TlačPoštaZväčšiZmenši

399/2015 Z. z.

16.1. 2016, 18:59 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á   s p r á v a

 

A.           Všeobecná časť

 

 

                Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá  novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „novela rokovacieho poriadku“).

                Cieľom navrhovanej  novely rokovacieho poriadku je stransparentnenie legislatívneho procesu pri prerokúvaní návrhov zákonov. Predložené návrhy zmien možno rozdeliť do  nasledujúcich okruhov:

•             obmedzenie predkladania vecne nesúvisiacich noviel,

•             hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch najskôr po uplynutí 48 hodín od ich podania v rozprave,

•             Etický kódex poslanca, ktorým sa dopĺňajú pravidlá správania sa poslanca,

•             spresnenie a doplnenie ustanovení upravujúcich

1.            program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a postup zverejňovania návrhov zákonov, spoločnej správy výborov a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhom zákonov na webovom sídle národnej rady,

2.            interpelácie,

3.            hodinu otázok,

4.            posudzovanie neúčasti poslanca na rokovaní národnej rady,

5.            spôsob podávania procedurálneho návrhu,

6.            disciplinárne konanie – sankcie aj vo väzbe na Etický kódex poslanca,

•             navrhuje sa sprísnenie postupu pri späť vzatí návrhu zákona,

•             navrhuje sa  zrušiť zákon  Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch  Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a v tejto súvislosti sa niektoré ustanovenia preberajú do  zákona o rokovacom poriadku (úprava vydania poslaneckého preukazu, výkon poslaneckého prieskumu),

•             upravuje sa právomoc výboru pre európske záležitosti pri schvaľovaní odôvodneného stanoviska v zmysle Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojeného k Lisabonskej zmluve (zasielanie odôvodnených stanovísk za účelom uloženia tzv. žltej resp. oranžovej karty národnými parlamentmi členských štátov EÚ voči legislatívnemu návrhu Komisie).

•             navrhuje sa zrušenie obsolentných ustanovení a

•             ďalšie legislatívno-technické úpravy súvisiace s navrhovanými zmenami.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodom 1 až 5, 7 až 9, 11, 13 až 17, 22 až 24, 31, 33, 36, 43, 44, 48, 50 až 55, 60 a 68

Vzhľadom na to, že obsolentnosť (neefektívnosť) právnej normy nie je právnym dôvodom zániku jej platnosti, účinnosti a záväznosti, navrhuje sa vypustenie dotknutých obsolentných ustanovení a v prípadoch kde to je možné, ich zosúladenie s Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi.

K bodu 6 (§ 5)

Vzhľadom na navrhované zrušenie zákona Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch  Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov sa do rokovacieho poriadku preberá ustanovenie § 3 ods. 1 zrušovaného zákona, podľa ktorého poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. V tejto súvislosti sa aktualizuje aj poznámka pod čiarou k odkazu 10.

K bodu 10 ( § 8 ods. 3)

Navrhované ustanovenie upravuje vydanie poslaneckého preukazu poslancovi po overení platnosti voľby. Úprava preberá ustanovenie § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch  Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, ktorý sa v § 151a navrhuje zrušiť.

K bodu 12 (§ 9a)

Novým ustanovením § 9a sa do rokovacieho poriadku dopĺňajú pravidlá správania sa poslanca vo forme tzv. etického kódexu, ktorý je  súčasťou rokovacieho poriadku ako jeho osobitná príloha a ktorý je poslanec pri výkone svojej funkcie povinný dodržiavať. Týmto ustanovením  sa reaguje na požiadavky spoločnosti sprísniť nároky na správanie sa poslancov vytvorením normatívneho rámca ich správania, pričom sa vychádza z existujúcich právnych riešení viacerých vyspelých parlamentných demokracií. Na toto ustanovenie nadväzuje nová koncepcia disciplinárneho konania podľa dvadsiatej časti rokovacieho poriadku.

 

 

K bodu 18 (§ 24 ods. 6)

Navrhuje sa, aby hodina otázok nebola pravidelnou súčasťou programu schôdze, zvolanej za účelom prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi ak o jej zvolanie požiada najmenej pätina poslancov (§ 109 ods. 2). Ak je prvým rokovacím dňom schôdze štvrtok, navrhuje sa v tento rokovací deň nezaradiť hodinu otázok do programu schôdze.

K bodu 19 (§ 24 ods. 7)

Navrhuje sa, aby interpelácie neboli pravidelnou súčasťou programu schôdze, zvolanej za účelom prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi ak o jej zvolanie požiada najmenej pätina poslancov (§ 109 ods. 2) a aby rokovanie o interpeláciách skončilo v ten istý rokovací deň, ako sa o nich začalo rokovať. Ak niektorý  z poslancov prihlásený v rozprave nestihne do skončenia rokovacieho dňa svoju interpeláciu predniesť ústne, zostáva mu zachované právo predložiť ju podľa § 129 ods. 3 zákona písomne.

K bodu 20 (§ 25)

Formulačná úprava za účelom zjednotenia zavedenej terminológie v platnom zákone.

K bodu 21 (§ 34 ods. 2)

Navrhuje sa upraviť spôsob podávania procedurálneho návrhu poslancom. Podanie procedurálneho návrhu sa začína podaním návrhu k spôsobu prerokúvania veci, časovému a vecnému postupu rokovania národnej rady, pričom poslanec následne uvedie dôvody podania procedurálneho návrhu.

K bodu 25 (§ 58a ods. 2)

Úprava ustanovenia vzhľadom na to, že ospravedlnenie neúčasti poslanca na schôdzi výboru je dostatočne upravené v § 63 rokovacieho poriadku.

K bodu 26 (§ 58a ods. 3 písm. a))

Ustanovenie sa zosúlaďuje so znením ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.

 

K bodu 27 (§ 58a ods. 3 písm. c))

Upravuje sa právomoc výboru pre európske záležitosti pri schvaľovaní odôvodneného stanoviska v zmysle Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojeného k Lisabonskej zmluve; ide o zasielanie odôvodnených stanovísk za účelom uloženia tzv. žltej resp. oranžovej karty národnými parlamentmi členských štátov Európskej únie voči legislatívnemu návrhu Komisie.

K bodu 28 (§ 58a ods. 3 písm. f))

Formulačné spresnenie vzhľadom na to, že nejde o návrhy stanovísk v zmysle ústavného zákona č. 397/2004 Z. z., ale o názory resp. pozície príslušných výborov k návrhom.

K bodu 29 (§ 58a ods. 4)

Ustanovenie sa upravuje tak, aby si národná rada mohla vyhradiť aj rozhodnutie o schválení odôvodneného stanoviska vo veci nesúladu návrhu legislatívneho aktu Európskej únie so zásadou subsidiarity.

K bodu 30 (§ 58a ods. 5)

Problematika zastupovania predsedu výboru počas jeho neprítomnosti je dostatočne upravená v § 49 ods. 4 rokovacieho poriadku.

K bodu 32 (§ 58b ods. 1)

Zosúladenie ustanovenia s čl. 84 Ústavy Slovenskej republiky.

K bodu 34 (§ 63 ods. 5)

V zmysle navrhovaného ustanovenia bude predseda národnej rady posudzovať dôvody neúčasti poslanca na rokovaní, pre potreby ospravedlnenia, po vyjadrení predsedu poslaneckého klubu, ak je poslanec členom poslaneckého klubu.

K bodu 35 (§ 63a)

V novom § 63a sa navrhuje upraviť výkon poslaneckého prieskumu poslancom alebo skupinou poslancov za účelom zistenia dodržiavania a vykonávania zákonov a hospodárenia s verejnými prostriedkami, ak ich vykonaním poslaneckého prieskumu poverí národná rada alebo výbor. Ustanovuje sa povinnosť dotknutých subjektov poskytnúť poslancovi alebo skupine poslancov informácie, vysvetlenia a podklady súvisiace s výkonom poslaneckého prieskumu a na žiadosť ich prijať.

K bodu 37 (§ 70 ods. 2)

Vo vzťahu k návrhu zákona, ktorý bol podaný výborom alebo poslancom sa navrhuje, aby predseda národnej rady takýto návrh zákona doručil vláde a požiadal ju o zaujatie stanoviska v lehote do 30 dní len v prípade, ak ide o návrh zákona, o ktorom sa národná rada uzniesla, že ho  prerokuje v druhom čítaní.

K bodu 38 (§ 71)

Navrhuje sa, aby predseda národnej rady v prípade, ak návrh zákona spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, bezodkladne zabezpečil zverejnenie návrhu zákona na webovom sídle národnej rady.

K bodu 39 (§ 72 ods. 1)

Úprava súvisiaca s povinnosťou predsedu národnej rady zabezpečiť zverejnenie návrhu zákona, ktorý spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, na webovom sídle národnej rady (§ 71), a to najmenej 15 dní pred schôdzou národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

K bodu 40 (§ 81 ods. 1)

Výslovne sa ustanovuje, že spoločná správa výborov sa zverejňuje na webovom sídle národnej rady.

K bodom 41 a 42 (§ 82 ods. 2, § 83 ods. 4)

Navrhuje sa, aby hlasovanie o návrhoch zo spoločnej správy výborov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch podaných na schôdzi národnej rady sa konalo najskôr po uplynutí 48 hodín od ich podania v rozprave. O skrátení lehoty rozhodne národná rada bez rozpravy, ak o to požiada gestorský výbor alebo spoločný spravodajca. Predmetná zmena vytvára časový priestor na oboznámenie sa a posúdenie podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z hľadiska ich obsahu. Výslovne sa ustanovuje, že podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa zverejňujú na webovom sídle národnej rady.

 

 

K bodom 45 a 46 (§ 94 ods. 3 a 4)

Do rokovacieho poriadku sa explicitne ustanovuje, že pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona. Ide o obmedzenie predkladania tzv. „prílepkov“, čiže vecne nesúvisiacich noviel. Ak by takáto situácia nastala, predsedajúci nedá o návrhu hlasovať. O námietke poslanca, ktorý návrh podal, proti tomuto rozhodnutiu rozhodne národná rada bez rozpravy. Vzhľadom na to, že hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch podaných na schôdzi národnej rady sa môže najskôr po uplynutí 48 hodín od ich podania v rozprave, vytvára sa v tomto štádiu legislatívneho procesu časový priestor na vecné posúdenie podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

K bodu 47 (§ 96 ods. 4)

Navrhuje sa, aby návrhy zákonov, ktoré boli zaradené do programu schôdze a navrhovateľ ich vzal späť, bolo možné zaradiť do programu schôdze až po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa ich späť vzatia. Národná rada však môže na návrh predsedu rozhodnúť, že takýto návrh zákona možno zaradiť do programu schôdze aj pred uplynutím tejto lehoty.

K bodu 49 (§ 112 ods. 2)

Formulačná precizácia ustanovenia v súlade s čl. 84 Ústavy Slovenskej republiky; návrh na odvolanie predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

K bodom 56 a 57 (§ 129 ods. 3, § 130 ods. 3 )

Vo vzťahu k písomne podaným interpeláciám sa vypúšťa povinnosť predsedu zaslať ich na vedomie poslaneckým klubom a zároveň sa navrhuje zverejňovanie písomnej interpelácie a odpovede na interpeláciu na webovom sídle národnej rady.

K bodu 58 (§ 130 ods. 7)

Na bode programu schôdze národnej rady určeného  na interpelácie sa ustanovuje  povinná účasť aspoň tretiny členov vlády, ktorých predsedovi národnej rady oznámi najneskôr do začatia tohto bodu programu predseda vlády.

 

K bodu 59 (§131 ods. 5)

Ustanovuje sa časová dĺžka odpovede na položenú otázku, ktorá môže trvať najviac päť minút. Dĺžka dvoch minút na prednes ústne podanej doplňujúcej otázky zostáva zachovaná.

K bodu 61 (§ 135 písm. d))

Doplnenie novej skutkovej podstaty disciplinárneho deliktu poslanca v nadväznosti na ustanovenie etického kódexu poslanca (§ 9a, príloha č. 2 rokovacieho poriadku).

K bodu 62 (§ 138 ods. 2)

V navrhovanom ustanovení sa stanovuje kvórum pre prijatie rozhodnutia o sankcii v disciplinárnom konaní  a určuje sa zásada, že v prípade nezískania potrebného počtu hlasov prítomných poslancov sa konanie zastavuje zo zákona. Týmto ustanovením sa rieši otázka ukončenia takýchto konaní v prípade, že návrh uznesenia nezíska potrebnú väčšinu. Rieši sa tým doterajšia prax v konaní mandátového a imunitného výboru, keď sa väčšina disciplinárnych konaní neskončila prijatím uznesenia, čo sa nepovažovalo za rozhodnutie vo veci.

K bodu 63 (§ 139 ods. 1 a 2)

Navrhuje sa zvýšenie hornej hranice pokuty za disciplinárne previnenie podľa § 135 písm. a) až c) na 1000 eur.

K bodu 64 (§ 139 ods. 4)

Mandátový a imunitný výbor v prípade, ak zistí, že poslanec porušil Etický kódex poslanca, odporučí národnej rade, aby mu udelila pokutu až do výšky 500 eur. Nižšia horná hranica pokuty sa zavádza s ohľadom na možné  variability porušenia Etického kódexu.

K bodu 65 (§ 139 ods. 5)

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením odseku 4 do § 139.

K bodu 66 (§ 143 ods. 1)

Navrhuje sa, aby úlohy spojené s činnosťou Parlamentnej rady Slovenskej republiky plnila Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

 

K bodu 67 (§ 143 ods. 8)

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením novej prílohy č. 2.

K bodu 69 (§ 148 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava ustanovenia v súvislosti s doplnením pokuty za porušenie Etického kódexu poslancom (§ 139 ods. 4).

K bodu 70 (§150a)

Navrhuje sa, za účelom právnej istoty, doplniť prechodné ustanovenie vo vzťahu k návrhom zákonov predložených národnej rade pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Predmetné návrhy zákonov sa prerokujú podľa doterajších predpisov.

K bodu 71 (§ 151a)

V navrhovanom § 151a sa ruší predchádzajúca právna úprava postavenia poslancov, vzhľadom na obsolentnosť väčšiny ustanovení zrušovaného zákona Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. s tým, že obsah ustanovení týkajúcich sa nadobudnutia práv a povinností poslancom, vydania poslaneckého preukazu poslancovi po overení platnosti voľby a ustanovenia týkajúce sa poslaneckého prieskumu sa modifikovane navrhujú upraviť v § 5, § 8 ods. 3 a § 63a tohto návrhu zákona.

K bodu 72 (Príloha č. 2)

Doplnenie prílohy č. 2 k zákonu, ktorej obsahom je Etický kódex poslanca. Etický kódex poslanca upravuje princípy a pravidlá správania sa poslanca v súlade so základnými všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a hodnotami. Účelom zavedenia etického kódexu poslanca je podporiť dôveru verejnosti v čestnosť a dôveryhodnosť práce poslanca a stanoviť základné etické limity pre konanie členov zákonodarného zboru..

K čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2016.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 364
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: