TlačPoštaZväčšiZmenši

274/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:32 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov sa predkladá do legislatívneho procesu podľa plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2015.

 

Počas viac než desaťročného uplatňovania citovaného zákona boli vykonané niekoľkými novelami len jeho čiastkové úpravy, ktoré sa navyše týkali prevažne problematiky horských vodcov, a preto je potrebné reagovať komplexnejším legislatívnym opatrením na spoločenské zmeny, ktoré sa udiali v oblasti horskej záchrany najmä s ohľadom na narastajúci počet ťažkých úrazov na lyžiarskych tratiach. Obsahom navrhovaných úprav sa však nemení základná filozofia, z ktorej vychádza platný zákon o Horskej záchrannej službe, ktorým je vykonávanie záchrannej činnosti príslušníkmi Horskej záchrannej služby v súčinnosti s dobrovoľnými záchranármi.

 

V uvedenej súvislosti sa navrhuje najmä spresnenie a rozšírenie úloh Horskej záchrannej služby a jej príslušníkov, komplexné vymedzenie povinností a oprávnení prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu, vymedzenie povinností osôb na lyžiarskej trati s osobitným zreteľom na zvýšenú ochranu osôb mladších ako 15 rokov ustanovením povinnosti používať na lyžiarskej trati ochrannú prilbu a presnejšia úprava dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o Horskej záchrannej službe.

 

Z doložky vybraných vplyvov vyplýva, že schválenie navrhovanej právnej úpravy nebude mať finančný vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí (miest) a vyšších územných celkov ani na iné rozpočty sektora verejnej správy.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, najmä so súvisiacim zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná; je tiež v súlade s odporúčaniami medzinárodnej organizácie pôsobiacej v oblasti horskej záchrany IKAR – CISA, v ktorej Horská záchranná služba zastupuje Slovenskú republiku. Navrhovaná zákonná úprava je porovnateľná s právnymi úpravami predmetnej problematiky iných členských štátov Európskej únie, predovšetkým Francúzska a Talianska.

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

 

K bodom 1 a 2

Znenie predmetného paragrafu sa upravuje tak, aby vymedzil horské oblasti na účel zákona o Horskej záchrannej službe, čo má vysvetľujúci význam, keďže výraz horská oblasť sa používa vo viacerých jeho ustanoveniach.

 

K bodu 3

Komplexným spôsobom sa vymedzujú úlohy Horskej záchrannej služby. V odseku 1 sa zohľadňuje skutočnosť, že Horská záchranná služba plní úlohy v horských oblastiach, ako aj v jaskyniach na celom území Slovenskej republiky. Mimo Horskej záchrannej služby totiž nejestvuje iná základná zložka integrovaného záchranného systému, ktorá by vykonávala záchranu v zložitom jaskynnom prostredí. Medzi relevantné úlohy tejto rozpočtovej organizácie štátu sa zaraďuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku zdravotníctva. Horská záchranná služba je od roku 2009 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, konkrétne ide o ambulanciu špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti – ambulanciu horskej záchrannej služby v odbore urgentná medicína, ktorú poskytuje v ťažko prístupnom teréne a v extrémnych podmienkach, kde nemožno zdravotnú starostlivosť zabezpečiť iným poskytovateľom. Týmto spôsobom sa zvyšuje ochrana života a zdravia zranenej osoby.

 

V odseku 2 sa okrem jestvujúcich úloh vymedzujú ďalšie úlohy Horskej záchrannej služby vyplývajúce z jej doterajšej činnosti. Súčinnosť pri dokumentovaní nehody s vážnymi následkami na živote a zdraví je dôležitá vzhľadom na odľahlosť a neprístupnosť terénu pre príslušníkov Policajného zboru. Na účel riadneho zdokumentovania záchrannej činnosti sa navrhuje oprávnenie vyhotoviť záznam o záchrannej činnosti vrátane volania na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 a operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby 18 300 a povinnosť uchovávať registratúrny záznam o záchrannej akcii počas ustanovenej lehoty uloženia; záznam možno použiť napríklad ako dôkazný prostriedok v súdnom alebo inom konaní. Služobná kynológia je v oblasti záchrany v horách a pri nasadení psov na lavínach špecifickou a odlišnou od iných druhov záchrannej kynológie, a preto sa zaraďuje medzi dôležité činnosti Horskej záchrannej služby.

 

V odseku 3 sa z úloh Horskej záchrannej služby vyčleňujú také činnosti, ktoré vzhľadom na ich obsah plní výlučne len v horských oblastiach, teda mimo jaskýň.

 

V odseku 4 sa ustanovujú ďalšie aktivity Horskej záchrannej služby, ktoré môže vykonávať za odplatu vzhľadom na predmet svojej činnosti v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Sleduje sa zvýšenie bezpečnosti pri športovom a inom (napríklad kultúrnom) podujatí s väčším počtom účastníkov, ako aj na lyžiarskej trati. Vykonávanie preventívnej činnosti v súvislosti s lavínovým nebezpečenstvom na lyžiarskej trati najmä v lyžiarskom stredisku, ktoré je potenciálne ohrozené lavínami, môže odborne posúdiť a eliminovať iba Horská záchranná služba prostredníctvom svojej organizačnej zložky, ktorou je Stredisko lavínovej prevencie. Navrhovaná úprava sa taktiež dotýka záchrannej činnosti vrátane evakuácie na zariadení osobnej lanovej dopravy podľa STN 1909 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu Odsun a evakuácia.

 

V odseku 5 sa dôvodu značného množstva dopytov od rôznych právnych subjektov ohľadne odborne spôsobilých osôb na záchrannú činnosť navrhuje zverejniť informácie v nevyhnutnom rozsahu na webovom sídle Horskej záchrannej služby a týmto spôsobom odbúrať jej zbytočnú administratívnu záťaž.

 

K bodom 4 až 6

Reaguje sa na súvisiaci zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom dobrovoľnícka činnosť je viazaná výlučne len na fyzickú osobu – dobrovoľníka, a nie na členstvo v právnickej osobe (občianskom združení). Ponechaním platnej právnej úpravy by v podstate došlo k diskriminácii dobrovoľných záchranárov, ktorí nie sú členmi občianskeho združenia. Inou osobou, ktorá vykonáva činnosť organizovanú Horskou záchrannou službou, nemusí byť len dobrovoľný záchranár, ale napríklad aj hasič alebo figurant pri nácviku záchrannej akcie.

 

Oprávnenie príslušníka Horskej záchrannej služby a inej príslušnej osoby pri plnení úloh podľa zákona sa má vzťahovať nielen na neobmedzený vstup do horskej oblasti, ale aj do jaskyne.

 

Rozširujú sa oprávnenia príslušníka Horskej záchrannej služby využívať bezplatne a prednostne zariadenia osobnej lanovej dopravy v prípade preventívnej činnosti pri lavínovom ohrození, napríklad pri posúdení stability snehovej vrstvy a prípadnom preventívnom odstrele nebezpečnej snehovej masy a taktiež pri výkone kontroly dodržiavania ustanovení zákona o Horskej záchrannej službe.

 

K bodu 7

Predmetné ustanovenie sa navrhuje upraviť z dôvodu odstránenia rozdielnej interpretácie. Dochádza totiž k situáciám, že niektorí vlastníci nehnuteľností síce umožnia vstup na nehnuteľnosti, avšak s časovým obmedzením. Týmto spôsobom znemožňujú okamžité plnenie úloh podľa zákona o Horskej záchrannej službe, čo sa negatívne odzrkadľuje pri záchrannej činnosti alebo pátraní po nezvestnom, ako aj pri iných činnostiach, napríklad pri preventívnom odstrele snehovej masy v lokalite ohrozenej lavínou.

 

K bodu 8

V súlade so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje názov obvodného úradu na názov okresný úrad. Zároveň sa z logického dôvodu za subjekt dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ustanovuje Horská záchranná služba namiesto obvodného úradu.

 

K bodu 9

Komplexnejším spôsobom na rozdiel od doteraz platnej právnej úpravy sa navrhujú upraviť práva a povinnosti prevádzkovateľa lyžiarskej trate, a to aj v súvislosti s ustanovením povinností osoby na lyžiarskej trati (bod 10). Novým oprávnením vyplývajúcim zo zákona sa umožňuje prevádzkovateľovi lyžiarskej trate s ohľadom na konkrétne pomery lyžiarskeho strediska ustanoviť pravidlá správania sa na lyžiarskej trati pri zohľadnení zákonom ustanovených povinností osoby nachádzajúcej sa na lyžiarskej trati.

 

 

 

K bodu 10

Ustanovujú sa základné povinnosti osoby, ktorá sa nachádza na lyžiarskej trati, najmä vzhľadom na narastajúci počet úrazov. Doteraz je predmetná problematika upravená len vo forme vzoru pravidiel správania na lyžiarskej trati vo vykonávacom predpise ministerstva vnútra. Osobitná ochrana sa sleduje u lyžiara a snoubordistu mladšieho ako 15 rokov, ktorého nevyhnutnou súčasťou výstroja na lyžiarskej trati bude ochranná prilba, ktorú bude musieť používať v tomto priestore. Navrhované riešenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu úrazovosti tejto kategórie osôb na lyžiarskych tratiach.

 

K bodu 11

Rozširujú sa odôvodnené taxatívne výnimky z povinnosti uhradiť Horskej záchrannej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním vzhľadom na skutočnosť, že nie je v súlade s morálnymi zásadami vymáhať tieto pohľadávky od pozostalých, keďže okrem straty rodinného príslušníka dochádza aj k finančnému sťaženiu ich životnej situácie. Ide približne o 18 osôb v kalendárnom roku, pričom finančné náklady na túto činnosť sú takmer zanedbateľné.

 

K bodu 12

V súlade s osobitnou úpravou hospodárenia rozpočtovej organizácie štátu v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa navrhuje príjmy Horskej záchrannej služby získané zo záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnom účelovo viazať na vykonávanie odbornej spôsobilosti zmluvných dobrovoľných záchranárov a ich zabezpečenie prostriedkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

K bodom 13 a 18

Aktualizujú sa vnútorné odkazy s ohľadom na navrhované znenie predmetnej novely.

 

K bodu 14

Zvýrazňuje sa skutočnosť, že ide o výkon záchrannej činnosti podľa zákona o Horskej záchrannej službe.

 

K bodom 15 a 16

Upravuje sa chybný vnútorný odkaz a tiež číslovanie odkazov na zabezpečenie ich logickej postupnosti.

 

K bodu 17

Navrhuje sa posilniť právomoc Horskej záchrannej služby o výkon dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom z dôvodu, že doposiaľ príslušný miestny orgán štátnej správy nie je personálne a technicky dostatočne vybavený na výkon kontrolnej činnosti na niektorých miestach v exponovanom vysokohorskom prostredí.

 

K bodom 19 a 20

Ide o zmenu názvu obvodného úradu so zreteľom na osobitný zákon, ktorým sa ustanovila terajšia organizácia miestnej štátnej správy (zákon č. 180/2013 Z. z.). Zároveň sa vykonáva zmena v príslušnom vnútornom odkaze vynútená textom novely.

 

 

 

 

K čl. II

V navrhovanej účinnosti zákona sa zohľadňuje predpokladaná dĺžka legislatívneho procesu.

 

 

 

Bratislava 27. máj 2015

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 364
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: