TlačPoštaZväčšiZmenši

439/2015 Z. z.

16.1. 2016, 20:19 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov NR SR

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov sa predkladá z dôvodu potreby poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.

Subjektom exekučnej imunity má byť držiteľ povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Predmetom exekučnej imunity má byť nehnuteľný majetok takéhoto subjektu, jeho peňažné prostriedky, pohľadávky a finančné nástroje v jeho vlastníctve, ako aj iný jeho majetok, ak slúži na výrobu a rozvod tepla.

 

Návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

B. Osobitná časť

 

 

Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa v súlade s § 61c ods. 1 písm. e) Exekučného poriadku zaviesť absolútnu exekučnú imunitu na nehnuteľný majetok, peňažné prostriedky a pohľadávky držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, finančné nástroje v jeho vlastníctve, ako aj na iný jeho majetok, ak slúži na výrobu a rozvod tepla.

 

Rozsah navrhovanej exekučnej imunity sa navrhuje z dôvodu, aby nebola ohrozená výroba tepla a jeho rozvod konečným odberateľom, v rátane domácností, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

K bodu 2

Navrhuje sa upraviť prostredníctvom intertemporálneho ustanovenia § 38ab časovú pôsobnosť právnej úpravy v § 28a tak, aby sa navrhovaná právna úprava v bode 1 (§ 28a) vzťahovala aj na exekučné konania začaté pred dňom účinnosti návrhu zákona. Takéto konania postihujúce aktíva držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, súd v súlade s § 28a bezodkladne zastaví.

 

Čl. II

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu sa navrhuje účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia.

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 18. novembra 2015.

 Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

S p o l o č n á   s p r á v a

 

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovaniavládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 1851a)v druhom čítaní

 

 

            Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 1851)(ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

I.

 

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2147 z 24. novembra 2014 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

 

            Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. 

 

II.

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

 

III.

 

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

 

•          Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 760 z 25. novembra 2015.

•          Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitostiuznesením č. 528z 25. novembra 2015.

IV.

 

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh:

 

1. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠28a

Majetok nepodliehajúci exekúcii

 

Exekúcii podľa osobitného predpisu19a) nepodlieha

a)         nehnuteľný majetok držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej má právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,

 

b)  peňažné prostriedky a pohľadávky držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetkuSlovenskej republiky, alebo v ktorej má právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,

 

c) finančné nástroje vo vlastníctve držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo v ktorej má právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť,

 

d) iný majetok slúžiaci na výrobu a rozvod tepla vo vlastníctve držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetkuSlovenskej republiky, alebo v ktorej má právnická osoba určená podľa osobitného predpisu stopercentnú majetkovú účasť.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.“

 

 

Zabezpečuje sa zladenie navrhovaného ustanovenia s textom  schváleného zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedeným zákonom sa zrušuje Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorého právnym nástupcom má byť Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky určená právnická osoba, ktorej jediným akcionárom je štát alebo právnická osoba, ktorej jediným zakladateľom je štát.

 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

 

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

 

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

 

vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov(tlač 1851)

 

s c h v á l i ť.

 

 

        Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesenímVýboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 529z 25. novembra 2015.

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcuMarošaKondróta, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predniesla spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Bratislava 25. novembra 2015

 

JánH u d a c k ý, v.r.

predseda Výboru NR SR

prehospodárske záležitosti

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 502
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Kolíková nepodá návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie Trubanahttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-nepoda-navrh-na-docasne-p/501623-clanok.html

V prípade preukázania pochybenia hrozí sudcovi Trubanovi preradenie na niektorý z okresných ...

MS: Zákaz zhromažďovania sa neovplyvňuje činnosť ministerstva a súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-zakaz-zhromazdovania-sa-neovplyv/501615-clanok.html

Pri vstupe do priestorov ministerstva, súdov či zariadení ZVJS je nevyhnutné nosiť rúška, ...

Hrubala a Mazák podali návrh na disciplinárne stíhanie sudcu Trubana, dôvodom je Bödörhttps://www.webnoviny.sk/hrubala-a-mazak-podali-navrh-na-disciplinarne-stihanie-sudcu-trubana-dovodom-je-bodor/

Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala a šéf Súdnej rady SR Ján Mazák ...

Zákaz podávania rúk na súde aj obmedzené návštevy vo väzniciach, aktualizovali opatrenia proti COVID-19https://www.webnoviny.sk/zakaz-podavania-ruk-na-sude-aj-obmedzene-navstevy-vo-vazniciach-aktualizovali-opatrenia-proti-covid-19/

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) aktualizovalo opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia ...

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: