TlačPoštaZväčšiZmenši

394/2015 Z. z.

16.1. 2016, 18:53 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A.        Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) na základe požiadaviek Európskej komisie v rámci porušenia podmienok implementácie dusičnanovej smernice (porušenie č. 2012/2097).

Navrhovaným zákonom sa upravujú správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca obyvateľov.

Požiadavka predložiť podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach do zákona o hnojivách, vyplynula zo záverov hodnotenia stavu implementácie dusičnanovej smernice na Slovensku zástupcami Európskej komisie, ktorá vyhodnotila stav ako neprijateľný a požiadala slovenské orgány o prijatie nápravy. V rámci EÚ-Pilot č. 2097/11/ENVI) neboli argumenty akceptované a následne Európska komisia začala vyšetrovanie vo veci neplnenia podmienok Dusičnanovej smernice (ďalej len „NiD“) v Slovenskej republike (Porušenie č. 2012/2097). Rezortu pôdohospodárstva sa týka podmienka vypracovania Akčného programu - NiD (v súčasnosti je upravený vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení neskorších predpisov, vydanej na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov). Zo záverov konzultácií s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vyplynulo, že podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach (Akčného programu - NiD) budú zapracované do návrhu novely zákona o hnojivách a nie do návrhu novely zákona o vodách z dôvodu, že navrhnuté podmienky sú paralelné so štandardnými podmienkami hospodárenia na celom území Slovenskej republiky, avšak pre zraniteľné oblasti sú prísnejšie a v niektorých prípadoch špecifické, v súlade s dusičnanovou smernicou.

            Predložený návrh podmienok hospodárenia v zraniteľných oblastiach zohľadňuje odporúčania a požiadavky Európskej komisie.

Pre podnikateľov v pôdohospodárstve a obhospodarovateľov dôjde k zjednodušeniu administratívnej práce a zabezpečí sa jednotná doba na spracovanie administratívnych úkonov za predchádzajúci kalendárny rok. Pri kontrolnej činnosti v teréne sa zjednoduší posudzovanie skutkového stavu pri aplikácií a skladovaní hnojív. Spracovanie evidencie predkladanej k administratívnej kontrole bude termínované, čo umožní úplnosť a sprehľadnenie kontrolnej činnosti, vykonávanej kontrolným ústavom.

Predkladaný návrh zákona zjednoduší podnikateľom v pôdohospodárstve a obhospodarovateľom administratívnu prácu pri vypracúvaní bilancie živín a spracovaní evidencie o hnojení a agrotechnických opatreniach. Prijatím navrhovaného zákona dôjde k lepšiemu zhodnoteniu živín z hospodárskych hnojív a tým aj k úspore finančných prostriedkov vynakladaných na hnojenie.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie z hľadiska ochrany pôdy a vôd pred dusičnanmi, ako aj pozitívny vplyv na životné prostredie v okolí ľudských obydlí. Zároveň dôjde k zabráneniu znečistenia ovzdušia amoniakom a inými dusíkatými zlúčeninami, ktoré by sa uvoľňovali pri nesprávnej aplikácii a nevhodnom skladovaní hospodárskych hnojív do ovzdušia.

Navrhovaný zákon po jeho schválení bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak nepredpokladajú sa zvýšené nároky na verejné financie nad rámec programovo rozpočtovaných výdavkov kapitoly ministerstva a súčasne pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, vzhľadom na navrhované zavedenie sankcií za porušenie ustanovení zákona v zraniteľných oblastiach, ktoré v prípade uloženia budú príjmom štátneho rozpočtu.

 Návrh zákona nebude mať sociálne vplyvy, bude mať pozitívne a aj negatívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona bude mať pozitívne vplyvy aj pre podnikateľské subjekty, nakoľko dôjde k zjednodušeniu administratívnej práce a zabezpečí sa jednotná doba na spracovanie administratívnych úkonov za predchádzajúci kalendárny rok. Návrh zákona bude mať aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie v prípade, ak obhospodarovateľ v zraniteľných oblastiach nebude mať vybudované vlastné skladovacie kapacity a uskladnenie kvapalných hospodárskych hnojív a maštaľného hnoja si zabezpečí v zmysle navrhovaného zákona u inej osoby, ktorá má voľné skladovacie kapacity.

 Prijatím navrhovaného zákona sa ustanoví legislatívny postup pri povoľovaní, aplikácii a skladovaní sekundárnych zdrojov živín a kompostov.

B. Osobitná časť

 

K článku I

K bodom 1 a 2

V § 1 písm. c) sa predmet úpravy rozširuje o hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty, ktoré svojou povahou, zložením a vlastnosťami patria do predmetu úpravy z dôvodu ich pozitívneho vplyvu na rast a vývin rastlín a zlepšovanie úrodnosti pôdy.

V § 1 sa za písmeno d) vkladá písmeno e) podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach.

K bodu 3

V § 2 sa novelizuje väčšina odsekov, dopĺňajú sa základné pojmy, rozširuje sa odsek 1 písm. a), rozširuje sa pôvodná definícia „látky“ na „látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu“, aby pod týmto pojmom boli obsiahnuté všetky látky, či už organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, ktoré obsahujú živiny na výživu rastlín a lesných drevín na udržanie alebo zlepšenie pôdnej úrodnosti, priaznivého ovplyvnenia úrodnosti a kvality produkcie.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa na začiatku vety vkladá slovo „pôdna“ pre upresnenie pojmu.

V § 2 ods. 1 sa v základných pojmoch rozširuje definícia, dopĺňa sa písmeno d) rastlinná pomocná látka.

V §2 ods. 2 sa definujú dusíkaté hnojivé látky, tak, aby sa zahrnuli všetky, resp. čo najširší rozsah druhov aplikovaných dusíkatých látok.

V § 2 ods. 3 až 10 sa v základných pojmoch rozširujú definície maštaľného hnoja, hnojovky, močovky, hnojovice, slamy, zeleného hnojenia a kompostu, ktoré si vyžaduje doplniť aplikačná prax.

V § 2 ods. 11 sa v základných pojmoch vymedzuje, že za sekundárne zdroje živín sa považujú len tie látky, ktoré priaznivo ovplyvňujú výživu rastlín, kvalitu produkcie alebo pôdnu úrodnosť.

V § 2 ods. 14 až 20 sa definujú tuhé a kvapalné hospodárske hnojivá, vybudované hnojiská, vybudované skladovacie kapacity, voľná skládka, hospodársky rok vzájomné uznanie, ktoré si vyžaduje upraviť aplikačná prax. V odsekoch 21 až 26 sú bližšie vysvetlené pojmy potrebné pre hospodárenie v zraniteľných oblastiach. Tiež sa definuje dusíkatá hnojivá látka pre účely zjednodušenia všetkých vstupov dusíka pochádzajúceho z hnojivých látok aplikovaných do pôdy, a niektoré špecifické pojmy pre zamokrenú, zasneženú alebo zamrznutú pôdu vo vzťahu k podmienkam hospodárenia v zraniteľných oblastiach.

K bodu 4

V § 3 ods. 2 sa dopĺňa na ktoré hnojivo sa nevzťahuje § 3 ods. 1, t. j. na vzájomne uznané hnojivo v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES a na hnojivo poskytované v nevyhnutnom množstve na pokusné účely, výskum a vývoj. Ustanovenia návrhu zákona osobitne sa týkajúce vzájomne uznaných hnojív nepredstavujú zásah do uvádzania týchto hnojív na trh.

K bodu 5

V § 3 ods. 3 sa ustanovuje čo sa rozumie uvádzaním hnojiva do obehu s cieľom vykonať účinné opatrenia proti nekontrolovanému vnášaniu rôznych nepovolených látok do poľnohospodárskej pôdy, alebo na poľnohospodársku pôdu, s potenciálnym znečistením životného prostredia.

V § 3 ods. 4 sa definuje čo sa rozumie pod pojmom uvedenie sekundárneho zdroja živín a kompostu do obehu.

 

K bodu 6

V § 3a sa navrhuje uložiť povinnosť producentom sekundárnych zdrojov živín a producentom kompostov vyžiadať si pred ich aplikáciou povolenie od kontrolného ústavu. Význam tohto opatrenia spočíva v tom, že kontrolný ústav v povolení stanoví podmienky správnej aplikácie tak, aby došlo k ich čo najlepšiemu zhodnoteniu vo výžive rastlín alebo zlepšeniu pôdnej úrodnosti. Súčasne sa v odseku 4 navrhuje ustanoviť producentovi sekundárneho zdroja živín a producentovi kompostu povinnosť viesť evidenciu o množstve a zložení sekundárnych zdrojov živín a kompostov odovzdaných na aplikáciu. Prijatím navrhovaného ustanovenia sa dosiahne lepší výkon kontrol vo vzťahu producent sekundárnych zdrojov živín, producent kompostov a odberateľ.

K bodu 7

Rozšírením názvu v § 4 o register vzájomne uznaných hnojív sa má docieliť zosúladenie s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 13. augusta 2008 o postupoch týkajúcich sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 218, 13.5.2009). Súčasne sa dopĺňa nový odsek 2, v ktorom je definovaný „register vzájomne uznaných hnojív“, ktorý vedie kontrolný ústav. Do odseku 3 sa dopĺňa znenie „ a do registra vzájomne uznaných hnojív“ z dôvodu uvedenom vyššie.

V § 4 ods. 4 sa navrhuje aby ministerstvo uverejňovalo vo svojom vestníku, okrem zoznamu certifikovaných hnojív, aj zoznam vzájomne uznaných hnojív.

K bodu 8

V § 5 ods. 2 písm. a) a v § 6 ods. 1 písm. c) sa navrhuje zmena slov „rodné číslo“ na „identifikačné číslo“ v žiadosti o certifikáciu hnojiva v prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, z dôvodu, že každá fyzická osoba – podnikateľ už má pridelené tzv. identifikačné číslo.

K bodu 9

Navrhovaná úprava v § 5 ods. 2 písm. d) súvisí so zmenou v žiadosti o certifikáciu hnojiva; „číselný kód typu hnojiva“ sa mení na „typ hnojiva“.

K bodom 10 a 11

Navrhovaná úprava v § 5 ods. 3 a 5 súvisí so zjednodušením certifikačného konania.

K bodu 12

Nový § 5a, ktorý upravuje vzájomné uznanie hnojiva, ktoré vykonáva kontrolný ústav na základe žiadosti výrobcu alebo dovozcu hnojiva z členského štátu Európskej únie. Súčasne sa ustanovuje, čo musí, okrem obchodného názvu hnojiva, žiadosť obsahovať.

K bodu 13

Navrhovaná úprava v § 6 ods. 1 písm. a) vyplýva zo zmeny v certifikáte hnojiva. Číselný kód typu hnojiva, ktorý sa už nepoužíva sa navrhuje zmeniť na typ hnojiva, (napríklad viaczložkové hnojivá s uvedením obsahu jednotlivých živín).

K bodu 14

V § 8 ods.1 úvodnej vete sa slová „Ten, kto uvádza“ nahrádzajú slovami „Výrobca, dovozca, predajca alebo dodávateľ, ktorý uvádza“ z dôvodu jasnejšej formulácie.

K bodu 15

V § 8 sa navrhuje vypustiť odsek 4 z toho dôvodu, že pribúdajú žiadosti o dovoz hnojív s označením „biologické“ a „ekologické“ (označenie aj v skratkách „Bio“ a „Eko“). V praxi to znamená, že musia názov hnojiva premenovať, hoci majú obchodné označenie z iných štátov Európskej únie povolené s týmito skratkami.

K bodu 16

V § 8 ods. 4 sa navrhuje úprava textu z ktorého jednoznačne vyplýva povinnosť dodávať hnojivo v spoľahlivom obale, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života ľudí, zvierat a kvality životného prostredia.

K bodu 17

V novom § 8a sa ustanovuje ohlasovacia povinnosť pre hnojivo s označením „Hnojivo ES“.

Požiadavka na informovanie o dovoze hnojiva s označením „Hnojivo ES“ na územie Slovenskej republiky vyplýva z toho dôvodu, aby sa zvýšil prehľad o pohybe uvedených hnojív na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia ich účinnejšej kontroly.

K bodu 18

V § 9 sa ustanovuje skladovanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov. V § 9 ods. 2 sa požaduje, aby vybudované skladovacie kapacity na tuhé a kvapalné hospodárske hnojivá mali vyšší objem ako je objem ich trojmesačnej produkcie.

Potreba vybudovať uvedené skladovacie kapacity si vyžaduje absencia aplikácie hospodárskych hnojív počas vegetačného obdobia, keď je pôda pokrytá vegetáciou a počas zimného obdobia, v ktorom aplikáciu hospodárskych hnojív nedovoľujú nielen poveternostné podmienky, ale aj právne záväzné akty Európskej únie. (Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 27. októbra 2003).

V § 9 ods. 3 sa navrhuje upraviť možnosť nakladania s hospodárskymi hnojivami pre tie poľnohospodárske subjekty, ktoré v extenzívnych podmienkach uplatňujú ustajnenie hospodárskych zvierat na hlbokej podstielke alebo ktoré chovajú zvieratá pastevným spôsobom.

V § 9 ods. 4 sa upresňuje spôsob skladovania maštaľného hnoja jeho voľným uložením

na pôde. Týmto skladovaním sa zníži únik dusíkatých látok do ovzdušia a zabráni sa úniku dusíkatých látok značného rozsahu do poľnohospodárskej pôdy. Súčasne sa zabezpečí zachovanie kvality vyprodukovaného maštaľného hnoja.

Cieľom ustanovenia § 9 ods. 5 je zabrániť úniku škodlivých látok do životného prostredia už priamo v objektoch ich produkcie a uskladnenia. Týmto opatrením sa zabráni permanentnému bodovému znečisťovaniu podzemných vôd rizikovými látkami už priamo v poľnohospodárskych objektoch.

V § 10 sa ustanovuje používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov. Navrhovaným znením v § 10 ods. 3 písm. b) sa dosiahne pri kontrole na mieste jednoznačnosť posudzovania podmienok pri aplikácií hnojív, nakoľko v teréne nie je možné exaktne plošne zmerať konkrétne číselné údaje. Vzhľadom k závažnosti týchto podmienok, akými je aplikácia na zasneženú a zamrznutú pôdu, je číselné vyjadrenie stavu nepodstatné.

V § 10 ods. 4 až 6 sa upresňuje spôsob aplikácie hospodárskych hnojív a doba ich zapracovania podľa jednotlivých druhov. Týmto opatrením sa obmedzí únik dusíkatých látok do ovzdušia na minimálnu mieru a zabezpečí sa ich využitie vo výžive pestovaných poľnohospodárskych plodín. Súčasne sa vytvorením izolačného pásu hygienickej ochrany zabráni obťažovaniu obyvateľov v obciach nadmerným zápachom a zhoršeniu zdravotného stavu v dôsledku zvýšenia infekčného tlaku. Predpokladá sa aj zníženie prieniku dusičnanov do podzemných vôd v blízkosti obydlí, kde je zvýšený výskyt lokálnych zdrojov vody (studní). K navrhovanej úprave došlo aj vzhľadom na enormný nárast podnetov

zo strany štátnej správy, samosprávy ako aj samotných obyvateľov.

V § 10 ods. 7 sa navrhuje ustanoviť pre podnikateľov v pôdohospodárstve dokedy majú vykonať zápis o použití hnojív do evidencie, nakoľko doterajšie znenie zákona navádzalo k zdĺhavému vedeniu evidencie. V dôsledku toho dochádzalo k nemožnosti uplatnenia sankčného mechanizmu zo strany kontrolného ústavu.

V § 10 ods. 8 navrhované ustanovenie ukladá podnikateľovi v pôdohospodárstve povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o hnojení v upravenej forme, nakoľko je to potrebné z dôvodu podrobnejšieho kontrolného mechanizmu pri aplikácii hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov.

V § 10 ods. 9 sa navrhuje stanoviť termín ukončenia spracovania bilancie živín

za predchádzajúci hospodársky rok, čo umožní prehľadnosť a ucelenosť pri jej kontrole

zo strany štátnych orgánov. Stanovený termín je zosúladený s termínom zaslania prehľadu o spotrebe hnojív.

V § 10 ods. 10 sa ukladá podnikateľovi v pôdohospodárstve povinnosť uchovávať kópiu prehľadu o spotrebe hnojív, čo umožní aj prehľadnosť a ucelenosť pri jej kontrole zo strany štátnych orgánov.

Právna úprava navrhovaná v § 10 ods. 11 vznikla na podklade skutočných prípadov z praxe a podnetov zo strany občanov a obecných samospráv, keďže na pozemky obcí a občanov sa vyvážali alebo aplikovali presne nevyšpecifikované látky neznámeho pôvodu. V budúcnosti by po prijatí navrhovaného zákona došlo k lepšej informovanosti obcí a občanov, ako aj k lepšej súčinnosti medzi predstaviteľmi obcí a pracovníkmi kontrolného ústavu, ktorý nemôže personálne zabezpečiť nepretržitú celoročnú kontrolu všetkých pozemkov v Slovenskej republike.

K bodu 19

Právna úprava navrhovaná v § 10a ods. 6 ukladá producentovi čistiarenského kalu, producentovi dnových sedimentov a odberateľovi povinnosť na požiadanie bezodkladne predložiť predpísanú dokumentáciu kontrolnému ústavu.

K bodu 20

Dopĺňajú sa dva samostatné paragrafy 10b a 10c, ktorými sa upravujú podmienky skladovania hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach, podmienky používania dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach a povinnosti vyplývajúce z plnenia podmienok dusičnanovej smernice.

V § 10b sa ustanovuje povinnosť pre obhospodarovateľov mať vybudované skladovacie kapacity pre hospodárske hnojivá na šesť mesiacov, alebo musí byť zabezpečené ich uskladnenie na inom bezpečnom mieste, alebo mať zmluvný vzťah na ich odber a na ďalšie spracovanie o čom treba mať doklad a povinne túto skutočnosť nahlásiť kontrolnému orgánu. Rovnako sa ustanovujú podmienky, kedy je možné skladovanie tuhých hospodárskych hnojív na voľnej poľnohospodárskej pôde bez spevnenej podložky.

Voľné skladovanie tuhých hospodárskych hnojív na poľnohospodárskej pôde je podľa súčasne platnej legislatívy možné až deväť mesiacov. Navrhovaným ustanovením sa upresňuje, že nie je možné na takéto voľné skládky navážať čerstvé hospodárske hnojivo, ale až po jeho trojmesačnom skladovaní na pevnej podložke, aby sa zabránilo prieniku čerstvej kvapalnej zložky hnoja do pôdy a následne možnému znečisteniu vôd.

Umožňuje sa uloženie tuhého hospodárskeho hnoja z hlbokej podstielky aj bez trojmesačného skladovania na pevnej podložke za presne stanovených podmienok.          

V § 10c sa ustanovuje povinné obdobie zákazu aplikácie dusíkatých hnojivých látok podľa viazanosti dusíka v aplikovaných hnojivých látkach.

Z dôvodu vyššieho úniku dusíkatých látok z kvapalných hospodárskych hnojív do ovzdušia sa upravuje podmienka hĺbkového zapravenia do pôdy. Ustanovenie bližšie špecifikuje, aké aplikačné zariadenia má byť použité, aby sa zabezpečila efektívna a účinná aplikácia hospodárskych hnojív a na prevenciu strát dusíka. Súčasne sa ustanovuje, že zariadenie použité na aplikáciu hnojív musí zabezpečiť rovnomernosť aplikácie zvolenej dávky hnojiva. Upravuje sa používanie závlahovej vody tak, aby nedochádzalo k nadmernému zavlažovaniu, čo by mohlo mať za následok zvýšenú kontamináciu podzemných a povrchových vôd. Ustanovuje sa zákaz aplikovať dusíkaté hnojivé látky na pôdy v prípade, ak sú zamokrené, zamrznuté alebo ak sú pokryté snehom.

V odsekoch 8 a 9 sa ustanovujú podmienky hospodárenia na svahoch poľnohospodárskej pôdy a to tak, že poľnohospodárska pôda nad 12o sa nesmie využívať ako orná pôda a upravujú sa podmienky pre ornú pôdu a trvalé trávne porasty so sklonom do 7o a nad 7o, ako aj maximálne jednorazové dávky dusíkatých hnojivých látok podľa druhu aplikovanej látky.

V odseku 11 sa ustanovujú podmienky aplikácie na plochách susediacich s vodnými zdrojmi.

K bodu 21

V § 11 ods. 2 písm. a) sa navrhovanou zmenou zabezpečí, aby skutočná kontrola chemických vlastností pôdy, operatívne zohľadňujúca aj lokálnu rizikovosť, korešpondovala s platnou legislatívou, čo vyústi v lepšiu prepojenosť vzťahov medzi vstupujúcimi živinami, dodávaných v hnojivách, hospodárskych hnojivách, sekundárnych zdrojoch živín a kompostoch do pôdy a skutočne nameranou disponibilnou zásobou živín v pôde.

K bodu 22

V § 11 ods. 2 písm. e) sa skracuje doba archivácie z desiatich rokov na päť rokov z kapacitných dôvodov.

K bodu 23

V § 11 ods. 2 písm. f) sa z dôvodu potreby precíznejšieho monitorovania potenciálnych rizikových bodov v oblasti možného znečistenia podzemných vôd dusičnanmi navrhuje konkrétne sledovanie ustajňovacích objektov a objektov na skladovanie hnojív a hospodárskych hnojív v priestore súradnicovým systémom.

K bodu 24

V § 11 ods. 3 sa zmena navrhuje s prihliadnutím k scelenejšej pôdnej sústave, v dôsledku čoho nevzniká nutnosť venovať zvýšenú pozornosť malým subjektom hospodáriacim

na malej výmere pôdy, s takmer zanedbateľnými výmerami jednotlivých pozemkov. Navrhované ustanovenie smeruje k racionálnemu využitiu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zároveň k ich úspore.

K bodom 25 až 27

Zmena v § 11 ods. 4 a 5 vyplýva z kontextu paragrafového znenia vzhľadom k navrhovanej novelizácii § 11 ods. 2 písm. a).

V § 11 sa vypúšťa odsek 6 z dôvodu presunu a novelizácie do § 14 ods.7.

K bodu 28

V § 13a ods. 2 písm. a) a b) sa navrhovanou úpravou rozširuje výkon štátnej správy o oblasť hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty, vrátane hospodárenia v zraniteľných oblastiach.

V § 13a ods. 3 sa aktualizujú a rozširujú kompetencie kontrolného ústavu pri výkone štátnej správy v oblasti hnojív. Navrhuje sa, aby hnojivá, ktoré ešte nie sú odskúšané v praxi, mohol kontrolný ústav následne preskúšať a na základe exaktného výsledku rozhodnúť o jeho použití.

V zmysle § 13a ods. 3 písm. k) bude kontrolný ústav viesť a aktualizovať databázu o podnikateľoch v poľnohospodárstve, nakoľko viaceré ustanovenia zákona ukladajú kontrolnému ústavu povinnosť sledovať jednotlivé údaje o poľnohospodárskych subjektoch a ich činnosti. Ustanovuje sa tiež vykonať kontrolu subjektov hospodáriacich v ZO podľa termínov podmienok tak, aby bolo pokrytých čo najviac podmienok v rámci jednej kontroly počas celého roka.

K bodom 29 až 32

V § 14 ods. 1 sa upravuje povinnosť pre kontrolný ústav vykonať kontrolu podmienok vyplývajúcich pre hospodárenie v zraniteľných oblastiach.

V § 14 ods. 2 písm. a) až c) a v § 14 ods. 3 písm. c) sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť pri výkone štátnej odbornej kontroly aj na hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty. V rozhodnutí o regulačnom opatrení sa navrhuje z dôvodu jednoznačnosti nahradiť pojem „ovplyvnenia“ pojmom „ohrozenia“, nakoľko ovplyvniť sa dá v pozitívnom aj v negatívnom zmysle.

Podľa § 14 ods. 6 kontrolu u podnikateľov v pôdohospodárstve môžu vykonávať pracovníci ministerstva a jeho organizačných zložiek aj podľa novo doplnených ustanovení § 10b a 10c.

 

K bodu 33

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9. V odseku 7 sa ukladá povinnosť orgánom verejnej správy poskytnúť na požiadanie podklady a informácie potrebné na výkon kontroly, nakoľko pripravovaná koncepcia podrobnejších kontrol vyžadovaných zo strany ministerstva, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a najmä zo strany európskych inštitúcií si vyžaduje zabezpečiť dostatok podkladov, ktoré dokumentačne spracúvajú iné štátne inštitúcie a obecné úrady.

V odseku 8 sa navrhuje, aby údaje a výsledky z vykonanej kontroly podľa odsekov 1 a 3 spolu s identifikačnými údajmi kontrolovaného subjektu kontrolný orgán registroval v harmonizovanom registračno – informačnom systéme.

V odseku 9 sa navrhuje, aby Policajný zbor poskytoval zamestnancom kontrolného ústavu ochranu pri kontrolnej činnosti vykonávanej podľa zákona o hnojivách, ak by pri práci v teréne došlo k mareniu výkonu práce, alebo ak by situácia vyúsťovala do ohrozenia zdravia štátnych zamestnancov vykonávajúcich kontrolu.

K bodu 34

Dopĺňa sa nový § 14a, ktorý upravuje priestupky, ktorých sa dopustí poľnohospodársky subjekt (fyzická osoba) hospodáriaci vo vymedzených zraniteľných oblastiach a pokuty za ich porušenie. Priestupky prejednáva a pokuty ukladá kontrolný ústav, ktorý môže, podľa závažnosti priestupky uložiť fyzickej osobe pokarhanie alebo pokutu vo výške najviac do 1000 €.

K bodu 35

V § 15 sa navrhuje ustanoviť spodnú hranicu pokút uložených za porušenie povinností ustanovených zákonom o hnojivách z dôvodu dôslednejšieho dodržiavania jeho jednotlivých ustanovení a tým aj ochrany poľnohospodárskej pôdy a životného prostredia. Za nevykonanie odberu pôdnych vzoriek sa navrhuje pokuta podnikateľovi v pôdohospodárstve od 400 eur do 3 000 eur z toho dôvodu, aby nedochádzalo k úmyselnému vyhýbaniu sa tejto zákonnej povinnosti.

Súčasne sa dopĺňa odsek 3, ktorý ukladá obhospodarovateľovi, ktorým je právnicka osoba, fyzická osoba a fyzická osoba - podnikateľ za porušenie povinností skladovania hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach, ako aj za porušenia používania dusíkatých látok v zraniteľných oblastiach, pokuty od 500 eur do 5000 eur.

V § 15 ods. 4 sa ustanovuje spodná hranica uloženia pokuty za porušenie predmetných povinností.

V § 15 sa dopĺňajú nové odseky 6 a 7, v ktorých sa ustanovuje, aby kontrolný ústav mohol, okrem pokuty, uložiť povinnému aj vykonanie opatrení na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Pri nesplnení uvedeného opatrenia bude kontrolný ústav oprávnený uložiť povinnému pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej zákonom. Do tohto paragrafu sú navrhnuté aj pokuty, ktoré po schválení navrhovanej novely zákona o hnojivách budú uplatňované pri nedodržaní novo navrhovaných povinností.

K bodu 36

V splnomocňovacom ustanovení sa v § 17 písm. c) navrhuje, aby ministerstvo v novele vykonávacej vyhlášky ustanovilo podrobnosti aj o používaní hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, nakoľko v zákone sa umožňuje aplikácia hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov do poľnohospodárskej pôdy po splnení stanovených podmienok.

K bodu 37

V § 17 sa dopĺňa písmeno d), v ktorom sa ministerstvo splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu v ktorom ustanoví podrobnosti o vedení harmonizovaného registračno – informačného systému, databázy, podrobnosti o získaní informácií o stave počasia, o náležitostiach k žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok, o postupe ohlasovania dodatočných skladovacích priestorov a o pláne hnojenia v zraniteľných oblastiach.

K bodu 38

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorým sa ustanovuje povinnosť pre poľnohospodárske subjekty, hospodáriace v zraniteľných oblastiach, dodržiavať nielen ustanovenia špecifické

pre zraniteľné oblasti, ale všetky ustanovenia zákona o hnojivách, ktorý má horizontálnu pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky. Týmto ustanovením sa jednoznačne zabezpečí povinnosť pre všetky subjekty hospodáriace v zraniteľných oblastiach dodržiavať nielen podmienky konkrétne zamerané na hospodárenia v zraniteľných oblastiach. Tieto sú spravidla prísnejšie ako podmienky hospodárenia mimo zraniteľných oblastí, a pre vylúčenie duplicity sú v zákone uvádzané len raz.

K bodu 39

V § 18a konštatuje, že týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.

K bodu 40

V samostatných prílohách k zákonu sa dopĺňajú údaje o období, kedy je aplikácia dusíkatých hnojivých látok zakázaná, o potrebe skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku

a hnojovicu na jeden mesiac pre jedno zviera, o potrebe živín na jednu tonu hlavného prípadne vedľajšieho produktu, o produkcii dusíka jedným zvieraťom za rok, z dôvodu lepšieho zaručenia dodržania limitu 170 kg N/ha/rok. V prílohe je tiež stanovená využiteľnosť živín z dusíkatých hnojivých látok, množstvo a spôsob použitia závlahovej dávky, limitná dávka celkového dusíka k jednotlivým plodinám. Uvedené prílohy slúžia na lepšiu aplikáciu podmienok hospodárenia v zraniteľných oblastiach.

V prílohe č. 9 sa uvádza zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie.

K článku II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2015. Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý tak, aby zohľadnil potrebu čo najskoršieho transponovania smernice Rady 91/676/EHS.

Bratislava 8. júla 2015

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ľubomír Jahnátek v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 467
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: