TlačPoštaZväčšiZmenši

35/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:33 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + spoločná správa výborov NR SR

 

A.        Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“), predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky do legislatívneho procesu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 9 z 8. januára 2014.

 

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Zavádzajú sa dve meritórne zmeny; zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Predkladateľ návrhom zákona zavádza proces pre získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V zmysle navrhovanej úpravy sa nahradí proces zápisu do registra veriteľov povoľovacím konaním, ktoré bude podmienené splnením viacerých zákonom uložených povinností. Povoľovací proces vykonávaný Národnou bankou Slovenska je rozlíšený obmedzeným a neobmedzeným povolením závislým od objemu poskytnutých úverov. Súčasne sa zavedie licenčný proces pre iných veriteľov, ktorí poskytujú iné ako spotrebiteľské úvery, ktorých rozsah je zákonom vymedzený. Každý veriteľ bez ohľadu na rozsah povolenia bude povinný pre získanie povolenia splniť určitý minimálny štandard podmienok stanovených zákonom, ktoré boli vybrané s ohľadom na prax a požiadavky odbornosti veriteľa.

 

Ďalším prospotrebiteľským krokom návrhu zákona je zakotvenie povinnosti nahliadnutia do aspoň jedného registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktorý obsahuje zákonom stanovený minimálny rozsah informácií o spotrebiteľoch a údajov o spotrebiteľských úveroch. Cieľom legislatívneho zakotvenia uvedenej povinnosti je zabezpečiť zo strany veriteľov čo najpresnejšie posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Veriteľ je               na základe zákona povinný poskytovať po uzatvorení zmluvy o spotrebiteľskom úvere do aspoň jedného registra zákonom stanovené údaje. S ohľadom na povinnosť veriteľa nahliadať               do registra údajov o spotrebiteľských úveroch sa písomný súhlas so spracovaním osobných údajov nahrádza súhlasom spotrebiteľa na základe zákona.

 

Návrh zákona obsahuje novelizačné body, ktoré reagujú na zmeny, ktoré priamo súvisia so zavedením povoľovacieho konania a sú nevyhnutné pre plynulý prechod z registračného procesu na povoľovací proces. Nadväznou úpravou je úprava vzťahu bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery k návrhu zákona v zákone    č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; výkonu kontroly na základe zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; začlenenie veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery do okruhu povinných osôb podľa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne prenosu kompetencií výkonu kontroly zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na Národnú banku Slovenska.

Prijatie navrhovaného znenia zákona nebude mať vplyv na životné prostredie. Zavedením zoznamu veriteľov sa predpokladá pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a na rozpočet verejnej správy. Predpokladá sa zvýšenie administratívneho zaťaženia a sprísnenie kvalifikačných kritérií pre žiadateľov o získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, čo môže mať vplyv na podnikateľské prostredie. Vo vzťahu k vplyvom týkajúcich sa zamestnanosti sa očakávajú pozitívne sociálne vplyvy v oblasti ochrany spotrebiteľov                na finančnom trhu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. apríla 2015 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktoré nadobudnú účinnosť                       30. septembra 2015.

 

B. Osobitná časť

 

Čl. I

Prvý novelizačný článok navrhovaného zákona zahŕňa hmotnoprávnu a procesnú stránku udelenia povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek (ďalej len „spotrebiteľský úver“) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony.

K bodu 1

V rámci novelizácie zákona o spotrebiteľských úveroch sa dopĺňa predmet zákona o podmienky pre získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a podmienky pre výkon činnosti veriteľa.

K bodu 2

Poznámkou pod čiarou rozširuje negatívne vymedzenie spotrebiteľského úveru o úver poskytnutý podľa osobitného predpisu. Ide o úver poskytovaný platobnou inštitúciou   za podmienok stanovených zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 3

Legislatívno - technická úprava v súvislosti s doplnením zákona o nové ustanovenia.

K bodu 4

Návrhom sa zavádza nová definícia iného veriteľa vykonaná v súlade so zavedením povoľovacieho konania pre iných veriteľov.

K bodu 5

Do zákona sa dopĺňa nový odsek, ktorým sa zakazuje používať služba so zvýšenou tarifou        vo vzťahu k ponúkaniu, dojednávaniu alebo sprostredkovaniu  zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Zámerom je predísť situáciám, kedy skutočným obchodným zámerom nie je zabezpečenie poskytnutia spotrebiteľského úveru.

K bodu 6

Zákon ukladá spotrebiteľovi povinnosť poskytnúť veriteľovi na účely posúdenia schopnosti splácania spotrebiteľského úveru potrebné údaje. Veriteľ má povinnosť posúdiť aj na základe uvedených údajov schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. V nadväznosti na uvedené sa do zákona zavádza povinnosť veriteľa, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery na základe povolenia v neobmedzenom rozsahu ako aj banky, zahraničnej banky a pobočky zahraničných bánk nahliadať do registra údajov o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „register“) a posudzovať poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe získaných informácií. Za účelom splnenia zákonnej povinnosti odbornej starostlivosti pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sa vytvára mechanizmus, kedy zákonom stanoveným subjektom pri uzatvorení zmluvy o spotrebiteľskom úvere bude umožnené získať z registra údaje o spotrebiteľovi, ktorému má byť poskytnutý spotrebiteľský úver. Následne po uzatvorení zmluvy o spotrebiteľskom úvere veriteľ ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery na základe povolenia v neobmedzenom rozsahu banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky poskytnú zákonom vymedzený rozsah informácií do registra. Písomný súhlas spotrebiteľa so spracovaním osobných údajov nahrádza zákonným ustanovením umožňujúcim získať údaje bez súhlasu spotrebiteľa, a tým naplniť ciele zákona.

Register zakladajú veritelia a vedie ho prevádzkovateľ ako osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov získaných veriteľmi od jednotlivých spotrebiteľov. Register,  ktorý spĺňa zákonom ustanovené náležitosti bude po oznámení Národnej banke Slovenska zverejnený v zozname registrov, ktorý vedie Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle.

Register je neverejný a majú k nemu prístup iba zákonom vymedzené subjekty, a to na zákonom stanovený účel. Vzhľadom na skutočnosť, že v návrhu zákona je priamo uvedený účel spracovania osobných údajov v spojitosti s tým, že prístup k údajom vedených v registri bude mať iba subjekt s povolením Národnej banky Slovenska, tým je teda vytvorený mechanizmus  zabraňujúci použitiu osobných údajov na iný ako zákonom stanovený účel.

Údaje, ktoré poskytuje a ktoré následne získava veriteľ sú zákonom vymedzené. Veriteľ nezíska z registra údaje o veriteľovi, ktorý poskytol konkrétne preverovanému spotrebiteľovi úver. Okrem základných identifikačných údajov týkajúcich sa týkajúcich sa zmluvných strán, veriteľ, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery na základe povolenia v neobmedzenom rozsahu ako aj banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky po uzatvorení zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytuje do registra nasledovné údaje: dátum poskytnutia spotrebiteľského úveru, výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru, výšku splátky a periodicitu platenia splátok spotrebiteľom na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, menu, v ktorej je poskytnutý spotrebiteľský úver, dlžná čiastka po splatnosti a počet dlžných splátok, dátum vzniku omeškania spotrebiteľa, dátum zániku omeškania spotrebiteľa, dobu omeškania, počet mesiacov a dní omeškania spotrebiteľa, počet a sumu zostávajúcich splátok, dátum splatnosti spotrebiteľského úveru, údaj o postúpení pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, údaj o zabezpečení pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Zákonom stanovené subjekty sú povinné uviesť dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Pri postúpení práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa uvedie dátum postúpenia práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a identifikačné údaje o subjekte, na ktoré boli práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere postúpené; ak ide o právnickú osobu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak ide o fyzickú osobu alebo meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Veriteľ ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery na základe povolenia v neobmedzenom rozsahu, banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky uvedú do registra aj ďalšie údaje ak sú potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Takými údajmi môžu byť napríklad údaje o druhu záväzkového vzťahu spotrebiteľa k spotrebiteľskému úveru. Ide o určenie záväzkového vzťahu spotrebiteľa k záväzku, pričom tento záväzok môže byť hlavným, dlžníckym alebo spoludlžníckym záväzkom.

Veriteľ, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery na základe povolenia v neobmedzenom rozsahu, banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky majú zákonnú povinnosť poskytovať údaje do registra mesačne, pričom údaje budú uchované v registri 5 rokov po zániku záväzkov spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy.

Prístup k údajom vedeným v registri má Národná banka Slovenska na účely dohľadu         a na účely štatistické, ďalšie orgány sú oprávnené získať údaje z registra na základe písomnej žiadosti.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k údajom, ktoré sú vedené v registri sa spravujú ustanoveniami zákona zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobitne je upravené právo na bezplatné poskytnutie menovitého zoznamu osôb, ktorým boli z registra poskytnuté údaje o spotrebiteľovi, ktorý žiada o uvedené údaje súčasne je zavedené právo spotrebiteľa raz ročne požiadať prevádzkovateľa registra o bezplatný zoznamu údajov, ktoré sú vedené           v príslušnom registri o ňom a jemu poskytnutých spotrebiteľských úveroch.

 

V prípade, ak spotrebiteľ namieta zápis údajov alebo ich správnosť, môže podať sťažnosť proti zápisu veriteľovi. Ak veriteľ sťažnosti nevyhovie má spotrebiteľ proti veriteľovi právo domáhať sa výmazu alebo opravy údajov v registri na súde a následne opravu zabezpečí       na základe rozhodnutia súdu veriteľ alebo prevádzkovateľ registra. Prevádzkovateľ registra umožní každému veriteľovi plnenie jeho povinností vyplývajúcich zo zákona na základe rovnakých podmienok. Vo vzťahu zodpovednosti za škodu, ktorá spotrebiteľovi vznikla          v dôsledku zápisu nesprávnych údajov do registra zodpovedá veriteľ a za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho zápisu do registra zodpovedá prevádzkovateľ registra.

 

S ohľadom na zabezpečenie postupu veriteľa sa v odsekoch 15 až 17 precizujú ustanovenia vzťahujúce sa na obozretné poskytovanie a ponúkanie spotrebiteľských úverov spôsobom, ktorý nepoškodzuje spotrebiteľa a postupy veriteľa vykonané s odbornou starostlivosťou.

Za odbornú starostlivosť sa považuje predovšetkým povinnosť poskytnutia informácií pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere a posúdenie schopnosti spotrebiteľa                  v budúcnosti splácať poskytnutý spotrebiteľský úver. Veriteľ, ktorý má povolenie                    na poskytovanie spotrebiteľských úverov v neobmedzenom rozsahu, banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky majú zákonom uloženú povinnosti vyplývajúcu z vymedzenia odbornej starostlivosti nazerať do registra. Nazeranie do jedného registra bude akceptované ako dostačujúce, ak počet veriteľov v danom registri bude zodpovedať minimálne dvom tretinám veriteľov vedených v zozname veriteľov vedenom Národnou bankou Slovenska.

K bodu 7

Legislatívno - technická úprava vzhľadom na zriadenie registra.

K bodu 8

Legislatívno - technická úprava vzhľadom na zriadenie registra.

Novelizačný bod dopĺňa register, k povinnosti veriteľa informovať spotrebiteľa, v prípade odmietnutia poskytnutia spotrebiteľského úveru, ak odmietnutie vyplýva z údajov získaných z uvedeného registra.

K bodu 9

Dôsledkom zavedenia povoľovacieho procesu je zrušenie súčasného registra veriteľov a následné zavedenie zoznamu veriteľov a iných veriteľov, ktorí získajú povolenie                 na poskytovanie spotrebiteľských úverov a povolenie pre iných veriteľov. Zoznamy sú ako verejné zoznamy zákonom určených informácií o veriteľoch a iných veriteľoch zverejňované na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Zoznamy sú založené na princípe formálnej publicity, ktorá vyjadruje verejnú prístupnosť údajov bez potreby preukázania právneho dôvodu. Zverejnenie informácií má výlučne deklaratórnu funkciu. Zákon vymedzuje rozsah údajov, z ktorých sa budú skladať predmetné zoznamy veriteľov. V záujme transparentnosti             a lepšej informovanosti spotrebiteľa sa v zoznamoch pri každom veriteľovi a inom veriteľovi uvedie aj aké právoplatné sankcie im boli a za aké porušenie zákona uložené podľa zákona         č. 747/2004 Z . z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 10

Zosúladenie so systematikou zákona. Nie je zadefinovaný pojem predávajúci, pričom je zachovaná aplikácia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

K bodu 11

K náležitostiam zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa dopĺňa dátum narodenia a rodné číslo, z dôvodu, že ide o náležitosti, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu spotrebiteľa a následne aj na posúdenie jeho schopnosti splácať spotrebiteľský úver. Súčasne sú údaje v zmluve o spotrebiteľskom úvere podkladom pre poskytnutie údajov do registra údajov o spotrebiteľských úveroch.

K bodu 12

Doplnenie odplaty k náležitostiam zmluvy o spotrebiteľskom úvere nadväzuje na ustanovenie odplaty podľa § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka a Nariadenia vlády č. 141/2014 Z. z. Uvedené ustanovenie bolo zavedené z požiadavky zosúladenia potreby súdov zjednodušene verifikovať uvádzanie celkovej odplaty podľa úpravy Občianskeho zákonníka.

K bodu 13

Zmena orgánu kontroly zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na orgán dohľadu, ktorým je Národná banka Slovenska. Medzi náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa uvádza orgán zabezpečujúci dohľad, ktorým je Národná banka Slovenska.

K bodu 14

Zavedenie povinnosti uvádzania slovného spojenia spotrebiteľský úver do spotrebiteľskej zmluvy v príslušnom gramatickom tvare reaguje na potreby praxe, z ktorej vyplýva nežiaduce konanie pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv so spotrebiteľom a ich následné obchádzanie prostredníctvom Obchodného zákonníka. S cieľom zamedziť uvedenému konaniu a tiež jednoznačnému určeniu zmluvy napr. pri výkone dohľadu sa zavádza povinnosť v názve spotrebiteľskej zmluvy uviesť slová, spotrebiteľský úver, v príslušnom gramatickom tvare. Ustanovenie má podporiť informovanosť a zvýšiť povedomie verejnosti v oblasti finančného vzdelávania.

K bodu 15

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 16

Úprava textu s ohľadom na zavedenie povinnosti nahliadania do registra.

K bodu 17

Ak osoba v spotrebiteľskej  zmluve označená ako veriteľ neoprávnene poskytne spotrebiteľský úver, t.j. bez povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, uzatvorená zmluva o spotrebiteľskom úvere sa považuje za absolútne neplatnú. Ak vznikla spotrebiteľovi vznikla povinnosť vrátiť finančné plnenie z dôvodu neplatnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, osoba v spotrebiteľskej  zmluve označená ako veriteľ je povinná umožniť spotrebiteľovi uhradiť finančné plnenie v splátkach v  výške a lehote. Lehota nesmie byť kratšia ako tá, ktorá bola v pôvodne dojednanej, ale neplatnej zmluve o spotrebiteľskom úvere. Súčasne však spotrebiteľ môže využiť svoje právo vrátiť poskytnuté finančné plnenie v celej výške naraz.

K bodu 18

Špecifikácia spôsobu písomne informovať spotrebiteľa o postúpení pohľadávky veriteľa. K povinnosti informovať spotrebiteľa o postúpení pohľadávky sa k povinne informovanému subjektu dopĺňa aj Národná banka Slovenska z dôvodu prebratia povinnosti výkonu dohľadu nad veriteľmi.

Porušenie oznámenia postúpenia práv sa s ohľadom na potrebu zabezpečenia informovanosti spotrebiteľa v prípade postúpenia práv vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a potreby sprísniť povinnosť oznamovania postúpenia práv spotrebiteľovi sa kvalifikuje ako osobitne závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu. Potreba úpravy vyplýva z praxe, keďže v dôsledku včasného neoznámenia dochádza ku kumulácii protiprávneho stavu v podobe plnenia neoprávnenému subjektu.

K bodu 19

Povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov (ďalej len „povolenie“) udeľuje Národná banka Slovenska bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov, alebo v obmedzenom rozsahu. Povolenie v obmedzenom rozsahu je limitované objemom ročne poskytnutých spotrebiteľských úverov. O povolení rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti po splnení zákonom predpísaných náležitosti do 3 mesiacov od jej podania. Pre poskytovanie spotrebiteľských úverov je potrebné povolenie, s výnimkou bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré vykonávajú uvedenú činnosť na základe bankového povolenia. Súčasne sa na banky a pobočky nevzťahujú zákonom vymedzené ustanovenia, a to s ohľadom na už udelené bankové povolenie.

Žiadosť podáva žiadateľ písomne spolu so zákonom stanovenými prílohami, ktoré sú súčasťou žiadosti Národnej banke Slovenska.

Každé povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov je viazané na osobu veriteľa a je vylúčený prechod a prevod predmetného povolenia.

Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu je oprávnená v rozhodnutí, ktorým sa udeľuje povolenie na základe správnej úvahy určiť podmienky ktoré musí veriteľ spĺňať pred začatím poskytovania spotrebiteľských úverov, alebo ktoré musí dodržiavať pri výkone poskytovania spotrebiteľských úverov.

Veriteľ je povinný dodržiavať zákonom stanovené podmienky počas celej doby platnosti povolenia z tohto dôvodu je ako subjekt podliehajúci dohľadu povinný informovať Národnú banku Slovenska o zmenách a skutočnostiach, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia     a mohli by mať vplyv na udelené povolenie.

Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú, ale je možné na základe žiadosti žiadateľa o udelenie povolenia udeliť na ním stanovené obdobie.

Výkon poskytovania spotrebiteľských úverov je posudzovaný ako podnikanie podľa osobitných predpisov a súčasne sa vyžaduje zápis tohto podnikania do Obchodného registra, a to do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Následne je veriteľ povinný preukázať Národnej banke Slovenska do 10 dní výpis z Obchodného registra na právne účely s cieľom preukázania zákonom stanovenej povinnosti.

Vypustenie poznámok pod čiarou ako legislatívno - technická úprava.

K bodu 20

Zákon stanovuje konkrétne požiadavky na veriteľa, ktorý podáva žiadosť o povolenie            na poskytovanie spotrebiteľských úverov v neobmedzenom rozsahu.

Odsek 1 ukladá žiadateľovi o povolenie na neobmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov splniť zákon stanovené požiadavky. Žiadateľom môže byť iba právnická osoba, ktorá je spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť, alebo je žiadateľ za týmto účelom založí predmetné spoločnosti a zapíše sa do Obchodného registra až na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska. Žiadateľ preukazuje splnenie požiadavky zákona prílohou, ktorej jej zodpovedá; k uvedenej požiadavky predkladá výpis z obchodného registra, použiteľný na právne účely, ktorý nie starší ako tri mesiace alebo ak sa jedná ešte o nezapísanú spoločnosť predkladá zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenská zmluvu. Obdobne, ak je žiadateľ zapísaný v inom registri, alebo evidencií preukazuje túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Žiadateľ zriadi dozornú radu a je povinný splatiť peňažný vklad do základného imania vo výške 500 000 eur. Žiadateľ je povinný predložiť doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania        a peňažných prostriedkov určených na podnikanie. Za účelom zabezpečenia odbornosti pri poskytovaní spotrebiteľských úverov sa kladú požiadavky na odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť pre fyzické osoby žiadateľa, ktoré sú  štatutárnym orgánom, prokuristom, členom dozornej rady a vedúcim útvaru vnútornej kontroly a vhodnosť právnickej osoby. Odbornú spôsobilosť jednotlivé osoby preukážu životopisom, osvedčenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní a praxi. Na základe vymedzenia jednotlivých definícií prekladá žiadateľ k žiadosti výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace a u cudzinca doklad obsahujúci obdobné skutočnosti, čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti   a vhodnosti právnickej osoby.

Žiadateľ preukazuje vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov, ktoré spočívajú v predložení opisu systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, t.j. predovšetkým vynaloženie odbornej starostlivosti a vytvorenie systému hodnotiacich kritérií pre individuálne posúdenie platobnej schopnosti spotrebiteľa a opisu systému poskytovania spotrebiteľských úverov, ktorým sa rozumie výber krokov, ktoré uskutočňuje veriteľ pri poskytovaní spotrebiteľských úverov.

Za účelom preukázania prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami a skutočnosti, že  právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu nad veriteľom, predkladá žiadateľ grafické znázornenie  a opis organizačnej štruktúry žiadateľa, grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa, doklad o prehľadnosti skupiny z úzkymi väzbami. Veriteľ predkladá obchodný plán svojej činnosti na prvé tri účtovné roky.

Veriteľ musí mať existenciu sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Súčasne predkladá návrh reklamačného poriadku a program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Veriteľ s povolením na neobmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov je povinný zachovať výšku základného imania po celú dobu výkonu poskytovania spotrebiteľských úverov.

 

Podľa odseku 6 je veriteľ s licenciou na neobmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov povinný zriadiť systém vnútornej kontroly a útvar s vedúceho útvaru vnútornej kontroly.

Ak zákon ukladá predloženie žiadosti, ide o predloženie žiadosti spolu s prílohami, ktoré sú jej imanentnou súčasťou.

V prípade právoplatného rozhodnutia súdu, s ohľadom na zákonom vymedzený predmet konania, ktorý sa týka bezúhonnosti veriteľa, súd také rozhodnutie oznámi Národnej banke Slovenska.

§ 20b upravuje podmienky a prílohy žiadosti veriteľa, ktorý žiada o udelenie povolenia na obmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov. Podmienky pre dané povolenie sa líšia         od povolenia na neobmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov v zákonom uloženej výške základného imania a požiadavkách a im zodpovedajúcich prílohách. Osobitne je vymedzená úprava pre právnickú a osobitne pre fyzickú osobu žiadateľa.

V prípade povolenia na obmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov veriteľ nesmie prekročiť počas 12 kalendárnych mesiacov od začiatku poskytovania spotrebiteľských úverov hranicu objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov. Horná hranica je stanovená na 10 000 eur. Opätovne musí veriteľ za každých nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov dodržiavať zákonom stanovenú hornú hranicu objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov.  Napríklad, ak začne veriteľ na základe udeleného povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery 15. júla 2015, začiatok sa v zmysle zákona bude určovať od 1. augusta 2015 v rámci sledovaného obdobia 12 mesiacov. Ak veriteľ túto hranicu prekročí má možnosť podať žiadosť o povolenie na neobmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov, alebo ukončiť svoju činnosť. Po prekročení mu zo zákona zaniká povolenie, a teda nemôže vykonávať činnosť podľa tohto zákona a uzatvárať nové spotrebiteľské zmluvy.       

V § 20c sú taxatívne vymedzené okolnosti kedy povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov zanikne ex offo alebo je odobrané Národnou bankou Slovenska zo zákona alebo             na základe správnej úvahy Národnej banky Slovenska.

Povolenie zaniká dňom splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti, alebo zrušenia spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka,  dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na majetok veriteľa, dňom vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska a ako následok nesplnenia povinnosti predloženia právoplatného rozhodnutia na zápis povolenia do obchodného registra registrovému súdu, prekročením objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov a nepodaním žiadosti o neobmedzenú licenciu a v prípade, ak má veriteľ povolenie na obmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov, povolenie zanikne udelením povolenia  na neobmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Národná banka Slovenska má vo svojej kompetencií odobrať povolenie na základe jej správnej úvahy, ak pri podaní žiadosti o povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov uviedol veriteľ neúplné údaje. Uvedené zahŕňajú aj údaje uvedené v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o povolenie. Každému veriteľovi, ktorý nezačne vykonávať svoju činnosť v zákonom určenej lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti získaného povolenia má Národná banka Slovenska možnosť odobrať povolenie. V  prípade odobratia povolenia z dôvodu nevykonávania činnosti 12 mesiacov odo dňa udelenia povolenia sa preukazuje výkon činnosti na základe uzatvorených zmlúv medzi veriteľom a spotrebiteľom. V prípade závažných zmien, ktoré by mali vplyv na udelenie povolenia, odoberie Národná banka Slovenska povolenie. Príkladom môže byť napríklad právoplatné rozhodnutie o spáchaní trestného činu, na základe ktorého veriteľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti. Uvedená možnosť odobratia povolenia vyplýva z povinnosti veriteľa dodržiavať podmienky pre získanie povolenia, po celý čas výkonu činností podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska môže veriteľovi odobrať povolenie aj keď opakovane alebo závažne porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo zákonom č. 747/2004 Z. z. alebo zákonom č. 250/2007 Z. z.. Marenie výkonu dohľadu je upravené v § 23 a zákone č. 747/2004 Z. z.  o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvody, kedy Národná banka Slovenska odoberie povolenie sú v prípade, ak veriteľ získal povolenie na základe nepravdivých údajov, ak sankcie uložené týmto zákonom alebo zákonom č. 747/2004 Z. z. neviedli veriteľa k náprave a v prípade, že veriteľ poruší rozhodnutie súdu alebo orgánu dohľadu. 

 

Zánik a odobratie zverejní Národná banka Slovenska vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojom webovom sídle.

 

O každej zmene, ktorá súvisí s povolením a podmienkami pre výkon činností veriteľa je veriteľ povinný informovať Národnú banku Slovenska.

 

Z dôvodu zachovania informovanosti a zamedzeniu nežiaducich krokov na finančnom trhu sa zavádza predchádzajúci súhlas na vykonanie zmien a úkonov súvisiacich s organizáciou               a činnosťou veriteľa. Konkrétne sa predchádzajúci súhlas týka zmien u veriteľa, ktorý je právnickou osobou u osôb štatutárneho orgánu, členov dozornej rady veriteľa, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky a osoby zodpovednej za vnútornú kontrolu; na vrátenie povolenia a na zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou z iného dôvodu, t.j. zrušenie a likvidácia spoločnosti. Súčasne je osoba, ktorá sa rozhodne nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť u veriteľa povinná podať žiadosť o predchádzajúci súhlas pri nadobudnutí kvalifikovanej účasti. Žiadosť o predchádzajúci súhlas sa podáva písomne Národnej banke Slovenska. Úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu.

 

Úkon, ktorý bol uskutočnený bez potrebného predchádzajúceho súhlasu, je relatívne neplatný, ako aj úkon, vykonaný na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý bol získaný na základe nepravdivých údajov.

 

Za účelom  zabezpečenia prehľadnosti a výkonu dohľadu Národnej banky Slovenska sa zavádza povinná písomná evidencia zmlúv a zmluvných dokumentov podľa § 20e týkajúcich sa spotrebiteľských zmlúv, po dobu 5 piatich rokov po zániku zmlúv.

 

Veriteľ má povinnosť viesť osobitne evidenciu na účel preukázania pôvodu finančných prostriedkov a osobitne viesť účtovníctvo pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov. 

 

K bodu 21

 

Znenie ustanovenia je rozšírené o poskytnuté úvery s cieľom lepšieho zabezpečenia informovanosti orgánu dohľadu; Národnej banky Slovenska. 

K bodu 22

Vzhľadom na novú úpravu udeľovania povolení Národnou bankou Slovenska bude výkon dohľadu vykonávať Národná banka Slovenska. V rámci rozšírenia jej kompetencií v uvedenej oblasti bude tiež ukladať sankcie, a to v prípade ak zistí nedodržanie podmienok pre získanie povolenia, podmienok alebo povinností vyplývajúcich  z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených veriteľovi, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na výkon poskytovania spotrebiteľských úveroch, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie spotrebiteľských úverov, môže Národná banka Slovenska s ohľadom na okolnosti závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov udeliť taxatívne vymedzené sankcie. S ohľadom na peňažné sankcie udeľuje pokutu individuálne pri fyzickej osobe do 7 000 eur, pri právnickej osobe do 70 000 a pri opakovanom nedostatku týkajúceho sa okolností, pre ktoré už bola uložená sankcia, teda pre opakované nedostatky má možnosť Národná banka uložiť pokutu pri fyzickej osobe                do 70 000 a právnickej osobe až do 140 000 eur .

 

Z výkonu dohľadu podľa § 23 sú vyňaté banky, pobočky zahraničných bánk a zahraničné banky.

 

Všetky opatrenia, pokuty a sankcie možno ukladať súbežne. Opakovane, v prípade ak veriteľ neodstráni nedostatky v stanovenej lehote, alebo opätovne dôjde k ich porušeniu.

 

Národná banka za účelom preverovania nedostatkov v poskytovaní spotrebiteľských úverov je oprávnené prerokovať nedostatky v činnosti veriteľa. Veriteľ za týmto účelom poskytne Národnej banke Slovenska súčinnosť.

 

K bodu 23

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 24

Z dôvodu zavedenia povoľovacieho konania pre veriteľov a potreby zabezpečenia úplného presunu kompetencií zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na Národnú banku Slovenska, vznikla potreba úpravy aj tzv. iných veriteľov. 

Iným veriteľom je právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje zákonom vymedzené úvery alebo pôžičky. Keďže uvedené úvery alebo pôžičky nie sú spotrebiteľskými úvermi, ale sú úvermi, ktoré sú poskytované spotrebiteľom vzišla potreba ich regulácie prostredníctvom udeľovania povolení a výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska. Získanie povolenia je viazané na splnenie podmienok, ktorým zodpovedajú príslušné prílohy. Iným veriteľom môže byť iba právnická osoba, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou so splateným základným imaním najmenej 100 000 eur. Zákon ustanovuje, ktoré ustanovenia sa vzťahujú na iných veriteľov a tiež ustanovenia, ktoré sa majú použiť primerane. Príkladom sú ustanovenia zániku povolenia, v rámci ktorých nie je možné aplikovať ustanovenia týkajúce sa prekročenia objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov veriteľom.

K bodu 25

Zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015. Prechodné ustanovenia upravujú vzťah k zákonu, účinnému do 31. marca 2015.

Vzhľadom na zmenu zápisu do registra na povoľovacie konanie vedené Národnou bankou Slovenska je vytvorené prechodné obdobie, v rámci ktorého sa veriteľ a iný veriteľ podľa doterajšieho znenia zákona môže rozhodnúť, či budú vykonávať svoju činnosť naďalej, alebo ju ukončia.

Zákon umožňuje veriteľovi a inému veriteľovi podľa zákona účinného do 31. marca 2015, poskytovať spotrebiteľské úvery do 31. augusta 2015. Ak chce veriteľ a iný veriteľ bez prerušenia svojej činnosti pokračovať v poskytovaní spotrebiteľských úverov musia podať žiadosť najneskôr do 31. mája 2015, a to s ohľadom na zákonom stanovené prechodné obdobie a lehotu Národnej banky Slovenska pre vydanie povolenia.

Iným veriteľom, ktorí sú fyzické osoby bude k 31. augustu 2015 zo zákona zrušený zápis v registra veriteľov.

Prevádzkovateľ registra postupuje postupom, kedy poskytuje zákonom vymedzenému okruhu veriteľov údaje z registra bez súhlasu spotrebiteľa po 30. septembri 2015, pričom ide iba o údaje, ktoré boli poskytnuté do registra na základe zmlúv o spotrebiteľskom úvere uzatvorených po 30. septembri 2015.

Spotrebiteľské zmluvy uzatvorené podľa zákona účinného do 31. marca 2015 sú spotrebiteľskými zmluvami podľa navrhovaného znenia zákona.

Register veriteľov bude zverejnený do 31. augusta 2015 na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Ak si veriteľ, ktorý poskytoval spotrebiteľské úvery k 1. aprílu 2015 podľa predpisu účinného do 31. marca 2015 nepodá žiadosť o povolenie, bude mu zo zákona zrušený jeho zápis v registri k 31. augustu 2015.

Keďže výkon dohľadu preberá Národná banka Slovenska od orgánu kontroly, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, výkon kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie začatý a neskončený pred 1. septembrom bude realizovať podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 nad veriteľmi, ktorí nemajú vydané povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov udeleného Národnou bankou Slovenska.

Zákon upravuje prechodné ustanovenia vo vzťahu k požiadavkám na dosiahnuté vzdelanie a prax veriteľa.

 

Čl. II

Banky, pobočky zahraničných bánk a zahraničné banky, ktoré vykonávajú činnosť podľa osobitného zákona o bankách sú veriteľmi v zmysle návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch. S ohľadom na ich osobitnú úpravu sú vylúčené z povoľovacieho konania a ďalších ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch.

 

Čl. III

Zabezpečenie presunu kompetencií zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na Národnú banku Slovenska sa realizuje vypustením písm. i) a j) z § 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prechod kompetencií bude realizovaný v úzkej spolupráci dotknutých subjektov Slovenskej obchodnej inšpekcie a Národnej banky Slovenska.

 

Čl. IV

Z dôvodu zavedenia povinnosti veriteľa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa zavádza do zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov veriteľ ako povinná osoba.

 

Čl. V

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. apríla 2015 okrem čl. I. § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. b) časť vety za bodkočiarkou, ktoré nadobudnú účinnosť 30. septembra 2015. Uvedeným ustanovením sa posúva účinnosť registra z dôvodu vytvorenia časového priestoru                       na vytvorenie podmienok pre správne fungovanie registra a plnenie povinností jednotlivých veriteľov.

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 1. októbra 2014.

 

 

 

 

Robert  F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

 

 

S p o l o č n á    s p r á v a

 

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1266) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

 

 

I.

 

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1444 zo 4. decembra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1266) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:

 

 

-           Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

-           Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

-           Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

 

 

II.

 

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1266) stanoviská  poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

III.

 

K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

 

1.         Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

 

-           Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 385 zo dňa 22. januára 2015)

 

-           Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 544 zo dňa 13. januára 2015)

 

-           Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 390 zo dňa 22. januára 2015)

 

IV.

 

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

1.         K čl. I, k doterajšiemu 6. bodu v § 7 ods. 4

V čl. I v doterajšom bode 6 v § 7 ods. 4 prvej vete sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „o spotrebiteľských úveroch“.

 

V doterajšom bode 6 sa navrhuje legislatívne spresniť ustanovenia § 7 ods. 4 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch“) z dôvodu precizovania znenia a jednoznačného určenia o aké údaje ide.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.         K čl. I, k doterajšiemu 6. bodu v § 7 ods. 5

V čl. I v doterajšom bode 6 v § 7 odsek 5 znie:

„(5) Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky 17a) alebo ich záujmové združenie musia na účely podľa ods. 3 a 4 zriadiť aspoň jeden register; tým nie je dotknuté právo iných právnických osôb alebo fyzických osôb zriadiť register. Register vedie prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom registra nemôže byť veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky 17a). Prevádzkovateľ v registri spracúva osobné údaje spotrebiteľa podľa ods. 8, s ktorým veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky 17a) uzatvorili zmluvu o spotrebiteľskom úvere.“.

 

Navrhuje sa vyprecizovanie § 7 ods. 5 v záujme precíznejšej harmonizácie s textom a účelom zákona. Navrhuje sa, aby zo zákona existovala povinnosť zriadiť register a súčasne existovalo právo tretích osôb zriadiť register.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3.         K čl. I, k doterajšiemu 6. bodu v § 7 ods. 6

V čl. I v doterajšom bode 6 v § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Prevádzkovateľ registra je oprávnený na základe splnomocnenia od veriteľa získať údaje podľa prvej vety aj z iných registrov.“.

 

Uvedená úprava spôsobu poskytovania údajov o spotrebiteľských úveroch má za cieľ zabezpečiť uľahčenie získavania údajov o spotrebiteľských úveroch spotrebiteľa, ktorému má veriteľ poskytnúť spotrebiteľský úver. Za účelom čo najefektívnejšej spolupráce je možné, aby veriteľ, ktorý má zákonné oprávnenie a povinnosť preveriť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, splnomocnil prevádzkovateľa registra, aby získal údaje o spotrebiteľských úveroch spotrebiteľa, ktorému má poskytnúť spotrebiteľský úver, aj z ďalších registrov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

4.         K čl. I, k doterajšiemu 6. bodu v § 7 ods. 7

V čl. I v doterajšom bode 6 v § 7 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:

„podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky, 17a) ktorí poskytnú údaje do registra“.

 

Navrhuje sa vyprecizovanie pôvodného znenia § 7 ods. 7 pri zachovaní jeho doterajšieho obsahu tak, aby ustanovenie jednoznačne určovalo, ktorých veriteľov sa týkajú povinnosti ustanovené zákonom a súčasne sa harmonizoval obsah so súvisiacimi ustanoveniami.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

5.         K čl. I, k doterajšiemu 6. bodu v § 7 ods. 8

V čl. I v doterajšom bode 6 v § 7 ods. 8 prvej vete sa slová „plnenie jeho“ nahrádzajú slovami „podľa § 20 ods. 1 písm. a), banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky 17a) plnenie ich“.

 

Navrhuje sa vyprecizovanie § 7 ods. 8 prvej vety v záujme jej precíznejšej harmonizácie s predchádzajúcimi odsekmi a jednoznačnej identifikácie, ktorých veriteľov sa týka toto ustanovenie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.         K čl. I, k doterajšiemu 6. bodu v § 7 ods. 9

V čl. I v doterajšom bode 6 v § 7 ods. 9 sa slová „veriteľov, ktorí ho zriadili a“ nahrádzajú slovami „zriaďovateľov registra a zoznam veriteľov,“ a slová „zodpovedajú veritelia, ktorí register zriadili“ sa nahrádzajú slovami „zodpovedá zriaďovateľ registra“.

 

Navrhuje sa vyprecizovanie § 7 ods. 9 v záujme precíznejšej harmonizácie s textom a v záujme eliminovania interpretačných a aplikačných problémov pri určení povinnosti oznamovania zriadenia registra a zodpovednosti za informácie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

7.         K čl. I, k doterajšiemu 6. bodu v § 7 ods. 16 písm. b)

V čl. I v doterajšom bode 6 v § 7 ods. 16 písm. b) sa slová „z registra, do ktorého“ nahrádzajú slovami „z jedného alebo viacerých registrov, do ktorých“.

 

Navrhuje sa vyprecizovanie pôvodného znenia § 7 ods. 16 pri zachovaní jeho doterajšieho obsahu tak, aby ustanovenie jednoznačne určovalo, že vynaloženie odbornej starostlivosti sa jedná o posúdenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver prostredníctvom získavania informácií o spotrebiteľských úveroch spotrebiteľov z registra, príp. z registrov. Možnosť viacerých registrov je uvedená s cieľom dosiahnutia zákonnej povinnosti obsiahnutia dvojtretinovej väčšiny veriteľov prispievajúcich do registra a zabezpečenia účelu zákona.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

8.         K čl. I, k 6. bodu v poznámke pod čiarou k odkazu 17m

V čl. I v bode 6 v poznámke pod čiarou k odkazu 17m sa slová „oznámenie č. 462/1991 Zb.“ nahrádzajú slovami „Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 462/1991 Zb.“ a ostatné slovo „oznámenie“  sa štyrikrát nahrádza slovami „Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky“.

 

Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace so zaužívaným spôsobom uvádzania medzinárodných zmlúv v poznámke pod čiarou, kde je táto medzinárodná zmluva identifikovaná názvom a informáciou o publikácii v zbierke zákonov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

                                               Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

9.         K čl. I, k doterajšiemu 14. bodu

V čl. I za doterajší bod 14 sa vkladá nový bod 15.

„15. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „i) a w)“ nahrádzajú slovami „i), j), x) a aa)“.“.

 

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívne vyprecizovanie s novou úpravou § 9 zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

10.       K čl. I, k doterajšiemu 20. bodu v § 20a ods. 14 písm. d)

V čl. I v doterajšom bode 20 v § 20a ods. 14 písm. d) sa slovo „právoplatne“ nahrádza slovami „na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom,“.

 

Cieľom navrhovaného doplňujúceho návrhu je zohľadnenie reálneho naplnenia práva veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery ako účastníkov správnych konaní aplikovať výkon práva na súdnu a inú právnu ochranu.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

11.       K čl. I, k doterajšiemu 20. bodu v § 20a ods. 15 písm. c)

V čl. I v doterajšom bode 20 v § 20a ods. 15 písm. c) sa slovo „právoplatne“ nahrádza slovami „na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom,“.

 

Cieľom navrhovaného doplňujúceho návrhu je zohľadnenie reálneho naplnenia práva veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery ako účastníkov správnych konaní aplikovať výkon práva na súdnu a inú právnu ochranu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

12.       K čl. I, k doterajšiemu 20. bodu v § 20a ods. 15 písm. d)

V čl. I v doterajšom bode 20 v § 20a ods. 15 písm. d) sa slovo „právoplatne“ nahrádza slovami „na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom,“.

 

Cieľom navrhovaného doplňujúceho návrhu je zohľadnenie reálneho naplnenia práva veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery ako účastníkov správnych konaní aplikovať výkon práva na súdnu a inú právnu ochranu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

13.       K čl. I, k 25. bodu

V čl. I v bode 25 úvodná veta znie: „Za § 25e sa vkladá § 25f, ktorý vrátane nadpisu znie:“ a označenie  „§ 25e“ sa nahrádza  slovami „§25f“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu  v nadväznosti na zákon č. 373/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v čl. VIII 6. bode  vložil do zákona prechodné ustanovenie § 25e účinné od 1. januára 2015.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

14.       K doterajšiemu č. II

Doterajší text čl. II sa označuje ako bod 1, a dopĺňa sa bodom 2,  ktorý znie:

    „2. V § 37 odsek 17 znie:

„(17) Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa27f), od spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo od správcu,35bb) ak zmluvu o úvere uzatvárajú v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,35bc) úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona35c) alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas spotrebiteľa, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo  správcu,35bb) ak zmluvu o úvere uzatvárajú v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome35bc).“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 35ba,  35bb a 35bc znejú:

„35ba) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

35bb) § 6 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

35bc) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.“.“.

 

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov postavenie spotrebiteľa v súvislosti s úvermi poskytovanými bankami a slúžiacimi najmä na rekonštrukciu bytových domov. Prijatím navrhovanej úpravy by sa malo odstrániť znevýhodnené postavenie tých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, za ktorých koná spoločenstvo resp. správca v porovnaní s jednotlivým spotrebiteľom, ktoré vzniká, ak jednou zo zmluvných strán zmluvy o úvere je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca, i keď konečným užívateľom finančnej služby je v skutočnosti individuálny spotrebiteľ. Navrhovaná právna úprava nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ani vplyvy na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Prijatím návrhu dôjde k zníženiu nákladov obyvateľstva pri poskytnutých úveroch slúžiacich na rekonštrukciu bytových domov, čo bude mať za následok pozitívne sociálne vplyvy v SR.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

15.       K čl. III

Za doterajší čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:

 

„Čl. IV

 

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z.,  zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití virtuálnej registračnej pokladnice povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje  a cestujúcemu vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu;16c) podnikateľ vo virtuálnej registračnej pokladnici zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.“.“.

 

Doterajšie články sa primerane prečíslujú.

 

S prihliadnutím na to, že taxislužba je povinná pri platbe od zákazníka vyhotoviť a tomuto zákazníkovi odovzdať potvrdenie o zaplatenom cestovnom, ktoré je vyhotovené taxametrom spĺňajúcim požiadavky na určené meradlá, navrhuje sa, aby pri použití virtuálnej registračnej pokladnice taxikár do tejto pokladnice zaevidoval len celkovú sumu platenej ceny a zákazníkovi nemusel odovzdať ďalší doklad o zaplatení.

 

Navrhované zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2015.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

 

O bodoch spoločnej správy č.  1 až 15  hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

V.

 

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1266) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

 

            vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1266) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 

            Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1266a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 391 z 27. januára 2015. Výbor určil poslanca Jaroslava Demiana za spoločného spravodajcu výborov.

 

Súčasne ho poveril

 

1.  predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

 

2.         navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2 a ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

 

Bratislava 27. januára 2015

 

 

 

 

Daniel  D u c h o ň, v.r.

predseda

            Výboru NR SR pre financie a rozpočet

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 532
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Čaputová vetovala novelu, ktorá rieši odoberanie akademických titulovhttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-vetovala-novelu-ktora-ries/510143-clanok.html

Právnu normu má parlament opätovne prerokovať.

Via Iuris: Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smeromhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-vytvorenie-vacsich-sudov/510125-clanok.html

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i ...

Zákon o financovaní škôl sa kvôli povinnej škôlke zmeníhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-financovani-skol-sa-kvoli-p/510116-clanok.html

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-tes/510113-clanok.html

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva ...

Novela autorského zákona sa presúva na rok 2021https://www.teraz.sk/slovensko/novela-autorskeho-zakona-a-reforma-ume/510037-clanok.html

Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: