TlačPoštaZväčšiZmenši

174/2015 Z. z.

26.10. 2015, 17:12 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

Predkladaný materiál je iniciatívnej povahy a bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 schváleným uznesením vlády SR č. 144 z 27. apríla 2012.

Návrhom zákona sa v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze. Návrh zákona ďalej obsahuje návrhy k odstráneniu transpozičných deficitov Slovenskej republiky v oblasti trestného práva, ktoré boli identifikované Európskou komisiou v rámci EU Pilot-u č. 5645/13/JUST zo 7. októbra 2013 vo vzťahu k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia.

Návrh zákona obsahuje aj návrhy k plneniu medzinárodných záväzkov vyplávajúcich Slovenskej republike z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných v obchodných transakciách, ktoré boli identifikované v rámci hodnotenia Slovenskej republiky (Fáza 3) Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách a to konkrétne v otázke definície zahraničného verejného činiteľa.

Účelom návrhu zákona v čl. III (návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.) je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní do právneho poriadku Slovenskej republiky vo vzťahu ku konaniu o európskom zatýkacom rozkaze.

Detailné odôvodnenie navrhovaných zmien sa uvádza v osobitnej časti dôvodovej správy a v príslušných tabuľkách zhody.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania, bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky ho schválila na svojom rokovaní dňa 4. marca 2015.

B. Osobitná časť

K Čl. I

(návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov)

K bodu 1

Navrhovaná zmena definície zahraničného verejného činiteľa a súvisiacich ustanovení (§ 330, § 334 a § 336; vypustenie § 331 a § 335 Trestného zákona) reaguje na Fázu 3 hodnotenia Slovenskej republiky Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách (WGB) zameranú najmä na uplatňovanie Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej len „Dohovor“). Hodnotiaca správa Slovenskej republiky uvádza ako hlavné nedostatky pri vykonávaní Dohovoru nedostatočný súlad vnútroštátnej legislatívy a aplikačnej praxe s jednotlivými článkami Dohovoru, konkrétne definície zahraničného verejného činiteľa (čl. 1 Dohovoru). Požiadavka OECD v tejto veci smeruje k tomu, aby bola osoba v postavení zahraničného verejného činiteľa postihnuteľná na základe kritéria výkonu funkcie. Interpretácia čl. 1 ods. 4 písm. c) Dohovoru je širšia ako interpretácia spojenia “v spojitosti s výkonom funkcie” v platnom Trestnom zákone vo vzťahu k domácemu verejnému činiteľovi v tom zmysle, že podľa Dohovoru stačí, že osoba má postavenie zahraničného verejného činiteľa, aj keď v konkrétnej veci nemá právomoc vydať rozhodnutie. Na podklade uvedeného sa v novo navrhovanej definícií zahraničného verejného činiteľa, okrem iného dopĺňa odkaz na spáchanie trestného činu prostredníctvom využitia jej postavenia.

K bodu 2

Doplnením § 231 ods. 1, ktorým sa definuje trestný čin podielnictva o znaky nadobudnutia, držby a užívania veci, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, resp. toho čo bolo za takú vec získane, sa reaguje na odporúčanie Výboru expertov Rady Európy týkajúcim sa hodnotenia opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu (Moneyval) vznesené v rámci 4. kola hodnotenia Slovenskej republiky. Vo vzťahu k platnej právnej úprave bol v rámci tohto hodnotenia identifikovaný nedostatok vo vzťahu ku kriminalizácii konaní spojených s praním špinavých peňazí, ak sú spáchané s vedomím, že daný majetok pochádza z trestnej činnosti, a to aj vtedy, keď neexistuje úmysel zatajenia – čl. 6 ods. 1 písm. c) Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (ozn. č. 109/2002 Z. z.). Návrhom sa tento nedostatok odstraňuje.

K bodom 3 až 18

Návrhmi sa odstraňuje transpozičný deficit vo vzťahu k právne záväzným aktom Európskej únie, konkrétne k :

- smernici EP a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, a

- smernici EP a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia.

Transpozičný deficit právnej úpravy Slovenskej republiky bol identifikovaný zo strany Európskej komisie v rámci EU Pilot-u č. 5645/13/JUST zo 7. októbra 2013, a to konkrétne vo vzťahu k:

- trestnému činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300 a 301 – doplnenie následku trestného činu, ktorým je vydanie iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti (bod 3 a súvisiace zmeny v bodoch 4 až 7),

- trestnému činu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 - doplnenie nedbanlivostnej formy spáchania trestného činu a doplnenie následku trestného činu, ktorým je vydanie iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti - body 8 a 9,

- trestnému činu neoprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok podľa § 302a – doplnenie znaku opakovania protiprávneho konania pre vyvodenie trestnej zodpovednosti (bod 10),

- trestnému činu porušovania ochrany vôd a ovzdušia podľa § 303 a 304 - doplnenie následku trestného činu, ktorým je vydanie iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti (body 11 až 12),

- trestnému činu podľa § 304a – doplnenie nového trestného činu neoprávnenej výroby a iného nakladania s látkami poškodzujúcimi ozónovu vrstvu (bod 13),

- a trestnému činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 doplnenie nedbanlivostnej formy spáchania trestného činu a doplnenia znaku neoprávnenej držby (bod 14) a znaku držby chránenej rastliny alebo chráneného živočícha, alebo exempláru (bod 17).

V bode 15 sa súčasne navrhuje v platnom písmene c) v súlade s požiadavkami smernice 99/2008/ES k trestnoprávnej ochrane pred závažným poškodením biotopu v chránenej lokalite, nahradiť odkaz na prírodný biotop (viď § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) a v bode 16 sa s ohľadom na požiadavky aplikačnej praxe precízuje znenie písmena a) v § 305 ods. 3 vo vzťahu k exemplárom.

K riešeniu uvedených transpozičných deficitov viď aj priložené tabuľky zhody k označeným smerniciam v prílohe materiálu.

K bodom 19 až 22

Navrhované zmeny reagujú na zmenu definície zahraničného verejného činiteľa v § 128 ods. 2 (bod 1) ako vyplynuli z Fázy 3 hodnotenia Slovenskej republiky Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách (WGB) zameranú najmä na uplatňovanie Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ozn. č. 318/1999 Z. z.). Podstatou týchto zmien je vypustenie § 331 a § 335, ktoré sú s ohľadom na širšiu definíciu zahraničného verejného činiteľa zahrnuté do platných ustanovení § 330, resp. § 334. Návrhom súčasne dochádza k želanému zjednodušeniu právnej úpravy postihovania trestných činov korupcie v prípade zahraničných verejných činiteľov.

K Čl. II

(návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov)

K bodu 1

Návrhom sa transponuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní do právneho poriadku Slovenskej republiky – viď Tabuľka zhody.

K bodom 2 a 3

Návrhom sa transponuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní do právneho poriadku Slovenskej republiky v časti spôsobu a obsahu poučenia obvineného a osobitne pre obvineného, resp. podozrivého ak je ich osobná sloboda obmedzená – viď Tabuľka zhody.

K bodu 4

Príloha sa dopĺňa o odkaz na smernicu EP a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorá sa návrhom zákona transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky.

K Čl. III

(návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.)

K bodom 1 a 2

Návrhom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26. 10. 2010) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6. 2012) v častiach týkajúcich sa konania o európskom zatýkacom rozkaze – viď tabuľky zhody.

K bodu 3

Príloha sa dopĺňa o odkaz na právne záväzne akty Európskej únie, ktoré sa návrhom zákona transponujú do označeného zákona.

K Čl. IV

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2015.

V Bratislave, 4. marca 2015

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec, v.r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 573
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: