TlačPoštaZväčšiZmenši

25/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:22 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

Účelom vládneho návrhu zákona je reagovať na novú situáciu, ktorá vznikla od           1. januára 2015 po spustení výplatnej fázy dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia  (II. pilier). Ukazuje sa, že aj vzhľadom na výšku dôchodkov, ktoré sú sporiteľom za ich nasporené sumy ponúkané, je v súčasnosti účasť v II. pilieri pre istú skupinu sporiteľov nevýhodná. V tejto súvislosti vládny návrh zákona umožňuje sporiteľom v II. pilieri prehodnotiť svoje rozhodnutie a vystúpiť z tohto systému v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015. Obdobne ako pri predchádzajúcich otvoreniach II. piliera, bude týmto zákonom umožnený aj vstup do II. piliera.

 

Navrhuje sa umožniť vystúpiť z II. piliera všetkým sporiteľom, okrem tých, ktorí si dohodli vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku s poisťovňou alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo ktorí si dohodli so svojou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vyplácanie výnosu z investovania.

 

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne vystúpiť z II. piliera, musí Sociálnej poisťovni doručiť písomné oznámenie, ktorého súčasťou je prejav vôle, aby mu zaniklo právne postavenie sporiteľa. Sociálna poisťovňa o doručení tohto písomného oznámenia informuje sporiteľovu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Tá následne prevedie sporiteľovu nasporenú sumu tvorenú z povinných príspevkov vrátane výnosu z týchto príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V prípade, že si sporiteľ platil dobrovoľné príspevky, nasporená suma tvorená z týchto príspevkov vrátane výnosu mu bude vyplatená.

 

Súčasťou vládneho návrhu zákona sú aj dva novelizačné články, ktorými sa dopĺňajú ďalšie zákony.

 

Novelizačným čl. II, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa navrhujú nevyhnutné legislatívne úpravy v súvislosti so zánikom právneho postavenia sporiteľa z titulu jeho vystúpenia z II. piliera.

 

Novelizačným čl. III., ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa navrhuje, aby sporitelia, ktorí v minulosti využili v súvislosti s platením dobrovoľných príspevkov daňové zvýhodnenie a rozhodnú sa vystúpiť z II. piliera, boli povinní zvýšiť si základ dane o sumu uplatnených zaplatených dobrovoľných príspevkov.

 

Vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva, resp. na sporiteľov nie je možné odhadnúť, pretože nie je možné odhadnúť počet sporiteľov, ktorí vystúpia zo systému starobného dôchodkového sporenia a ktorí vstúpia do systému starobného dôchodkového sporenia. Vládny návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.

 

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s právom Európskej únie.

 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 15. marca 2015.

 

B. OSOBITNÁ ČASŤ

Čl. I

K § 123aq

                V odseku 1 sa určuje, že v období od  15. marca 2015 do 15. júna 2015 sa môže sporiteľ (fyzická osoba, ktorá je ku dňu účinnosti navrhovaného zákona sporiteľom) rozhodnúť vystúpiť z II. piliera. Ak sa sporiteľ rozhodne z II. piliera vystúpiť, musí Sociálnej poisťovni doručiť písomné oznámenie, ktorého súčasťou je prejav vôle, aby mu zaniklo právne postavenie sporiteľa.

                V odseku 1 sa ďalej definuje okruh sporiteľov, na ktorých sa bude možnosť výstupu z II. piliera vzťahovať. Navrhuje sa umožniť vystúpiť z II. piliera všetkým sporiteľom, okrem tých, ktorí si dohodli vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku s poisťovňou alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo ktorí si dohodli so svojou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vyplácanie výnosu z investovania.

                Sporiteľovi, ktorý sa rozhodol pre vystúpenie z II. piliera, zaniká dňom doručenia písomného oznámenia Sociálnej poisťovni právne postavenie sporiteľa, účasť na starobnom dôchodkovom sporení a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení a na takéhoto sporiteľa sa bude vždy nazerať tak, ako keby nikdy sporiteľom nebol (odsek 2). Informáciu o tom, že sa sporiteľ rozhodol z II. piliera vystúpiť, je Sociálna poisťovňa povinná bez zbytočného odkladu po jej prijatí oznámiť sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (odsek 4).

                V praxi môže nastať situácia, kedy sporiteľ požiada o starobný alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, avšak následne svoje rozhodnutie prehodnotí a rozhodne sa z II. piliera vystúpiť. V prípade, že si takýto sporiteľ ešte výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku s poisťovňou alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou nedohodol a ani si v minulosti nedohodol výplatu výnosu z investovania, výstup z II. piliera mu bude umožnený (odsek 1) a jeho pôvodná žiadosť o dôchodok z II. piliera sa považuje za vzatú späť (odsek 3).

                Odseky 5 a 6 riešia dva základné okruhy. Prvým je skutočnosť, akým spôsobom sa má naložiť so sporiteľovou  nasporenou sumou, ktorá je tvorená z povinných príspevkov a tou, ktorá je tvorená z dobrovoľných príspevkov. Nasporenú sumu tvorenú z povinných príspevkov prevedie dôchodková správcovská spoločnosť do Sociálnej poisťovne a nasporenú sumu tvorenú z dobrovoľných príspevkov vyplatí sporiteľovi. V oboch prípadoch sa prevádzajú, resp. vyplácajú, aj výnosy plynúce zo zhodnotenia zaplatených príspevkov. Druhým okruhom, ktorým sa odseky 5 a 6 zaoberajú, je spôsob určenia výšky prevádzanej, resp. vyplácanej sumy. Odsek 5 rieši štandardnú situáciu, kedy možno sporiteľovu nasporenú sumu určiť ako súčin počtu dôchodkových jednotiek evidovaných na jeho osobnom dôchodkovom účte a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky. Odsek 6 rieši situáciu, kedy takýmto spôsobom výšku sporiteľovej nasporenej sumy určiť nemožno, pretože z dôvodu podania žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasne starobný dôchodok došlo z titulu vydania certifikátu k redemácii dôchodkových jednotiek evidovaných na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa (§ 45). Odsek 6 rieši taktiež aj situáciu, akým spôsobom má dôchodková správcovská spoločnosť postupovať v prípade, že sa sporiteľ vo svojej žiadosti o starobný dôchodok (resp. predčasný starobný dôchodok) rozhodol zahrnúť do certifikátu len časť zo svojich dobrovoľných príspevkov (§ 44 ods. 8 a § 45 ods. 1).

                Za účelom zvýšenia právnej istoty sporiteľa, ktorý sa rozhodne vystúpiť z II. piliera, sa v odseku 7 upresňuje posledný deň, kedy bude písomné oznámenie sporiteľa ešte akceptované.

K § 123ar

                Obdobne ako pri predchádzajúcich otvoreniach II. piliera, bude osobám, ktoré ku dňu otvorenia II. piliera nebudú sporiteľmi, umožnený vstup do II. piliera.

Čl. II

K § 293dj a §293dk

                V súvislosti s navrhovanou možnosťou výstupu zo systému starobného dôchodkového sporenia sa navrhujú s tým nevyhnutne spojené legislatívne úpravy aj v systéme sociálneho poistenia spočívajúce v úprave technickej stránky spracovania Sociálnou poisťovňou prijatých platieb od dôchodkovej správcovskej spoločnosti za tých sporiteľov, ktorí využili možnosť výstupu v určenom období.

Čl. III

K § 52ze

                Daňovník, ktorý si znížil základ dane za zdaňovacie obdobia 2013, 2014 resp. 2015 uplatnením preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a ktorému z vlastného podnetu zaniklo právne postavenie sporiteľa v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 z dôvodu podania písomného oznámenia Sociálnej poisťovni podľa § 123aq  zákona č. 43/2004 Z. z. je povinný o túto sumu si zvýšiť základ dane podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie alebo túto sumu rozdeliť v akomkoľvek pomere do týchto dvoch zdaňovacích období, ak je to pre daňovníka výhodnejšie. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovník uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z.

Čl. IV

                Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 15. marca 2015.

 

Bratislava 28. januára 2015

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 395
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: