TlačPoštaZväčšiZmenši

277/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:35 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.        Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.  z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. je predkladaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015.

Vypracovanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.  z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. vyplýva z potreby stanovenia nových a spresňujúcich podmienok pri poskytovaní dotácií a z požiadaviek vyvolaných aplikáciou platného znenia zákona v praxi.

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. je zákonom, ktorý vymedzuje  rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na obstarávanie nájomných bytov, technickej vybavenosti k nájomným bytov a odstraňovanie systémových porúch bytových domov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. súvisí s doplnením nového účelu, na ktorý je možné poskytnúť dotáciu na obstaranie nájomného bytu. Zároveň sa stanovuje definícia  kúpy nájomného bytu, ako aj doplnenie a spresnenie podmienok poskytnutia dotácie pri kúpe nájomných bytov. Súčasne sa navrhuje aj úprava niektorých ustanovení zákona vzťahujúcich sa k obstarávaniu nájomných bytov, potreba ktorej vyplynula s doterajšej praxe pri aplikácii tohto zákona.  

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho programu rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

K čl. I:

K bodu 1 a 2:

Technická vybavenosť podmieňujúca užívanie podporovaných bytov je oblasťou priamej podpory. V rámci tejto technickej vybavenosti sa podporuje aj výstavba miestnej komunikácie vrátane potrebných odstavných plôch. Projektové riešenie nie vždy umožňuje navrhnúť požadovaný počet odstavných plôch pri miestnej komunikácii. V mnohých prípadoch je možné vybudovanie odstavných plôch len mimo miestnej komunikácie, preto sa navrhuje možnosť poskytnutia dotácie aj na odstavné plochy vybudované samostatne pri obstarávanom nájomnom byte. 

K bodu 3:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený  zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

K bodu 4:

Ustanovenie § 4 upravuje jednotlivé možnosti obstarania nájomného bytu určeného na sociálne bývanie, pričom v porovnaní s platným sa navrhuje rozšírenie o možnosť poskytnutia dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnými úpravami nájomného bytu v nehnuteľnosti, ktorú žiadateľ nadobudol podľa zákona 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia o prebytočnosti majetku štátu a darovacej zmluvy. Ide o nehnuteľnosti s nájomnými bytmi, ktoré boli využívané ozbrojenými silami Slovenskej republiky a v súčasnosti sú nevyužívané, resp. využívane s obmedzením. Navrhuje sa možnosť poskytnúť dotáciu na stavebné úpravy týchto bytov za účelom ich využívania na sociálne bývanie. 

Podľa platného znenia zákona je možné poskytnúť dotáciu na obstaranie nájomného bytu aj v rodinnom dome. Doplnené ustanovenie upravuje možnosť poskytnutia dotácie na obstaranie nájomného bytu v rodinnom dome len ak žiadateľ obstaráva v rodinnom dome minimálne dva nájomné byty.

Doplnené ustanovenie definuje kúpu nájomného bytu a zosúlaďuje definíciu kúpy bytu so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Ďalším navrhovaným doplnením sa spresňuje podmienka, že podporu na obstaranie nájomného bytu stavebnou úpravou bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ nadobudol podľa zákona  č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok môže byť poskytnutá aj v prípade, keď dochádza k zmene počtu bytov (či už zníženiu pri spojení dvoch menších bytov alebo zvýšeniu rozdeleniu veľkého bytu na dva menšie byty). Môže nastať situácia, že podlahová plochy obnovovaných bytov nespĺňa podmienku maximálnej podlahovej plochy bytu, resp. priemernej podlahovej plochy bytov stanovené zákonom.

K bodu 5 a 6:

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený  zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

K bodu 7:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8:

Legislatívno-technická úprava nadväzujúcu na doplnenie nového účelu, na ktorý možno poskytnúť dotáciu uvedeného v bode 4.

K bodu 9:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 10:

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený  zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

K bodu 11:

Ustanovenie stanovuje podmienku poskytnutia dotácie žiadateľovi po preukázaní, že nájomné byty, ktoré kupuje od predávajúceho, ktorý tieto byty získal stavebnými úpravami ostatných budov alebo stavebnými úpravami nebytového priestoru, spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre novú budovu. 

Obdobne sa stanovuje podmienka poskytnutia dotácie žiadateľovi po preukázaní splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov pre novú budovu v prípade obstarávania nájomných bytov stavebnými úpravami bytov, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky.

Cieľom je, aby náklady na služby spojené s bývaním neboli pre cieľovú skupinu neprimerané vysoké.

 

K bodu 12:

            Dotácia sa poskytuje za zákonom vymedzených podmienok. Jednou z nich záväzok žiadateľa zachovať nájomný charakter bytov počas celej lehoty zákonom definovanej lehoty. Na základe požiadavky ZMOS, ako aj ZSPS sa navrhuje skrátenie tejto lehoty  na minimálne 20 rokov pri dotáciách poskytnutých po účinnosti tohto zákona.

K bodu 13:

Legislatívno-technická úprava, kde sa navrhuje, aby sa podmienka priemernej podlahovej plochy nevzťahovala na nájomné byty získavané stavebnými úpravami v bytových budovách, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou alebo sú zapísané v Zozname svetového dedičstva. V týchto prípadoch nie je vždy technicky možné zabezpečiť splnenie tejto podmienky.

K bodu 14:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v  nadväznosti na určovanie súm dotácií a výšky oprávnených nákladov.

V platnom znení zákona je stanovená úprava súm dotácií a výšky oprávnených nákladov nariadením vlády Slovenskej republiky. Výška dotácií a výšky oprávnených nákladov sa upravujú  na základe vývoja cien stavebných prác zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.  Vzhľadom na uvedené úpravu výšky dotácie a výšky oprávnených nákladov v nadväznosti na vývoj cien stavebných výrobkov sa navrhuje riešiť vykonávacím predpisom vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

K bodu 15: 

            Mestá a obce v súvislosti s poskytovaním nájomného bývania môžu požadovať od nájomníka finančnú zábezpeku, ktorá slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a úhrad za prípadne poškodenie užívaného nájomného bytu. Prax ukazuje, že je potrebné, aby sa v nájomnej zmluve upravil aj spôsob a lehota vysporiadania finančnej zábezpeky, ak nájomná zmluva obsahuje dohodu o finančnej zábezpeke.

K bodu 16: 

            Maximálna výška nájomného pri bytoch obstaraných z verejných prostriedkov je upravená vo vykonávacom predpise vydanom k zákonu č. 18/1996 Z. z. Navrhuje sa doplniť do zákona odkaz na tento predpis, z dôvodu jednoznačnosti pri určovaní maximálnej výšky finančnej zábezpeky.        

K bodu 17 až 19: 

            Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 20:

Ide o spresnenie procesných postupov, ak žiadateľ podá podnet na preskúmanie postupu okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „úrad“). Žiadosť, ktorá bola predložená na úrad a nesplnila podmienky pre poskytnutie dotácie, je úradom vrátená žiadateľovi. V prípade podania podnetu na preskúmanie postupu úradu, je potrebné v záujme objektívneho posúdenia podnetu, aby bola predložená žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania úradu, čo uvedie vo svojom stanovisku úrad.

K bodu 21:

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 22: 

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zrušenie zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zákonom č. 150//2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania.

K bodu 23: 

Navrhuje sa možnosť zvýšenie podlahovej plochy bytu  najviac o 10 %, ak ide o stavebné úpravy existujúceho bytu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Niektoré technické riešenia neumožňujú, v prípade týchto chránených stavieb, dodržať maximálny limit podlahovej plochy bytu. Navrhuje sa možnosť určitej tolerancie, ktorá však nesmie presiahnuť 10% z maximálnej podlahovej plochy bytu.

K bodu 24:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu uvedenú v bode 14.  Navrhuje sa upraviť podrobnosti o výškach dotácií a limitoch oprávnených nákladov  všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláškou), ktorý vydá ministerstvo. 

K bodu 25:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na navrhované zmeny uvedené v bodoch 14 a 24. 

K bodu 26:

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K čl. II:

Ustanovuje účinnosť zákona, pričom delená účinnosť sa navrhuje z dôvodu, že aj pri obstarávaní nájomných bytov, ktoré predávajúci získal prestavbou sa vyžadujú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov ako pre novú budovu. Vzhľadom na už rozpracované projekty by v niektorých prípadoch nebolo možné dodržať túto podmienku. Preto sa navrhuje vytvoriť priestor na prípravu a realizáciu stavieb s dodržaním navrhovaných podmienok.

 

Bratislava 27. mája 2015

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ján Počiatek, v. r.

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 375
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: