TlačPoštaZväčšiZmenši

241/2015 Z. z.

26.10. 2015, 17:23 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

S účinnosťou od 1. októbra 2014 sa zaviedol do praxe nový systém tlače a distribúcie kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľských tabakových výrobkov, na základe ktorého sa umožňuje tlač kontrolných známok len v štátnej tlačiarni. Východiskovým zámerom tohto systému je zvýšenie bezpečnosti tlače kontrolných známok vyhotovovaním kontrolných známok s vyššou úrovňou ochranných prvkov a následne prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“) vytvorenie prehľadného systému poskytujúceho údaje správcovi dane o pohybe spotrebiteľských balení tabakových výrobkov od odberateľa kontrolných známok až po konečného spotrebiteľa.

 

Realizácia tlače kontrolných známok v štátnej tlačiarni priniesla nové skúsenosti a poznatky, na základe ktorých je potrebné presnejšie vymedziť práva a povinnosti štátnej tlačiarne a Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a zároveň umožniť zjednodušenie nastavených procesov a zníženie administratívnej záťaže odberateľov kontrolných známok. Z toho dôvodu Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom návrhu zákona je:

 

−          upraviť zdaňovanie cigár a cigariek tak, aby bol pre tento tabakový výrobok základ dane vyjadrený v kilogramoch a ustanoviť sadzbu dane na cigary a cigarky na kilogram tohto výrobku,

−          znížiť administratívnu záťaž pri oznamovaní údajov o prijatých kontrolných známkach prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok,

−          spresniť práva a povinnosti finančného riaditeľstva a štátnej tlačiarne,

−          zosúladiť mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv tabakových výrobkov daňovému subjektu, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, a to so zákonom o spotrebnej dani z minerálneho oleja a alkoholických nápojov,

−          upraviť sankcie za porušenie ustanovení upravujúcich niektoré povinnosti pri tlači a nakladaní s kontrolnými známkami,

−          zakázať predaj spotrebiteľského balenia cigariet s iným počtom ako 20 kusov cigariet             a  spotrebiteľského balenia tabaku s hmotnosťou menšou ako 30 gramov.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2015 okrem ustanovení súvisiacich s úpravou zdaňovania cigár a cigariek, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a úpravou počtu kusov cigariet a hmotnosti tabaku v spotrebiteľskom balení a ich dopredaje, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2016.

 

Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

 

Predkladaný návrh zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

K článku I

 

K bodom 1, 3 až 5, 7 a 21

Navrhovanou úpravou sa mení filozofia zdaňovania cigár a cigariek tak, že tieto tabakové výrobky sa budú zdaňovať na základe ich hmotnosti a nie na základe kusov. Zároveň sa stanovuje sadzba dane na tieto tabakové výrobky v eurách za kilogram. V súvislosti s touto úpravou sa súčasne upravujú príslušné ustanovenia zákona týkajúce sa zdaňovania cigár              a cigariek.

 

K bodu 2

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/40/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES sa minimálna hmotnosť spotrebiteľského balenia tabaku upravuje v zákone č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

 

K bodu 6

Znenie ustanovenia sa upresňuje v nadväznosti na začlenenie tlačiarne do rozhodovacieho procesu pri odsúhlasovaní iných grafických a ochranných prvkov a údajov na kontrolnej známke.

 

K bodu 8

Spresnením znenia sa upravujú povinnosti finančného riaditeľstva pri výkone daňového dozoru pri tlači a pri nakladaní s kontrolnými známkami v tlačiarni. Zároveň sa ustanovuje povinnosť tlačiarni likvidovať kontrolné známky za prítomnosti správcu dane. Súčasne sa znenie ustanovenia pojmovo zosúlaďuje tak, aby sa zhodovalo s činnosťou finančného riaditeľstva                 v tlačiarni.

 

K bodu 9

Z dôvodu zosúladenia procesov vydávania objednaných kontrolných známok a preberania reklamovaných kontrolných známok v tlačiarni sa umožňuje zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni stanoviť termín odovzdania reklamovaných kontrolných známok odberateľom kontrolných známok v tlačiarni a upravuje sa postup pri vydávaní kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala. Súčasne sa ustanovuje povinnosť tlačiarni informovať správcu dane o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktorých reklamáciu posúdila ako oprávnenú.

 

K bodu 10

Upravuje a zjednodušuje sa vedenie evidencie o použití kontrolných známok. Kontrolné známky nalepené na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov odovzdané colnému úradu na zničenie uvedie odberateľ kontrolných známok medzi poškodené kontrolné známky z iného dôvodu ako vyššej moci.

 

K bodu 11

Úpravou ustanovenia sa dočasne (do 30. júna 2016) povoľuje uznať vyššie percento nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet.

 

K bodu 12

Vzhľadom na technickú špecifickosť pri označovaní cigár, cigariek a tabaku kontrolnými známkami sa navrhuje ustanoviť samostatný limit na kontrolné známky nenávratne zničené                v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na tieto spotrebiteľské balenia.

 

K bodu 13

Ustanovenie sa dopĺňa tak, aby bolo zrejmé, že odberateľ kontrolných známok, ktorý nemá kontrolné známky, nie je povinný viesť nulovú evidenciu kontrolných známok. V prípade, že v danom mesiaci obdrží poškodené alebo reklamované kontrolné známky, je povinný uviesť tieto skutočnosti v evidencii.

 

K bodu 14

Odberateľ kontrolných známok je povinný oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok údaje o  kontrolných známkach, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení a viesť evidenciu o kontrolných známkach. V prípade, že dôjde k pochybeniu a odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje, ktoré oznámil sú nesprávne, umožňuje sa so súhlasom colného úradu chybne oznámené údaje v elektronickom systéme opraviť.

 

K bodu 15

Navrhovanou úpravou sa spresňuje zákaz predaja cigár alebo cigariek na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.

 

K bodu 16

Z dôvodu, že prevádzkovateľ daňového skladu nie je vždy vopred informovaný                        o obchodných názvoch tabakových výrobkov, ktoré chce prijať, umožňuje sa, aby tento údaj oznamoval colnému úradu do 15 dní po dni, kedy tieto tabakové výrobky prijal.

 

K bodom 17 a 18

Navrhovanou úpravou sa spresňuje vznik daňovej povinnosti pri dovoze tabakovej suroviny z tretích štátov, ktorá je uvedená do colného režimu voľný obeh tak, že držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny daňová povinnosť, nevzniká ak sa preukáže colnému úradu povolením na prevádzkovanie daňového skladu a čestným vyhlásením, že nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny. Zároveň sa v tejto súvislosti spresňuje, kto je platiteľom dane.

 

K bodu 19

Navrhované znenie spresňuje definíciu daňovej spoľahlivosti pre žiadateľa o upustenie od zloženia zábezpeky na daň tak, že za daňovo nespoľahlivého sa bude považovať len ten prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý sa dopustí niektorého z vybraných správnych deliktov.

 

K bodu 20

Navrhované znenie upravuje možnosť dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému prepráv tabakových výrobkov daňovému subjektu, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami. Obdobná úprava je i v  zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja a alkoholických nápojov.

 

K bodu 22

Legislatívno-technická úprava ustanovenia.

 

K bodom 23 a 25

V súvislosti s úpravou, ktorou sa upravuje limit na množstvo kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet, je potrebné primerane upraviť správne delikty.

Tiež sa navrhuje upraviť sankcia za správne delikty, a to v súvislosti s navrhovanou úpravou limitu kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov.

 

K bodom 24 a 26

Navrhované ustanovenie sa dopĺňa o nové skutkové podstaty správnych deliktov, a to za porušenie resp. neplnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona č. 106/2004 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov tlačiarňou a za nesprávne oznámené údaje podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach odberateľom kontrolných známok. Správne delikty sa ustanovujú samostatne pre prípad, ak sa nezrovnalosť v oznámených údajoch zistí u odberateľa spotrebiteľských balení v daňovom voľnom obehu a ak sa nezrovnalosť zistí v rámci výkonu daňového dozoru správcom dane. Zároveň sa v súvislosti s úpravou, ktorou sa povoľuje vyššie percento nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek, primerane upravujú správne delikty. Súčasne sa stanovuje pokuta za neoznámenie údajov do informačného systému kontrolných známok.

Zároveň sa  ustanovujú výšky pokút, ktoré sú odstupňované v závislosti od závažnosti pochybenia odberateľa kontrolných známok.

 

K bodom 27 a 28

Navrhuje sa aby colný úrad nebol povinný uložiť pokutu v prípade, že osoba predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnou známkou, ktorá nie je falzifikátom, bola prevzatá zo štátnej tlačiarne podľa zákona avšak táto kontrolná známka obsahuje chybu tlače, čo bolo zistené až po jej nalepení na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov.

 

K bodu 29

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia. Upravuje sa aj lehota na dopredaj spotrebiteľských balení cigár a cigariek, a to v súvislosti so zmenou zdaňovania cigár a cigariek z počtu kusov na hmotnosť v kilogramoch.

 

K článku II

 

K bodom 1 a 3

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/40/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES sa znenie ustanovenia upravuje tak, že sa zakazuje predaj tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet s obsahom iným ako dvadsať kusov cigariet a predaj spotrebiteľského balenia tabaku s hmotnosťou tabaku menej ako 30 g. Zároveň sa na základe teraz platnej právnej úpravy uvedenej v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov stanovuje, že hmotnosť väčšieho spotrebiteľského balenia tabaku ako 30 g je vždy násobok desiatich gramov. V súvislosti s uvedeným sa súčasne dopĺňa zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

 

K bodu 2

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia, v ktorých sa upravuje lehota na dopredaj spotrebiteľských balení cigariet s iným počtom kusov cigariet v spotrebiteľskom balení ako je 20 kusov a spotrebiteľského balenia tabaku s hmotnosťou 20 g.

 

 

K článku III

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015 okrem čl. I bodov 1, 3 až 5, 7 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a okrem čl. I bodu 2 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2016.

 

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 27. mája 2015.

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 503
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M.Pirošíková: Dochádza k ústavným zmenám, s núdzovým stavom nesúvisiahttps://www.teraz.sk/slovensko/mpirosikova-dochadza-k-ustavnym/521460-clanok.html

Marica Pirošíková je jednou zo 140 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických ...

J. Šikuta: Úloha hodnotiacich komisií sudcov je formálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-uloha-hodnotiacich-komisii/521457-clanok.html

Predseda NS SR očakáva, že opätovné naštartovanie výberových procesov bude určitý čas ...

Právnička Szabová: Trvanie kolúznej väzby je neprimeranéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575088-pravnicka-szabova-trvanie-koluznej-vazby-je-neprimerane/

Podľa trestnej právničky Evy Szabovej ide o zásadný zásah do práv obvinených. Je však ...

Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvohttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ambiciou-noviel-zakonov/521381-clanok.html

Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o ...

Za dovoz nelegálne získaných kultúrnych artefaktov má byť sankciahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-dovoz-nelegalne-ziskanych-kulturn/521399-clanok.html

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze ...

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce pokuty pri prednostnom očkovaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-podpisala-zmeny-obsa/521303-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: