TlačPoštaZväčšiZmenši

353/2015 Z. z.

16.1. 2016, 17:51 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) je vypracovaný ako iniciatívny návrh.

 

Návrhom zákona sa nadväzuje na reformu aktívnej politiky trhu práce (APTP) z mája 2013, ktorá predstavovala najmä nahradenie obligatórnych príspevkov fakultatívnymi príspevkami APTP a vytvorenie vhodného legislatívneho prostredia na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

 

Návrhom zákona sa súčasne reaguje aj na  legislatívne zmeny z januára 2015 súvisiace s podporou vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, ako aj na plnenie Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2015 schválenom uznesením vlády SR č. 216 z 29. apríla 2015.

 

Návrh zákona akcentuje aj odporúčanie Rady Európskej únie v tom zmysle, aby Slovensko  prijalo opatrenia s cieľom účinnejšie riešiť dlhodobú nezamestnanosť, okrem iného aj prostredníctvom druhej šance na vzdelávanie a individuálne prispôsobeného ďalšieho odborného vzdelávania, čo sa prejavuje v návrhu zákona tak, že sa rozširujú možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov s cieľom zvýšiť ich predpoklady na získanie alebo udržanie si zamestnania.

 

Potreba novej právnej úpravy vyplynula najmä z pretrvávajúceho úsilia upraviť legislatívne prostredie v oblasti služieb zamestnanosti tak, aby podpora zamestnanosti zo strany štátu mohla byť pre podnikateľov, zamestnávateľov administratívne dostupnejšia a menej zaťažujúca.

 

Na základe zhodnotenia súčasného právneho stavu, najmä objektívneho zhodnotenia povinností žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti sa preto navrhuje znižovanie ich administratívnej záťaže tak, že doterajšie preukazovanie splnenia povinností žiadateľa o príspevok sa navrhuje nahradiť zisťovaním splnenia týchto zákonom určených povinností úradom, a to u príslušných orgánov a inštitúcií. Ide o splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom, akými sú splnenie daňových povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako aj neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok.

 

Cieľom návrhu zákona  je v porovnaní so súčasným právnym stavom tiež

-           rozšíriť definíciu zamestnávateľa na účely zákona o službách zamestnanosti o samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe, a to najmä z dôvodu zabezpečenia možnosti vykonávania absolventskej praxe aj v zamestnaniach vykonávaných spravidla formou samostatnej zárobkovej činnosti,

-           na základe poznatkov aplikačnej praxe rozšíriť okruh fyzických osôb, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za samostatne zárobkovo činnú osobu, o prokuristu,

-           predĺžiť obdobie, na ktoré sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením a predĺžiť obdobie, na ktoré sa udeľuje povolenie na zamestnanie, pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou bude SR viazaná alebo ak bude zaručená vzájomnosť medzi SR a treťou krajinou (v tzv. zjednodušenej forme – výmenou diplomatických nót), z najviac dvoch rokov na najviac päť rokov, za účelom zabezpečenia možnosti recipročného prístupu v danej veci.

 

Návrh zákona zohľadňuje tiež podnety na úpravu legislatívneho prostredia v službách zamestnanosti s cieľom rozvíjať predpoklady uchádzačov o zamestnanie za účelom zlepšenia ich možností získať zamestnanie. Za tým účelom sa navrhuje

-           rozšíriť možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce aj v kurzoch a programoch vzdelávania, ktoré síce nie sú akreditované, ale poskytujú  odborné vedomosti, zručnosti  a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a ktorých realizácia je zabezpečovaná na základe oprávnenia alebo osvedčenia vydaného podľa osobitných predpisov a umožňuje získanie odborných vedomostí, zručností a schopností nevyhnutných k vykonávaniu pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

 

Súčasne sa navrhuje vytvoriť nový legislatívny rámec na podporu mobility za prácou napojenú na zmenu miesta pobytu občana, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. V tejto súvislosti sa navrhuje

-           upraviť legislatívny rámec tak, aby poskytol zodpovedajúci priestor na podporu  mobility za prácou v súlade s požiadavkami programového obdobia 2014 – 2020, rozšíril podmienky na jej poskytovanie, okrem zmeny miesta trvalého pobytu, aj v  súvislosti so získaním zamestnania viazaného na prechodný pobyt občana na území Slovenskej republiky, ak je  vzdialené od miesta jeho trvalého pobytu najmenej 70 km,

-           a zaviesť vhodnejší mechanizmus jeho mesačného poskytovania, ktorým sa navrhuje nahradiť doterajší jednorazovo poskytovaný príspevok na presťahovanie za prácou, čím sa smeruje aj k zlepšeniu sociálnej situácie občana spojenej s priebežnou úhradou jeho nákladov na bývanie, a to v súvislosti so získaním zamestnania mimo miesta jeho trvalého pobytu.

 

Reagujúc na zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotnom poistení sa navrhuje prispôsobiť legislatívny rámec na poskytovanie príspevkov, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, neprihliadať na výsledok ročného zúčtovania na zdravotnom poistení. 

 

Nadväzne na navrhované úpravy v zákone o službách zamestnanosti v súvislosti s predĺžením obdobia, na ktoré sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udeľuje povolenie na zamestnanie, sa v čl. III  návrhu zákona navrhuje upraviť zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že sa navrhuje upraviť i maximálne obdobie, na ktoré sa udeľuje prechodný pobyt alebo obnovuje prechodný pobyt na účel zamestnania, a to taktiež na obdobie najviac piatich rokov.

 

Súčasne sa v čl. II návrhu zákona navrhuje upraviť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na účel predĺžiť časové obdobie, v rámci ktorého Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorí podmienky pre zefektívnenie personálnej politiky posudkových lekárov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Vplyvy návrhu zákona na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a vplyvy na informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou dôvodovej správy.

 

 

Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K bodu 1

 

            V porovnaní so súčasným právnym stavom sa navrhuje v § 3 rozšíriť definíciu zamestnávateľa na účely zákona o službách zamestnanosti o samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe      podľa § 51 z dôvodu zabezpečenia možnosti vykonávania absolventskej praxe                         aj v zamestnaniach vykonávaných spravidla formou samostatnej zárobkovej činnosti (napr. kaderníčka, kozmetička, obuvník).

 

K bodu 2

 

            Navrhovanou zmenou znenia v § 5 ods. 1 písm. a)  sa rozširuje okruh fyzických osôb, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za samostatne zárobkovo činnú osobu, o prokuristu. Ide o zrovnoprávnenie prokuristu s inými fyzickými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa Obchodného zákonníka a sú považované za samostatne zárobkovo činnú osobu        (napr. konateľ, člen dozornej rady, člen predstavenstva).

 

 Súčasne sa navrhuje spresniť znenie § 5 ods. 1 písm. a) v prepojení na súčasný právny stav v § 6 ods. 1 písm. a) tak, že podmienka pre samostatne zárobkovo činnú osobu, nebyť zamestnancom, bude vypustená.

 

K bodom 3 až 5

 

Navrhovaným doplnením sa navrhuje predĺženie obdobia, na ktoré sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, a predĺženie obdobia, na ktoré sa udeľuje povolenie na zamestnanie, pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

 

Podľa platného právneho stavu sa predmetné potvrdenie, resp. povolenie vydáva           na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky, s možnosťou ich opakovaného predĺženia v zmysle zákonom stanovených podmienok.

 

Niektoré tretie krajiny by umožnili zjednodušený prístup slovenským občanom na ich trh práce vydaním pracovných víz na dlhšie obdobie ako dva roky za predpokladu recipročného prístupu zo stany SR, ktorý by bol zabezpečený bilaterálnou dohodou alebo zaručením vzájomnosti.

 

Navrhovaná úprava tak v prípade, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou bude SR viazaná alebo ak bude zaručená vzájomnosť medzi SR a treťou krajinou                    (v tzv. zjednodušenej forme – výmenou diplomatických nót), umožní štátnym príslušníkom týchto tretích krajín vydanie predmetného potvrdenia, resp. povolenia pri prvej žiadosti na dlhšie obdobie, a to najviac na päť rokov.

 

Predmetnou úpravou sa tak zabezpečí možnosť recipročného prístupu v danej veci.

 

 

K bodom 6 a 7

 

V porovnaní so súčasným právnym stavom sa na základe poznatkov aplikačnej praxe navrhuje v § 36 ods. 1 písm. g) rozšíriť dôvody vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na prípad, ak deň priznania starobného dôchodku predchádza dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V takomto prípade sa navrhuje, aby bol uchádzač o zamestnanie vyradený úradom z evidencie uchádzačov o zamestnanie ku dňu jeho zaradenia do tejto evidencie. Ide o rozšírenie dôvodov vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu spätného priznania starobného dôchodku v súlade s § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré predchádza dňu jeho zaradenia do evidencie uchádzača o zamestnanie.

 

V § 36 ods. 5 písm. c) sa súčasne navrhuje rozšíriť okruh dôvodov, ktoré sa  považujú za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom bez vážnych dôvodov a týmto spôsobom zabezpečiť aktívnu účasť uchádzačov o zamestnanie na aktívnych opatreniach na trhu práce a zintenzívniť ich záujem na plnení podmienok, ktoré boli vzájomne dohodnuté medzi ním a úradom.  V aplikačnej praxi sa predpokladá, že súčasťou písomne dohodnutých podmienok bude aj písomné poučenie uchádzača o zamestnanie o tom, že ich nesplnenie má za následok jeho vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

K bodu 8

 

Návrhom na doplnenie § 44 ods. 7 o nové písmeno d) sa reaguje na potreby aplikačnej praxe tak, že v porovnaní so súčasným právnym stavom, ktorý umožňuje uskutočňovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce spravidla v akreditovaných vzdelávacích programoch, sa navrhuje umožniť uskutočňovanie vzdelávania a prípravy pre trh práce aj v kurzoch a programoch vzdelávania, ktoré síce nie sú akreditované, ale poskytujú odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a ich realizácia je zabezpečovaná na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie podľa osobitných predpisov, akými sú napr. zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

 

Ide napríklad o vzdelávací kurz na obsluhu vysokozdvižných vozíkov, kurz na obsluhu rôznych strojných zariadení, kurz na získanie kvalifikačnej karty vodiča a pod., čo znamená, že ide o vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. 

 

K bodu 9

 

Navrhovanou úpravou názvu (z príspevku na presťahovanie za prácou na príspevok na podporu mobility za prácou) a znenia § 53a sa zabezpečuje rozšírenie podmienok na podporu mobility za prácou v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov tak, aby sa v porovnaní so súčasným právnym stavom, podľa ktorého sa pri poskytovaní príspevku zohľadňuje iba zmena trvalého pobytu, zohľadňoval aj prechodný pobyt, ktorý občan získa v súvislosti so získaním zamestnania v inom mieste ako je jeho trvalý pobyt.

 

So zámerom zmierniť náklady občana súvisiace so získaním zamestnania v prepojení na miesto jeho nového trvalého pobytu alebo získanie prechodného pobytu sa navrhuje, jednorazový príspevok poskytovaný podľa súčasného právneho stavu, nahradiť mesačným príspevkom poskytovaným najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov, pričom zamestnanec, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie najmenej 3 mesiace, musí preukázať doklad o zmene trvalého pobytu alebo získaní prechodného pobytu a kópiu pracovnej zmluvy najmenej na šesť mesiacov. S cieľom podpory zamestnanosti u zamestnancov, ktorí boli      pred získaním zamestnania znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, sa príspevok  navrhuje poskytovať aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov, avšak najviac vo výške 125 eur.  

 

Súčasne sa navrhuje spresniť charakter výdavkov tak, že za výdavky na bývanie súvisiace so získaním zamestnania, ak miesto nového trvalého pobytu občana na území Slovenskej republiky je vzdialené od miesta jeho pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km alebo ak miesto jeho prechodného pobytu na území Slovenskej republiky je vzdialené od miesta jeho trvalého pobytu najmenej 70 km, sa budú považovať mesačné výdavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo mesačné výdavky na nájomné. Navrhuje sa, aby mesačná výška príspevku bola 80 % zo sumy týchto výdavkov najviac však vo výške 250 eur a v ďalších šiestich mesiacoch najviac vo výške 125 eur .

 

Zároveň sa navrhuje, aby príspevok poskytoval úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec, pričom jeho poskytovanie bude viazané na mesačné preukazovanie trvania zamestnania a výdavkov na bývanie so stanovením lehoty na preukázanie týchto skutočností, a to do 30 dní od uplynutia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. Súčasne sa navrhuje zaviesť vylúčenie príspevku v prípade, ak je zamestnancovi poskytovaný príspevok na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona o službách zamestnanosti.

 

Z dôvodov zamedzenia zneužívania príspevku sa navrhuje, aby úrad poskytol príspevok tomu istému občanovi opätovne, až po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

 

K bodu 10

 

Nadväzne na zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. je potrebné zosúladiť právny režim vymáhania pohľadávok z realizovaných záruk s vymáhaním iných pohľadávok štátu. Podľa zákona o pohľadávkach štátu sa pohľadávka štátu konsoliduje na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu. Odlišný systém vymáhania pohľadávok z realizovaných záruk mandátnou zmluvou, ktorý upravuje aktuálny zákon sa javí ako neopodstatnený. Zároveň sa umožňuje uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu z realizovaných záruk aj pred uplynutím lehoty dvoch rokov od dátumu splatnosti tejto pohľadávky, a to vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť kvalifikované vymáhanie týchto špecifických pohľadávok štátu ihneď po ich nezaplatení v lehote splatnosti prostredníctvom špecializovanej právnickej osoby.

 

 

 

 

K bodu 11

 

Navrhovaná zmena znenia § 60 ods. 9 vyplýva z navrhnutej zmeny znenia v § 70 ods. 7 (bod 15).

 

K bodu 12

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedenou legislatívnou skratkou v § 53e ods. 1 zákona o službách zamestnanosti.

 

K bodu 13

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom na vypustenie písmena b) v § 70 ods. 4 (bod 14). Zároveň ide o nadbytočnú vetu vzhľadom na vyjadrenie subsidiárnej pôsobnosti správneho poriadku v § 70 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti.

 

K bodu 14

 

V nadväznosti na poznatky aplikačnej praxe súvisiace s problematickým posudzovaním právoplatnosti náhradného doručenia písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk účastníka konania na účely zákona o službách zamestnanosti, sa v § 70 ods. 4 navrhuje vypustiť písmeno b) z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri doručovaní takýchto písomností v súlade so zákonom o správnom konaní.

 

K bodom 15 a 16

 

Navrhovanou zmenou znenia v § 70 ods. 7 sa sleduje znižovanie administratívnej záťaže žiadateľov o príspevky podľa zákona o službách zamestnanosti tým, že sa navrhuje doterajšie preukazovanie splnenia povinností žiadateľa o príspevok nahradiť ich zisťovaním úradom, ktorý si ich splnenie na strane žiadateľa o príspevok bude zisťovať u príslušných orgánov a inštitúcií. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby príslušné orgány a inštitúcie, t.j. Finančné riaditeľstvo, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce boli povinné poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, akými sú splnenie daňových povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako aj neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok.

 

Súčasne sa navrhuje, aby v porovnaní so súčasným právnym stavom, úrad vo svojej  pôsobnosti zisťoval, či žiadateľ o príspevok nemá voči nemu, t.j. úradu, žiadne finančné záväzky. Uvedený návrh znamená, že v porovnaní so súčasným právnym stavom, bude žiadateľ o príspevok preukazovať iba skutočnosť, že nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe, a že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, čo zakladá predpoklady na znižovanie administratívnej záťaže žiadateľov o príspevky podľa tohto zákona. 

 

 

 

 

K bodu 17

 

     Navrhovaným doplnením v § 70 ods. 12 sa reaguje na zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotnom poistení tak, že počas poskytovania príspevkov zohľadňujúcich celkovú cenu práce sa navrhuje neprihliadať na výsledok ročného zúčtovania na zdravotnom poistení. 

 

 

K bodu 18

 

Návrhom sa aktualizuje  znenie § 70 ods. 13 vo vzťahu k rozhodnutiam a dokumentom vydaných podľa zákona, ktoré boli vyhotovené elektronicky s použitím informačného systému a ich náležitosti sa spresňujú.

 

K bodu 19

 

V novom § 72w sa upravujú prechodné ustanovenia k navrhovaným úpravám v tomto zákone ku dňu nadobudnutia účinnosti.

 

 

K čl. II

 

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon  č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého cieľom je zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti. Uvedeným zákonom bola zrušená právna subjektivita jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako rozpočtových organizácií. Týmto zákonom sa stali príspevkovými organizáciami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Z dôvodu naplnenia cieľa uvedeného zákona v oblasti lekárskej posudkovej činnosti ako aj na skutočnosť absencie posudkových lekárov a ich záujmu o zvyšovanie kvalifikácie je potrebné predĺžiť časové obdobie, v rámci ktorého Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorí podmienky pre zefektívnenie personálnej politiky posudkových lekárov.

 

 

K čl. III

 

K bodom 1 a 2

 

V nadväznosti na návrh zmien a doplnení v § 21b ods. 5, v § 23 ods. 3 a v § 23 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti podľa čl. I tohto návrhu zákona  (body 3 až 5) sa navrhuje upraviť i maximálne obdobie, na ktoré sa udeľuje prechodný pobyt alebo obnovuje prechodný pobyt na účel zamestnania, upravený v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to taktiež na obdobie najviac piatich rokov.

 

 

K čl. IV

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2016 okrem čl. II, ktorého účinnosť sa navrhuje od 31. decembra 2015.

 

 

Bratislava 8. júla 2015

 

 

 

 

 

Robert Fico  v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

Ján Richter  v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 372
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Čaputová vetovala novelu, ktorá rieši odoberanie akademických titulovhttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-vetovala-novelu-ktora-ries/510143-clanok.html

Právnu normu má parlament opätovne prerokovať.

Via Iuris: Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smeromhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-vytvorenie-vacsich-sudov/510125-clanok.html

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i ...

Zákon o financovaní škôl sa kvôli povinnej škôlke zmeníhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-financovani-skol-sa-kvoli-p/510116-clanok.html

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-tes/510113-clanok.html

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva ...

Novela autorského zákona sa presúva na rok 2021https://www.teraz.sk/slovensko/novela-autorskeho-zakona-a-reforma-ume/510037-clanok.html

Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: