TlačPoštaZväčšiZmenši

239/2015 Z. z.

26.10. 2015, 17:22 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015.

 

Cieľom návrhu zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov, a to za účelom odstránenia rozdielov medzi právnymi predpismi členských štátov Európskej únie pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa systémov ochrany vkladov. Uvedené bude mať za následok zvýšenie stability bankového systému, ako aj ochrany vkladateľov, ktorá bude jednotná v rámci celej Európskej únie a to do výšky 100 tisíc eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky. Návrhom zákona sa tiež upravuje financovanie systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému, pričom do 3. júla 2024 musia dostupné prostriedky systému ochrany vkladov dosiahnuť výšku 0,8 % všetkých krytých vkladov.

 

Návrh zákona nebude predložený na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke podľa čl. 15 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a podľa rozhodnutia Rady č. 98/415/ES o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi o návrhu právnych predpisov, keďže sa ním implementuje právny predpis Európskej únie.

 

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, verejné financie a bude mať pozitívne sociálne vplyvy.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s právom Európskej únie.

 

Vzhľadom na aktuálny legislatívny proces a potrebu transpozície vyššie uvedenej smernice sa navrhuje čo možno najskoršia účinnosť zákona, a to 15. október 2015, okrem ustanovenia § 10 ods. 12, ktoré nadobudne účinnosť 31. mája 2016.

 

Osobitná časť

 

K čl. I

Uvedeným článkom sa novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov“), a to za účelom implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (ďalej len „smernica SOV“).

 

K bodu 1

Úpravou v § 1 sa vymedzuje zákonný systém ochrany vkladov, ktorý je predmetom zákona o ochrane vkladov, čím sa zároveň transponuje čl. 1 ods. 1 a 2 písm. a) a d) smernice SOV.

 

K bodu 2

Zavedením nových odsekov 2 a 3 v § 1 sa upravuje negatívny rozsah zákona o ochrane vkladov, ktorý sa nevzťahuje na zmluvný systém a schému inštitucionálneho zabezpečenia, ak nie sú uznané za systémy ochrany vkladov, zároveň ide o transpozíciu čl. 1 ods. 3 a čl. 2 ods. 1 bodu 2 smernice SOV.

 

K bodu 3

Úpravou v § 2 ods. 1 sa vymedzuje Fond ochrany vkladov (ďalej len „FOV“), ktorý je inštitúciou s plnou právnou subjektivitou a tvorí integrálnu súčasť (inštitucionálnu časť) systému ochrany vkladov v SR, keďže práva, nároky a povinnosti za tento systém ochrany vkladov sa nedajú právne efektívne vykonávať bez inštitúcie s právnou subjektivitou. FOV zabezpečuje činnosti a vykonáva práva a povinnosti spojené so systémom ochrany vkladov v SR podľa zákona o ochrane vkladov. Taktiež sa ustanovuje informačná povinnosť Národnej banky Slovenska voči Európskemu orgánu pre bankovníctvo o FOV. Uvedenými ustanoveniami sa transponuje čl. 2 ods. 1 bod 18 a čl. 14 ods. 7 smernice SOV.

 

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 2a vzhľadom na potrebu jej aktualizácie.

 

K bodu 5

Úpravou v § 3 ods. 3 sa vymedzujú vklady, ktoré sú chránené zákonom o ochrane vkladov, pričom ide o transpozíciu čl. 2 ods. 1 bodu 4 smernice SOV. Zároveň sa navrhuje do nového znenia § 3 ods. 3 zakomponovať aj vymedzenie pojmu kryté vklady, ktoré zohľadňuje čl. 2 ods. 1 bod 5 a čl. 6 ods. 1 smernice SOV. Krytými vkladmi sa rozumejú aj vklady za podmienok ustanovených v § 9 ods. 6. Pritom zakomponovanie pojmu kryté vklady do § 3 ods. 3 umožní používanie tohto pojmu aj mimo zákona o ochrane vkladov.

 

K bodom 6 a 7

Úpravou v § 3 ods. 4 sa vymedzujú vklady, ktoré nie sú chránené zákonom o ochrane vkladov a to v súlade s čl. 2 ods. 1 bodom 3 a čl. 5 ods. 1 smernice SOV.

 

K bodu 8

Novými odsekmi 7 až 9 v § 3 sa zavádzajú definície platobných záväzkov, dostupných finančných prostriedkov a nízkorizikových aktív v súlade s ich definíciami v čl. 2 ods. 1 bodoch 12 až 14 smernice SOV. Pokiaľ ide o platobné záväzky, navrhuje sa použitie terminológie o neodvolateľných záväzkoch, keďže analogická terminológia je použitá napríklad aj v § 89 ods. 3 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodom 9 až 11

Aktualizácia v § 4 ods. 2, 4 a 5 vzhľadom na skutočnosť, že transpozíciou smernice SOV sa poistené vklady považujú za chránené vklady, tzn. nie je potrebné osobitne poukazovať na poistené vklady.

 

K bodu 12

Doplnením odseku 9 v § 4 sa zavádza informačná povinnosť Národnej banky Slovenska voči Európskemu orgánu pre bankovníctvo ohľadne začlenenia banky do systému ochrany vkladov. Zároveň ide o transpozíciu čl. 17 ods. 1 smernice SOV.

 

K bodom 13 a 14

Zmenou v odsekoch 1 až 3 v § 6 sa upravuje výška vstupného, ročného, ako aj mimoriadneho  príspevku banky do FOV, a to v súlade s čl. 10 ods. 8 a čl. 13 ods. 1 smernice SOV.

Pokiaľ ide o vstupný príspevok (ods. 1), navrhuje sa stanoviť, resp. zaokrúhliť jeho výšku na 35 000 eur, teda tak, aby pôvodne ustanovená suma v slovenských korunách (1 000 000 Sk) bola nahradená sumou v eurách s jej zaokrúhlením na najbližší celý násobok päťtisícok eur. V tejto súvislosti možno pre úplnosť poukázať na celkový vývoj hladiny majetkových hodnôt v období od zakotvenia pôvodnej sumy ešte 1. 7. 1996, pričom od 1. 7. 1996 ešte ani raz nebola upravená celková úroveň pôvodnej sumy vstupného príspevku (na úrovni 1 000 000 Sk). Navrhnutou úpravu nie sú dotknuté ani princípy platné pre prechod zo slovenských korún na menu euro, keďže tieto princípy sú už bezpredmetné vzhľadom na veľký časový odstup od prechodu zo slovenských korún na menu euro k 1. 1. 2009 (odkedy už uplynulo viac ako šesť rokov).

Novelizácia znenia § 6 odseku 2 zákona o ochrane vkladov zohľadňuje ustanovenia čl. 10 a 13 smernice SOV, ktoré sa týkajú určovania výšky pravidelných ročných príspevkov účastníckych bánk (úverových inštitúcií) do systému ochrany vkladov, pri určovaní ktorých sa má vychádzať z priemerného stavu krytých vkladov v príslušnej banke (úverovej inštitúcii) a tiež zo zisteného stupňa rizika príslušnej banky (úverovej inštitúcie). Pri navrhnutej novelizácii § 6 odseku 2 zákona o ochrane vkladov sa prihliadalo aj na systém ročných príspevkov vybraných finančných inštitúcií (teda bánk a obchodníkov s cennými papiermi) do slovenského národného fondu pre riešenie krízových situácií (teda tzv. národného rezolučného fondu) v zmysle zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorým bola prebratá smernica 2014/59/EÚ o ustanovení rámca pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014), a podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/63 z 21. 10. 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015). Základ pre výpočet stupňa rizika príslušnej banky je zosúladený so základom pre výpočet rizikového profilu banky podľa čl. 14 ods. 2 delegovaného nariadenia, aby sa dosiahla čo najväčšia konzistentnosť pri výpočte týchto dvoch druhov príspevkov. Rovnako určovania príspevkov za kalendárny rok, namiesto doterajšieho určovania príspevkov vopred na kalendárny rok, je zosúladené s čl. 13 delegovaného nariadenia. Navrhnutá úprava tiež zohľadňuje známu skutočnosť, že FOV z objektívnych dôvodov reálne nemá základňu a údaje potrebné na zisťovanie a vyjadrovanie stupňa rizika (rizikového profilu) jednotlivých bánk, ani úrovne systémových rizík, z tohto dôvodu bude tieto skutočnosti zisťovať Národná banka Slovenska.

Pokiaľ ide o mimoriadny príspevok, FOV môže výnimočne s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska určiť vyšší mimoriadny príspevok, napríklad pri akútnom nedostatku prostriedkov FOV.

 

K bodu 15

Novými odsekmi 4 až 9 v § 6 sa ustanovuje, že FOV určuje výšku príspevkov tak, aby k 3. júlu 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla cieľovú úroveň minimálne 0,8 % z hodnoty všetkých krytých vkladov, pričom táto lehota sa môže po schválení Radou FOV predĺžiť najviac o štyri roky, ak k 3. júlu 2024 FOV vyplatí náhrady vo výške prevyšujúcej uvedenú cieľovú úroveň.

Celková výška krytých vkladov v bankovom sektore sa mení v čase, pričom dlhodobý trend je nárast výšky vkladov. Tým pádom dochádza aj k postupnej zmene cieľovej úrovne dostupných finančných prostriedkov vo fonde, ktoré je potrebné dosiahnuť k 3. júlu 2024.

Aktualizovaná cieľová úroveň je vstupným ukazovateľom pre určenie tzv. ročnej cieľovej sumy, t. j. sumy finančných prostriedkov, ktorá sa má vyzbierať za jednotlivé banky v danom roku. Ročná cieľová suma je v princípe definovaná ako podiel aktualizovanej cieľovej úrovne zníženej o  dostupné prostriedky vo fonde a počtu zostávajúcich rokov do roku 2024, pričom táto suma môže byť ďalej upravená v závislosti od hospodárskeho cyklu. Ročná cieľová suma je následne rozpočítaná medzi jednotlivé inštitúcie v zmysle odseku 2.

S cieľom dosiahnuť čo najpresnejšiu výšku dostupných finančných prostriedkov k 3. júlu 2024 sa navrhujeme vychádzať pri aktualizácii cieľovej úrovne z úrovne krytých vkladov v bankovom sektore ku koncu roku, ktorý predchádza roku, za ktorý sa vypočítavajú príspevky bánk.

FOV pri stanovovaní výšky príspevkov zohľadňuje stabilitu bankového sektora a svoje záväzky, fázu hospodárskeho cyklu a vplyvy týchto príspevkov na stabilitu bankového sektora. Navrhnutá úprava zohľadňuje známu skutočnosť, že FOV z objektívnych dôvodov reálne nemá základňu a údaje potrebné na zisťovanie a vyjadrovanie stability bankového sektora a fázy hospodárskeho cyklu.

FOV pri výpočte príspevkov môže využiť aj vlastné metódy výpočtu  zohľadňujúce riziká banky. Zároveň ide o transpozíciu čl. 2 ods. 1 bodu 11, čl. 10 ods. 2, 3 a 5 a čl. 13 ods. 2 smernice SOV.

 

K bodu 16

Navrhuje sa, aby banky uhrádzali ročný príspevok raz ročne do 15. júna príslušného roka, pričom týmto návrhom sa zabezpečí rovnaká lehota pre platenie ročných príspevkov do FOV, ako aj príspevkov podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodu 17

Legislatívno-technická zmena v § 7 ods. 7 v súvislosti s novými odsekmi 8 až 10 v § 7.

 

K bodu 18

Novými  odsekmi 8 až 10 v § 7 sa transponuje čl. 4 ods. 4 až 6 smernice SOV, pričom sa ustanovuje postup FOV voči banke, ktorá si neplní svoje povinnosti podľa zákona o ochrane vkladov, pričom FOV v spolupráci s Národnou bankou Slovenska príjmu také opatrenia vrátane sankcií, aby sa nimi zabezpečilo splnenie týchto povinností. Ak si banka aj napriek týmto opatreniam nesplní svoje povinnosti, FOV pristúpi k jej vylúčeniu zo systému ochrany vkladov. 

 

 

K bodu 19

Navrhovanou úpravou v § 9 ods. 1 sa ustanovuje, že FOV môže vyplácať náhrady za nedostupné vklady okrem meny euro aj v mene iného členského štátu pri vyplácaní náhrady za nedostupné vklady pobočky banky v inom členskom štáte, pričom ide o transpozíciu čl. 6 ods. 4 smernice SOV.

 

K bodom 20 a 21

Navrhovanou úpravou odsekov 2, 6 až 9 v § 9 sa ustanovuje poskytovanie náhrady za nedostupný vklad v plnej výške do 12 mesiacov od pripísania sumy vkladu alebo od okamihu jeho právnej prevoditeľnosti za vklady vyplývajúce z predaja súkromnej nehnuteľnosti určenej na bývanie, tiež za vklady, ktoré slúžia na sociálne účely a súvisia s konkrétnymi životnými udalosťami vkladateľa, ako je svadba (napr. vklad zriadený z prevodu vena ako daru rodičov, ktorý prináša žena do manželstva), rozvod, dôchodok, prepustenie zo zamestnania (vrátane prepustenia z dôvodu nadbytočnosti), invalidita alebo smrť alebo iné plnenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa zo systému starobného dôchodkového sporenia môže vyplácať sporiteľovi aj tzv. výnos z investovania, ktorý však nie je dôchodkom, ale len formou plnenia podľa tohto zákona. Takáto forma plnenia je však vyplácaná tiež len takému sporiteľovi, ktorý splnil podmienku dovŕšenia dôchodkového veku a nerozhodol sa ešte pre poberanie starobného dôchodku z tohto systému. Rovnako sa to týka aj plnenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zo systému doplnkového dôchodkového sporenia vyplatí tzv. jednorazové vyrovnanie napr. účastníkovi, ktorý síce splnil podmienky pre vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, nemá však nasporenú sumu, ktorá dosahuje zákonom stanovenú hranicu, a tak zákon umožňuje účastníkovi vyplatiť jeho malé úspory jednorazovo [§ 18 ods. 1 písm. b)].

Poskytovanie náhrady za nedostupný vklad v plnej výške do 12 mesiacov sa vzťahuje aj na vklady vyplývajúce z výplaty poistných súm alebo náhrad za ujmu spôsobenú trestným činom alebo v dôsledku krivého obvinenia. Vyššie uvedené skutočnosti je vkladateľ povinný preukázať.

Taktiež sa upravujú možnosti, kedy môže FOV odložiť vyplácanie náhrad za nedostupný vklad, pričom FOV môže odložiť vklady len v odôvodnených prípadoch a to do uplatnenia a preukázania práva na ich výplatu. Uvedenými ustanoveniami sa transponuje čl. 6 ods. 2, a čl. 8 ods. 5 a 8 smernice SOV. V odseku 9 sa upravuje možnosť, kedy FOV náhradu nevyplatí. Uvedeným ustanovením sa transponuje čl. 8 ods. 9 smernice SOV.

 

K bodu 22

Úpravou v § 10 ods. 2 sa navrhuje nová lehota na ukončenie vyplácania náhrad a to do 7 pracovných dní od vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu, avšak v zmysle navrhovaného prechodného ustanovenia sa bude táto lehota uplatňovať až od 1. januára 2024. Zároveň ide transpozíciu čl. 8 ods. 1 a 2 smernice SOV.

 

K bodom 23 a 25

Zmenou v § 10 ods. 2 druhej vete sa ustanovuje, že lehota na vyplácanie náhrad sa môže predĺžiť o najviac desať pracovných dní, ak si nárok na výplatu uplatňuje osoba podľa odseku 5 iná ako vkladateľ vrátane zástupcov vkladateľa na základe plnomocenstva alebo poverenia vkladateľa. Zástupcovia vkladateľov na základe plnomocenstva alebo poverenia vkladateľa konajú za vkladateľa v jeho mene s tým, že pri takomto zastupovaní zo zákona vznikajú práva a povinnosti priamo zastupovanému vkladateľovi (ktorý navyše môže plnomocenstvo či poverenie kedykoľvek odvolať). Tieto skutočnosti sú zrejmé z ustanovení § 22 ods. 2 a § 31 až 33b Občianskeho zákonníka (ak vkladateľ zastupuje splnomocnenec na základe plnomocenstva), respektíve § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka (ak za vkladateľa, ktorý je právnickou osobou, koná jej zamestnanec na základe poverenia). Zároveň ide o transpozíciu čl. 8 ods. 3 smernice SOV.

 

K bodu 24

Legislatívno-technická úprava v § 10 ods. 4 v súvislosti s novým odsekom 15 v § 10.

 

K bodu 26

Úprava v § 10 ods. 9 súvisí s vypustením neaktuálnych požiadaviek na vkladateľa vzhľadom na aplikačnú prax.

 

K bodu 27

Novými odsekmi 12 až 17 v § 10 sa upravuje postup na prechodné obdobie do 31. decembra 2023, ak vyplácanie náhrad trvá dlhšie ako sedem pracovných dní, pričom v tomto prípade majú vkladatelia nárok aspoň na časť náhrady do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady.

Tiež sa upravuje komunikácia medzi FOV a vkladateľmi, pričom sa vyžaduje používanie slovenského jazyka.

Taktiež sa ustanovuje postup na vyplácanie náhrad za nedostupné vklady, ak sa jedná o pobočku zahraničnej banky v SR z iného členského štátu EÚ, a tiež ak sa jedná o pobočku slovenskej banky v inom členskom štáte EÚ. Na tieto účely sa vyžaduje uzatvorenie zmluvy medzi FOV a príslušným systémom ochrany vkladov v členskom štáte EÚ, pričom v prípade potreby, alebo sporu medzi systémami ochrany vkladov môže pri jej uzatváraní asistovať Európsky orgán pre bankovníctvo.

Uvedenými ustanoveniami sa transponuje čl. 7 ods. 3, čl. 8 ods. 7 a čl. 14 ods. 2 a 5.

 

K bodu 28

Navrhovanou úpravou § 12 ods. 1 sa zohľadní skutočnosť, že FOV potrebuje mať oprávnenie získavať od bánk informácie a podklady na plnenie činností FOV podľa zákona o ochrane vkladov a aj podľa osobitných predpisov, napríklad podľa zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, teda v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a článku III navrhnutého zákona) a podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/63 z 21. 10. 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015). Toto delegované nariadenie EÚ okrem iného v článku 16 odseku 1 vyžaduje, aby inštitúcia systému ochrany vkladov v členskom štáte EÚ (vrátane slovenského FOV) pre národný rezolučný orgán na riešenie krízových situácií (vrátane slovenskej Rady pre riešenie krízových situácií) predkladal každoročne (do konca januára) výpočet priemernej výšky krytých vkladov za predchádzajúci kalendárny rok (zohľadňujúci štvrťročné výpočty výšky krytých vkladov), a to súhrnný výpočet priemernej výšky krytých vkladov chránených príslušným systémom ochrany vkladov a taktiež výpočet priemernej výšky krytých vkladov uložených v každej jednotlivej banke (úverovej inštitúcii), ktorá je účastníkom príslušného systému ochrany vkladov v členskom štáte EÚ, teda napríklad ktorá je účastníkom slovenského systému ochrany vkladov inštitucionálne zastrešeného FOV.

 

 

K bodu 29

Navrhnutá legislatívna podoba formulácie o novelizovaní ustanovenia § 12 ods. 4 písm. e) zákona o ochrane vkladov precíznejšie zohľadňuje terminológiu obsiahnutú v novelizácii § 3 odseku 3, ktorý používa pojem „chránené vklady“ (teda nie „vklady chránené“) a pojem „kryté vklady“.

 

K bodu 30

Novými písmenami f) až h) v § 12 ods. 4 sa ustanovuje povinnosť banky poskytovať vkladateľom informácie o ochrane ich vkladu prostredníctvom jednotného štandardizovaného informačného formulára, ako aj iné informácie o ochrane jeho vkladu. Banka tiež poskytne vkladateľovi vo výpise informatívne potvrdenie, či je jeho vklad chránený alebo nie je, a to napríklad v takejto forme: „banka potvrdzuje, že predmetný vklad je chránený...“. Vyššie uvedeným sa prispeje k zvýšeniu informovanosti vkladateľov o ochrane ich vkladov, pričom ide o transpozíciu čl. 7 ods. 5 a čl. 16 ods. 2 a 3 smernice SOV.

 

K bodu 31

Úpravou v § 12 ods. 5 sa rozširujú podmienky zverejňovania informácii o ochrane vkladov bankami, čím sa transponuje čl. 16 ods. 4 smernice SOV.

K bodu 32

Navrhovanou úpravou v § 12 ods. 6 sa ustanovuje možnosť a podmienky spolupráce a výmeny informácii FOV s Európskym orgánom pre bankovníctvo, a to v súlade s čl. 4 ods. 10 smernice SOV.

 

K bodu 33

Zmenou v § 12 ods. 7 sa v súlade s čl. 4 ods. 10 a 11 smernice SOV ustanovuje povinnosť pre FOV vykonávať pravidelne aspoň raz za tri roky stresové testovanie systému ochrany vkladov. Údaje potrebné na vykonanie stresového testovania môže FOV využívať len v súvislosti s týmto overovaním a uchovávať ich len na nevyhnutný čas.

 

K bodu 34

Novými odsekmi 8 až 12 v § 12 sa ustanovuje informačná povinnosť FOV voči Európskemu orgánu pre bankovníctvo, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa systému ochrany vkladov v SR v súlade s čl. 10 ods. 10 smernice SOV.

V súlade s čl. 16 ods. 3 smernice SOV musí internetová stránka FOV obsahovať všetky potrebné informácie pre vkladateľov, najmä informácie o ustanoveniach týkajúcich sa postupu a podmienok súvisiacich s ochranou vkladov.

Tiež sa podľa čl. 7 ods. 9 smernice SOV v záujme transparentnosti ustanovuje, že ak majú banky povolené fungovať pod rôznymi ochrannými známkami, vkladatelia musia byť jasne informovaní o tejto skutočnosti a tiež o tom, že úroveň ochrany sa vzťahuje na ich súhrnné vklady v tejto banke. Ide napríklad o subjekty podnikajúce pod jedným IČO, pričom banka nie je povinná zároveň používať naraz všetky ochranné známky.

Taktiež sa upravuje možnosť elektronickej komunikácie banky s vkladateľom v súlade s čl. 16 ods. 8 smernice SOV.

 

K bodom 35 a 36

Navrhovanými zmenami v § 13 ods. 4 a 5 sa precizuje prebratie čl. 109 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012.

 

K bodu 37

Novým odsekom 7 v § 13 sa upravujú podmienky prevodu príspevkov banky do iného systému ochrany vkladov (okrem mimoriadnych príspevkov) pri zániku jej účasti v slovenskom systéme ochrany vkladov (takýto prevod je možný, len ak sa nejedná o prípad vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov v SR), resp. pri presune niektorých jej činností do iného členského štátu EÚ. Týmito ustanovenia sa transponuje čl. 14 ods. 3 smernice SOV.

 

K bodu 38

Úpravou v § 17 ods. 1 písm. h) sa upravuje povinnosť FOV vypracovať a schvaľovať výročnú správu o činnosti fondu v súlade s čl. 4 ods. 12 smernice SOV.

 

K bodu 39

Úpravou písmena j) v § 17 ods. 1 sa navrhuje, aby mala Rada FOV kompetenciu schvaľovať aj metódu a metodiku výpočtu príspevkov do FOV.

 

K bodu 40

V § 22c odseku 2 sa vypúšťa písmeno d) vzhľadom na nové pravidlá zmeny účasti banky v systéme ochrany vkladov, ktoré sú uvedené v smernici SOV.

 

K bodu 41

Novým odeskom 6 v § 22c sa ustanovuje povinnosť banky poskytnúť vkladateľovi tri mesiace po zverejnení informácie o zmene z dôvodu jej zlúčenia alebo splynutia so zahraničnou bankou, z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku banky zahraničnej banke alebo z iného dôvodu, ktorým zanikne alebo sa podstatne obmedzí jej účasti v slovenskom systéme ochrany vkladov bezplatný výber alebo prevod časti chráneného vkladu vrátane úrokov, ktorá presahuje 100 tis. eur. Týmto ustanovením sa transponuje čl. 16 ods. 6 smernice SOV.

 

K bodu 42

Novým § 22d sa ustanovuje povinnosť banky informovať vkladateľov o ukončení svojej účasti alebo o jej vylúčení zo systému ochrany vkladov v súlade s čl. 16 ods. 7 smernice SOV.

 

K bodu 43

V § 26 sa vypúšťa odsek 5 z dôvodu jeho nadbytočnosti, a to vzhľadom na nový § 3 odsek 3.

 

K bodu 44

§ 28 sa vypúšťa z dôvodu jeho nadbytočnosti, a to vzhľadom na nový § 1 odsek 2, podľa ktorého sa tento zákon nevzťahuje na zmluvný systém, ktorý nie je uznaný za systém ochrany vkladov podľa tohto zákona.

 

K bodu 45

Novým § 28bf sú v záujme právnej jednoznačnosti podstatne doplnené a upravené prechodné ustanovenia, pričom do týchto prechodných ustanovení boli zakomponované taktiež ustanovenia a časti ustanovení relatívne krátkodobejšieho či jednorazového prechodného charakteru.

Okrem iného sa ustanovuje povinnosť pre banku informovať vkladateľov o vkladoch krytých pred účinnosťou tohto zákona a zároveň nekrytých po účinnosti tohto zákona v súlade s čl. 19 ods. 2 smernice SOV.

Tiež sa upravuje problematika splátky ročného príspevku bánk do fondu na štvrtý štvrťrok roku 2015, pretože banky majú túto štvrťročnú splátku uhrádzať do fondu až po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Taktiež sa dotvárajú a zdokonaľujú legislatívne predpoklady na efektívne vykonávanie (aplikáciu) a interpretáciu novelizovaného zákona o ochrane vkladov počas prechodného obdobia. Uvedená úprava je využitím národnej voľby v čl. 20 ods. 1 tretí pododsek smernice 2014/49/EU.

Zároveň sa postupne upravujú lehoty na ukončenie vyplácania náhrad za nedostupné vklady, čím sa transponuje  čl. 8 ods. 1 a 2 smernice SOV.

 

K bodu 46

Legislatívno-technická zmena v § 28c.

 

K bodu 47

Transpozičná príloha sa dopĺňa o smernicu SOV, ktorá je preberaná týmto návrhom zákona.

 

K bodu 48

Novou prílohou k zákonu o ochrane vkladov sa v súlade s prílohou č. 1 smernice SOV zavádza jednotný štandardizovaný informačný formulár, prostredníctvom ktorého sú banky povinné  poskytovať vkladateľom dôležité informácie o ochrane ich vkladu, čím sa prispeje k zvýšeniu informovanosti vkladateľov o ochrane ich vkladov.

 

K čl. II

Do základnej zákonnej úpravy o vkladových listoch v § 786 Občianskeho zákonníka sa výslovne (expresis verbis) zakomponovávajú nové odseky 3 a 4 s ustanoveniami, ktoré pre vkladové listy vyplývajú z relevantných ustanovení zákona o cenných papieroch (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) a ustanovení zákona o dlhopisoch , (zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov), pričom však doteraz neboli ani nepriamo (cez odkazy) zrejmé základnej zo zákonnej úpravy o vkladových listoch v § 786 Občianskeho zákonníka. Navrhované doplnenie a sprehľadnenie zákonnej úpravy o vkladových listoch v § 786 Občianskeho zákonníka je v záujme prehľadnosti pre vkladateľov.

 

K čl. III

V zákone č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa navrhujú také úpravy, ktorých účelom je správne transponovať pojem „krytý vklad“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) (ďalej len „smernica BRRD“), ktorý sa v súčasnom znení zákona stotožňuje s pojmom „chránený vklad“ alebo sa používa len ako „vklad“ v príslušných ustanoveniach. Pojem „krytý vklad“ je vymedzený v novelizovanom § 9 ods. 2 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (na ktorý ako osobitný predpis zákon pri pojme „krytý vklad“ aj odkazuje)  v dôsledku transpozície článku 2 ods. 1 bod (5) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014).

 

 

K bodu 1

Ide o transpozičnú zmenu - zosúladenie s čl. 34 ods. 1 písm. h) smernice BRRD.

 

K bodu 2

Ide o transpozičnú zmenu - zosúladenie s čl. 44 ods. 2 písm. a) smernice BRRD.

 

K bodu 3

Ide o transpozičnú zmenu - zosúladenie s čl. 44 ods. 8 písm. b), čl. 77 ods. 2,  čl. 78 ods. 2, čl. 79 ods. 2 a čl. 102 ods. 1, čl. 102 ods. 2 a čl. 103 ods. 2  smernice BRRD.

 

K čl. IV

Vzhľadom na rozsah a na význam úprav zákona o ochrane vkladov podľa predloženého návrhu novelizácie zákona o ochrane vkladov a taktiež doterajšie viaceré novelizácie zákona o ochrane vkladov sa v súlade s legislatívnymi pravidlami navrhuje splnomocňovacie ustanovenie pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na to, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K čl. V

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 15. októbra 2015, okrem § 10 ods. 12 v článku I, ktorý v súlade s čl. 20 ods. 1 smernice SOV nadobúda účinnosť 31. mája 2016.

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 27. mája 2015.

 

Robert  F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

 

 

Jozef M a k ú c h, v. r.

guvernér

Národnej banky Slovenska

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 469
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Ako sa delí po rozvode a ako po smrti?https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/566543-bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov-zavazi-kto-sa-on-akou-mierou-zasluzil/

BSM. Skratka, ktorá vás možno zaujíma pri svadbe a určite pri rozvode.

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: