zákona. Zároveň sa rozširuje definícia uvedených finančných nástrojov a tieto už môžu byť obchodované aj na organizovanom obchodnom systéme. 

 

K bodu 7 (§ 5 ods. 1 písm. k))

Z dôvodu transpozície článku 4 odsek 15 smernice 2014/65/EÚ sa spresňuje doterajšie znenie zákona. Medzi finančné nástroje sa dopĺňajú emisné kvóty.

 

K bodom 8 až 12 (§ 6 ods. 1, 2, 3 a 6)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 4 odsek 1 bod 2 a 3 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie zákona.

 

K bodu 13 (§ 6 ods. 7 a 8)

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Definícia sa nachádza v nariadení (EÚ) č. 600/2014.

 

K bodu 14 (§ 7)

Z dôvodu transpozície článku 4 odsek 1 smernice 2014/65/EÚ sa zavádzajú nové definície, z ktorých osobitné miesto zaujíma definícia algoritmického obchodovania ako nová požiadavka na obchodníkov s cennými papiermi, a definícia poskytovateľov služieb vykazovania údajov – APA, CTP a ARM. Služby vykazovania údajov je možné na základe povolenia Národnej banky Slovenska, pričom jednotliví poskytovatelia môžu poskytovať jednu alebo viacero služieb vykazovania údajov. APA znamená schválený mechanizmus zverejňovania, pričom ide  o poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zverejňovaním správ o obchodoch v mene obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi. CTP znamená konsolidovaný informačný systém, pričom ide o poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zberom správ o obchodoch s finančnými nástrojmi z regulovaných trhov, z mnohostranných obchodných systémov, z organizovaných obchodných systémov a od poskytovateľov APA, a  s ich konsolidáciou do nepretržitého elektronického toku aktuálnych údajov poskytujúceho informácie o cenách a objemoch finančných nástrojov. ARM je schválený mechanizmus podávania správ orgánom dohľadu.    

 

K bodu 15 (§ 8 písm. d))   

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 4 ods. 1 bod 49 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie zákona.

 

K bodu 16 (§ 8)

Z dôvodu transpozície článku 4 odsek 1 smernice 2014/65/EÚ sa upravujú doterajšie definície v tomto zákone a zavádzajú ďalšie potrebné definície.

 

K bodom 17 až 19 (§ 10 ods. 4)

V súvislosti s úpravou akciových spoločností s premenlivým základným imaním, ktoré môžu na území Slovenskej republiky pôsobiť len v oblasti kolektívneho investovania ako investičné fondy, bolo potrebné umožniť, aby porovnateľne s vedením evidencie podielových listov bolo možné viesť aj samostatnú evidenciu zaknihovaných akcií investičných fondov s premenlivým základným imaním. Zároveň sa ponecháva možnosť viesť samostatnú evidenciu zaknihovaných akcií pre investičné fondy s premenlivým základným imaním centrálnym depozitárom, ak ho o takúto službu investičný fond s premenlivým základným imaním požiada.       

 

K bodu 20 (§ 43 ods. 3)

Navrhuje sa úprava ustanovenia § 43 ods. 3 zákona o cenných papieroch v záujme jeho precíznejšej harmonizácie s ustanoveniami § 6 ods. 5 a § 8 písm. a) tohto zákona, podľa ktorého sa riadením portfólia rozumie obhospodarovanie portfólia cenných papierov a iných finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa (teda bez pokynov klienta). Keďže riadenie portfólia sa vykonáva bez pokynov klienta výlučne na základe rozhodnutí obhospodarovateľa, tak v doterajšom ustanovení § 43 ods. 3 o riadení portfólia obhospodarovateľom je mätúco použitý kontext „aj bez pokynov klienta“ (aj bez), podľa ktorého obhospodarovateľ je pri riadení portfólia povinný aj bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj cenných papierov a iných finančných nástrojov, čo kontraproduktívne pôsobí mätúco a evokuje dojem, že keby pri riadení portfólia je možné prijímanie a zadávanie pokynov klientov. Na odstránenie uvedenej disproporcie je potrebné legislatívne vyprecizovať ustanovenie § 43 ods. 3 tak, aby ustanovenie § 43 ods. 3 už neobsahovalo kontext „aj bez pokynov klienta“ (aj bez), ale iba text „bez pokynov klienta“.

 

K bodu 21 (§ 51 ods. 1)

Navrhované doplnenie ustanovenia § 51 ods. 1 prvej vete zákona o cenných papieroch je nevyhnutné preto, lebo v zmysle § 28 ods. 7 tohto zákona záložné právo k cennému papieru nepozastavuje výkon práva majiteľa nakladať so založeným cenným papierom a vzhľadom na § 151h ods. 3 prvú vetu Občianskeho zákonníka je v § 51 ods. 1 prvej vete zákona o cenných papieroch potrebné exaktne zakotviť, že záložné právo pôsobí voči nadobúdateľovi založeného cenného papiera aj pri jeho prevode v obchodnom styku, lebo iné riešenie by okrem iného bolo nekompatibilné s pravidlami Eurosystému pre zábezpeky, ktoré sa musia uplatňovať aj na zaknihované cenné v prípade ich využívania ako zábezpeky poskytovanej na zabezpečovanie obchodov s Národnou bankou Slovenska alebo s inou centrálnou bankou tvoriacou súčasť Eurosystému.

Navrhnuté znenie článku I bodu 19, ktorým sa upravuje § 51 ods. 1 zákona o cenných papieroch, zohľadňuje súvisiacu legislatívu, podľa ktorej právnické osoby majú predmet podnikania alebo inej činnosti. Táto skutočnosť je zrejmá okrem iného z ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) zákona o obchodnom registri (zákona č. 530/2003 Z. z.), podľa ktorých do obchodného registra sa o právnických osobách zapisuje predmet podnikania alebo inej činnosti, pričom v obchodnom registri a vo výpisoch z obchodného registra sa objektívne nachádza kolónka „Predmet činnosti:“, čo si možno overiť napríklad aj na verejne dostupnej internetovej elektronickej verzii obchodného registra (www.orsr.sk). Taktiež však predmet podnikania alebo inej obdobnej činnosti reflektujú napríklad aj existujúce ustanovenia § 53a ods. 1 písm. d) a e) zákona o cenných papieroch a § 151me ods. 8 písm. d) a e) Občianskeho zákona, ktorými sa zabezpečilo prevzatie smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. 6. 2002 o dohodách o finančných zárukách (Mimoriadne slovenské vydanie Ú. v. EÚ kap. 10/zv. 3; Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002). V neposlednom rade treba poukázať na ustanovenia  § 56 ods. 1 prvej a tretej vety a § 221 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorých obchodná spoločnosť vo forme akciovej spoločnosti alebo vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť založená za účelom podnikania alebo za iným účelom (čo tiež platí pre družstvo podľa § 221 ods. 1 Obchodného zákonníka), pričom aj preto do obchodného registra sa o právnických osobách zapisuje ich predmet podnikania alebo inej činnosti. Okrem toho medzi inú činnosť ako podnikanie patria aj činnosti uskutočňované centrálnymi bankami pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému v zmysle usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) z 19. 12. 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015) v platnom znení.

 

 

K bodu 22 (§ 52 ods. 2)

Zákonom č. 117/2015 Z. z. sa v § 50 ods. 5 Zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov novelizovala právna úprava registrácie zániku záložného práva, kedy centrálny depozitár vykoná takúto registráciu v registri záložných práv aj bez príkazu v prípade, ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie vedenej centrálnym depozitárom. Zmenu zákona navrhujeme v záujme zjednotenia právnej úpravy zániku záložného práva v zmysle uvedeného v prípade zmluvného ako aj zákonného záložného práva. Predmetný návrh vychádzal aj zo skutočnosti, že inštitút záložného práva je konštruovaný ako jedno z vecných práv k cudzej veci. Tým , že sa vzťahuje na záloh, jeho zánikom stráca opodstatnenie a ex lege musí zaniknúť. Je  v rozpore  s právnou logikou čakať na príkaz alebo rozhodnutie štátneho orgánu, keď CDCP má vedomosť, že došlo k zániku zálohu – cenného papiere a tým aj ex lege k zániku záložného práva a registrácia výmazu z registra záložných práv má len deklaratórnu povahu. Navrhovanou zmenou sa zároveň precizujú ustanovenia zákona v záujme dosiahnutia sledovaného účelu podľa zákona 117/2015 Z. z. aj v prípade zákonného záložného práva.

 

K bodu 23 (§ 53a ods. 1)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 24 (§ 54 ods. 1)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 5 bod 1 smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 25  (§ 54 ods. 3 písmeno a))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 2 bod 1 písmeno h)  smernice 2014/65/EÚ. Za vážne finančné problémy možno označiť situácie, kedy dotknutý subjekt nie je dostatočne likvidný, a za účelom riešenia prechodného nedostatku likvidity je odkázaný na finančnú pomoc od tretích osôb. 

 

K bodu 26 (§ 54 ods. 3 písmeno d))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 2 bod 1 písmeno d)  smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 27  (§54 ods. 3 písmeno g))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 2 bod 1 písmeno j)  smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 28  (§ 54 ods. 3 písmeno i) a j))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 2 bod 1 písmeno n)  smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 29 (§ 54 ods. 3 písmeno k))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 2 bod 1 písmeno o)  smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 30 (§ 54 ods. 7)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 59 smernice 2014/65/EÚ. Poskytovať služby vykazovania údajov môže aj obchodník s cennými papiermi na základe povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov.

 

K bodu 31 (§ 54a)

Navrhnutá úprava je potrebná v súvislosti s návrhom k § 56 zákona o burze a z dôvodu úplnej transpozície smernice č. 2014/65/EÚ. V zmysle § 56 zákona o burze cenných papierov o registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu môže požiadať burza cenných papierov. Úprava v § 54a tohto zákona zabezpečuje, že tie isté možnosti a následne povinnosti súvisiace s organizovaním rastového  trhu by mal aj obchodník s cennými papiermi, ak by požiadal o registráciu ním organizovaného mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu.     

 

K bodu 32 (§ 55 ods. 2)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie znenia z dôvodu, že pri udeľovaní povolení sa budú zohľadňovať ustanovenia tohto zákona ako aj osobitného predpisu uvedeného v odseku 3.

 

K bodu 33 (§ 55 ods. 2 pís. d))

Ide o spresnenie textu. Z dôvodu definičného rozdelenia riadiacich orgánov a vrcholového manažmentu bolo potrebné túto zmenu premietnuť aj do podmienok, ktorých preukázanie sa vyžaduje pre udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.  

 

K bodu 34 (§ 55 ods. 3)

Ide o vecnú zmenu – z dôvodu, že podrobnosti žiadosti o povolenie na výkon činnosti obchodníkov s cennými papiermi upravuje delegované nariadenie Komisie (regulačný technický štandard 1), bolo potrebné vypustiť doterajšie ustanovenia zákona a vložiť odkaz na delegované nariadenie.

 

K bodu 35 (poznámka k odkazu 51)

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Bolo potrebné uviesť správny odkaz.

 

K bodu 36 (§ 55 ods. 4 a 12)

Ide o transpozičnú zmenu. Vypustili sa ustanovenia, ktoré upravuje delegované nariadenie Komisie (regulačný technický štandard 1), ktorý ustanovuje náležitosti príloh žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

 

K bodu 37  (§ 55 ods. 10)

Upravuje sa odkaz na osobitný predpis, ktorý určuje spôsob preukazovania podmienok pre udelenie povolenia. 

 

 

K bodu 38 (§ 55 ods. 12 až 14)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 5 odsek 2, 7 odsek 1 a 22 smernice 2014/65/EÚ. Povolenie prevádzkovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sa udelí až po overení splnenia stanovených podmienok. Zároveň sa dopĺňa, že Národná banka Slovenska môže oproti súčasnému zákonu povoliť členom riadiaceho orgánu obchodníka s cennými papiermi vykonávať jednu dodatočnú nevýkonnú funkciu. Členovia riadiaceho orgánu a dozorného orgánu obchodníka s cennými papiermi sú povinní byť riadne oboznámení s ich povinnosťami, pričom sa zdôrazňuje pravidelné preskúmavanie zásad odmeňovania  a bezpečnosti a účinnosti systému riadenia rizík.  

 

K bodom 39 až 41 (§ 56 ods. 2 písm. c), i), j), k))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 39 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Pri udeľovaní povolenia sa bude preskúmavať splnenie organizačných požiadaviek, vrátane skutočnosti, či riadiace orgány a dozorné orgány obchodníka s cennými papiermi vykonávajú povolený počet výkonných a nevýkonných funkcií, či ich znalosti a skúsenosti sú pre riadenie obchodníka s cennými papiermi postačujúce, a či   

 

K bodu 42 (§ 56 ods. 3)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 7 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa rozsah údajov predkladaných k žiadosti o udelenie povolenia. Nakoľko pobočka zahraničného obchodníka koná ako samostatný subjekt, v žiadosti o udelenie povolenia je potrebné uviesť informácie o počiatočnom kapitále, ktorým môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi disponovať bez obmedzenia, nezávisle od zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a ktoré má k dispozícii na neurčitú dobu.     

 

K bodu 43 (§ 56 ods. 4 pís. i))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 6 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Dopĺňa sa požiadavka na pravidlá organizovaného obchodného systému, ak obchodník s cenným papiermi takýto systém zamýšľa organizovať.

 

K bodu 44 (§ 56 ods. 6)

Ide o vecnú zmenu. Precizuje sa rozhodovanie NBS pri posudzovaní žiadosti a jej príloh.

 

K bodu 45 (§ 56 ods. 10)

Ustanovuje sa možnosť Národnej banke Slovenska vydať príslušné opatrenie, ak to bude potrebné. Uvedené ustanovenie sa zavádza z dôvodu zrušenia súčasného opatrenia č. 12/2008 z 20. mája 2008.  

 

K bodu 46 (§ 56 ods. 12 a 13)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 59 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. O povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov môže požiadať aj zahraničný obchodník s cennými papiermi. 

 

 

K bodu 47 (§ 59 ods. 3)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie znenia. 

 

K bodu 48 (§ 61a ods. 5)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie znenia. 

 

K bodu 49 (§ 61a ods. 7 až 11)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 35 odsek 7 smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 50 (§ 62 ods. 1)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 31 odsek 1 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú sa organizačné požiadavky na obchodníka s cennými papiermi.

 

K bodu 51 (§ 63 ods. 2 a 3)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie znenia. 

 

K bodom 52 a 53 (§ 66 ods. 4 a 67 ods. 2)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – úprava vnútorných odkazov.

 

K bodu 54 (§ 70 ods. 2)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie vnútorných odkazov. Z dôvodu, že proces a obsahové náležitosti udelenia povolenia pre obchodníka s cennými papiermi ustanovuje priamo účinné nariadenie (EÚ), bolo potrebné rozšíriť ustanovenie § 70 odvolávkou na § 55 ods. 2 a 3. Osobitne potrebné je zdôrazniť princíp primeranosti v prípade konaní o predbežných súhlasoch, ktoré sa svojim charakterom líšia od konania o udelení povolenia tak v rozsahu podmienok, ktoré musia byť splnené, ako aj spôsobom preukazovania. V prípade konania o udelení predchádzajúceho súhlasu ide často len o potvrdenie splnenia podmienok, ktoré už boli preukázané pri udelení povolenia.  

 

K bodu 55 (§ 71 ods. 1 až 6)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 31 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú sa organizačné požiadavky na obchodníka s cennými papiermi. Národná banka Slovenska môže oproti súčasnému zákonu povoliť členom riadiaceho orgánu obchodníka s cennými papiermi vykonávať jednu dodatočnú nevýkonnú funkciu. Členovia riadiaceho orgánu a dozorného orgánu obchodníka s cennými papiermi sú povinní byť riadne oboznámení s ich povinnosťami, pričom sa zdôrazňuje pravidelné preskúmavanie zásad odmeňovania  a bezpečnosti a účinnosti systému riadenia rizík.  

 

K bodu 56 (§ 71a)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 17 smernice 2014/65/EÚ. Zavádzajú sa požiadavky na algoritmické obchodovanie. S cieľom zamedziť narušenie obchodovania, nekalým praktikám pri obchodovaní, prípadne zadávania veľkého počtu pokynov so zámerom preťažiť obchodný systém, sa zavádza regulácia nad algoritmickým obchodovaním. Obchodné miesta sú povinné monitorovať používanie systémov algoritmického obchodovania a vedieť ich odlíšiť od ostatných obchodných pokynov. Zákon kladie špecifické podmienky na obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, najmä je povinný monitorovať systém algoritmického obchodovania, zaviesť opatrenia na kontrolu rizík, a zabezpečiť plné testovanie používaných algoritmov, aby bol schopný zvládnuť zlyhanie jeho systémov algoritmického obchodovania. Na obchodníkov s cennými papiermi, ktorý algoritmické obchodovanie využívajú pri tvorbe trhu, sa zavádza požiadavka mať uzavretú písomnú dohodu  o tvorbe trhu s príslušným obchodným miestom. Zároveň sa rozširujú požiadavky na obchodníka s cennými papiermi o vedenie záznamov o pokynoch, ktoré zadal prostredníctvom svojich systémov algoritmického obchodovania, pre účely výkonu dohľadu.  

Primeraný postup je potrebné uplatňovať z dôvodu, že poisťovne vykonávajú uvedenú činnosť ako vedľajšiu činnosť napríklad pri správe technických rezerv, podobne dôchodkové spoločnosti môžu využívať algoritmické obchodovanie ako vedľajšiu činnosť, trebárs z dôvodu vynaloženia odbornej starostlivosti pri spravovaní aktív.          

 

K bodu 57 (§ 71b, § 71c, § 71e, a § 71f )

Ide o vecnú zmenu - vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré sú podrobnejšie upravené v článkoch 23, 24, 26, 28 a 29, 33 až 35 delegovaného nariadenia o organizačných požiadavkách a prevádzkových podmienkach investičných firiem.

 

K bodu 58 (§ 71d ods. 1 a 2)

Ide o vecnú zmenu - vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré sú podrobnejšie upravené v článkoch 25 a 27  delegovaného nariadenia o organizačných požiadavkách a prevádzkových podmienkach investičných firiem.

 

K bodu 59 (§ 71d ods. 3)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 60 (§ 71g ods. 2 až 9)

Ide o vecnú zmenu - vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré sú podrobnejšie upravené v článkoch 30 až 32 delegovaného nariadenia o organizačných požiadavkách a prevádzkových podmienkach investičných firiem.

 

K bodu 61 (§ 71h ods. 2 pís. b))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 23 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie.

 

K bodu 62 (§ 71h ods. 6 až 10)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 24 odsek 9 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie.

 

K bodu 63 (§ 71i ods. 4)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 24 odsek 10 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie.

 

K bodu 64 (§ 71j ods. 4)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 1 delegovanej smernice k smernici 2014/65/EÚ.

 

K bodu 65 (§ 71j ods. 7)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 4 delegovanej smernice k smernici 2014/65/EÚ. Výslovný súhlas klienta znamená, že obchodník s cennými papiermi je povinný získať súhlas od klienta, a to v akejkoľvek podobe, ktorá zabezpečí, že obchodník s cennými papiermi bude vedieť preukázať, že konal na základe výslovného súhlasu klienta. Výslovný súhlas klienta nemusí byť nutne v písomnej podobe, vzhľadom na povinnosť archivovať telefonické záznamy a elektronickú komunikáciu medzi obchodníkom s cennými papiermi a jeho klientami postačujú aj iné formy vyjadrenia výslovného súhlasu klienta.    

 

K bodu 66 (§ 71j ods. 8 a 9)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 4 delegovanej smernice k smernici 2014/65/EÚ.

 

K bodu 67 (§ 71k ods. 5 až 10)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 5 delegovanej smernice k smernici 2014/65/EÚ. Bolo potrebné zaviesť úpravu pre vypožičiavania finančných nástrojov klientov obchodníkom s cennými papiermi. Z tohto dôvodu sa požaduje, aby obchodník s cennými papiermi zabezpečil dostatočné finančné záruky, ktoré sa majú rovnať hodnote požičiavaných finančných nástrojov. Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klientov o rizikách využitia dohôd o finančných zárukách, inak sú takéto dohody zakázané zo zákona. Pokiaľ ide o znižovanie pozície podľa odseku 5, špecifikáciu osobitných opatrení podľa odseku 6 a preukazovanie skutočnosti podľa § 7, tieto budú podrobnejšie upravené v regulačných technických štandardoch Európskej Komisie.  

 

K bodu 68 (§ 71l až 71n)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 16 a 24 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie a transponujú sa články 9 a 10 delegovanej smernice (EÚ) z 7.4.2016, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov. Ustanovenie § 71l upravuje možné konflikty záujmov, § 71m upravuje požiadavky na vytváranie finančných nástrojov a ich správu (tzv. product governance), a § 71n upravuje povinnosti pri distribúcii finančných nástrojov klientom. Pod dizajnom finančného nástroja sa rozumie súbor jeho charakteristík a funkcií, ktoré umožňujú finančný nástroj identifikovať a podľa jeho vlastností a funkcií aj odhadovať jeho možné správanie v budúcnosti za rôznych trhových podmienok, čiže predikovať výkonnosť finančného nástroja pre investora. Zámerom zákona je zabezpečiť, že obchodník s cennými papiermi a distribútor finančného nástroja majú vždy dostatok informácií o finančnom nástroji, ktorý ponúkajú klientom, a to aj v prípade, že finančný nástroj vytvára iná osoba než samotný obchodník s cennými papiermi. Finančný nástroj možno ponúkať len klientom z určeného cieľového trhu, pre ktorých je ponúkaný finančný nástroj vhodný a v súlade s ich potrebami a rizikovým profilom. Zavádza sa požiadavka, aby obchodník s cennými papiermi pravidelne preskúmaval, či správne určil cieľový trh a ponúkané finančné nástroje sú v súlade s potrebami klientov a sú pre nich vhodné. Ak obchodník s cennými papiermi zistí, že finančné nástroje nie sú predávané predpokladanými spôsobmi, je povinný prehodnotiť spôsob distribúcie a zvážiť, či cieľový trh je naďalej vhodný z hľadiska distribúcie finančného nástroja.

 

K bodu 69 (§ 71o)

§ 71o sa vypúšťa z dôvodu, že investičný prieskum upravujú čl. 36 a 37 delegovaného nariadenia z 25.4.2016.

 

K bodu 70 (§ 73a ods. 1 písm. a)

Za účelom ochrany osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo potrebné rozšíriť údaje požadované podľa § 73a ods. 1 o údaj o ekonomickej identite klienta, za účelom posudzovania klientov podľa § 71a ods. 7 tohto zákona.   

 

K bodu 71 (§ 73b)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 24 smernice 2014/65/EÚ a spresňuje sa doterajšie znenie. Upravujú sa požiadavky na informácie, ktoré obchodník s cennými papiermi poskytuje klientom pred poskytnutím investičných služieb.

 

K bodu 72 (§ 73c)

Vypustené ustanovenie upravuje čl 44 delegovaného nariadenia (EÚ) z 25.4.2016.

 

K bodu 73 (§ 73d)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 24 smernice 2014/65/EÚ a článkami 12 a 13 delegovanej smernice (EÚ) z 7.4.2016, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov klienta. Účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť dostatočnú transparentnosť pri poskytovaní  investičného poradenstva a riadenia portfólia tým, že sa vyžaduje, aby obchodník s cennými papiermi informoval o súvisiacich poplatkoch a províziách pred poskytnutím príslušnej investičnej služby, a následne ho v pravidelných intervaloch informoval, či sú príslušné finančné nástroje pre klienta vhodné. Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť dokumentáciu o všetkých nákladoch, poplatkoch a províziách a aj o malých nepeňažných výhodách pre obchodníka s cennými papiermi musí informovať klienta ešte pred poskytnutím príslušnej investičnej služby.    

 

K bodu 74 (§ 73e)

Ide o vecnú zmenu z dôvodu úpravy doterajšieho ustanovenia v článku 45 delegovaného nariadenia (EÚ) z 25.4.2016.

 

K bodu 75 (§ 73f)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 25 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú sa podmienky poskytovania investičného poradenstva v prípade balíka služieb alebo produktov.

 

K bodu 76 až  78 (§ 73g ods. 1 až 3)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 25 odsek 3 smernice 2014/65/EÚ a legislatívno- technickú úpravu. Spresnenie doterajšieho znenia.

 

K bodom 79 až  81 (§ 73h)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 25 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie.

 

K bodu 82 (§ 73i ods. 2)

Vypustené ustanovenia upravuje delegované nariadenie (EÚ) z 25.4.2016.   

 

K bodu 83 (§ 73j, § 73k a 73l)

Vypustené ustanovenia upravuje delegované nariadenie (EÚ) z 25.4.2016.   

 

K bodu 84 (§ 73m)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov.

 

K bodu 85 (§ 73o)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 27 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie.

 

K bodu 86 (§ 73p ods. 1)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 28 odsek 1 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa poradie vykonateľnosti pokynov.

 

K bodu 87 (§ 73p ods. 3 až 7)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 28 odsek 2 a 30 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa spôsob vykonania pokynov, ktoré nie sú vykonané hneď po ich obdržaní obchodníkom s cennými papiermi z dôvodu aktuálnych trhových podmienok. Upravuje sa spôsob konania obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom.

 

K bodu 88 (§ 73r)

Vypustené ustanovenie upravuje článok 65 delegovaného nariadenia (EÚ) z 25.4.2016.   

 

K bodu 89 (§ 73s)

Vypustené ustanovenia upravujú články 67 až 69 delegovaného nariadenia (EÚ) z 25.4.2016.   

 

K bodu 90 (§ 73t)

Ide o vecnú zmenu z dôvodu, že uvedené ustanovenie je nadbytočné, keďže balík predpisov MiFID II túto záležitosť neupravuje.

 

 

 

K bodu 91 (§ 73u ods. 5)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 68 odsek 1 level 2 smernice k smernici 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie.

 

K bodu 92 (§ 73v)

Vypustené ustanovenie upravuje článok 3 delegovaného nariadenia (EÚ) z 25.4.2016.   

 

K bodu 93 (§ 75)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 16 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa vedenie záznamov telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie obchodníkmi s cennými papiermi. Zároveň sa povinnosť viesť záznamy o obchodoch rozširuje aj na záznamy o algoritmickom obchodovaní.

 

K bodu 94 (§ 77 ods. 3)

Pôvodné znenie zákona umožňuje dohliadaným subjektom nepredkladať NBS list odporúčaní audítora vedeniu obchodníka s cennými papiermi. Z uvedeného dôvodu je potrebné zadefinovať lehotu, v ktorej je obchodník s cennými papiermi najneskoršie NBS povinný predložiť list audítora

 

K bodu 95 (§ 78 až 78b)

Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré sú podrobnejšie upravené v článkoch 20, 21, a 26 ods. 1   a nasledujúcich priamo vykonateľného nariadenia 600/2014/EÚ.

 

K bodu 96 (§ 79a ods. 2 a 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu – úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 97 (§ 79a ods. 2)

Ide o legislatívno-technickú úpravu – úprava vnútorných odkazov.

 

K bodu 98 (§ 79a ods. 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu – úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 99 (§ 79a ods. 5)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 1 bod 4 smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 100 (§79b až 79k)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkami 59 až 66 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú sa podmienky pre činnosť poskytovateľov služieb vykazovania údajov. Poskytovateľom služieb vykazovania údajov sa umožňuje vykonávať činnosť poskytovateľa APA, CTP alebo ARM. APA znamená schválený mechanizmus zverejňovania, pričom ide  o poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zverejňovaním správ o obchodoch v mene obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi. CTP znamená konsolidovaný informačný systém, pričom ide o poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zberom správ o obchodoch s finančnými nástrojmi z regulovaných trhov, z mnohostranných obchodných systémov, z organizovaných obchodných systémov a od poskytovateľov APA, a  s ich konsolidáciou do nepretržitého elektronického toku aktuálnych údajov poskytujúceho informácie o cenách a objemoch finančných nástrojov. ARM je schválený mechanizmus podávania správ orgánom dohľadu.    

Každú z uvedených činností môže vykonávať poskytovateľ služieb vykazovania samostatne, a za predpokladu, že ich má zapísané v povolení. Burze a obchodníkom s cennými papiermi sa v prípade udelenia povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov rozšíri pôvodné povolenie o príslušné služby vykazovania údajov.         

Požiadavky na odborné vzdelanie a prax členov riadiaceho orgánu poskytovateľa služieb vykazovania údajov majú byť v obdobnej oblasti ako je činnosť poskytovania služieb vykazovania údajov. Zámerom tohto ustanovenia je nezúžiť požiadavky na odborné vzdelanie a prax členov riadiacich orgánov len na právnu alebo ekonomickú oblasť, keďže členom riadiaceho orgánu môže byť aj osoba s odborným vzdelaním v odbore informačných technológií, prípadne odbore zameranom na aplikáciu matematických a štatistických poznatkov, ako aj akomkoľvek inom odbore, ktorý vyžadoval či už znalosti automatického spracovania údajov, alebo interpretácie údajov.  

 

K bodu 101 (§ 81 ods. 1)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 14 smernice 2014/65/EÚ. Spresnenie z dôvodu zavedenia štruktúrovaných vkladov.

 

K bodom 102 a 103 (§ 91 ods. 4, odkaz 90a)

Uvedená úprava je potrebná z dôvodu aplikácie nariadenia (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. Nie je možné zablokovať peňažné prostriedky Garančného fondu investícií, ktoré sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici. Na tieto osobitné účty sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 655/2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach.  

 

K bodu 104 (§ 103 ods. 3)

Navrhovaná zmena zákona zohľadňuje súčasnú prax, kedy Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje informáciu o zmene prevádzkového poriadku aj na svojom webovom sídle. Informácie zverejnené na webovom sídle je možné jednoduchšie vyhľadať a rovnako sú okamžite verejne dostupné  a nepretržite zverejnené. Zverejňovanie informácií v tlači nepovažujeme za dôvodné, nakoľko aj vďaka moderným elektronickým masovokomunikačným prostriedkom sa do popredia dostáva práve elektronická forma získavania a publikovania informácií.

 

K bodu 105 (§ 107 ods. 8)

Legislatívno-technická úprava a zosúladenie s úpravou podľa § 156 ods. 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, kedy sa nepoužijú ustanovenia, v zmysle ktorých je spoločnosť povinná zabezpečiť vedenie zoznamu akcionárov pri akciách na meno, ak podľa zákona alebo stanov  evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená podľa osobitného zákona nahrádza zoznam akcionárov. Zároveň sa v poslednej vete vypúšťa uplatňovanie tohto ustanovenia výlučne na listinné akcie na meno, za účelom možnosti jeho širšej aplikácie.

 

K bodu 106 (§ 107 ods. 10)

Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania ustanovenia za účelom dostatočne jasného stanovenia rozsahu údajov odovzdávaných emitentovi v prípade cenných papierov na doručiteľa. Ustanovenie odkazuje na odsek 6 z dôvodu, že ide o údaje o  cenných papieroch na meno. Uvedená situácia nastala v dôsledku vypustenia pôvodného odseku 6 účinného do 31.10.2007.

 

K bodu 107 (§ 107a ods. 3)

Navrhované znenie zohľadňuje skutočnosť, že príkazy, ktoré  boli zadané, resp. prijaté do systému vyrovnania, nemusia byť vyrovnané. Navrhované znenie zohľadňuje požiadavky T2S v prípade uplatnenia postupov pre prípad zlyhania účastníka, kedy sú stanovené pravidlá, podľa ktorých príkazy  zadané do systému vyrovnania (prijaté) majú byť alebo nemôžu byť vyrovnané (úprava podľa čl. 3 ods. 1 smernice 98/26/ES, požiadavky T2S). Okamih neodvolateľnosti príkazu, a teda okamih, od ktorého nesmie byť účastníkom systému  vyrovnania ani žiadnou treťou osobou príkaz na registráciu prevodu odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu stanovuje prevádzkový poriadok centrálneho depozitára, a to v súlade s týmto zákonom.

 

K bodu 108 (§ 110 ods. 1)

Ide o vecnú zmenu. Národný bezpečnostný úrad s účinnosťou zákona č. 195/2014 Z. z. vykonáva okrem bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb aj zhromažďovanie podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti (§ 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na skutočnosť, že táto činnosť v zákone č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je výslovne označená ako bezpečnostná previerka, je potrebné na účely zabezpečenia právnej istoty doplniť ustanovenia zákona o cenných papieroch tak, aby bolo možné poskytnúť údaje chránené podľa tohto zákona Národnému bezpečnostnému úradu aj na účel zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. 

 

K bodu 109 (§ 134 ods. 3)

Ide o vecnú zmenu. Národný bezpečnostný úrad s účinnosťou zákona č. 195/2014 Z. z. vykonáva okrem bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb aj zhromažďovanie podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti (§ 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na skutočnosť, že táto činnosť v zákone č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je výslovne označená ako bezpečnostná previerka, je potrebné na účely zabezpečenia právnej istoty doplniť ustanovenia zákona o cenných papieroch tak, aby bolo možné poskytnúť údaje chránené podľa tohto zákona Národnému bezpečnostnému úradu aj na účel zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. 

 

K bodu 110 (§ 135 ods. 1)

Z dôvodu transpozície článku 59 odsek 4 smernice 2014/65/EÚ sa zavádza dohľad nad činnosťou  poskytovateľov služieb vykazovania údajov.

 

K bodom 111 až 113 (§ 135a ods. 3, a 15 až 17)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 79 smernice 2014/65/EÚ a legislatívno-technickú úpravu. Upravuje sa výmena informácií medzi regulačnými orgánmi.

 

K bodu 114 (§ 135a ods. 15 až 17)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 79 odsek 1, 6 a 7smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa spolupráca regulačných orgánov.

 

K bodu 115 (§ 136 ods. 5 a 6)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 88 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa výmena informácií s príslušnými orgánmi.

 

K bodu 116 (§ 144 ods. 1)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie doterajšieho znenia.

 

K bodu 117 (§ 144 ods. 1 písm. e))

Ide o transpozičnú a vecnú zmenu – zosúladenie s článkom 70 odsek 6 písmeno f) smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa maximálna výška správnej pokuty.

 

K bodu 118 (§ 144 ods. 1 pís. z) až ab))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 69 a 70 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa rozsah možných sankcií.

 

K bodu 119 (144 ods. 3)

Ide o transpozičnú zmenu – v nadväznosti na novovložené opatrenia v § 144 ods. 1 zákona sa  rozširuje možnosť udelenia sankcií aj na tieto novovložené opatrenia.

 

K bodom 120 a 121 (§ 144 ods. 4, 5 a 7)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie textu.

 

K bodu 122 (§ 144 ods. 12)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 95 ods. 5 a 6 a článkom 69 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Za porušenie zákona môžu byť sankcionované aj osoby, ktoré nie sú obchodníkom s cennými papiermi alebo finančnou inštitúciou.

 

 

K bodu 123 (§ 144 ods. 14)

Ide o legislatívno-technickú zmenu- úprava vnútorných odkazov.

 

K bodu 124 (§ 144 ods. 15)

Navrhuje sa úprava § 144 ods. 15 zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorou sa tieto ustanovenia § 144 ods. 15 harmonizujú so súvisiacou aktuálnou legislatívou v oblasti finančného trhu, napríklad s ustanoveniami § 50 ods. 2 a 10 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení čl. II bodu 1 zákona č. 299/2016 Z. z.), s § 23 ods. 3 a 8 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení čl. VI bodu 24 zákona č. 438/2015 Z. z. a čl. I bodu 47 zákona č. 299/2016 Z. z.) a s § 24 ods. 2 a 3 zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení čl. III bodu 12 zákona č. 299/2016 Z. z.), čo je opodstatnené a dôvodné vzhľadom na príbuznosť zákonných úprav v oblasti finančného trhu a na skutočnosť, že banky a pobočky zahraničných bánk (úverové inštitúcie) sú štandardne zároveň aj obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (investičných spoločností), ale taktiež je to v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu v oblastiach investičných služieb, bankovníctva a spotrebiteľských úverov na rovnocennej úrovni, akú už existujúca zákonná regulácia zakotvuje pre oblasť bankovníctva a spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona neskorších predpisov, zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z. a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 125 (§ 144 ods. 26)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – úprava odkazov.

 

K bodom 126 a 127 (§ 144 ods. 27)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 71  odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa zverejňovanie sankcií.

 

K bodu 128 (§ 144 ods. 28)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 71  odsek 1smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa odklad zverejnenia sankcií, a prípady nezverejnenia sankcií.

 

K bodu 129 (§ 144 ods. 32 a 33)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 71 odsek 3 a 72 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Zavádza sa oznamovanie uložených sankcií Európskemu orgánu dohľadu a spôsob určovania sankcií.

 

K bodu 130 (§ 145 ods. 1)

Navrhuje sa úprava ustanovení § 145 ods. 1 a § 145a ods. 1 zákona o cenných papieroch a investičných službách tak, aby rozpätie sadzby pokuty v § 145 ods. 1 a § 145a ods. 1, ktoré je ešte stále uvádzané v slovenských korunách, bolo plne a trvalo zharmonizované s rozpätím sadzby pokuty podľa § 144 ods. 1 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

K bodu 131 (§ 146a)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 73 smernice 2014/65/EÚ. Posilňuje sa ochrana nahlasovateľov nedostatkov v činnosti dohliadanej osoby.

 

K bodu 132 (§ 148 ods. 2)

Ide o legislatívno-technickú úpravu – úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 133 (§ 156 ods. 3)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 62 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa odobratie povolenia pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov.

 

K bodu 134 (§ 160a ods. 1)

Do uvedeného ustanovenia bolo potrebné zahrnúť aj Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.

 

K bodu 135 (odkazy 123a, 123b, 123c)

Potrebné upraviť znenie poznámok pod čiarou, aby sa umožnil širší výklad daného ustanovenia.

 

K bodu 136 (§ 173z až 173zb)

Navrhnuté znenie prechodných ustanovení v novom § 173z súvisí s úpravami podľa navrhnutej novelizácie zákona o cenných papieroch a investičných službách vrátane navrhnutej úpravy § 144 ods. 15. Pritom navrhnuté prechodné ustanovenia v novom § 173z zákona o cenných papieroch a investičných službách sú obsahovo rovnaké ako analogické štandardné prechodné ustanovenia zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad ustanovenia § 122s a § 122y zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákonov č. 132/2013 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.), § 173r ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 42a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 101 ods. 1 a § 101e zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 220a zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 123ao ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.), § 87n ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 43f ods. 1 a 2 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 140/2014 Z. z.), § 25g a § 25i zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákonov č. 438/2015 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.) a § 28a zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.). Navrhnutými prechodnými ustanoveniami sa zároveň do určitej miery prispieva aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom.

Prechodný režim na energetické derivátové zmluvy umožňuje neuplatňovanie zúčtovacej povinnosti a postupov zmierňovania rizika až do 3. júla 2021, avšak len na základe povolenia Národnej banky Slovenska.

 

 

K bodu 137 (príloha)

Z dôvodu, že preukazovanie splnenia podmienok pre udelenie povolenia ustanovuje osobitný predpis, je potrebné zrušiť opatrenie Národnej banky Slovenska č. 378/2007 Z. z. a opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2008 Z. z.  

 

K bodu 138 (príloha)

Dopĺňa sa transpozičná príloha.

 

 

 

 

Čl. II

 

K bodu 1 (§ 1)

Z dôvodu transpozície čl. 18 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ bolo potrebné ustanoviť, že dohľad podľa zákona o burze cenných papierov v platnom znení sa vzťahuje aj na organizovanie organizovaného obchodného systému.

 

K bodu 2 (§ 2 písm. d) a e))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 59, odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Burza môže vykonávať činnosť poskytovateľa služieb vykazovania údajov.

 

K bodu 3 (§ 3 ods. 1)

Ide o vecnú zmenu – je potrebné vypustiť prídavné meno „regulovaný“ z dôvodu, aby sa dané ustanovenie vzťahovalo na všetky trhy, ktoré burza organizuje. 

 

K bodu 4 (poznámka k odkazu 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Bolo potrebné upraviť odkaz na aktuálny zákon o kolektívnom investovaní.

 

K bodu 5 (§ 3 písm. f))

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Ide o prevzatie pojmu používaného v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení.

 

K bodu 6 (§ 3 písm. o))

Ide o transpozičnú zmenu – v súlade s článkom 2 prvý bod nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa upravila definícia centrálnej protistrany.

 

K bodu 7 (§ 3 ods. 3 písm. t) až ad))

Z dôvodu transpozície článku 4 smernice 2014/65/EÚ sa upravujú a dopĺňajú používané definície.

 

K bodu 8 (§ 3a)

Smernica 2014/65/EÚ zaviedla popri mnohostrannom obchodnom systéme aj organizovaný obchodný systém, pričom oba sú podskupinou mnohostranného systému. Týmto ustanovením sa určilo, že na organizovanie každého mnohostranného systému sa vyžaduje príslušné povolenie Národnej banky Slovenska. 

 

K bodu 9 (§ 4 ods. 2 písm. h))

V súlade s článkom 18, odsek 1 smernice 2014/65/EÚ burza môže organizovať organizovaný obchodný systém, pokiaľ v povoľovacom konaní preukáže splnenie požadovaných podmienok.

 

K bodu 10 (§ 4 ods. 3 písm. e))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 18, odsek 1 smernice 2014/65/EÚ. Je potrebné uviesť, či a v akom rozsahu bude burza cenných papierov organizovať aj organizovaný obchodný systém a poskytovať služby vykazovania údajov.

 

K bodu 11 (§ 4 ods. 4 písm. h))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 44, odsek 1, bod 3 smernice 2014/65/EÚ. Ako príloha k žiadosti o udelenie povolenia sa požaduje predloženie obchodného plánu organizátora regulovaného trhu.

 

K bodu 12 (§ 4 ods. 15 až 23)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 45 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú sa požiadavky na riadiaci orgán organizátora trhu. Riadiace orgány sú povinné mať primerané znalosti a skúsenosti s činnosťou burzy cenných papierov. Členom riadiacich orgánov burzy cenných papierov sa povoľuje vykonávať jednu výkonnú riadiacu funkciu s dvoma nevýkonnými funkciami, alebo štyri nevýkonné riadiace funkcie. Predpokladá sa, že vykonávanie výkonnej riadiacej funkcie je časovo náročnejšie než vykonávanie nevýkonnej funkcie, tomu zodpovedá aj požiadavka na vykonávanie kombinácie výkonných a nevýkonných funkcií. Zároveň sa požaduje, aby burza cenných papierov venovala adekvátne ľudské a finančné zdroje odbornej príprave členov riadiaceho orgánu.   

 

K bodu 13  (§ 5 ods. 5)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 18, odsek 10 smernice 2014/65/EÚ. Zavádza sa požiadavka na identifikáciu regulovaných trhov na základe jedinečného kódu, ktorý sa následne bude uvádzať v správach  súvisiacich so zverejňovaním obchodov s finančnými nástrojmi.

 

K bodu 14 (§ 13 ods. 6)

Z dôvodu transpozície článku 48, odsek 11 smernice 2014/65/EÚ sa upravuje sprístupnenie knihy objednávok regulačnému orgánu. Nakoľko útvar inšpekcie burzových obchodov priamo zodpovedá za monitorovanie obchodov a podávanie príslušných správ Národnej banke Slovenska, tomuto útvaru bola pridelená tiež povinnosť sprístupniť knihu objednávok pre účely monitorovania obchodovania na burze cenných papierov.  

 

K bodu 15 (§ 13 ods. 8)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 54 odsek 3 smernice 2014/65/EÚ. Bolo potrebné ustanoviť, že pod narušením priebehu obchodovania sa považuje aj konanie v rozpore s nariadením (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu.

 

K bodu 16 (§ 13 ods. 11)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 31 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Povinnosti útvaru inšpekcie burzových obchodov sa rozširujú aj na organizovaný obchodný systém. Ak organizovaný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi, je povinný taktiež dodržiavať toto ustanovenie. Dôvodom je zabezpečenie informácií o obchodoch ako na mnohostrannom obchodnom systéme, tak aj na organizovanom obchodnom systéme, bez ohľadu či uvedené miesta obchodovania organizuje burza cenných papierov alebo obchodník s cennými papiermi. 

 

K bodu 17 (§ 14 ods. 5 písm. b))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 48 odsek 1 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú  sa organizačné požiadavky regulovaných trhov, ktoré sú povinné zvládnuť prudko zvýšený objem pokynov a správ, zabezpečiť riadne obchodovanie v podmienkach veľmi napätého trhu, úplne otestovať zabezpečenie splnenia týchto podmienok, a zaistiť kontinuitu činnosti, ak sa vyskytne akékoľvek zlyhanie systémov obchodovania.

 

K bodu 18 (§ 14 ods. 5 písm. d) až g))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 48 odseky 5 až 7 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú sa postupy a opatrenia pri zastavení obchodovania a priamom elektronickom prístupe do obchodného systému. Dôraz sa kladie na zavedenie účinných systémov a opatrení pri algoritmickom obchodovaní, priamom prístupe na obchodné miesta, a kontrole rizík, ktoré majú umožniť riadne monitorovanie obchodov, aby v prípade potreby bolo možné spomaliť tok pokynov s cieľom znížiť preťaženie obchodného systému, ako aj pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie priameho elektronického prístupu klienta do obchodného systému. Burza je povinná presadiť minimálnu veľkosť tiku, t.j. najmenšiu možnú zmenu ceny finančného nástroja, ktorú je možné vykonať na trhu, pre jednotlivé finančné nástroje. Každý finančný nástroj môže mať inú veľkosť tiku, pričom burza je oprávnená veľkosť tiku obmedziť tak,  aby nedochádzalo k prudkým zmenám ceny finančného nástroja.      

 

K bodu 19 (§ 14 ods. 6 až 14)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 31 a 48 smernice 2014/65/EÚ. Upravuje sa monitorovanie obchodných pokynov a pôsobenie tvorcov trhu, s ktorými musí mať burza uzatvorené písomné zmluvy o vykonávaní stratégie tvorby trhu. Štruktúra poplatkov za podávanie pokynov a ich rušenie musí byť transparentná, pričom nastavenie poplatkov nesmie umožňovať narušenie podmienok obchodovania a zneužívanie trhu. Osobitné ustanovenie sa venuje úprave poplatkov za zadané pokyny v prípade vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania.     

 

K bodu 20 (§ 18a)

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Vypustené ustanovenie bolo v modifikovanej podobe presunuté do § 51. Z dôvodu podobných požiadaviek na organizáciu a pravidlá mnohostranných obchodných systémov a organizovaných obchodných systémov sú obe uvedené obchodné miesta uvedené v § 51 až 55.  

 

K bodu 21 (§ 20 ods. 1 písm. d))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 53 odsek 3 smernice 2014/65/EÚ. Spresňuje sa doterajšie znenie textu.

 

K bodu 22 (§ 22)

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Vypustené ustanovenia sú zavedené v priamo vykonateľnom nariadení 600/2014/EÚ. 

 

K bodu 23 (§ 22 ods. 1)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie znenia. Podrobnosti ustanovuje priamo vykonateľné nariadenie 600/2014/EÚ. Týmto ustanovením sa umožňuje burze nad rámec povinne zverejňovaných údajov o burzových obchodoch podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 ustanoviť rozsah, spôsob a frekvenciu zverejňovania údajov o burzových obchodoch, ktoré uvedené nariadenia nevyžaduje, avšak sú bežne používané v trhovej praxi – napríklad údaje o priemernom kurze burzových obchodov pre jednotlivé finančné nástroje.  

 

K bodu 24 (§ 22a)

Vypustilo sa pôvodné ustanovenie, ktoré je podrobnejšie upravené v priamo vykonateľnom nariadení (EÚ) č. 600/2014/EÚ.  Voľné miesto v § 22a sa následne využilo na úpravu možnosti, že Národná banka môže udeliť výnimku z povinnosti zverejňovať informácie požadované podľa uvedeného nariadenia. Napriek tomu, že výnimky z predobchodnej transparentnosti sú upravené nariadením (EÚ) č. 600/2014, ktoré je priamo účinné, je nevyhnutné zaviesť takéto oprávnenie Národnej banky Slovenska do zákona.

 

K bodu 25 (§ 23 ods. 2)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 38 odsek 1 smernice 2014/65/EÚ. Ide o spresnenie textu a zosúladenie s hlavou III, IV a V nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 

K bodu 26 (§ 23 ods. 3)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 44, odsek 1, bod 3 smernice 2014/65/EÚ. Účelom je umožniť aplikáciu práva určiť systém vyrovnania transakcií s finančnými nástrojmi uskutočnenými na regulovanom trhu, ak sú splnené stanovené podmienky.

 

 

 

K bodu 27 (§ 23 ods. 6)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 38 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. Eliminuje sa možná duplicita kontroly.

 

K bodu 28 (poznámka pod čiarou k odkazu 39)

Ide o legislatívno-technickú zmenu – upravuje sa znenie odkazu 39.

 

K bodu 29 (§ 25 ods. 6 a 7)

Z dôvodu transpozície článku 49 smernice 2014/65/EÚ sa zavádza povinnosť zaviesť režimy tikov pre určené finančné nástroje obchodované na regulovanom trhu. Účelom je umožniť burze cenných papierov  obmedziť minimálnu veľkosť zmeny ceny finančného nástroja, aby bolo možné predísť prudkým zmenám ceny finančného nástroja.    

 

K bodu 30 (§ 27 ods. 2 písm. c))

Ide o opravu pôvodného znenia zákona. Pri predošlých novelizáciách bolo potrebné opraviť slovo „úrad“ na „Národná banka Slovenska“.  

 

K bodu 31 (§ 29 ods. 1 písm. j))

Ide o legislatívno-technickú zmenu – spresnenie legislatívnej techniky v poznámke pod čiarou z dôvodu, že Obchodný zákonník je zákonom kódexového typu.

 

K bodu 32 (§ 29 ods. 4)

V nadväznosti na § 121 zákona je zadefinovaná platnosť prospektu na 12 mesiacov od jeho schválenia za predpokladu jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov, ktorá je zároveň možná len v rámci obdobia platnosti prospektu. V zmysle uvedeného je potrebné uvedené ustanovenie vypustiť.

 

K bodu 33 (§ 37)

Z dôvodu, že zodpovednosť osôb konajúcich za právnické osoby a fyzické osoby je už všeobecne upravená v ustanoveniach Obchodného zákonníka považujeme za nadbytočné bližšie určovať v zákone o burze osoby potenciálne zodpovedné za plnenie uvedených povinností. Zároveň poukazujeme, že uvedená plnenie predmetných povinnosti emitenta sú považované za jeho všeobecnú zodpovednosť.

 

K bodu 34 (§ 38)

Zosúladenie s článkom 52 smernice 2014/65/EÚ, ktorý upravuje pozastavenie alebo vylúčenie z obchodovania nielen s finančnými nástrojmi, tak ako je to v súčasnosti, ale aj so súvisiacimi derivátmi, popisuje proces a povinnosť pozastaviť obchodovanie alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania aj na iných obchodných miestach a to tak v tom istom štáte ako aj v ostatných členských štátoch, určuje povinnosti príslušným orgánom dohľadu, povinnosti ohľadom zverejňovania a vzájomnej komunikácie.

 

 

 

K bodu 35 (§ 38a)

Z dôvodu transpozície  článku 48 odsek 5 smernice 2014/65/EÚ sa upravuje dočasné zastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi v priebehu obchodného dňa z dôvodu významného pohybu cien finančného nástroja alebo vo výnimočných situáciách. § 38a na rozdiel od § 38 rieši pozastavenie obchodovanie s finančnými nástrojmi v priebehu obchodného dňa. Pri rozhodovaní o dočasnom pozastavení obchodovania je potrebné brať do úvahy likviditu príslušného finančného nástroja a význam regulovaného trhu z hľadiska objemov obchodovania s daným finančným nástrojom. Pojem výnimočné situácie bude upravený v delegovanom nariadení Európskej Komisie. 

 

K bodu 36 (§ 39)

Uvedená podmienka sa bude vzťahovať na všetky akcie obchodované na regulovanom trhu a nie len na regulovanom voľnom trhu.

 

K bodu 37 (§ 39a a 39b)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 38 (§ 43 ods. 3 písm. f))

Z dôvodu ochrany osobných údajov sa vypúšťa údaj o rodnom čísle a nahrádza sa údajom o dátume narodenia.

 

K bodu 39 (poznámka k odkazu 58b)

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Uvedenie správneho odkazu.

 

K bodu 40 (§ 45 ods. 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 41 (§ 47 ods. 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 42 (§ 47 ods. 4 písm. b))

Ide o legislatívno-technickú úpravu – z dôvodu pridania nového odseku 3 bolo potrebné vypustiť slovo „alebo“ v písmene a).  

 

K bodu 43 (§ 47 ods. 4 písm. c))

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 44 (§ 47 ods. 4 písm. d))

Ide o vecnú zmenu vyžiadanú praxou. Ustanovenie upresňuje, čo sa považuje za šírenie regulovaných informácií.

 

 

 

 

K bodu 45 (§ 47 ods. 5)

V zmysle navrhovanej úpravy bude emitent povinný naďalej zverejňovať informácie prostredníctvom svojho webového sídla a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa § 47 ods. 4 písm. b) až d).

 

K bodom 46 (§ 47 ods. 9, prvá veta) a bodu 47 (§ 47 ods. 9, druhá veta)

Navrhovaná úprava § 47 smeruje k zefektívneniu šírenia/zverejnenia regulovaných informácií, tak aby sa využili dostupné spôsoby zverejňovania v súlade s požiadavkami smernice európskeho parlamentu a rady č. 2004/109/ES  o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu a vykonávacej smernice komisie č. 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

 

K bodu 48 (§ 51 až 57c)

V § 51 až 57 ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 4, 18, 19, 20, 32, 33 a 34 smernice 2014/65/EÚ. Upravujú sa pravidlá a osobitné požiadavky na mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém a rastové trhy pre malé a stredné podniky.

Obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme sa musí uskutočňovať v súlade s pevne určenými pravidlami, záväznými pre všetky zúčastnené osoby, ktoré určujú podmienky, požiadavky a podrobnosti  na uzatváranie obchodov.  

V § 57a a 57b ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 57 a 58 smernice 2014/65/EÚ. Zavádza sa obmedzovanie pozícií v komoditných derivátoch, ktoré môže držať osoba v určitom čase. Obmedzovanie pozícií má prispieť k predchádzaniu zneužitia trhu a významnejšie podporovať riadnu tvorbu cien finančných nástrojov. 

V § 57c ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 50, odsek 1 smernice 2014/65/EÚ. Za účelom zabezpečenia efektívnejšieho výkonu dohľadu nad transakciami s finančnými nástrojmi sa požaduje synchronizácia obchodných hodín medzi obchodným miestom a jeho členmi a účastníkmi.

 

K bodu 49 (§ 58 ods. 1)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 59 odsek 4 smernice 2014/65/EÚ. K možnosti vykonávať činnosť poskytovateľa služieb vykazovania údajov sa zavádza adekvátny dohľad zo strany Národnej banky Slovenska.

 

K bodu 50 (§ 59a ods. 3)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 86 odsek 3 smernice 2014/65/EÚ. Rozširuje sa kompetencia Národnej banky Slovenska vykonať dohľad nad organizovaným obchodným systémom na základe upozornenia príslušného orgánu hostiteľského členského štátu EÚ. 

 

K bodu 51 (§ 60 ods. 1 písm. e))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 70 smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 52 (§ 60 ods. 1 písm. i))

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 70 smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 53 (§ 60 ods. 4)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 71 odsek 3 smernice 2014/65/EÚ. Uložené sankcie nie je potrebné oznamovať Európskej Komisii.

 

K bodu 54 (§ 60 ods. 6)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 55 (§ 60 ods. 14)

Informácie o uložení sankcie postačuje oznamovať len Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.

 

K bodu 56 (§ 61 ods. 1)

Navrhovanou úpravou § 61 ods. 1 zákona o burze cenných papierov sa zabezpečuje harmonizácia a zjednotenie ustanovení tohto zákona s obdobnými aktuálnymi ustanoveniami ďalších zákonov v oblasti finančného trhu o premlčacích lehotách pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za nedostatky zistené pri výkone dohľadu nad finančným trhom, napríklad s ustanoveniami § 19 ods. 4 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), § 50 ods. 10 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákonov č. 132/2013 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.), § 144 ods. 15 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 139 ods. 11 zákona o poisťovníctve (zákona č. 39/2015 Z. z., respektíve prvotne § 67 ods. 10 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 39 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 202 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 62 ods. 5, § 78 ods. 6 a § 86 ods. 6 zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 71 ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 115 ods. 6 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení v znení zákona č. 183/2014 Z. z.), § 24a ods. 5 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 140/2014 Z. z.), § 23 ods. 8 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákonov č. 438/2015 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.) a § 24 ods. 3 zákona o úveroch na bývanie spotrebiteľov (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.). Navrhovaná legislatívna úprava je tiež inšpirovaná právnymi nástrojmi dohľadu podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 946/2012 z 12. 7. 2012 (Ú. v. EÚ L 282, 16. 10. 2012), ktoré upravuje procesné pravidlá týkajúce sa sankcionovania (pokutovania) ratingových agentúr. Navrhovanou legislatívnou úpravou § 61 ods. 1 zákona o burze cenných papierov sa zároveň prispieva k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu nad finančným trhom (vrátane dohľadu v oblasti burzovníctva) .čo patrí medzi principiálne požiadavky podľa európskych právnych noriem, ktoré sa týkajú finančných inštitúcií a dohľadu nad finančnými inštitúciami v jednotlivých oblastiach (sektoroch) finančného trhu.

 

K bodu 57 (§ 63 ods. 1)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 18 odsek 9 3 smernice 2014/65/EÚ. Rozširuje sa kompetencia Národnej banky Slovenska zastaviť obchodovanie aj na organizovanom obchodnom systéme.

 

K bodu 58 (§ 63 ods. 4)

Ide o transpozičnú zmenu – bolo potrebné rozšíriť možnosť ukladať sankcie burze a obchodníkovi s cennými papiermi, ktorí organizujú mnohostranný systém.  

 

K bodu 59 (§ 63a)

Ide o opravu kompetentného subjektu, keďže pri predošlých novelizáciách zákona v tomto ustanovení bol ponechaný „úrad“, ktorého kompetencie prešli na Národnú banku Slovenska.      

 

K bodu 60 (§ 64 ods. 2)

Ide o transpozičnú zmenu – rozširuje sa možnosť Národnej banke Slovenska ukladať sankcie aj za porušenie ustanovení nariadenia č. 600/2014.  

 

K bodu 61 (§ 65a)

Navrhuje sa vyprecizovať § 65a zákona o burze cenných papierov (zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorý sa aj podľa dôvodovej správy k § 65a v návrhu novelizačného zákona č. 292/2016 Z. z. má vzťahovať iba na rozhodovanie burzy cenných papierov a nemá sa vzťahovať na konanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska, na ktoré sa vzťahuje § 65 ods. 3 zákona o burze cenných papierov v spojení s ustanoveniami zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Navrhnutou úpravou sa zároveň zabezpečí dôsledná harmonizácia ustanovení § 65a s ustanoveniami § 65 ods. 3 zákona o burze cenných papierov (zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 62 (§ 68i a 68j)

Prechodnými ustanoveniami je potrebné upraviť právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.   

 

K bodu 63 (príloha)

Dopĺňa sa transpozičná príloha.

 

 

 

 

 

 

Čl. III

 

K bodu 1 (§ 1 ods. 3 písm. a))

Ide o vecnú a legislatívno-technickú zmenu – rozširuje sa možnosť vykonávania dohľadu Národnou bankou Slovenska nad novými subjektami – poskytovateľmi služieb vykazovania údajov.

 

K bodu 2 (§ 10 ods. 3)

Navrhuje sa spresniť § 10 ods. 3 v záujme zabezpečenia jeho precíznejšej harmonizácie s aktuálnym znením ustanovení § 2 ods. 5 a § 3 ods. 3 až 5 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a zároveň aj reflektovania aktuálneho Správneho súdneho poriadku (zákona č. 162/2015 Z. z. účinného od 1. 7. 2016).

 

K bodom 3 až 8 (§ 16 ods. 2, § 16 ods. 3 a 18 ods. 5)

Navrhuje sa upraviť a doplniť ustanovenia § 16 ods. 2, § 16 ods. 3 písm. a) a k) a § 18 ods. 5 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) v záujme zabezpečenia jeho precíznej harmonizácie s aktuálnymi ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/301 z 30. 11. 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú. v. EÚ L 58, 4. 3. 2016). Navrhnuté úpravy reflektujú aj pravidlá pre počítanie času podľa § 19 zákona o dohľade nad finančným trhom a tiež sa inšpirovali ustanoveniami (napríklad § 32) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetné delegované nariadenie Európskej komisie (EÚ) č. 2016/301 vyžaduje, aby návrhy prospektov, ktoré sa zverejňujú pri verejných ponukách cenných papierov alebo pri ich prijatí na obchodovanie na trhu, boli vnútroštátnemu orgánu dohľadu (vrátane NBS) predkladané v elektronickej podobe v náležitom elektronickom formáte a aby sa komunikácia medzi žiadateľom a vnútroštátnym orgánom dohľadu v rámci konania o takýchto návrhoch prospektov uskutočňovala elektronicky a aby aj písomnosti vnútroštátneho orgánu dohľadu pre žiadateľa boli doručované v elektronickej podobe vrátane doručovania elektronickej podoby rozhodnutí vnútroštátneho orgánu dohľadu o schválení prospektov, ktoré sa zverejňujú pri verejných ponukách cenných papierov alebo pri ich prijatí na obchodovanie na trhu.

 

K bodu 9 (§ 32 ods. 2)

Navrhuje sa spresniť § 32 ods. 2 v záujme exaktného upravenia dosiaľ neupraveného postupu v druhostupňovom konaní v prípade zistenia chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti v napadnutom prvostupňovom rozhodnutí už postúpenom na druhostupňové konanie o podanom rozklade, čo je potrebné vzhľadom na judikatúru a právne princípy, podľa ktorých orgány verejnej moci majú konať iba v medziach, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom.

 

 

K bodu 10 (§ 33)

Navrhnutým vyprecizovaním § 33 sa v zákone o dohľade nad finančným trhom transparentnejšie reflektujú zaužívané medzinárodné štandardy pre výkon dohľadu dohľade nad finančným trhom.

 

K bodu 11 (§ 34)

Navrhnutou úpravou § 34 zákona o dohľade sa zohľadňuje skutočnosť, že v rámci rekodifikácie civilného súdneho procesného práva od 1. 7. 2016 (teda od nahradenia bývalého Občianskeho súdneho poriadku terajším Civilným sporovým poriadkom) boli súdne predbežné opatrenia nahradené súdnymi neodkladnými opatreniami a zabezpečovacími opatreniami, o čom svedčia napríklad aj prechodné ustanovenia v § 471 ods. 1 Civilného sporového poriadku (zákona č. 160/2015 Z. z.).

 

K bodu 12 (§ 35e)

Navrhuje sa vyprecizovať § 35e ods. 1 písm. a) zákona o dohľade v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov.

 

K bodu 13 (§ 35h ods. 1 )

Navrhnutou úpravou § 35h ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom sa zabezpečí jeho obsahová harmonizácia so súvisiacimi obdobnými aktuálnymi ustanoveniami v oblasti finančného trhu, napríklad v § 23 ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení čl. VI bodu 24 zákona č. 438/2015 Z. z.), v § 24 ods. 3 zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení čl. III bodu 12 zákona č. 299/2016 Z. z.) a v § 50 ods. 10 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení čl. II bodu 1 zákona č. 299/2016 Z. z.), čo je opodstatnené a dôvodné vzhľadom na príbuznosť problematiky ochrany finančných spotrebiteľov, poskytovania úverových produktov a finančných služieb a súvisiacej činnosti bankových a iných finančných inštitúcií, ale taktiež je to v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov na rovnakej úrovni, akú už existujúca zákonná regulácia zakotvuje pre oblasť bankovníctva a poskytovania úverových produktov podľa zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 91/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

K bodom 14 a 15 (§ 36 a 37 ods. 1 písm. b))

Navrhuje sa vyprecizovať § 36 odseky 3 a 4 zákona o dohľade vzhľadom na ich obsahovú previazanosť nielen s odsekom 1, ale súčasne s odsekmi 1 a 2, ako aj vyprecizovať § 37 ods. 1 písm. b) tak, aby bola transparentne zrejmá jeho obsahová previazanosť s ustanoveniami o verejných častiach zoznamov vedených podľa § 36 zákona o dohľade nad finančným trhom.

 

K bodu 16 (§ 37 ods. 1 písm. c))

Navrhuje sa aktualizovať ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) zákona o dohľade (vrátane aktualizácie poznámky pod čiarou k odkazu 44), a to v záujme zabezpečenia precíznejšej harmonizácie tohto ustanovenia s aktuálnym znením súvisiaceho ustanovenia § 88 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

K bodom 17 až 19 (§ 38)

Navrhuje sa do § 38 odseku 1 doplniť nové písmeno c) a zároveň upraviť § 38 ods. 3 a 6 zákona o dohľade v záujme ich vyprecizovania a s cieľom zvýšenia vymožiteľnosti práva a účinnosti aktuálnej právnej úpravy o výkone dohľadu nad finančným trhom v prípadoch sťažovania postupu pri výkone tohto dohľadu, čo je v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu voči subjektom sťažujúcim postup pri výkone dohľadu nad finančným trhom.

 

K bodu 20 (odkazy 46 a 47)

Navrhuje sa aktualizovať poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 47, ktoré sú zavedené v § 37 ods. 2 písm. e) a f) zákona o dohľade, pretože tieto poznámky pod čiarou neaktuálne odkazujú na zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (bývalý zákon o kolektívnom investovaní), ktorý už je nahradený aktuálnym zákonom č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, respektíve na zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (bývalý zákon o poisťovníctve), ktorý už je nahradený aktuálnym zákonom č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 21 (odkaz 48)

Navrhuje sa aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 48, ktorá je zavedená v § 39 zákona o dohľade, pretože poznámka pod čiarou k odkazu 48 neaktuálne odkazuje na právnu úpravu podľa bývalého § 38 ods. 2 medzičasom presunutú do aktuálneho § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, a to v dôsledku novelizačných úprav vykonaných článkom II bodom 54 zákona č. 149/2001 Z. z. a článkom II bodom 58 zákona č. 659/2007 Z. z.

 

K bodu 22 (odkaz 50)

Navrhuje sa aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 50, ktorá je zavedená v § 40 ods. 8 zákona o dohľade, pretože poznámka pod čiarou k odkazu 50 neaktuálne odkazuje aj na bývalú právnu úpravu podľa pôvodného § 18 a § 44 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z., pričom však táto bývalá právna úprava bola medzičasom nahradená terajšou právnou úpravou podľa aktuálneho § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 23 (odkaz 51a)

Navrhuje sa aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 51a, ktorá je zavedená v § 40 ods. 9 zákona o dohľade (v znení čl. VII bodu 9 zákona č. 552/2008 Z. z.), pretože poznámka pod čiarou k odkazu 51a neaktuálne odkazuje na právnu úpravu podľa bývalého § 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 5 medzičasom presunutú do aktuálneho § 45 ods. 2 písm. i) a l), § 49 a § 243h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (vrátane novelizácie podľa čl. I bodov 11 a 114 zákona č. 2/2017 Z. z.).

 

K bodu 24 (odkaz 54)

Navrhuje sa aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 54, ktorá je zavedená v § 45 ods. 5 zákona o dohľade, pretože poznámka pod čiarou k odkazu 54 neaktuálne odkazuje aj na § 4 ods. 1 pôvodné písmeno c) zákona č. 514/2003 Z. z., pričom však pôvodné písmeno c) sa medzičasom stalo písmenom d)) v dôsledku novelizačnej úpravy vykonanej jediným bodom článku II zákona č. 508/2010 Z. z., podľa ktorej v § 4 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. boli pôvodné písmená c) až k) preznačené na písmená d) až l).

 

K bodu 25 (§ 45e)

Navrhnuté znenie prechodných ustanovení v novom § 45e súvisí s úpravami podľa navrhnutej novelizácie ustanovení zákona o dohľade nad finančným trhom. Pritom navrhnuté prechodné ustanovenia v novom § 45e zákona o dohľade nad finančným trhom sú obsahovo rovnaké ako analogické štandardné prechodné ustanovenia ďalších zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad ustanovenia § 122s a § 122y zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákonov č. 132/2013 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.), § 173r ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 42a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 101 ods. 1 a § 101e zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 220a zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 123ao ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.), § 87n ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 43f ods. 1 a 2 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 140/2014 Z. z.), § 25g a § 25i zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákonov č. 438/2015 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.) a § 28a zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.). Navrhnutými prechodnými ustanoveniami sa zároveň do určitej miery prispieva aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom.

Taktiež navrhujeme zosúladiť znenie zákona s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004. Vyššie uvedené delegované nariadenie upravuje okrem iného schvaľovanie prospektu cenného papiera a stanovuje aj spôsob predloženia žiadosti, komunikácie žiadateľa a príslušného orgánu, prijatie a spracovanie žiadosti a v rámci tohto stanovuje povinne elektronický spôsob predloženia žiadosti, komunikácie i vydania rozhodnutia.

 

K bodu 26 (príloha)

Dopĺňa sa transpozičná príloha.

 

Čl. IV

 

K bodu 1 (§ 2 ods. 3)

Z dôvodu spresnenia znenia zákona sa upravilo, že finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu možno vykonávať výlučne k finančným nástrojom podľa § 2 odseku 2. 

 

K bodu 2 (odkaz 10)

Ide o legislatívno-technickú úpravu – uvedenie správneho odkazu na relevantný právny predpis. 

 

K bodu 3 (§ 4 písm. l))

Ide o spresnenie textu, že garantom je fyzická osoba.

 

K bodu 4 (§ 18 ods. 6 písm. g))

V návrhu zákona sa vypúšťajú požiadavky, ktoré pri právnickej osobe nie je potrebné predkladať k žiadosti. 

 

K bodu 5 (§ 33a)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 91 smernice 2014/65/EÚ. Bolo potrebné zaviesť definíciu „investičného produktu založenom na poistení“. Keďže niektoré zmluvy o poistení častokrát obsahujú aj investičnú zložku a predstavujú tak alternatívu finančným nástrojom, za účelom ochrany neprofesionálnych klientov bolo potrebné zaviesť primerané požiadavky na investičné produkty založené na poistení. Nakoľko investičné produkty založené na poistení sú najčastejšie distribuované prostredníctvom sprostredkovateľov, bolo potrebné ich definíciu zaviesť priamo do zákona o finančnom sprostredkovaní. Zároveň boli tieto investičné produkty zaradené do sektora poistenia alebo zaistenia, kvôli určeniu jednoznačných povinností sprostredkovateľov pri ich distribúcii.             

 

K bodu 6 (§ 37 ods. 3)

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 3 ods. 2 písmena a) smernice 2014/65/EÚ.

 

K bodu 7 (§ 42c)

Upravujú sa prechodné ustanovenia z dôvodu, že niektoré právne vzťahy môžu začať už od 1. augusta 2017 a bolo potrebné ustanoviť, že tieto právne vzťahy sa už budú riadiť ustanoveniami navrhovaného zákona a súvisiacich predpisov.  

 

K bodu 8 (príloha)

Dopĺňa sa transpozičná príloha.

 

 

 

 

 

 

Čl. V

 

K bodom 1 a 2  (nadpis druhej a tretej hlavy druhej časti, § 9, 16, 17, 40 ods. 1, 40 ods. 5, § 157 ods. 2 a 4, § 160, 161 ods. 2 až 4, 163 ods. 1 písm. i),  § 178 ods. 3 písm. b) a d), § 179 ods. 1 a § 207 ods. 2 a 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zaradením investičného fondu s premenlivým základným imaním medzi subjekty kolektívneho investovania a s tým súvisiacou zmenou ich kategorizácie.

 

K bodu 3 (§ 4 ods. 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zaradením investičného fondu s premenlivým základným imaním medzi subjekty kolektívneho investovania a s tým súvisiacou zmenou ich kategorizácie.

 

K bodu 4 (§ 4 ods. 11)

Ide o vecnú zmenu. Upravuje sa definícia špeciálneho fondu. 

 

K bodu 5 (§ 4 ods. 11)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 6 (§ 4 ods. 13)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zaradením investičného fondu s premenlivým základným imaním medzi subjekty kolektívneho investovania a s tým súvisiacou zmenou ich kategorizácie.

 

K bodu 7 (§ 8 ods. 17 písm. e))

Ide o spresnenie povinností, ktoré je potrebné dodržiavať v prípade, ak správcovská spoločnosť vydáva v rámci toho istého fondu viac emisií podielových listov alebo akcií, ktoré sa odlišujú menou. Ustanovenie reaguje na stanovisko Európskeho orgánu dohľadu pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydané k tejto téme.

K bodu 8 (§ 12a)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zaradením investičného fondu s premenlivým základným imaním medzi subjekty kolektívneho investovania. Rozsah platnosti niektorých ustanovení zákona pôvodne aplikovateľných len na podielové fondy je potrebné rozšíriť aj na fondy s inou právnou formou.

 

K bodu 9 (§ 18 ods. 5)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zaradením investičného fondu s premenlivým základným imaním medzi subjekty kolektívneho investovania. Rozsah platnosti niektorých ustanovení zákona pôvodne aplikovateľných len na podielové fondy je potrebné rozšíriť aj na fondy s inou právnou formou.

 

 

K bodu 10 (§ 20 ods. 4)

Ide o vecnú zmenu, ktorou sa upravuje zánik fondu jeho zlúčením do nástupníckeho fondu. 

 

K bodu 11 (§ 20 ods. 5)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 12 (§ 24 ods. 7)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 13 (§ 26 ods. 10)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zaradením investičného fondu s premenlivým základným imaním medzi subjekty kolektívneho investovania. Rozsah platnosti niektorých ustanovení zákona pôvodne aplikovateľných len na podielové fondy je potrebné rozšíriť aj na fondy s inou právnou formou.

 

K bodu 14  (§ 26d ods. 2)

Pri zavedení investičného fondu s premenlivým základným imaním ako subjektu kolektívneho investovania boli upravené aj náležitosti stanov tohto subjektu. Niektoré náležitosti je možné namiesto v stanovách upraviť v predajnom prospekte investičného fondu s premenlivým základným imaním. K takýmto náležitostiam by však nemala patriť náležitosť podľa § 7 ods. 5 písm. d), nakoľko zmeny tejto náležitosti by mali prejsť schvaľovacím procesom obdobne ako pri zmenách štatútu podielového fondu.

 

K bodu 15 (§ 26i ods. 1)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 16 (§ 28 ods. 2 písm. d))

Legislatívno-technická  úprava vyvolaná na základe poznatkov aplikačnej praxe.

 

K bodu 17 (§ 28a ods. 2 písm. m))

Legislatívno-technická úprava a zosúladenie s obdobnou požiadavkou na rozsah príloh k žiadosti o povolenie pri žiadostiach podľa § 28.

 

K bodu 18 (§ 31a ods. 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zaradením investičného fondu s premenlivým základným imaním medzi subjekty kolektívneho investovania.

 

K bodom 19 až 21 (§ 33 ods. 16 písm. c), h), n))

Ide o  spresnenie transpozície článku 14b (1)(c) smernice 2014/91/EU tak, aby bolo zrejmé a jasné, že členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti majú skúsenosti v oblasti riadenia rizík a odmeňovania, článku 14b (1)(h) smernice 2014/91/EU tak, aby bolo zrejmé a jasné, aby sa pri štandardných fondoch skutočná výplata rozložila na rovnaké obdobie ako je určené pre hodnotenie výkonnosti a článku 14b (1)(n) smernice 2014/91/EU, aby bolo zrejmé a jasné, že významná časť, ktorá tvorí minimálne 40% pohyblivej zložky odmeňovania sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska životného cyklu a vyplácania príslušného alternatívneho investičného fondu a z hľadiska doby držby odporúčanej investorom príslušného štandardného fondu, pričom obdobie je minimálne tri roky.

 

K bodu 22 (§ 33 ods. 17)

Ide o spresnenie článku 14b (4) smernice 2014/91/EU tak, aby bolo zrejmé a jasné, že členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti a to aj vrátane členov dozornej rady, ktorí boli zvolení zamestnancami správcovskej spoločnosti.

 

K bodom 23 a 24 (§ 40 ods. 5)

Ide o legislatívno-technickú úpravu a zosúladenie s obdobou úpravou uvedenou v zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.      

 

K bodu 25 (§ 57 ods. 1)

Ide o spresnenie textu.

 

K bodu 26 (§ 57 ods. 5)

Ide o spresnenie textu.

 

K bodu 27 (§ 66a ods. 2)

Ide o spresnenie textu.

 

K bodu 28 (§ 79 ods. 5)

Ide o spresnenie textu.

 

K bodu 29 (§ 80a ods. 1 písm. d) bod 5)

Ide o spresnenie  článku 22a (3) smernice 2014/91/EU v súvislosti s rozšírením krížových odkazov v rámci návrhu zákona, ktoré boli pre účely úplnej transpozície nepostačujúce.

 

K bodu 30 (§ 82 ods. 2)

Ide o spresnenie článku 22a (3) smernice 2014/91/EU tak, aby bolo zrejmé a jasné, že depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania a aj (nie alebo) jeho podielnikom za stratu finančných nástrojov v depozitárskej úschove u depozitára alebo u osoby, ktorej depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril.

 

K bodu 31 (§ 84 ods. 1)

Ide o spresnenie textu. 

 

K bodu 32 (§ 88 ods. 3)

Ide o spresnenie textu. 

 

K bodu 33 (§ 119 ods. 3 a 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 34 (§ 119 ods. 3 písm. b), bod 2)

Ide o vecnú zmenu, ktorou sa upravuje zánik fondu jeho zlúčením do nástupníckeho fondu.

 

K bodu 35 (§ 119 ods. 3 písm. b), bod 3)

Ide o vecnú zmenu, ktorou sa upravuje zánik fondu jeho zlúčením do nástupníckeho fondu.

 

K bodu 36 (§ 119 ods. 3 písm. b), bod 4)

Ide o vecnú zmenu, ktorou sa upravuje zánik fondu jeho zlúčením do nástupníckeho fondu.

 

K bodu 34 (§ 119 ods. 3 písm. b), bod 5 )

Ide o vecnú zmenu, ktorou sa upravuje zánik fondu jeho zlúčením do nástupníckeho fondu.

 

K bodu 36 (§ 121 ods. 1)

Ide o spresnenie textu.

 

K bodu 37 (§ 125 ods. 6)

Pri verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností vytvorenom ako uzavretý fond sa upúšťa od povinnosti investovať minimálne 10% hodnoty majetku do likvidných aktív.

 

K bodu 38 (§ 136 ods. 2)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 39 (§ 152 ods. 2)

V súvislosti s novou európskou legislatívou ohľadom poskytovania predzmluvných informácií investorom sa zavádza sa povinnosť zostaviť kľúčové informácie pre investorov aj pre fondy kvalifikovaných investorov.

 

K bodu 40 (§ 152 ods. 2)

V súvislosti s novou európskou legislatívou ohľadom poskytovania predzmluvných informácií investorom sa zavádza sa povinnosť zostaviť kľúčové informácie pre investorov aj pre fondy kvalifikovaných investorov.

 

 

K bodu 41 (§ 161 ods. 1 písm. a))

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zaradením investičného fondu s premenlivým základným imaním medzi subjekty kolektívneho investovania. Rozsah platnosti niektorých ustanovení zákona pôvodne aplikovateľných len na podielové fondy je potrebné rozšíriť aj na fondy s inou právnou formou.

 

K bodu 42 (§ 163 ods. 1 písm. c))

Legislatívno-technická úprava a zosúladenie s obdobou úpravou uvedenou v zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, kedy sa podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu u tých istých osôb už nevyžadujú, čo súčasne zabezpečí aby finančné inštitúcie mali rovnaké podmienky pri opätovnej voľbe tých istých osôb do orgánov spoločnosti.

 

K bodu 43 (§ 163 ods. 3)

Zavedenie novej informačnej povinnosti správcovskej spoločnosti vzhľadom na upustenie od povinnosti žiadať o predchádzajúci súhlas NBS na voľbu tých istých osôb za členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo opätovnom menovaní tých istých osôb za prokuristu správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c).

 

K bodu 44 (§ 168 ods. 2))

Ide o spresnenie textu. V prípade, ak žiada o predchádzajúci súhlas správcovská spoločnosť spravujúca fond kvalifikovaných investorov, na udelenie predchádzajúceho súhlasu musí byť preukázané, že spĺňa podmienky podľa § 57a.

 

K bodu 45 (§ 178 ods. 7 písm. c))

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 46 (§ 180 ods. 7 písm. c))

Povoľuje sa zlúčenie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do verejného špeciálneho fondu za predpokladu, že zloženie majetku v špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s majetkom prípustným pre investovanie verejných špeciálnych fondov, avšak nie zlúčenie, pri ktorom by zanikajúcim fondom bol aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fond kvalifikovaných investorov.

 

K bodu 47 (§ 180 ods. 7 písm. d až f))

Povoľuje sa zlúčenie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do verejného špeciálneho fondu za predpokladu, že zloženie majetku v špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s majetkom prípustným pre investovanie verejných špeciálnych fondov.

 

K bodu 48 (§ 187 ods. 1 písm. c))

Ide o legislatívno-technickú zmenu – úpravu vnútorného odkazu.

 

K bodu 49 (§ 197 ods. 1))

Ide o spresnenie článku 26a smernice 2014/91/EU, tak, aby bolo zrejmé a jasné, že správcovská spoločnosť, investičný fond s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie nedostatkov a určené spôsoby tohto nahlasovania prostredníctvom osobitných prostriedkov komunikácie, ktoré sú nezávislé, autonómne, bezpečné a zaručia dôvernosť nimi prenášaných údajov.

 

K bodu 51 (§ 202 ods. 1 písm. e))

Ide o spresnenie článku 99 (6)(g) smernice 2014/91/EU, tak, aby bolo zrejmé a jasné, že v prípade, ak je možné určiť výšku obohatenia dohliadaného subjektu v súvislosti s porušením všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzných dokumentov, výška udelenej pokuty nie je limitovaná.

 

K bodu 50 (§ 202 ods. 1 písm. r))

Ide o spresnenie článku 99 (6)(d) smernice 2014/91/EU, tak, aby bolo zrejmé a jasné, že Národná banka Slovenska v rámci sankcií zakáže akejkoľvek fyzickej osobe zodpovednej za porušenie ustanovení zákona dočasne alebo pri závažných a opakovaných porušeniach ustanovení zákona natrvalo vykonávať funkciu člena orgánu správcovskej spoločnosti.

 

K bodu 52 (§ 202 ods. 7)

Ide o spresnenie článku 99c(1)(c), 99c(1)(d) a 99c(1)(f) smernice 2014/91/EU, tak, aby bolo zrejmé a jasné, že Národná banka Slovenska berie pri ukladaní sankcií do úvahy aj finančnú situáciu dohliadaných subjektov a predchádzajúce porušenia tohto subjektu.

 

K bodu 53 (§ 202 ods. 14 až 17)

Ide o vyprecizovanie článkov 99b (1)(c), 99b (3) a 99b (4) smernice 2014/91/EU v súvislosti so zverejňovaním informácií o opatreniach na nápravu a pokutách a zverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb.

 

K bodu 54 (§ 220d)

Ustanovuje sa úprava účinná od 1. augusta 2017. 

 

K bodu 55 (príloha)

Dopĺňa sa transpozičná príloha.

 

K bodu 56 (príloha č. 3, časť 1 písm. a))

Ide o spresnenie textu vyvolané na základe poznatkov z aplikačnej praxe Národnej banky Slovenska s cieľom spresniť a harmonizovať zverejňovanie niektorých údajov v správach o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde.

 

K bodu 57 (príloha č. 3, časť 6)

Ide o spresnenie textu vyvolané na základe poznatkov z aplikačnej praxe Národnej banky Slovenska s cieľom spresniť a harmonizovať zverejňovanie niektorých údajov v správach o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde. Výnosy a straty je potrebné zobrazovať osobitne, tak aby straty neboli súčasťou výnosov. Uvedený spôsob zobrazovania údajov je viac transparentný a poskytuje reálnejší obraz o pohyboch majetku vo fonde.

 

 

 

Čl. VI

 

Ide o transpozičnú zmenu – zosúladenie s článkom 93 smernice 2014/65/EÚ. Pre umožnenie udelenia povolenia pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov tak, aby od 3. januára 2018 (teda od termínu implementácie balíka smernice MiFID II) mohli poskytovať príslušné služby (podľa ustanovení § 79b až § 79k v čl. I bode 100 a § 22a v čl. II) je nevyhnutné, aby pripravovaný zákon nadobudol účinnosť od 1. augusta 2017 a aby ďalším ustanoveniam pripravovaného zákona týkajúcim sa transpozície (preberania) realizácie balíka smernice 2014/65/EÚ (MiFID II) bolo odložené nadobudnutie účinnosti na 3. január 2018 a aby ustanoveniu čl. I bodu 100 (§ 79i ods. 4) bolo odložené nadobudnutie účinnosti na 3. september 2018. Okrem toho napríklad v prípade článku II (novely zákona o dohľade) nie je objektívne dôvodné odkladať nadobudnutie účinnosti (keďže konanie o žiadostiach o udelenie povolenia poskytovateľom služieb vykazovania údajov sa malo uskutočňovať práve podľa zákona o dohľade nad finančným trhom a obdobne ani v prípade článku V, ktorý nie je transpozíciou balíka smernice 2014/65/EÚ (MiFID II), nie je objektívne potrebné nadobudnutie účinnosti odkladať.

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 5. apríla 2017 schválené vládou Slovenskej republiky.

 

 

Robert  F i c o, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

Peter  K a ž i m í r, v. r.

minister financií Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 814

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: