TlačPoštaZväčšiZmenši

53/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:10 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ako iniciatívny materiál. 

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov.

Na základe aplikačnej praxe sa navrhuje jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu.

Taktiež sa ustanovuje, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný vyšší územný celok. Navrhuje sa, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti, len ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto zdravotnú starostlivosť poskytne do desiatich pracovných dní od objednania. Ďalej sa navrhuje, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti môže požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt len v prípade, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiadal.

Dopĺňajú sa povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ustanovuje sa nová kompetencia samosprávnemu kraju.

V súvislosti s novými povinnosťami pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa upravujú sankcie za porušenie týchto povinností. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že pokuty uložené samosprávnym krajom sú príjmom samosprávneho kraja.

 Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

K bodu 1 (§ 3 ods. 4)

Ustanovujú sa súčasti zdravotného výkonu. Navrhovanou úpravu sa zamedzí zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyberať úhradu za to, čo je súčasťou zdravotného výkonu.  Takýmito súčasťami sú objednanie poistenca na vyšetrenie v rámci ordinačných hodín, ktoré nie sú určené na prednostné ošetrenie; vypísanie lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu,  návrhu na kúpeľnú liečbu, odporučenia na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti, ako aj potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Ide o jednoznačne ustanovenie, že poistenec za tieto úkony neplatí osobitnú úhradu.

 

K bodu 2 (§ 3 ods. 7)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 1.

 

K bodu 3 (§ 10a)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 1.

 

K bodu 4 (§ 44)

Na základe aplikačnej praxe sa precizujú ustanovenia súvisiace s rozsahom zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti uhrádzaných zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Ustanovuje sa, že poskytovateľ, ktorý je v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňou, nesmie požadovať úhradu za takú zdravotnú starostlivosť, ktorá je plne uhrádzaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Taktiež sa určuje, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti akoukoľvek úhradou nad ustanovený rozsah spoluúčasti poistenca, ani akýmikoľvek inými plneniami nad tento rozsah (ako sú napríklad plnenia na základe darovacích alebo iných zmlúv).

Oproti doterajšej právnej úpravy sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, schvaľuje príslušný vyšší územný celok. Zoznam tvoria tie zdravotné výkony, pri ktorých je poskytovateľ poskytujúci zdravotnú starostlivosť uhrádzanú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia oprávnený vyžadovať spoluúčasť poistenca. Ide o zoznam výkonov pri chorobách, pre ktoré je v nariadení vlády č. 777/2004 Z. z. ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ustanovená spoluúčasť poistenca. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ustanovuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 13. K zoznamu zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, schválenému samosprávnym krajom, si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určí príslušnú cenu. Tieto zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti musia byť súčasťou cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré konkrétny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje.

            Oproti pôvodnej úpravy sa navrhuje, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len vtedy, ak túto zdravotnú starostlivosť poskytne do desiatich pracovných dní od objednania.

Ďalej sa navrhuje, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti môže požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt len v prípade, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiadal.

 

 

K čl. II

 

K bodu 1 (Poznámka pod čiarou k odkazu 53b) 

Legislatívno-technická úprava odkazu 53b súvisiaca s úpravou vykonanou v bode 4 novelizačného článku I.

 

K bodu 2 (§ 46 ods. 1 písm. p)

Určuje sa nová kompetencia samosprávnemu kraju schvaľovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu.

Ide výlučne o schvaľovanie jednotlivých položiek zoznamu pozostávajúceho zo zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Stanovenie ceny prislúchajúcej k jednotlivým položkám je plne v kompetencii poskytovateľov, samosprávny kraj ich neschvaľuje.

 

 

K čl. III

 

K bodu 1 (§ 79 ods. 1 písm. a)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s precizovaním poznámky pod čiarou k odkazu č. 45.

 

K bodu 2 (§ 79 ods. 1 písm. zu a zv)

V nadväznosti na úpravu vykonanú v novelizačnom článku I sa dopĺňajú povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov a povinnosť poskytovateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, umiestniť vo vstupných priestoroch alebo priestoroch čakárne zoznam tých zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých môže požadovať od poistenca úhradu, vrátane výšky úhrady. Tento zoznam zdravotných výkonov a služieb musí byť schválený samosprávnym krajom

 

K bodu 3 (§ 82 ods. 1 písm. b)

V súvislosti s novými povinnosťami pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa upravujú sankcie, ktoré bude oprávnený orgán príslušný na vydanie povolenia uložiť poskytovateľovi za ich porušenie. Orgán príslušný na vydanie povolenia bude oprávnený  za ich porušenie uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu až do výšky 3 319 euro.

 

K bodu 4 (§ 83 ods. 4)

Oproti doterajšej právnej úpravy sa ustanovuje, že pokuty uložené samosprávnym krajom sú príjmom samosprávneho kraja, keďže v dôsledku rozšírenej kompetencie navrhovanej v § 46 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dochádza k nárastu administratívnej záťaže samosprávnych krajov. Uvedenou úpravou sa zabezpečí aj dôslednejšie vykonávanie kontrolnej činnosti, okrem iného aj v súvislosti s kontrolou vyberania rôznych úhrad zo strany poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 

K bodu 5 (§ 102r)

V nadväznosti na povinnosť poskytovateľa ustanovenú v § 79 ods. 1 písm. zv) sa v prechodných ustanoveniach navrhuje povinnosť poskytovateľa najneskôr do 31. marca 2015 doručiť samosprávnemu kraju zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu. Samosprávny kraj tieto zoznamy schváli do 60 dní od ich doručenia.

Súčasne sa navrhuje prechodné ustanovenie pre dodržiavanie povinnosti poskytovateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, umiestniť vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, schválený samosprávnym krajom a výšku ich úhrady.

 

 

 

 

 

 

K čl. IV

Ustanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.

 

 

Bratislava 5. novembra 2014

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Zuzana Zvolenská v. r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 674
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: