TlačPoštaZväčšiZmenši

278/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:37 |  najpravo.sk

 

Dôvodová správa

 

            Všeobecná časť

 

            Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako iniciatívny materiál.

 

            Cieľom predkladaného návrhu zákona je podporiť vysielanie slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčiť prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k vysielaniu televíznej programovej služby a k distribuovaným slovenským audiovizuálnym dielam a audiovizuálnym dielam v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave a v súlade s európskou legislatívou rozšíriť obmedzenia vo vzťahu k mediálnej komerčnej komunikácii týkajúcej sa cigariet a tabakových výrobkov aj na elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.

 

Uvedená právna úprava si vyžiadala novelizáciu troch právnych predpisov, a to zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“), zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon o digitálnom vysielaní“) a zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o audiovízii“). V súvislosti s novým Autorským zákonom, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese  sa navrhuje novelizovať taktiež zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

            Navrhuje sa v legislatívnej rovine zabezpečiť podporu vysielania slovenských hudobných diel, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,  v rozhlasovom vysielaní. Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť prístup poslucháčskej verejnosti k slovenskej hudbe, podpora slovenských autorov a výkonných umelcov, ako aj slovenskej hudobnej tvorby ako takej. Podpora slovenských hudobných diel vo vysielaní sa navrhuje zákonným stanovením minimálneho percentuálneho podielu, ktorý budú rozhlasoví vysielatelia povinní vyhradiť týmto dielam. Systém kvót vo vysielaní je už v slovenskom právnom poriadku osvedčený, keďže zákon stanovuje napr. podiel programov vo verejnom záujme, podiel európskych diel a diel nezávislých producentov, ktorým sú televízni vysielatelia povinní vyhradiť vysielací čas. Podpora domácej hudobnej produkcie prostredníctvom stanovenia minimálnych kvót jej hranosti je štandardným nástrojom, ktorý je obsiahnutý v legislatíve viacerých štátov, a to nielen európskych.

 

Navrhuje sa, aby bol vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam v roku 2016 najmenej 20 % a od roku 2017 najmenej 25 % času vysielania venovaného vysielaniu hudobných diel a verejnoprávny vysielateľ najmenej

30 %  v roku 2016 a od roku 2017 najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom tento podiel bude musieť dosiahnuť v každej svojej rozhlasovej programovej službe osobitne. Z podielu odvysielaných slovenských hudobných diel budú nové diela tvoriť najmenej jednu pätinu, čím by sa mala zabezpečiť zvýšená podpora novej slovenskej hudobnej tvorby, ktorá je často aj tvorbou mladých umelcov, a tí majú mnohokrát problém osloviť poslucháčov práve prostredníctvom rozhlasového vysielania. Zároveň sa navrhuje, aby sa do stanoveného podielu slovenských hudobných diel započítavali iba diela odvysielané v čase od 6.00 do 24.00 hodiny. Účelom tohto opatrenia je zabrániť vysielateľom, aby slovenské hudobné diela zaraďovali do vysielania v najmenej atraktívnom vysielacom čase. Výška minimálneho podielu vysielania slovenských hudobných diel sa navrhuje v takej percentuálnej sadzbe, ktorá by nemala mať za následok nadmerné zaťaženie rozhlasových vysielateľov, no na druhej strane umožní zvýšiť šance slovenskej hudby dostať sa k slovenským poslucháčom aj prostredníctvom rozhlasového vysielania. Na vysielateľa, u ktorého by bolo plnenie tejto povinnosti vo vzťahu ku konkrétnej rozhlasovej programovej službe z dôvodu jej zamerania úplne vylúčené, sa na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu táto povinnosť vzťahovať nebude. 

 

V súvislosti s touto novou povinnosťou sa na účel jej efektívnej kontroly zavádzajú nové povinnosti vysielateľov, ako aj nové právomoci Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 

Návrh zákona v záujme uľahčenia prístupu osobám so sluchovým postihnutím k  programom  a vymedzeným audiovizuálnym dielam, ktoré sú distribuované verejnosti,  zavádza nový pojem „titulky pre osoby so sluchovým postihnutím“. Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý je synchronizovaný so zvukovou stopou programu, zachytáva hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). V tejto súvislosti ministerstvo pripraví návrh vyhlášky, ktorá špecifikuje požiadavky na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím.

 

Návrhom zákona sa kvóty programov vysielaných s multimodálnym prístupom pre vysielateľov nemenia, dochádza len k vymedzeniu požiadaviek na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorého účelom je uľahčiť prístup osobám so sluchovým postihnutím k vysielaným programom. V záujme zabezpečenia prístupu zdravotne postihnutých osôb k programom, ktoré sú ku koncovému užívateľovi šírené prostredníctvom retransmisie,  sa navrhuje zavedenie explicitnej povinnosti pre prevádzkovateľov retransmisie, poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu. V zmysle návrhu zákona sa povinnosti prevádzkovateľa retransmisie, a teda aj povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, budú vzťahovať aj na tých prevádzkovateľov retransmisie, ktorí poskytujú retransmisiu na území Slovenskej republiky, ale majú sídlo mimo jej územia. Úpravou sa tak sleduje cieľ zabezpečiť ochranu koncového užívateľa služby retransmisie, bez ohľadu na to, z akého zdroja a od akého subjektu prijímajú užívatelia signál programových služieb.

 

V spojitosti s novozavedenou povinnosťou distributéra audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečiť pre takéto audiovizuálne dielo aj úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasové komentovanie pre nevidiacich, sa novelizuje aj zákon o audiovízii.

 

            Návrhom zákona sa zároveň do slovenského právneho poriadku transponujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES, ktoré sa týkajú mediálnej komerčnej komunikácie vo vzťahu k elektronickým cigaretám a plniacim fľaštičkám pre elektronické cigarety. V dôsledku prebratia príslušných ustanovení tejto smernice sa rozširujú obmedzenia týkajúce sa mediálnej komerčnej komunikácie vo vzťahu k cigaretám a iným tabakovým výrobkom aj o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety. V zmysle navrhovanej úpravy sa tak rozširujú obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie aj o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety. Rovnako sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.

 

V súvislosti s touto problematikou sa navrhuje novelizovať aj zákon o audiovízii. V zmysle návrhu zákona sa tak rozšíria obmedzenia umiestňovania produktov aj o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety, ako aj umiestňovanie produktov v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.

 

Návrhom zákona dochádza aj k zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  Vzhľadom na nový autorský zákon, ktorý zaviedol pojem „nezávislý subjekt správy“ a pojem „správa práv“, ktorú vykonávajú nezávislé subjekty správy a organizácie kolektívnej správy, sa navrhuje úprava, ktorá stanovuje, že správa práv, ktorú vykonávajú tieto právnické osoby, nie je živnosťou. Zavedenie pojmu nezávislý subjekt správy je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu.  

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom EÚ. 

 

Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, ani vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy. Predpokladá sa pozitívny aj negatívny vplyv návrhu zákona na podnikateľské prostredie.

 

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

 

V súvislosti so zavedením novej povinnosti vysielateľov rozhlasovej programovej služby vyhradiť vo vysielaní stanovený podiel vysielacieho času slovenským hudobným dielam, sa rozširuje pôsobnosť rady spracúvať štatistiky o vysielaní aj na štatistiky o podiele vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní.

 

K bodu 2

 

Ustanovuje sa právomoc rady rozhodovať o udelení výnimky z povinnosti vysielateľov rozhlasovej programovej služby vyhradiť vo vysielaní stanovený podiel vysielacieho času slovenským hudobným dielam a výnimky z povinnosti vyhradiť vo vysielaní stanovený podiel vysielacieho času novým slovenským hudobným dielam, ak je to vzhľadom na zameranie rozhlasovej programovej služby úplne vylúčené.

 

K bodu 3 a 4

 

Náležitosti výročnej správy sa rozširujú aj o štatistické údaje o rozhlasovom vysielaní slovenských hudobných diel a o spôsob uvádzania týchto údajov vo výročnej správe rady.

 

K bodu 5

 

V súvislosti s povinnosťou vysielateľa poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný vysielací čas na odvysielanie dôležitého a neodkladného oznamu, výzvy alebo rozhodnutia alebo odvysielanie informácie civilnej ochrany sa v záujme zabezpečenia prístupu osôb so sluchovým postihnutím k týmto dôležitým a neodkladným oznamom, výzvam, rozhodnutiam a informáciám vysielateľovi ustanovuje povinnosť zabezpečiť ich odvysielanie vo forme prístupnej pre osoby s postihnutím sluchu, t. j. s ich úpravou titulkovaním alebo s tlmočením do posunkovej reči nepočujúcich.

 

K bodu 6

 

Aby rada mohla spracúvať štatistiky o rozhlasovom vysielaní slovenských hudobných diel a účinne kontrolovať plnenie povinnosti rozhlasových vysielateľov zaraďovať do vysielania stanovený podiel týchto diel, zavádza sa povinnosť vysielateľov viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby, obsahové náležitosti tejto štatistiky a povinnosť doručovať ju v stanovených termínoch rade.

 

K bodu 7

 

Za účelom uľahčenia a zabezpečenia prístupu pre osoby so sluchovým postihnutím alebo so zrakovým postihnutím k programom, sa prevádzkovateľom retransmisie zavádza nová povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu. Multimodálny prístup k programovej službe je v zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) doplnková obsahová služba, ktorá je vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania pre nevidiacich.

Povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu má prevádzkovateľ retransmisie v rozsahu súhlasu pôvodného vysielateľa programovej služby s jej retransmisiou v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona.

 

K bodu 8

 

Navrhuje sa, aby sa povinnosti prevádzkovateľov retransmisie vzťahovali aj na tých prevádzkovateľov retransmisie, ktorí poskytujú retransmisiu na území Slovenskej republiky, ale majú sídlo mimo jej územia. Povinnosti ukladané prevádzkovateľom retransmisie sledujú ciele verejného záujmu, najmä ochranu koncového užívateľa služby retransmisie a zabezpečenie prístupu k informáciám vrátane multimodálneho prístupu bez ohľadu na to, z akého zdroja a od akého subjektu prijímajú užívatelia signál programových služieb.

 

K bodu 9

 

Ustanovuje sa výnimka z poskytovania multimodálneho prístupu jednotlivému koncovému užívateľovi v prípade, že takýto prístup z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie na príjem programovej služby (napr. set-top box, CA modul), ktoré poskytuje tomuto koncovému užívateľovi prevádzkovateľ retransmisie. V takomto prípade však môže užívateľ požiadať prevádzkovateľa retransmisie o poskytnutie takého technického zariadenia na príjem programovej služby, ktoré multimodálny prístup umožní a prevádzkovateľ retransmisie je povinný užívateľovi takéto technické zariadenie poskytnúť za rovnakých podmienok, za akých poskytol užívateľovi pôvodné technické zariadenie, a to v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti užívateľa. Cieľom takejto právnej úpravy je zabezpečiť, aby prevádzkovateľom retransmisie nevznikli neprimerané náklady spôsobené výmenou všetkých technických zariadení na príjem programových služieb, ktoré  z technických dôvodov neumožňujú multimodálny prístup, no zároveň zabezpečiť, aby osoby so sluchovým postihnutím alebo so zrakovým postihnutím mali na základe písomnej žiadosti k dispozícii také technické zariadenie na príjem programovej služby, ktorý technicky umožňuje multimodálny prístup.

 

K bodu 10

 

Vzhľadom na to, že verejnoprávny vysielateľ vysiela v súčasnosti už len digitálne, vypúšťa sa jeho povinnosť zabezpečiť v celoplošnom vysielaní televíznej programovej služby, ktorú nevysiela digitálne, aby bolo najmenej 25% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu, a to v každej takej programovej službe a 1% všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, a to najmenej v jednej takej programovej službe.

 

K bodu 11

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 10.

 

K bodu 12

 

V § 18aa sa zavádza definícia titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, a to najmä za účelom vytvorenia jednotného štandardu takýchto titulkov. Odsek 2 obsahuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví konkrétne požiadavky na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím.

 

K bodu 13

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 10.

 

K bodu 14

 

V súvislosti so zavedením povinnosti vyhradiť vo vysielaní rozhlasovej programovej služby stanovený podiel vysielacieho času slovenským hudobným dielam sa dopĺňa aj nadpis šiestej časti zákona.

 

K bodu 15

 

V navrhovanom novom § 28a sa pre účely tohto zákona zavádza pojem „slovenské hudobné dielo“. Legálna definícia tohto pojmu zahŕňa hudobné diela s textom aj bez textu, pričom podmienkou je, že autor hudby alebo autor textu alebo výkonný umelec tohto diela má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Takéto vymedzenie slovenského hudobného diela má zabezpečiť, aby pod tento pojem boli zahrnuté aj hudobné diela tých autorov alebo výkonných umelcov, ktorí už nežijú, ale počas svojho života pôsobili na území dnešnej Slovenskej republiky, ale zahŕňa aj umelcov, ktorí napríklad na Slovensku mali trvalý pobyt, no v súčasnej dobe už žijú a tvoria v zahraničí. V prípade, že pôjde o hudobné dielo vytvorené viacerými autormi alebo predvedené viacerými výkonnými umelcami, bude postačovať, ak podmienku trvalého pobytu bude spĺňať aspoň jeden z nich. Pri hudobných dielach s textom sa toto dielo bude považovať automaticky za slovenské, ak jeho text bude v slovenskom jazyku. Predkladateľ koncipuje vymedzenie pojmu slovenského hudobného diela čo najširšie, s cieľom nevylučovať z tejto kategórie tvorbu slovenských autorov a interpretov, ktorí tvoria hudobné diela bez textu alebo v inom ako slovenskom jazyku, ale ani umelcov, ktorí napríklad už nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, no tvoria hudbu so slovenským textom, či inak spätú so slovenskou kultúrou.  

So zámerom podporiť cirkuláciu hudby slovenských autorov a interpretov vo vysielaní rozhlasových vysielateľov na území Slovenskej republiky sa v § 28b navrhuje, aby bol vysielateľ rozhlasovej programovej služby s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25 % času, ktorý vo svojom vysielaní venuje vysielaniu hudby, slovenským hudobným dielam. Vzhľadom na špecifické poslanie verejnoprávneho vysielateľa, ktorým je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania, pričom jeho programovú službu majú tvoriť aj programy, ktoré rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky, kvóta pre tohto vysielateľa je vyššia ako kvóta vysielateľa s licenciou, a je stanovená na najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac. Účelom navrhovanej úpravy je podpora pôvodnej slovenskej tvorby ako súčasti kultúrneho dedičstva, nevyhnutnosť ochrany a zveľaďovania ktorého zakotvuje aj Ústava SR v čl. 44 ods. 2.

 

Aby sa predišlo tomu, že vysielatelia slovenské hudobné diela zaradia do vysielania v čase, keď je z objektívnych dôvodov počúvanosť najnižšia, bude sa do zákonom stanoveného podielu (najmenej 25 % pre vysielateľa s licenciou, najmenej 35 % pre verejnoprávneho vysielateľa) započítavať iba slovenské hudobné dielo odvysielané v čase od 6.00 do 24.00 hodiny. Za základ pre výpočet podielu slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní vyhradenom vysielaniu hudby sa ale bude považovať celkový čas hudby odvysielanej počas celého kalendárneho mesiaca.

Na účel podpory nových slovenských hudobných diel sa zavádza povinnosť rozhlasových vysielateľov vyhradiť z celkového času, ktorý budú venovať slovenským hudobným dielam, najmenej 20 % novým slovenským hudobným dielam. Odvysielané slovenské hudobné dielo sa bude považovať za nové, ak medzi jeho prvým uvedením na verejnosti a odvysielaním neuplynulo viac ako päť rokov. V zmysle navrhovaného § 28d sa povinnosť zaradiť do vysielania stanovený podiel slovenských hudobných diel alebo nových slovenských hudobných diel nebude vzťahovať na tých rozhlasových vysielateľov, u ktorých rada rozhodla, že je to zameraním programovej služby úplne vylúčené.

Výška podielu slovenských hudobných diel vo vysielaní je navrhnutá tak, aby nedošlo k nadmernému zaťaženiu rozhlasových vysielateľov na jednej strane, no aby sa na druhej strane zvýšili možnosti slovenskej hudby dostať sa k slovenským poslucháčom aj prostredníctvom rozhlasového vysielania.

Navrhovaná povinnosť je analogickou k povinnosti televíznych vysielateľov vyhradiť väčšinový podiel celkového času vysielania za kalendárny mesiac európskym dielam a dielam nezávislých producentov vyhradiť najmenej 10 % celkového času vysielania (vysielateľ s licenciou a vysielateľ prostredníctvom internetu), resp. najmenej 15 % celkového času vysielania za kalendárny mesiac (vysielateľ na základe zákona). Rovnako aj poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie majú povinnosť vyhradiť najmenej 20% z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov európskym dielam. Do podielu európskych diel sa započítavajú aj slovenské diela. Uvedené opatrenia vyplývajú aj zo smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a ich cieľom je zabezpečiť cirkuláciu európskeho audiovizuálneho obsahu v televíznom vysielaní v rámci členských krajín EÚ. Ak je teda európskou snahou podporovať tvorbu a vysielanie európskych diel v televíznom vysielaní, považujeme za legitímnu snahu podporovať tvorbu a vysielanie hudby slovenských umelcov v slovenskom rozhlasovom vysielaní.  

Takisto v kontexte právnej úpravy podpory národných diel v legislatíve európskych krajín je navrhovaný systém štandardným spôsobom podpory národnej produkcie.    

Navrhovaný § 28c vymedzuje, ktoré údaje bude vysielateľ rozhlasovej programovej služby povinný poskytnúť rade na jej požiadanie.

 

K bodom 16 a 17

 

Ustanoveniami sa transponuje čl. 20 ods. 5 písm. b), c) a e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z  3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.

 

 

K bodom 18,19, 20 a 21

 

Zavádzajú sa sankcie za nesplnenie povinnosti prevádzkovateľa retransmisie poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu a povinnosti poskytnúť na žiadosť užívateľa technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré umožňuje multimodálny prístup. Taktiež sa zavádzajú sankcie za nesplnenie nových povinností vysielateľa rozhlasovej programovej služby súvisiacich s povinnosťou vyhradiť stanovený podiel vysielania slovenským hudobným dielam (za nesplnenie povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom programe, neposkytnutie údajov o odvysielaní slovenských hudobných diel a za nesplnenie povinnosti zaradiť do vysielania stanovený podiel slovenských hudobných diel).

 

K bodu 22

 

Spoločné ustanovenia sa dopĺňajú o oprávnenie rady na prístup k údajom z registra fyzických osôb podľa § 23a až § 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o oprávnenie na získavanie a spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, a to na účely kontroly plnenia povinností vysielateľov podľa § 28b ods. 1 a 4 a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu, pričom za nevyhnutný rozsah sa považujú údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a trvalom pobyte. Osobné údaje môže rada použiť len na účely podľa tohto zákona a podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 

K bodu 23

 

V § 76dg sa stanovuje prechodné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021, počas ktorého možno do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18 ods. 2 písm. a)  a § 18a písm. a) započítať aj program sprevádzaný titulkami, ktoré nie sú titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím v zmysle definície zavedenej v § 18aa, ale spĺňajú podmienky, v zmysle ktorých sú titulky sprevádzajúce tento program synchronizované so zvukovou stopou programu a zachytávajú hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu. Zároveň však takýto program musel byť prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2016.

V § 76dh sa stanovuje prechodné obdobie od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016, počas ktorého bude vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.

Súčasne sa stanovuje výnimka pre tie rozhlasové programové služby, pri ktorých rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.

Z dôvodu právnej istoty sa v § 76 di stanovuje, že ustanovenia § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7  upravujúce umiestňovanie produktov týkajúce sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety, ako aj umiestňovanie produktov v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety, sa vzťahujú iba na programy vyrobené od 20. mája 2016.

 

K bodu 24

 

Transpozičná príloha zákona sa dopĺňa o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.

 

 

K čl. II

 

Ustanovenie bolo doplnené a spresnené v súvislosti s novým Autorským zákonom, ktorý zaviedol úpravu nového subjektu, a to „nezávislého subjektu správy“, čo predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. V zmysle uvedenej smernice sa v piatej časti Autorského zákona upravuje správa práv, ktorá zahŕňa správu výkonu majetkových práv nezávislým subjektom správy, ako aj kolektívnu správu práv organizáciou kolektívnej správy. Navrhuje sa, že správa práv podľa Autorského zákona nie je živnosťou.   

 

K čl. III

 

V súvislosti so zavedením definície titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa upravuje definícia multimodálneho prístupu k programovej službe.

 

K čl. IV

 

K bodu 1

 

V nadväznosti na terminológiu nového Autorského zákona sa upravuje definícia distributéra audiovizuálneho diela. Zároveň sa v záujme zabezpečenia jednoznačnej interpretácie pojmu „distributér audiovizuálneho diela“ dopĺňa negatívne vymedzenie tohto pojmu – distributérom audiovizuálneho diela nie je ani prevádzkovateľ mediatéky.

 

K bodu 2

 

Obdobne ako v prípade vymedzenia pojmu „distributér audiovizuálneho diela“ sa v záujme zabezpečenia jednoznačnosti pri výklade pojmov „distributér multimediálneho diela“ a „distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu“ dopĺňa ich negatívne vymedzenie. V zákone o audiovízii sa tak výslovne ustanovuje, že distributérom multimediálneho diela a distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu nie je ani prevádzkovateľ mediatéky.

 

K bodu 3

 

V súvislosti so zavedením definície titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím sa zjednocuje terminológia používaná v zákone o audiovízii.

 

K bodom  4, 5 a 6

 

Z dôvodu ťažkostí v praxi pri realizácii povinnosti distributérov audiovizuálnych diel, distributérov zvukových záznamov umeleckých výkonov a distributérov multimediálnych diel uviesť vekovú vhodnosť audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel na ich nosiči, sa táto povinnosť vypúšťa. Vzhľadom na skutočnosť, že mnohokrát sú nosiče lisované v zahraničí pre širší región, distributéri nemajú možnosť ovplyvniť výslednú podobu nosiča. Naďalej zostáva zachovaná povinnosť distributérov audiovizuálnych diel a distributérov multimediálnych diel uvádzať vekovú vhodnosť na viditeľnom mieste na obale a na distribučnom liste a povinnosť distributéra zvukových záznamov umeleckých výkonov uvádzať vekovú vhodnosť na obale nosiča.

 

K bodu 7

 

Vzhľadom na doplnenie definícií v novelizačných bodoch 1 a 2 sa z dôvodu nadbytočnosti vypúšťa druhá veta v § 13 ods. 5 zákona o audiovízii.

 

K bodu 8

 

Z dôvodu uľahčiť prístup osôb so sluchovým postihnutím a nevidiacich k audiovizuálnym dielam, sa zavádza nová povinnosť pre distributérov audiovizuálnych diel, ktorí verejne rozširujú slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečiť pre toto dielo úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

 

K bodom 9 a 10

 

Úprava týkajúca sa umiestňovania produktov v audiovizuálnych dielach sa zjednocuje s úpravou umiestňovania produktov vo vysielaní. Zákaz umiestňovania produktov sa rozširuje o umiestňovanie produktov týkajúce sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety a o zákaz umiestňovania produktov v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.

 

K bodu 11

 

V prechodných ustanoveniach sa ustanovuje, že povinnosť distributéra audiovizuálneho diela zabezpečiť pre slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich sa nevzťahuje na tie audiovizuálne diela, ktoré začal distributér prvýkrát verejne rozširovať pred 1. januárom 2016 a ktoré nie sú audiovizuálnymi dielami, ku ktorým vykonáva práva Slovenský filmový ústav podľa § 21 ods. 2 zákona o audiovízii. Zákaz umiestňovania produktov týkajúci sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety a zákaz umiestňovania produktov v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety sa vzťahuje iba na tie audiovizuálne diela, ktoré boli vyrobené od 20. mája 2016.

 

K čl. V

 

Navrhuje sa deň nadobudnutia účinnosti zákona na 1. januára 2016, okrem ustanovení, ktoré stanovujú podiel vysielacieho času, ktorý sú jednotliví rozhlasoví vysielatelia povinní vyhradiť vysielaniu slovenských hudobných diel a ustanovení s tým súvisiacich, ktorých nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. apríla 2016. Neskoršia účinnosť týchto ustanovení sa navrhuje z dôvodu, aby mali tí vysielatelia, ktorí majú za to, že určenie podielu slovenských hudobných diel vo vysielaní je v ich prípade z dôvodu zamerania programovej služby úplne vylúčené, dostatok času obrátiť sa na radu, aby určila, že ustanovenia § 28b a 28c zákona o vysielaní a retransmisii sa na nich nevzťahujú. 20. mája 2016 nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES a s nimi súvisiace ustanovenia. Ustanovenia týkajúce sa umiestňovania produktov v audiovizuálnych dielach v zákone o audiovízii tiež nadobúdajú účinnosť 20. mája 2016, a to z dôvodu zabezpečenia jednotnej úpravy s úpravou pre oblasť vysielania.

 

 

 

V Bratislave, 27. mája 2015

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

Marek Maďarič, v. r.

minister kultúry

Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 372
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková uvažuje o zmene právnej úpravy v oblasti sexuálneho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-uvazuje-o-zmene-pravnej-up/555415-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Kľúčové je rozprávať sa o tom, či definícia v Trestnom zákone, ktorá sa orientuje na ...

Advokácia je kľúčová pre fungovanie právneho štátu, Kolíková riešila aj zodpovednosť pri právnych pochybeniachhttps://www.webnoviny.sk/advokacia-je-podla-kolikovej-klucova-pre-fungovanie-pravneho-statu-riesila-aj-zodpovednost-pri-pravnych-pochybeniach/

S otázkou nastavenia správnych mechanizmov voči advokácií sa šéfka rezortu spravodlivosti ...

V Bratislavskom kraji sa vymenilo vedenie piatich okresných prokuratúr, kandidátov bolo málohttps://www.webnoviny.sk/v-bratislavskom-kraji-sa-vymenilo-vedenie-piatich-okresnych-prokuratur-kandidatov-bolo-malo/

Okresné prokuratúry v Pezinku a v bratislavských obvodoch I, II, III a V majú nové vedenie.

Žilinka hovoril na samite prokurátorov o korupcii, Slovensko má tiež nárast prípadov detskej pornografiehttps://www.webnoviny.sk/zilinka-sa-samite-prokuratorov-upozornil-ze-slovensko-malo-vlani-viac-pripadov-detskej-pornografie/

Na Slovensku v roku 2020 zaznamenali o 30 percent viac trestných stíhaní v súvislosti s detskou ...

Exekútori volajú po väčšej stabilite exekučnej legislatívyhttps://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-komora-exekutorov-vola-po-v/555280-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Slovenská komora exekútorov (SKE) volá po väčšej stabilite exekučnej legislatívny na ...

Návštevy a telefonáty v kolúznej väzbe začali schvaľovať elektronickyhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-a-telefonaty-v-koluznej-va/555274-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súhlasy s návštevami a telefonátmi obvineným v kolúznej väzbe sú od štvrtka schvaľované ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: