TlačPoštaZväčšiZmenši

272/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:29 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

 

A. Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Identifikácia právneho subjektu je predpoklad pre zavádzanie proaktívnych elektronických  služieb.  Zabezpečovanie  výkonu  verejnej  správy  a  efektívnosť  verejných výdavkov úzko súvisí s evidenciou právnických osôb a podnikateľov. Možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie „zákazníkov a dodávateľov“ má pre fungovanie každej organizácie kľúčový   význam   a   je   pre   merateľnosť   jej   výkonnosti   a   efektívnosti   najdôležitejším predpokladom. Z tohto dôvodu má projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej len "register právnických osôb") rozhodujúci vplyv na plnenie globálneho cieľa Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktorým je efektívna verejná správa. Register právnických osôb umožní identifikáciu každej právnickej osoby a podnikateľa, ktorí prichádzajú do styku s verejnou správou v každom ISVS rovnakým spôsobom. Týmto spôsobom bude v budúcnosti možné získať komplexné údaje o konkrétnom právnom subjekte z viacerých ISVS, na ich základe predvídať nasledujúce životné situácie právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby.

Register právnických osôb, ako aj identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci predstavuje logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov so selektívnym, riadeným, zákonom upraveným prístupom pomocou počítačovej siete k údajom v databázach zdrojových registrov. Právne subjekty evidované v registri právnických osôb budú jednoznačne identifikované prostredníctvom identifikátora, ktorého generovanie zostáva zodpovednosťou Štatistického úradu SR.

Na úrovni zdrojových registrov vykonávajú príslušné úseky správy svoju činnosť podľa osobitných právnych predpisov, ktoré možno chápať ako otvorený a dynamický systém. Meniace sa právne predpisy môžu byť z pohľadu registra právnických osôb otvorené smerom k počtu zdrojových registrov a dynamické vzhľadom k procesným a technologickým podmienkam ich fungovania. Z tohto dôvodu musí byť aj legislatívne nastavenie registra právnických osôb vytvorené tak, aby bolo dostatočne flexibilné na zmeny právnych predpisov a umožňovalo zahrnúť zdrojové registre, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti.

 

 

V súčasnosti sú zdrojové registre budované ako izolované informačné systémy. Jednotlivé zdrojové registre nie sú navzájom prepojené a obsahujú údaje o evidovanom subjekte v rôznej kvalite. Tento stav má za následok nesúlad elektronických dokumentov s právnym stavom a skutočnosťou o konkrétnom právnom subjekte. Niektoré centrálne registre sú vedené manuálne. Niektoré  zdrojové  registre  sú  decentralizované  vedené  v  rôznej  forme  vo  veľkom  počte organizácií (napr. obce registrujú samostatne hospodáriacich roľníkov).

 

 

Vyššie uvedený skutkový stav je dôvodom, pre ktorý sa navrhuje jednotná úprava registra právnických osôb spôsobom, pri ktorom sa nezasahuje do kompetencií jednotlivých zdrojových registrov. Zároveň sa inštitucionalizuje evidencia, ktorá umožňuje na jednom mieste získať pre potreby výkonu verejnej moci relevantné údaje o zapísaných subjektoch. Výsledkom by o.i. mal byť aj stav, kedy údaje, ktoré zdrojové evidencie zasielajú rôznym orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov budú čerpané len z registra právnických osôb a zdrojovým evidenciám tieto duplicitné poskytovania ako povinnosť zaniknú.

 

 

Návrh  zákona  je  v súlade  s   Ústavou  Slovenskej  republiky,  ústavnými  zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky ako aj s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

 

 

K čl. I K § 1:

Navrhuje sa ustanoviť predmet úpravy návrhu zákona. Vychádzajúc z dôvodu vypracovania

zákona ide o ustanovenia o samotnom zriadení registra právnických osôb, ako aj o údajoch a subjektoch, ktoré sú v ňom zapísané, resp. o súvisiacich právnych vzťahoch a o postupe zápisu. Ustanovuje sa tiež identifikátor právnickej osoby, podnikateľa a orgánu verejnej moci, ako aj generický register, ako nástroj na vedenie zákonom ustanovených evidencií.

 

K § 2:

Ustanovenia  §  2  sú  základnými  ustanoveniami,  zriaďujúcimi  register  právnických  osôb  a

vymedzujúcimi, ktoré subjekty sú v registri právnických osôb zapísané. Register právnických osôb bude z hľadiska statusu informačným systémom verejnej správy podľa zákona č. 275/2006

Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho správcom bude Štatistický úrad SR (ďalej len "úrad").

 

Pokiaľ ide o právnické osoby, vychádzalo sa z toho, že právnická osoba nie je v slovenskom práve definovaná všeobecnou legálnou definíciou, ale len taxatívnym výpočtom jednotlivých typov právnických osôb. Právna doktrína ustálila definíciu, ktorá vymedzuje právnickú osobu ako organizáciu osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva právnu subjektivitu.       Podľa § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") sú právnickými osobami

a)            združenia fyzických osôb alebo právnických osôb, b)                   účelové združenia majetku,

c)            jednotky územnej samosprávy,

d)           iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

Úprava členenia právnických osôb v § 18 ods. 2 OZ nemôže byť východiskom pre vznik právnických osôb (napr. ako právnickú osobu nemožno založiť združenie osôb podľa § 18 ods.

2). Význam uvedeného členenia právnických osôb je len doktrinálny, výkladový. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce formy právnických osôb patria:

a)                           združenia  fyzických   osôb  alebo  právnických  osôb,  ktorými  sú  obchodné spoločnosti a družstvá, politické strany a hnutia, cirkevné a náboženské združenia, občianske združenia a iné združenia, napr. tzv. stavovské samosprávne združenia (komory), záujmové združenia právnických osôb,

b)           účelové združenia majetku, ktorými sú najmä nadácie a fondy,

c)            jednotky územnej samosprávy, ktorými sú obce a vyššie územné celky,

d)                           iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon, ktorými sú napríklad štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj právnické osoby, ktoré sú zriadené priamo osobitnými zákonmi (najmä orgány verejnej moci).

Na účely návrhu zákona je však podstatné, že aj keď je okruh právnických osôb neuzatvorený, jeho obsah je určiteľný, keďže buď ide o niektoré z typov právnických osôb podľa § 18 ods. 2 písm. a) až c) OZ alebo osobitný zákon výslovne ustanoví pre každý ďalší subjekt, že ide o právnickú osobu.

 

Čo sa týka pojmu "podnikateľ", obdobne ako v prípade právnickej osoby nepozná slovenský právny poriadok ani jednotnú definíciu podnikateľa. V § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len "ObZ") je definované podnikanie, a to všeobecne na účely celého právneho poriadku. Táto definícia je zároveň naviazaná na pojem podnikateľ a vyplýva z nej, že o podnikanie ide len vtedy, ak danú činnosť vykonáva podnikateľ a nie iný subjekt. Neplatí to ale opačne - teda nevyhnutne neplatí, že ten, kto vykonáva činnosť sústavne, samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku musí byť podnikateľom.

Definícia podnikateľa v § 2 ods. 2 ObZ je ustanovená len na účely ObZ a nie celého právneho poriadku. Je však faktom, že slovenský právny poriadok v statusových otázkach týkajúcich sa osoby, ktorá "podniká" odkazuje takmer výlučne na definíciu podnikateľa podľa § 2 ods. 2 ObZ.

§ 2 ods. 2 ObZ vymedzuje pojem podnikateľ tak, že určuje štyri skupiny osôb, ktoré subsumuje pod pojem podnikateľ, a to

a)            osoby zapísané v obchodnom registri, teda

1.                            obchodné  spoločnosti,  družstvá,  iné  právnické  osoby,  o  ktorých  to  ustanoví osobitný zákon, a právnické osoby založené podľa práva Európskej únie,

2.                            fyzické  osoby  s  trvalým  pobytom  na  území  Slovenskej  republiky,  ktoré  sú podnikateľmi podľa ObZ a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,

b)           osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

c)                            osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia; ide o taký druh podnikania, ktoré nie je živnosťou, a preto sa naň živnostenský zákon nevzťahuje - patria sem napríklad advokáti, daňoví poradcovia a audítori, architekti, stavební inžinieri, patentoví zástupcovia a iní, ktorí sú v pôsobnosti profesijných komôr,

d)                           fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu, teda samostatne hospodáriaci roľníci, zapísaní evidencie obce na základe § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Výpočet subjektov, ktoré ObZ subsumuje pod pojem podnikateľ, treba doplniť ešte ustanovením

§ 23 ObZ, ktoré postavenie podnikateľa priznáva aj zahraničným osobám, ktoré majú právo podnikať v zahraničí. Tieto osoby sa považujú za podnikateľov na území Slovenskej republiky bez toho, aby boli zapísané v obchodnom registri a nevyžaduje sa od nich ani oprávnenie zmysle

§ 2 ods. 2 ObZ.

Ich spoločným znakom je, že podnikateľom môže byť len právny subjekt, t.j. fyzická osoba alebo právnická osoba. Do obchodného registra sa totiž zapisujú aj podniky a organizačné zložky podnikov  zahraničných  osôb  [§  24  ods.  2  písm.  a)  ObZ],  ako  aj  odštepné  závody  a  iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon [§ 27 ods. 2 písm. b) ObZ]. Tieto však nie sú subjektmi práva, a preto nie sú ani podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) ObZ.

 

Pokiaľ  ide  o  pojem  "orgán  verejnej  moci",  je  ním  v podstate  každý  štátny  orgán  (napr. ministerstvo), orgán územnej samosprávy (napr. obecný úrad), verejnoprávna inštitúcia (napr. Sociálna poisťovňa), osobitné typy „štátom delegovaných právomocí“ (osoba, ktorej niektorý zákon zveril výkon verejnej moci, napr. notár) a za istých okolností orgán záujmovej samosprávy (napr. profesijné združenia). Ucelený zoznam orgánov verejnej moci neexistuje.

Podstatným rozlišovacím kritériom pri verejnoprávnych inštitúciách a „štátnych funkciách“ je teda výkon štátom delegovanej právomoci konať v jeho mene, t.j. či orgán vydáva rozhodnutia,

 

t.j. či výsledkom jej konania je priznanie/ochrana práva či uloženie povinnosti, ktoré sú aj vynútiteľné  verejnou  mocou.  Ostatné  uvedené  subjekty  sú  ním  vtedy,  ak  verejnú  moc vykonávajú (orgány územnej samosprávy takmer v každom prípade a zvyšné subjekty v rozsahu, resp. v prípade, ak verejnú moc explicitne vykonávajú). Napr. RTVS preto uvedené kritérium nespĺňa, napriek faktu, že je verejnoprávnou inštitúciou, ale nevykonáva verejnú moc.

Podľa právneho názoru senátu Ústavného súdu ČSFR verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane

- „Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu.  Verejnú  moc  vykonáva  štát  predovšetkým  prostredníctvom  orgánov  moci zákonodarnej,   výkonnej   a   súdnej   a   za   určitých   podmienok   ju   môžu   vykonávať   aj prostredníctvom ďalších subjektov.  Kritériom pre určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.".

 

Pokiaľ ide o ustanovenia odsekov 4 a 5, sú súčasťou návrhu zákona z dôvodu, že povaha údajov zapísaných v registri právnických osôb by mala byť referenčná, mali by byť teda opatrené "puncom validity" zo strany štátu. Zároveň je takéto ustanovenie podmienkou určenia registra právnických osôb za referenčný register podľa zákona o e-Governmente.

 

K § 3:

Navrhuje sa ustanoviť  rozsah  údajov,  ktoré budú do  registra právnických  osôb  zapisované.

Vzhľadom na skutočnosť, že register právnických osôb bude integrovať údaje o rôznych typoch právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, pričom platí, že podľa osobitných zákonov sa o nich evidujú rozdielne sady údajov, resp. evidencie v mnohých prípadoch nemajú zákonom ustanovený rozsah, bolo nevyhnutné formulovať mnohé z týchto údajov všeobecne a v konkrétnom prípade pod ne subsumovať príslušné údaje.

Z hľadiska rozsahu a typu údajov sa navrhuje evidovať v registri právnických osôb takpovediac základnú sadu údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci a zároveň aj základné údaje, definujúce ich status či momentálne právne postavenie.

Výber rozsahu a typu údajov zodpovedá potrebám orgánov verejnej moci pri identifikácii právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

 

K § 4:

Predmetné ustanovenie definuje okruh osôb, ktoré údaje do registra právnických osôb poskytujú.

Vo všeobecnosti sa pri ich určení vychádza z toho, že údaje poskytujú tie osoby, ktoré vedú "konštitutívne" zákonné evidencie zapísaných subjektov, resp. ktoré vydávajú "konštitutívne" rozhodnutia, na základe ktorých sa povoľuje vykonávať podnikanie. V osobitných prípadoch sú to aj tie osoby, ktoré zriaďujú konkrétny zapísaný subjekt, resp. úrad, najmä ak ide o subjekty zriaďované zákonom.

Vzhľadom na účel bol zvolený taký model, ktorý v časti týkajúcej sa evidencií právnických osôb považuje za relevantné na účely poskytovania údajov do registra právnických osôb len tie, ktoré evidujú jednotlivé typy právnických osôb, a teda v zásade s ktorými je spojený vznik týchto osôb. Zároveň tieto právnické osoby môžu byť evidované aj v iných registroch a evidenciách, ktoré  však  nie  sú  konštitutívne  z  pohľadu  ich  vzniku.  Napríklad  spoločnosť  s  ručením

 

 

obmedzeným, ako obchodná spoločnosť, ak poskytuje právne služby, je evidovaná tak v obchodnom registri, ako aj v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Na účely registra  právnických  osôb  je  však  relevantný  obchodný register,  nakoľko  vznik  spoločnosti s ručením obmedzeným je spojený so zápisom do obchodného registra.

Obdobný  model  bol  zvolený  aj  v  prípade  evidencií  a  registrov  podnikateľov,  kde  sú relevantnými tie, ktoré sú konštitutívne pre vznik oprávnenia na podnikanie, pričom zároveň ak sa  toto  oprávnenie  na  podnikanie  zapisuje  do  niektorého  z  registrov  evidujúcich  právnické osoby, nie je to podstatné, pretože situácia je "pokrytá" cez register evidujúci právnickú osobu. Napríklad ak ide o bankové povolenie, banka ako akciová spoločnosť je zapísaná do obchodného registra a ak získa bankové povolenie, toto sa ako predmet činnosti následne v obchodnom registri eviduje. Preto relevantným je obchodný register.

Vo vzťahu k evidenciám právnických osôb ide najmä o nasledujúce:

 

 

Názov registra/zoznamu             Orgán, ktorý vedie

register/zoznam

 

Obchodný register         Okresné súdy v sídle kraja /

MS SR

Register nadácií               MV SR

 

Register neinvestičných fondov               Okresný úrad v sídle kraja /

MV SR

Register občianskych združení, odborových organizácií                MV SR

Záujmové združenia právnických osôb Okresný úrad v sídle kraja

 

Register neziskových organizácií              Okresný úrad v sídle kraja /

MV SR

Register pozemkových spoločenstiev   Okresný úrad

Register spoločenstiev (vlastníkov bytov a NP) Okresný úrad v sídle kraja

Register poľovníckych organizácií            MPaRV SR

Register cirkví a náboženských spoločností         MK SR

Register právnických osôb, ktoré odvodzujú právnu

subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností

 

MK SR

Register združení účastníkov pozemkových úprav          Okresný úrad

Register (politických) strán         MV SR

Register krajských a oblastných organizácií cestovného

ruchu   

MDVaRR SR

Register združení obcí   Okresný úrad v sídle kraja

Register európskych zoskupení územnej spolupráce    ÚV SR

 

 

Vo vzťahu k evidenciám podnikateľov ide najmä o nasledujúce:

Názov registra/zoznamu             Orgán, ktorý vedie

 

                register/zoznam

Živnostenský register    Okresný úrad / MV SR

 

Register autorizovaných architektov      Slovenská komora

architektov

 

Register autorizovaných krajinných architektov               Slovenská komora

architektov

 

Register autorizovaných stavebných inžinierov                Slovenská komora

stavebných inžinierov

 

Register hosťujúcich architektov             Slovenská komora

architektov

 

Register hosťujúcich krajinných architektov       Slovenská komora

architektov

 

Register hosťujúcich stavebných inžinierov        Slovenská komora

stavebných inžinierov

Zoznam reštaurátorov  Komora reštaurátorov

 

Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov             Komora geodetov a

kartografov

 

Register súkromných veterinárnych lekárov      Komora veterinárnych

lekárov Slovenskej republiky

Register samostatných finančných agentov       NBS

Register viazaných finančných agentov                NBS

Register podriadených finančných agentov        NBS

Register finančných poradcov   NBS

Register finančných sprostredkovateľov z iného členského

štátu v sektore poistenia alebo zaistenia            

NBS

Register viazaných investičných agentov             NBS

 

Zoznam patentových zástupcov              Slovenská komora

patentových zástupcov

Zoznam usadených patentových zástupcov Európskeho

spoločenstva     Slovenská komora

patentových zástupcov

Register mediátorov, mediačných centier a register

vzdelávacích inštitúcií   

MS SR

 

Licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby         Krajské riaditeľstvo PZ a MV

SR

 

Zoznam audítorov          Úrad pre dohľad nad

výkonom auditu

Register geologických oprávnení             MŽP SR

Register licencií zdravotníckych pracovníkov v povolaní

lekár     

Slovenská lekárska komora

Register licencií zdravotníckych pracovníkov v povolaní

zubný lekár        Slovenská komora zubných

lekárov

Register licencií zdravotníckych pracovníkov v povolaní

sestry a pôrodnej asistentky     Slovenská komora sestier a

pôrodných asistentiek

Register licencií zdravotníckych pracovníkov v povolaní

fyzioterapeut    Slovenská komora

fyzioterapeutov

Register licencií zdravotníckych pracovníkov v povolaní

logopéd a liečebný pedagóg      Slovenská komora iných

zdravotníckych pracovníkov

Register licencií zdravotníckych pracovníkov v povolaní

psychológ           Slovenská komora

psychológov

 

 

Register licencií zdravotníckych pracovníkov v povolaní masér  Slovenská komora

medicínsko-technických pracovníkov

 

 

Zoznam advokátov         Slovenská advokátska

komora

 

 

Zoznam daňových poradcov      Slovenská komora daňových

poradcov

Zoznam správcov            MS SR

 

 

 

Register poštových podnikov    Úrad pre reguláciu

elektronických komunikácií a poštových služieb

 

Evidencia podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné siete a služby      Úrad pre reguláciu

elektronických komunikácií a poštových služieb

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov Obec

Odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti           MPaRV SR

Zoznam exekútorov      MS SR

Zoznam notárov              Notárska komora SR

Register povolení na výrobu, spracúvanie, manipuláciu a

uvádzanie liehu na trh 

 

MPaRV SR

Register agentúr dočasného zamestnávania a agentúr

podporovaného zamestnávania              Ústredie práce, sociálnych

vecí a rodiny

Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery NBS

Banský register                Obvodný banský úrad

Licencie na vodnú dopravu (nie je register)        MDVaRR SR

Register povolení na zaobchádzanie s liekmi a

zdravotníckymi pomôckami      

 

MZ SR a VÚC

Register povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho

zariadenia          

 

MZ SR a VÚC

Povolenie na prevádzkovanie dráhy (nie je register)     Dopravný úrad a VÚC

Licencia na prevádzkovanie dopravy na dráhe (nie je

register)             

 

Dopravný úrad a VÚC

Zoznam aktuárov            NBS

Register prevádzkovateľov cestnej dopravy      MDVaRR SR

Zoznam poverení na vykonávanie činností technických

služieb v doprave na pozemných komunikáciách            

 

MDVaRR SR

Evidencie, zoznamy a registre poverení, licencií, osvedčení

a povolení na podnikanie v leteckej doprave     MDVaRR SR a Dopravný

úrad

 

Zoznam sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce      Slovenská komora sociálnych

pracovníkov a asistentov sociálnej práce

 

Register povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka  Slovenská komora sociálnych

pracovníkov a asistentov sociálnej práce

 

Vo  vzťahu  k  zákonu  o  e-governmente  sa  navrhuje  ustanoviť,  že  všetky  evidencie,  ktoré poskytujú údaje do registra právnických osôb, sú zdrojovými registrami. Tým sa zabezpečí plnenie povinností správcov zdrojových registrov, ako aj bezproblémové poskytovanie údajov do registra právnických osôb v prípade, ak register právnických osôb bude referenčným registrom.

 

K § 5:

Ustanovenia § 5 upravujú moment a rozsah poskytovania údajov do registra právnických osôb.

Vychádzajúc z faktu, že zdrojové registre neobsahujú totožné sady údajov o subjektoch zapísaných do registra právnických osôb sa navrhuje ustanoviť, aby povinné osoby poskytovali údaje v rozsahu podľa § 3, avšak len tie, ktorými disponujú. Inými slovami, § 3 vymedzuje maximálny rozsah údajov a povinnosť ich poskytovať môže byť obmedzená úpravou osobitných predpisov, ak sa podľa týchto predpisov niektoré z údajov neevidujú.

Pokiaľ ide o moment poskytnutia, vychádza sa z potreby totožnosti hodnôt údajov v zdrojových registroch a v registri právnických osôb. Z tohto dôvodu sa ustanovuje moment poskytnutia tak, aby boli poskytované bezodkladne po zápise, zmene či výmaze zo zdrojovej evidencie. Spôsob plnenia tejto povinnosti je navrhnutý na sprístupnenie tzv. zmenových dávok vo vopred určenom prostredí, pričom v konkrétnom prípade môže byť medzi povinnou osobou a úradom dohodnuté inak.  Osobitný režim  sa  ustanovuje  pre  tie  povinné  osoby,  ktoré  budú  využívať  generický register. Vzhľadom na technické prepojenie generického registra a registra právnických osôb sa povinnosť ukladá len vo vzťahu k zápisu, zmene a výmazu do generického registra.

 

Údaje, ktoré má k dispozícii úrad, zapisuje úrad do registra právnických osôb bezodkladne a získava ich z vlastnej činnosti.

 

K § 6:

Predmetné ustanovenie určuje rozsah zodpovednosti za hodnoty údajov, ktoré sú zo zdrojových

registrov poskytované do registra právnických osôb. Vychádza sa pritom z logickej premisy, že každý zodpovedá za to, čo je v jeho dispozícii. Povinné osoby teda zodpovedajú do momentu, keď sa údaje dostanú do dispozície úradu a úrad naopak od tohto momentu.

Predmetné ustanovenia vychádzajú z filozofie úpravy vzťahu medzi zdrojovými registrami a referenčnými registrami, ako sa navrhujú upraviť v zákone o e-Governmente.

 

K § 7:

Pokiaľ ide o poskytovanie údajov z registra právnických osôb, toto sa navrhuje upraviť len vo

vzťahu k orgánom verejnej moci, ktoré podľa osobitných predpisov vykonávajú úlohy, na ktoré tieto údaje potrebujú. Ostatným osobám sa údaje z registra právnických osôb poskytujú prostredníctvom webového sídla úradu v informatívnej podobe. Tento koncept vychádza zo základného nastavenia registra právnických osôb ako jednotného zdroja údajov pre potreby verejnej moci.

Vo vzťahu k zdrojovým registrom sa navrhuje ustanoviť osobitný režim získavania údajov. Z tých zdrojových registrov, ktoré nie sú vedené prostredníctvom generického registra, budú môcť byť vydávané výpisy aj na základe elektronickej žiadosti, ktorá bude podaná prostredníctvom úradu. Inými slovami, úrad bude miestom, prostredníctvom ktorého je možné o takýto výpis požiadať, avšak vydanie bude v kompetencii príslušnej povinnej osoby. Na uvedené nadväzuje úprava, podľa ktorej v prípadoch, keď osobitný predpis nepočíta s vydávaním výpisov, avšak zároveň toto vydávanie nezakazuje, je povinná osoba povinná výpis vydať a o tento výpis je možné   požiadať   prostredníctvom   úradu,   pričom   výpis   sa   vydáva   v   rozsahu   údajov, poskytovaných do registra právnických osôb. Takáto úprava má zabezpečiť možnosť získania výpisu z každého zdrojového registra, ak to osobitný predpis výslovne nezakazuje.

 

K § 8:

Na účely vedenia registrov a evidencií právnických osôb a podnikateľov orgánmi, ktoré tieto

registre a evidencie vedú podľa osobitných zákonov a ktoré na toto vedenie nemajú vybudované vlastné informačné systémy, bude zriadený informačný systém tzv. generického registra, ako súčasť registra právnických osôb, ktorý budú tieto orgány môcť používať.

Nepôjde o osobitný register, ale len o nástroj na vedenie registrov a evidencií, o informačný systém na tieto účely.

Rozsah údajov, ktorý bude v generickom registri možné viesť, môže po dohode s úradom okrem údajov zapisovaných do registra právnických osôb zahŕňať aj ďalšie, zákonom určené skupiny údajov,  ktoré orgány, využívajúce generický register, musia podľa osobitných zákonov viesť.

 

K § 9 a   10:

Ustanovenie jednotného identifikátora právnickej osoby, podnikateľa a orgánu verejnej moci

vycházda zo súčasnej úpravy v zákone o štátnej štatistike. Z hľadiska okruhu subjektov sa prideľuje povinne všetkým subjektom, ktoré sú v registri právnických osôb zapísané. Ďalšou zásadnou zmenou je, že identifikačné číslo vždy prideľuje úrad a nie iný orgán, ako podľa

súčasnej úpravy. Týmto spôsobom sa chce docieliť jednotné získavanie informácií o subjektoch, zapísaných do registra právnických osôb už v momente, keď vzniknú. Touto úpravou sa, samozrejme, nezasahuje do osobitnými predpismi upravených náležitostí povolení či iných dokumentov, ktoré neobsahujú údaj o identifikačnom čísle. Inými slovami, aj ak k prideleniu identifikačného čísla dôjde pred ich právoplatným vydaním neznamená to, že na nich musí byť uvedené, ak to osobitný predpis neupravuje.

Na to nadväzuje spôsob prideľovania identifikačného čísla, keď spolu so žiadosťou o pridelenie sa úradu zasielajú aj údaje, evidované v registri právnických osôb. Inými slovami, úrad bude mať informáciu o vzniku subjektu v zásade ešte skôr, než bude v zdrojovej evidencii zapísaný, resp. najneskôr súčasne s týmto zápisom.

Základnými zmenami teda sú to, že zákonná úprava sa presunie zo zákona o štátnej štatistike do návrhu zákona, identifikačné číslo sa bude povinne prideľovať aj odštepnému závodu a inej organizačnej zložke, ak sa zapisuje do zákonom ustanovenej evidencie a prideľovať ho bude len úrad, a to na žiadosť povinných osôb, prostredníctvom webovej služby. Žiadosť sa bude podávať predtým, než dôjde k zápisu subjektu do evidencie či k vydaniu povolenia, účinnosti zákona či zriadeniu  subjektu.  Zároveň  zanikne  osobitná  identifikácia  a  aj  organizačným  zložkám  a orgánom verejnej moci sa bude prideľovať identifikačné číslo a nie osobitná identifikácia.

 

K § 11:

Vzhľadom na povahu konania a procesov podľa návrhu zákona sa navrhuje vylúčiť pôsobnosť správneho poriadku.

 

 

K § 12 až  14:

Nábeh registra právnických osôb upravujú prechodné ustanovenia, ktoré vychádzajú z reálnych

možností a pripravenosti jednotlivých zdrojových registrov na integráciu na register právnických osôb, a to tak z hľadiska technických možností, ako aj napríklad legislatívnych prekážok. Z tohto dôvodu sa zavádza postupný nábeh registra právnických osôb, keď v prvom kroku od účinnosti zákona sa na register právnických osôb integrujú základné evidencie, ktorými sú obchodný register a živnostenský register a tiež tie evidencie MV SR, MS SR a okresných úradov, do ktorých sa nahlasujú aj zmeny zapísaných údajov. Dôvodom posledne spomenutého je skutočnosť, že mnohé evidencie, ktoré sú zdrojovými registrami, dnes neupravujú povinnosť nahlasovania zmien a preto údaje v nich sú neaktuálne, resp. ich platnosť nie je možné overiť. Predpokladá sa, že v prechodnom období budú tieto evidencie v osobitných zákonoch upravené tak, aby odrážali skutočný stav.

Nadväzne na to sa navrhuje, aby sa ostatné zdrojové registre integrovali postupne, najneskôr do 2 rokov od účinnosti tohto zákona, a to podľa ich pripravenosti. Vzhľadom na to, že táto pripravenosť bude rôzna sa navrhuje, aby úrad v každom jednotlivom prípade skúmal, ktorý register je možné integrovať a k určitému dátumu tak urobil, pričom určil tieto povinné osoby všeobecne záväzným právnym predpisom. Týmto spôsobom vznikne svojho druhu road-map integrácie na register právnických osôb a zároveň nebude v budúcnosti potrebné meniť návrh zákona, keďže plnenie povinností povinnej osoby bude spojené s jej pripravenosťou.

 

Vo vzťahu k poskytovaniu údajov sa navrhuje upraviť osobitne prvé poskytnutie, keď bude nutné "preklopiť" všetky, aj historické údaje zdrojových registrov do registra právnických osôb. Následné poskytovanie bude regulované pravidlami podľa tohto zákona.

Vzhľadom na zmeny v identifikačnom čísle sa navrhuje v prechodných ustanoveniach upraviť aj tieto otázky.

 

 

K čl. II

K bodu 1:

Legislatívno-technická  zmena,  súvisiaca  so  zmenou  v  právnej  úprave  využívania  jadrovej  energie.

 

K bodu 2:

Predmetná  zmena  súvisí  s  prideľovaním  štatistických  kódov  hlavnej  ekonomickej  činnosti.

Vzhľadom na to, že novovznikajúci subjekt ešte žiadnu činnosť nevykonáva, navrhuje sa ustanoviť povinnosť zoradenia predmetov činnosti v poradí, v ktorom ich sám podnikateľ považuje za relevantné pre plánované podnikanie. Nadväzne na to bude úrad vedieť zapisovať do registra právnických osôb údaje o štatistických kódoch.

 

 

 

K bodu 3:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou v prideľovaní identifikačného čísla.

 

 

K čl. III

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou v prideľovaní identifikačného čísla.

 

 

K čl. IV

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou v prideľovaní identifikačného čísla.

 

 

K čl. V

K bodu 1:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s presunutím právnej úpravy identifikačného čísla do návrhu zákona.

 

 

K bodu 2:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s presunutím právnej úpravy evidencie organizačných zložiek do návrhu zákona.

 

 

K bodu 3:

Legislatívno-technická úprava, opravujúca chybný odkaz v zákone.

 

 

K bodu 4:

Vzhľadom na to, že skupiny podnikov nebudú v registri právnických osôb evidované a úprava identifikačného čísla sa presúva do návrhu zákona sa navrhuje, aby na účely ich evidencie bola zriadená osobitná identifikácia.

 

 

K bodu 5:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s presunutím právnej úpravy identifikačného čísla do  návrhu zákona.

 

 

K čl. VI

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou v prideľovaní identifikačného čísla.

 

 

K čl. II

K bodu 1:

Predmetná  zmena  súvisí  s  prideľovaním  štatistických  kódov  hlavnej  ekonomickej  činnosti.

Vzhľadom na to, že novovznikajúci subjekt ešte žiadnu činnosť nevykonáva, navrhuje sa ustanoviť povinnosť zoradenia predmetov činnosti v poradí, v ktorom ich sám subjekt považuje za relevantné pre plánované podnikanie. Nadväzne na to bude úrad vedieť zapisovať do registra právnických osôb údaje o štatistických kódoch.

 

 

K bodu 2:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou v prideľovaní identifikačného čísla.

 

 

K bodu 3:

Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenou v prvom bode.

 

 

K čl. VIII:

K bodu 1:

Predmetnou úpravou sa explicitne ustanovuje povinnosť vydávať výpisy z verejnej časti registra politických strán. Dôvodom doplnenia je odstránenie prípadných výkladových nejasností vo vzťahu  k  tejto  kompetencii  MV  SR.  Vzhľadom  na  navrhovanú  úpravu  §  33  je  potrebné explicitne ustanoviť, že žiadosti o výpis, ako aj výpisy samotné je možné realizovať v elektronickej podobe.

 

 

K bodu 2:

Z  dôvodu  poskytovania  údajov  do  registra  právnických  osôb  sa  ako  nadbytočné  vypúšťa ustanovenie o poskytovaní údajov Štatistickému úradu SR podľa platného právneho stavu.

 

K bodu 3:

Právna  úprava  sa  navrhuje  vzhľadom  na  niektoré  osobitosti  konaní,  vedených  na  úseku registrácie politických strán, kde je potrebné zachovať listinnú podobu konania, najmä na účely zachovania hodnovernosti predkladaných dokumentov. Nadväzne na túto úpravu sa v konkrétnych ustanoveniach umožňuje zachovanie elektronickej podoby v prípadoch, kedy je to vecne vhodné, napr. pri výpisoch z registra či pri predkladaní výročných správ politických strán.

 

 

K čl. IX:

K bodom 1 a 2:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou v prideľovaní identifikačného čísla.

K čl. X:

Účinnosť sa navrhuje od 1. októbra 2015.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 27. mája 2015

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ľudmila Benkovičová, v. r.

predsedníčka Štatistického úradu  Slovenskej republiky

 

 

S p o l o č n á    s p r á v a

 výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní  vládneho návrhu zákona  o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade   s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

 

I.

 

                Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1875  z 30. júna 2015 pridelila  vládny  návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579) na prerokovanie týmto výborom:

 

                Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky             

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny   rozvoj;

 

Výbory prerokovali predmetný vládny  návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

 

 

II.

 

                Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol  vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu  zákona podľa   § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

III.

 

                Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

 

                Ústavnoprávny   výbor Národnej rady Slovenskej republiky  uznesením č. 642 z 8. septembra 2015 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť  s pripomienkami.

 

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 243 z 2. júla 2015 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

 

 

IV.

 

 

                Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto  správy vyplývajú  tieto  pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

 

1.            V  čl. I, § 2 ods. 4 sa vypúšťa slovo „platné“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; keďže v odseku 5 sú zapisované údaje vymedzené ako „údaje zodpovedajúce skutočnosti“, možno považovať špecifikáciu údajov slovom „platné“ za nadbytočnú/zmätočnú, najmä ak v tejto súvislosti nie je určený žiaden časový horizont/moment. 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.            V čl. I, § 3 ods. 1 písm. a) sa pred slovo „názov“ vkladajú slová „obchodné meno alebo“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; keďže  zapisované údaje sa dotýkajú právnickej osoby, ktorá môže byť tak podnikateľom, ako aj  nepodnikateľom, dopĺňa sa aj údaj o „obchodnom mene“ podnikateľa tak, ako napr. v § 3 ods. 1 písm. d) prvom bode alebo v odseku 4 písm. d) druhom bode návrhu zákona.

 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

3.            V čl. I, § 3 ods. 1 písm. g) sa slová „a prokuristom“ nahrádzajú slovami „alebo prokuristom,“ a slová „alebo jeho členom a spôsob, akým koná  v  ich  mene“ sa nahrádzajú slovami „alebo členom štatutárneho orgánu a spôsob, akým koná v mene právnickej osoby“.

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v záujme jeho zrozumiteľnosti a jednoznačnosti.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

4.            V čl. I, § 3  ods. 2 až 5 úvodných vetách sa slová „zapisujú tieto údaje“ presúvajú na koniec úvodných viet.   

Ide o legislatívno-technickú úpravu; znenie úvodných viet v dotknutých odsekoch sa zjednocuje. 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

5.            V čl. I, § 3  ods. 2 písm. m), ods. 3 písm. k), ods. 4 písm. m) a ods. 5 písm. j) sa pred slová „povinnej osoby“ vkladá slovo „označenie“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na znenie § 3 ods. 1 písm. p) – povinná osoba, ktorá poskytla údaje sa „označuje“.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.            V čl. I, § 3 ods. 4 písm. e) sa slová „spôsob, akým konajú v ich mene“ nahrádzajú slovami „spôsob, akým koná v mene podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“.

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v záujme jeho zrozumiteľnosti.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

7.            V čl. I, § 3 ods. 7 písm. c)  sa slová „meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené,“ nahrádzajú slovami „mene, priezvisku, adrese pobytu, dátume narodenia a rodnom čísle fyzickej osoby alebo obchodnom mene, sídle a identifikačnom čísle právnickej osoby, ak bolo pridelené,“.  

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  upravuje do náležitého gramatického tvaru s ohľadom na úvodnú vetu a zároveň sa zjednocuje z hľadiska časového vyjadrenia pridelenia identifikačného čísla (napr. § 3 ods. 1 písm. d) druhý bod, § 9 ods. 4 alebo § 10 ods. 6 návrhu zákona).

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

8.            V čl. I, § 3 ods. 7 písm. d) sa slová „meno, priezvisko, značka správcu a adresa“   nahrádzajú slovami „mene, priezvisku, značke správcu a adrese“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  upravuje do náležitého gramatického tvaru s ohľadom na úvodnú vetu.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

9.            V čl. I, § 3 ods. 7 písm. e) sa slová „meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené“ nahrádzajú slovami „mene, priezvisku, adrese pobytu, dátume narodenia a rodnom čísle fyzickej osoby alebo obchodnom mene, sídle a identifikačnom čísle právnickej osoby, ak bolo pridelené“ a slovo „zástupca“ sa nahrádza slovom „zástupcovi“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  upravuje do náležitého gramatického tvaru a zároveň sa zjednocuje z hľadiska časového vyjadrenia pridelenia identifikačného čísla (napr. § 3 ods. 1 písm. d) druhý bod, § 9 ods. 4 alebo § 10 ods. 6 návrhu zákona)

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

.

 

10.          V čl. I, § 4  ods. 1 sa v úvodnej vete slová  „alebo nie je zriadená orgánom verejnej moci“  nahrádzajú slovami „ani orgánom verejnej moci“  a slová „sú štatistickému úradu povinné poskytovať zapisované údaje orgány verejnej moci, ktoré“ sa nahrádzajú slovami „je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý“, v písmene a) sa slová „vedú evidencie právnických osôb, do ktorých“ nahrádzajú slovami „vedie evidenciu právnických osôb, do ktorej“ a v písmene b) sa slová „konajú vo veci registrácie právnickej osoby alebo vedú“ nahrádzajú slovami „koná vo veci registrácie právnickej osoby alebo vedie“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  upravuje s ohľadom na legislatívne pravidlá tvorby zákonov, podľa ktorých sa v právnom jazyku preferuje oznamovací spôsob, prítomný čas a jednotné  číslo. 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

11.          V čl. I, § 4  ods. 2 písm. b) sa slová „alebo ods. 3“ nahrádzajú slovami „alebo ods. 4“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; v ustanovení sa upravuje odkaz na náležitý odsek príslušného ustanovenia (§ 10 ods. 4).

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

12.          V čl. I, § 4 ods. 5 sa v úvodnej vete slová „sú štatistickému úradu povinné poskytovať zapisované údaje orgány verejnej moci, ktoré“ nahrádzajú slovami „je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý“, v písmene a) sa slová „vedú evidencie fyzických osôb – podnikateľov, zápis do ktorých“ nahrádzajú slovami „vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov, zápis do ktorej“ a na konci sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, v písmene b) sa slovo „konajú“ nahrádza slovom „koná“ a na konci sa vypúšťa čiarka a pripája sa slovo „alebo“ a v písmene c) sa slovo „vydávajú“ nahrádza slovom „vydáva“. 

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  upravuje s ohľadom na legislatívne pravidlá tvorby zákonov, podľa ktorých sa  v právnom jazyku preferuje oznamovací spôsob, prítomný čas, jednotné číslo a terminologická jednota, a tiež  sa uplatňuje pravidlo, že  pri viacerých možnostiach sa spojka kladie až medzi posledné dve možnosti.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

13.          V čl. I, § 4 ods. 7 sa slová „sú štatistickému úradu povinné“ nahrádzajú slovami „je štatistickému úradu povinný“, slovo „orgány“ sa nahrádza slovom „orgán“, slová „ktoré vedú evidencie, do ktorých“  sa nahrádzajú slovami „ktorý vedie evidenciu, do ktorej“ a slová „a zapísaná organizačná zložka zapisujú“  sa nahrádzajú slovami „alebo zapísaná organizačná zložka zapisuje“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  upravuje s ohľadom na legislatívne pravidlá tvorby zákonov, podľa ktorých sa v právnom jazyku preferuje oznamovací spôsob, prítomný čas a jednotné  číslo a zároveň sa upravuje aj výpočet subjektov - zjednocuje sa na alternatívny (podľa úvodnej časti ustanovenia). 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

14.          V čl. I, § 5 ods. 2 prvej vete sa slová „Povinné osoby poskytujú“ nahrádzajú slovami „Povinná osoba poskytuje“ a slovo „evidujú“ sa nahrádza slovom „eviduje“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  upravuje s ohľadom na legislatívne pravidlá tvorby zákonov, podľa ktorých sa v právnom jazyku preferuje oznamovací spôsob, prítomný čas a jednotné  číslo.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

15.          V čl. I, § 5 ods. 3 prvej vete sa slová „alebo zmene a bezodkladne po výmaze je povinná poskytnúť informáciu o výmaze týchto údajov“ nahrádzajú slovami „alebo po ich zmene a  informáciu o výmaze údajov je povinná poskytnúť bezodkladne po ich výmaze“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje z hľadiska zrozumiteľnosti a jednoznačnosti.   

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

16.          V čl. I, § 5 ods. 4 druhej vete sa slová „zmenu údajov a ich výmaz“ nahrádzajú slovami „zmenu údajov alebo výmaz údajov“ a slová „za následok ich výmaz“ sa nahrádzajú slovami „za následok výmaz týchto údajov“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenia sa terminologicky spresňujú/zjednocujú v rámci § 5. 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

17.          V čl. I, § 5 ods. 5 prvej vete sa za slová „identifikačného čísla“ vkladá čiarka a v druhej vete sa slová „zmenu údajov a ich výmaz“ nahrádzajú slovami „zmenu údajov alebo výmaz údajov“ a slová „za následok ich výmaz“ sa nahrádzajú slovami „za následok výmaz týchto údajov“. 

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenia sa terminologicky spresňujú/zjednocujú v rámci § 5. 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

18.          V čl. I, § 5 ods. 6 sa slová „osoba vykonať“ nahrádzajú slovami „osoba, vykonať“ a slová „zmenu údajov a ich výmaz“ sa nahrádzajú slovami „zmenu údajov alebo výmaz údajov“, slová „za následok ich výmaz“ sa nahrádzajú slovami „za následok výmaz týchto údajov“ a slová „sú povinní“ sa nahrádzajú slovom „musí“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  terminologicky spresňuje/zjednocuje v rámci § 5 a zároveň sa upravuje aj  gramaticky.  

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

19.          V čl. I, § 5 ods. 7 sa slová „a ich výmaz“ nahrádzajú slovami „alebo výmaz údajov“ a slová „ktoré majú za následok ich výmaz“ sa nahrádzajú slovami „ktorá má za následok výmaz týchto údajov“.

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  terminologicky spresňuje/zjednocuje v rámci § 5 a zároveň sa upravuje aj gramaticky.  

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

20.          V čl. I, § 5 ods. 9 sa slová „údajov, ktoré“ nahrádzajú slovami „údajov, v akých“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  gramaticky upravuje (väzba na hodnoty údajov).  

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

21.          V čl. I, § 6 ods. 1 sa slová „za takýto súlad hodnôt“ nahrádzajú slovami „za súlad týchto hodnôt“.

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa  spresňuje  s  ohľadom  na  svoj  obsah – „súlad“  sa viaže k „hodnotám údajov“ (hodnoty poskytnutých údajov a hodnoty zapísaných údajov).

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

22.          V čl. I, § 6 ods. 2 sa slová „sú vo vzájomnej súčinnosti povinní“ nahrádzajú slovami „musia vo vzájomnej súčinnosti“  a slová  „odsekov 1 a 2“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; v ustanovení sa upravuje odkaz (odkazovať v odseku 2 na „odsek 2“ nemá  opodstatnenie), ako  aj  gramatika  (ženský/ mužský rod povinných subjektov).

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

23.          V čl. I, § 7 ods. 1 sa slová „ak im bol“ nahrádzajú slovami „ktorým bol“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v kontexte svojho obsahu.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

24.          V čl. I, § 7 ods. 5 sa slová „v rozsahu, v ktorom“ nahrádzajú slovami „v rozsahu, v akom“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje v záujme terminologickej presnosti a jednoty ( § 5 ods. 2).

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

25.          V čl. I, § 8 ods. 3 sa slová  „ich zmeny a výmazu“ nahrádzajú slovami „zmeny údajov alebo výmazu údajov“.

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v kontexte § 5 ods. 2,  na ktorý sa v ustanovení odkazuje.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

26.          V čl. I, § 9 ods. 2 písm. a) sa pred slovo „fyzickej“ vkladá slovo „každej“ a v písmene b) sa slová „závodu, podniku“ nahrádzajú slovami „závodu, každému podniku“ a pred slovo „organizačnej“ sa vkladá slovo „každej“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje v záujme terminologickej presnosti a jednoty.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

27.          V čl. I, § 9 ods. 6 sa slová „platí aj ak ide“ nahrádzajú slovami „platí aj vtedy, ak ide“. 

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa  spresňuje z hľadiska zrozumiteľnosti. 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

28.          V čl. I, § 9 ods. 7 sa slová „bezodkladne, ako“ nahrádzajú slovami „bezodkladne po tom, ako“ .

Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa  upravuje z hľadiska zrozumiteľnosti.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

29.          V čl. I, § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 4“, za slovom „vedie“ sa vypúšťa slovo „ich“, za slovami „evidenciu alebo ktorá“ sa vypúšťajú slová „vo vzťahu k nim“, slová „vykonáva konanie“ sa nahrádzajú slovom „koná“,  za slovami „v tomto konaní“ sa vkladá čiarka a na konci sa vypúšťajú slová „pre ne“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa  upravuje z hľadiska jednoznačnosti a zrozumiteľnosti (nadbytočné slová sa vypúšťajú). 

 

 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

30.          V čl. I, § 10 ods. 7 znie:

„(7) Povinná osoba zapíše pridelené identifikačné číslo spôsobom ustanoveným osobitným predpisom do evidencie a použije ho v konaní podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b), alebo ho oznámi tomu, komu bolo pridelené.“.

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa  upravuje z hľadiska jednoznačnosti a zrozumiteľnosti. 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

31.          V čl. I, § 12 ods. 3 sa slová „opravách a doplneniach“ nahrádzajú slovami „opravách alebo doplneniach“.

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v kontexte svojho obsahu.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

32.          V čl. VIII  sa vypúšťa bod 3. 

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu; keďže aktuálne znenie § 33 už obsahuje identický odsek 2, ktorý bol do zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach doplnený poslednou  novelou č. 131/2015 Z. z. (čl. IV), ktorá nadobudla účinnosť 20. júla 2015, navrhujeme predmetný bod z návrhu zákona vypustiť. 

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

33.          V čl. X sa slová 1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“. 

 

S ohľadom na priebeh legislatívneho procesu,  v záujme zachovania primeranej legisvakancie a dodržania ústavných lehôt sa navrhuje upraviť termín účinnosti zákona na 1. november 2015.

 

Ústavnoprávny výbor  NR SR

 

                                                                                                              Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 V.

 

                Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:

 

hlasovať spoločne o  bodoch  1 až 33  s  odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 

 

VI.

 

 

                Gestorský   výbor  na  základe  stanovísk  výborov  vyjadrených v  uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona  v súlade  s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  odporúča Národnej rade Slovenskej republiky  vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579) v znení schválených  pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave  schváliť.

 

                Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579a) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru  č. 248 zo  16. septembra 2015. Výbor určil poslanca Dušana BUBLAVÉHO  za  spoločného  spravodajcu výborov.

 

 

 

 

Súčasne ho  poveril

 

 

1.            predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi  Národnej rady Slovenskej republiky,

 

2.            navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky  hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať  o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu (§ 83 ods. 4,  a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona  č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Igor  C H O M A, v.r.

predseda

Výboru NR SR pre verejnú správu

a regionálny rozvoj

V Bratislave 16. septembra 2015

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 372
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: