TlačPoštaZväčšiZmenši

277/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:35 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.        Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.  z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. je predkladaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015.

Vypracovanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.  z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. vyplýva z potreby stanovenia nových a spresňujúcich podmienok pri poskytovaní dotácií a z požiadaviek vyvolaných aplikáciou platného znenia zákona v praxi.

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. je zákonom, ktorý vymedzuje  rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na obstarávanie nájomných bytov, technickej vybavenosti k nájomným bytov a odstraňovanie systémových porúch bytových domov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. súvisí s doplnením nového účelu, na ktorý je možné poskytnúť dotáciu na obstaranie nájomného bytu. Zároveň sa stanovuje definícia  kúpy nájomného bytu, ako aj doplnenie a spresnenie podmienok poskytnutia dotácie pri kúpe nájomných bytov. Súčasne sa navrhuje aj úprava niektorých ustanovení zákona vzťahujúcich sa k obstarávaniu nájomných bytov, potreba ktorej vyplynula s doterajšej praxe pri aplikácii tohto zákona.  

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho programu rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

K čl. I:

K bodu 1 a 2:

Technická vybavenosť podmieňujúca užívanie podporovaných bytov je oblasťou priamej podpory. V rámci tejto technickej vybavenosti sa podporuje aj výstavba miestnej komunikácie vrátane potrebných odstavných plôch. Projektové riešenie nie vždy umožňuje navrhnúť požadovaný počet odstavných plôch pri miestnej komunikácii. V mnohých prípadoch je možné vybudovanie odstavných plôch len mimo miestnej komunikácie, preto sa navrhuje možnosť poskytnutia dotácie aj na odstavné plochy vybudované samostatne pri obstarávanom nájomnom byte. 

K bodu 3:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený  zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

K bodu 4:

Ustanovenie § 4 upravuje jednotlivé možnosti obstarania nájomného bytu určeného na sociálne bývanie, pričom v porovnaní s platným sa navrhuje rozšírenie o možnosť poskytnutia dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnými úpravami nájomného bytu v nehnuteľnosti, ktorú žiadateľ nadobudol podľa zákona 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia o prebytočnosti majetku štátu a darovacej zmluvy. Ide o nehnuteľnosti s nájomnými bytmi, ktoré boli využívané ozbrojenými silami Slovenskej republiky a v súčasnosti sú nevyužívané, resp. využívane s obmedzením. Navrhuje sa možnosť poskytnúť dotáciu na stavebné úpravy týchto bytov za účelom ich využívania na sociálne bývanie. 

Podľa platného znenia zákona je možné poskytnúť dotáciu na obstaranie nájomného bytu aj v rodinnom dome. Doplnené ustanovenie upravuje možnosť poskytnutia dotácie na obstaranie nájomného bytu v rodinnom dome len ak žiadateľ obstaráva v rodinnom dome minimálne dva nájomné byty.

Doplnené ustanovenie definuje kúpu nájomného bytu a zosúlaďuje definíciu kúpy bytu so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Ďalším navrhovaným doplnením sa spresňuje podmienka, že podporu na obstaranie nájomného bytu stavebnou úpravou bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ nadobudol podľa zákona  č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok môže byť poskytnutá aj v prípade, keď dochádza k zmene počtu bytov (či už zníženiu pri spojení dvoch menších bytov alebo zvýšeniu rozdeleniu veľkého bytu na dva menšie byty). Môže nastať situácia, že podlahová plochy obnovovaných bytov nespĺňa podmienku maximálnej podlahovej plochy bytu, resp. priemernej podlahovej plochy bytov stanovené zákonom.

K bodu 5 a 6:

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený  zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

K bodu 7:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8:

Legislatívno-technická úprava nadväzujúcu na doplnenie nového účelu, na ktorý možno poskytnúť dotáciu uvedeného v bode 4.

K bodu 9:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 10:

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený  zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

K bodu 11:

Ustanovenie stanovuje podmienku poskytnutia dotácie žiadateľovi po preukázaní, že nájomné byty, ktoré kupuje od predávajúceho, ktorý tieto byty získal stavebnými úpravami ostatných budov alebo stavebnými úpravami nebytového priestoru, spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre novú budovu. 

Obdobne sa stanovuje podmienka poskytnutia dotácie žiadateľovi po preukázaní splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov pre novú budovu v prípade obstarávania nájomných bytov stavebnými úpravami bytov, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky.

Cieľom je, aby náklady na služby spojené s bývaním neboli pre cieľovú skupinu neprimerané vysoké.

 

K bodu 12:

            Dotácia sa poskytuje za zákonom vymedzených podmienok. Jednou z nich záväzok žiadateľa zachovať nájomný charakter bytov počas celej lehoty zákonom definovanej lehoty. Na základe požiadavky ZMOS, ako aj ZSPS sa navrhuje skrátenie tejto lehoty  na minimálne 20 rokov pri dotáciách poskytnutých po účinnosti tohto zákona.

K bodu 13:

Legislatívno-technická úprava, kde sa navrhuje, aby sa podmienka priemernej podlahovej plochy nevzťahovala na nájomné byty získavané stavebnými úpravami v bytových budovách, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou alebo sú zapísané v Zozname svetového dedičstva. V týchto prípadoch nie je vždy technicky možné zabezpečiť splnenie tejto podmienky.

K bodu 14:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v  nadväznosti na určovanie súm dotácií a výšky oprávnených nákladov.

V platnom znení zákona je stanovená úprava súm dotácií a výšky oprávnených nákladov nariadením vlády Slovenskej republiky. Výška dotácií a výšky oprávnených nákladov sa upravujú  na základe vývoja cien stavebných prác zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.  Vzhľadom na uvedené úpravu výšky dotácie a výšky oprávnených nákladov v nadväznosti na vývoj cien stavebných výrobkov sa navrhuje riešiť vykonávacím predpisom vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

K bodu 15: 

            Mestá a obce v súvislosti s poskytovaním nájomného bývania môžu požadovať od nájomníka finančnú zábezpeku, ktorá slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a úhrad za prípadne poškodenie užívaného nájomného bytu. Prax ukazuje, že je potrebné, aby sa v nájomnej zmluve upravil aj spôsob a lehota vysporiadania finančnej zábezpeky, ak nájomná zmluva obsahuje dohodu o finančnej zábezpeke.

K bodu 16: 

            Maximálna výška nájomného pri bytoch obstaraných z verejných prostriedkov je upravená vo vykonávacom predpise vydanom k zákonu č. 18/1996 Z. z. Navrhuje sa doplniť do zákona odkaz na tento predpis, z dôvodu jednoznačnosti pri určovaní maximálnej výšky finančnej zábezpeky.        

K bodu 17 až 19: 

            Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 20:

Ide o spresnenie procesných postupov, ak žiadateľ podá podnet na preskúmanie postupu okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „úrad“). Žiadosť, ktorá bola predložená na úrad a nesplnila podmienky pre poskytnutie dotácie, je úradom vrátená žiadateľovi. V prípade podania podnetu na preskúmanie postupu úradu, je potrebné v záujme objektívneho posúdenia podnetu, aby bola predložená žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania úradu, čo uvedie vo svojom stanovisku úrad.

K bodu 21:

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 22: 

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zrušenie zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zákonom č. 150//2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania.

K bodu 23: 

Navrhuje sa možnosť zvýšenie podlahovej plochy bytu  najviac o 10 %, ak ide o stavebné úpravy existujúceho bytu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Niektoré technické riešenia neumožňujú, v prípade týchto chránených stavieb, dodržať maximálny limit podlahovej plochy bytu. Navrhuje sa možnosť určitej tolerancie, ktorá však nesmie presiahnuť 10% z maximálnej podlahovej plochy bytu.

K bodu 24:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu uvedenú v bode 14.  Navrhuje sa upraviť podrobnosti o výškach dotácií a limitoch oprávnených nákladov  všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláškou), ktorý vydá ministerstvo. 

K bodu 25:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na navrhované zmeny uvedené v bodoch 14 a 24. 

K bodu 26:

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K čl. II:

Ustanovuje účinnosť zákona, pričom delená účinnosť sa navrhuje z dôvodu, že aj pri obstarávaní nájomných bytov, ktoré predávajúci získal prestavbou sa vyžadujú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov ako pre novú budovu. Vzhľadom na už rozpracované projekty by v niektorých prípadoch nebolo možné dodržať túto podmienku. Preto sa navrhuje vytvoriť priestor na prípravu a realizáciu stavieb s dodržaním navrhovaných podmienok.

 

Bratislava 27. mája 2015

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ján Počiatek, v. r.

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 569
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Právo advokáta na rešpektovanie privilegovanej korešpondencie

ESĽP sa zaoberal ochranou privilegovanej korešpondencie advokáta.

JUDIKATÚRA: Poskytovanie informácií spotrebiteľom pri predaji tovaru cez Amazon

Právny názor Súdneho dvora k poskytovania informácií spotrebiteľom zo strany obchodníkov pri predaji tovaru cez Amazon.

JUDIKTÚRA: Prítomnosť na pracovisku vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu

Najvyšší súd SR konštatoval, že prítomnosť osôb na pracovisku nemusí automaticky znamenať porušenie predpisov o nelegálnej práci a ...

JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb

Argumentácia NS ČR k určeniu výšky náhrady pozostalými pri úmrtí viacerých osôb.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2022

Súkromné právo 1/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 1/2022

Zo súdnej praxe 1/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 1/2022

Právny obzor 1/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: