TlačPoštaZväčšiZmenši

120/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:42 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.

Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C,  z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. Navrhuje sa preto povinnosť ohlásiť nadobudnutie takejto zbrane policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie. Na základe zaevidovania bude vydaný preukaz zbrane. Zároveň bude jej držiteľ povinný pri trvalom vývoze alebo trvalom dovoze požiadať o vydanie zbrojného sprievodného listu rovnako, ako je to aj u zbraní ostatných kategórií. Upravujú sa tiež povinnosti držiteľa skupiny B zbrojnej licencie a postup vo vzťahu k úprave zbraní na expanzné zbrane. Konkrétne sa ustanovuje povinnosť upravenú zbraň označiť expanznou značkou a rozširuje sa splnomocňovacie ustanovenie pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o stanovenie postupu pri úprave na expanznú zbraň.

 

Návrhom zákona sa opätovne zavádza zákaz predaja zbraní na diaľku aj na vybrané zbrane kategórie D, vrátane expanznej zbrane.

 

Predložený návrh ďalej zosúlaďuje ustanovenia o podmienkach na nadobudnutie a odňatie zbrojného preukazu vydaného na poľovné účely. V nadväznosti na to sa ustanovuje ako podmienka získania zbrojného preukazu skupiny D držba platného poľovného lístka a v tejto súvislosti sa zavádza povinnosť Slovenskej poľovníckej komory oznámiť stratu platnosti a odňatie poľovného lístka policajnému útvaru.

 

V záujme ochrany pred zneužitím zbrane sa rozširujú dôvody  na predbežné zaistenie zbrane. Ide o prípady, kedy môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo sú pochybnosti o zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

 

Návrh zákona obsahuje aj novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa navrhujú úpravy súvisiace so zmenami v zákone o strelných zbraniach a strelive a zároveň sa upresňujú niektoré nejednoznačné ustanovenia zákona.

 

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 B. Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K bodom 1 a 2 (§ 7 ods. 1 písm. c) a d))

Navrhuje sa rozčlenenie expanzných zbraní do osobitných ustanovení vzhľadom na ďalšiu navrhovanú osobitnú úpravu expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C.

 

K bodu 3 (§ 7 ods. 2)

Vzhľadom na to, že držiteľovi expanznej zbrane, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C sa bude vydávať preukaz zbrane, v § 7 sa dopĺňa povinnosť pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe tento preukaz. Podobne, ako je to u držiteľov zbrojných preukazov, sa aj u ostatných držiteľov zbraní kategórie D explicitne zakazuje manipulácia so zbraňami kategórie D, ak je ich schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby.

 

K bodu 4 (§ 11 ods. 1)

Doplnenie ustanovenia súvisí s definovaním zbrojnej licencie skupiny B v § 29 ods.2 písm. b) zákona.

 

K bodu 5 (§ 14 ods.2)

V súvislosti so zavedením evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C (navrhované body 21 a 22) sa ustanovuje povinnosť ohlásiť  nadobudnutie takejto zbrane  policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie. Toto obmedzenie je navrhované s cieľom znížiť riziko ich zneužitia.

 

K bodu 6 (§ 14a)

Navrhuje sa rozšíriť zákaz internetového predaja aj na vybrané zbrane kategórie D, najmä expanzné zbrane s tým, že sa ponechá možnosť takéhoto predaja medzi držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva. Takéto obmedzenie voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu Európskej únie sa zavádza v súlade s právom EÚ, a to z dôvodu ochrany zdravia, života ľudí a ochrany verejnej bezpečnosti.

 

K bodu 7 (§ 17 ods. 2 písm. e))

Potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii nezakladá nárok na vydanie poľovného lístka, a preto sa po dohode so Slovenskou poľovníckou komorou navrhuje preukázanie potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo platným poľovným lístkom. Takejto úprave zodpovedá aj § 26 ods. 1 písm. e) zákona.

 

K bodu 8 (§ 19 ods.2 písm. d) a e))

Upravuje sa ustanovenie o spoľahlivosti na držanie zbrojného preukazu vo vzťahu k páchaniu vybraných priestupkov. V súčasnosti sa viaže nespoľahlivosť pri spáchaní priestupku na úseku zbraní a streliva na výšku udelenej pokuty, čo môže v prípade spáchania toho istého priestupku u jedného páchateľa znamenať odňatie zbrojného preukazu (uloží sa mu pokuta nad 99 €) a u druhého iba uloženie pokuty ( uloží sa mu pokuta  do 99 €). Vzhľadom na to sa navrhuje, aby pri spáchaní závažnejších priestupkov na úseku zbraní a streliva ( § 69 ods. 1 písm. a) a b)) došlo aj k odňatiu zbrojného preukazu a u menej závažných priestupkov došlo k odňatiu zbrojného preukazu až v prípade recidívy pri páchaní priestupkov.  

 

K bodu 9 (§ 26 ods. 1 písm. b))

Explicitne sa ustanovuje, že strata odbornej spôsobilosti je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu. V súčasnosti možno odňatie zbrojného preukazu z dôvodu straty odbornej spôsobilosti riešiť prostredníctvom straty spoľahlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. f).

 

K bodu 10 (§ 26 ods. 1 písm. e))

Precizuje sa ustanovenie o dôvodoch na odňatie skupiny zbrojného preukazu na poľovné účely. 

 

K bodu 11 (§ 28 ods. 1 písm. l))

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca zo zmeny v §  17 ods. 2 písm. e).

 

K bodom 12 a 13 ( § 28 ods. 2 písm. f) a g ))

Legislatívno-technická oprava.

 

K bodom 14 a 15 (§ 28a)

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 16 (§ 28b )

Zakotvuje sa súčinnosť Slovenskej poľovníckej komory pri aplikácii § 26 ods. 1  písm. e) zákona.

 

K bodu 17 (§ 34 ods. 2 písm. b))

V súvislosti s prísnejším režimom expanzných zbraní sa zavádza povoľovací režim pri úprave zbraní kategórie A, B, alebo C na takéto zbrane.

 

K bodu 18 (§ 34 ods. 3)

Navrhovaná zmena súvisí s presunutím výnimky zo zákazu  internetového predaja zbraní do § 14a.

 

K bodom 19 a 20 (§ 35 ods. 3 a 5)

Upravujú sa povinnosti držiteľa skupiny B zbrojnej licencie vo vzťahu k úprave zbraní na expanzné zbrane. Konkrétne sa ustanovuje povinnosť upravenú zbraň označiť kontrolnou expanznou značkou a rozširuje sa splnomocňovacie ustanovenie pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o stanovenie postupu pri úprave na expanznú zbraň.

 

 

 

 

 

K bodom 21 a 22 (§ 37 ods. 1 a 2)

Z dôvodu potreby prehľadu o pohybe expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C sa zavádza ich evidencia na policajnom útvare. Táto bude podobne ako zbraň kategórie C zaevidovaná po ohlásení nadobudnutia jej vlastníctva a po jej predložení na policajnom útvare.

 

K bodu 23 (§ 37 ods. 3)

V nadväznosti na novú povinnosť držiteľa skupiny B zbrojnej licencie označiť zbraň upravenú na expanznú zbraň kontrolnou expanznou značkou, je potrebné ustanoviť, že zbraň bez takejto značky nebude zaevidovaná.

 

K bodu 24 (§ 38 ods. 1)

Vypúšťa sa časť ustanovenia, ktoré ukladalo povinnosť podrobovať zbraň na základe výzvy policajného útvaru pravidelnému overovaniu u autorizovanej osoby bez ohľadu na jej skutočný technický stav. Ponecháva sa však možnosť vyzvať držiteľa zbrane, aby sa podrobil jej overeniu, ak je dôvodné podozrenie z jej zlého technického stavu, resp. ak ide o samonabíjacie zbrane prerobené zo samočinných zbraní.

 

K bodu 25 (§ 39 ods.1)

Doplnenie ustanovenia o úschovu zbrane a streliva z dôvodu úmrtia držiteľa zbrojného v nadväznosti na znenie § 60 ods. 1 zákona.

 

K bodom 26 až 32 a 34 až 37 (§ 40 ods. 1 a 2, § 41 ods.1, 3 a 4, § 42 ods. 1 a 3, § 47 ods. 1 a § 48 ods. 2)

Ustanovujú sa podmienky vývozu a dovozu expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C. Tieto budú pri trvalom dovoze a trvalom vývoze rovnaké ako u zbraní kategórie A, B a C, teda ich trvalý vývoz a trvalý dovoz bude možný iba na základe zbrojného sprievodného listu a rovnako ako u týchto zbraní, sa bude musieť ich vývoz a opätovný dovoz hlásiť päť dní vopred policajnému útvaru.

 

K bodu 33 (§46 ods. 2)

Zakotvuje sa možnosť zapísať do európskeho zbrojného pasu aj vybrané druhy zbraní kategórie D na účely športovej streľby. 

 

K bodu 38 (§ 53)

Rozširuje sa oprávnenie pre príslušníka Policajného zboru predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list v prípadoch, keď na základe zistených skutočností možno očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby.

Doplnenie ustanovenia (odsek 3), ktoré má preventívno-bezpečnostný charakter, oprávňuje príslušníka PZ držiteľovi zbrojného preukazu predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz alebo zbrojný sprievodný list aj v súvislosti s konaním o odňatí zbrojného preukazu, alebo ak bol držiteľ vyzvaný na predloženie nového lekárskeho alebo psychologického posudku, alebo ktorému bolo vydané rozhodnutie o preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

V prípade, že po predbežnom zaistení zbrane policajný útvar neurobí žiadne opatrenie ustanovené v § 53 ods. 2 a 3, nemôže zaistenie trvať dlhšie ako 15 dní, a v prípade, že prichádza do úvahy trestné stíhanie, dlhšie ako 30 dní, čo korešponduje s lehotou na vybavenie trestného oznámenia.

 

K bodu 39 (§ 55 ods. 10)

Legislatívno-technická oprava.

 

K bodu 40 (§ 55 ods. 11)

Ustanovenie sa dopĺňa o expanzné zbrane, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B alebo kategórie C.

 

K bodu 41 (§ 58)

Vzhľadom na to, že povoľovaniu bude podliehať aj expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C, bolo v tomto smere potrebné upraviť aj § 58, ktorý v súčasnosti upravuje iba postup pri znehodnotení a zničení zbrane a streliva a výrobe rezov zbraní a streliva.

 

K bodu 42 (§ 60 ods. 1)

Oznamovacia povinnosť v prípade úmrtia držiteľa zbrane kategórie A, B, alebo C sa rozširuje aj na expanznú zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C. Zároveň sa vypúšťa nadbytočné vydávanie potvrdenia o oznámení úmrtia, pretože pri odovzdaní zbrane vydá policajt potvrdenie o prevzatí zbrane do úschovy (§39 ods. 1).

 

K bodu 43 (§ 64 ods. 1)

Explicitne sa ustanovuje, že súčasťou informačného systému o zbraniach, strelive a strelniciach sú aj údaje o lekárskych a psychologických posudkoch držiteľov zbrojných preukazov.

 

K bodu 44 (§ 69 ods. 1 písm. b))

Precizuje sa ustanovenie o priestupkoch tak, aby bolo zrejmé, že na naplnenie skutkovej podstaty priestupku podľa písmena b), nie je potrebné kumulatívne porušenie uvedených povinností.   

 

K bodu 45 (§ 72f)

V polročnom prechodnom období sa ukladá povinnosť držiteľom expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C zaevidovať si ich. Zároveň sa ustanovuje, že už začaté konania sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.

 

K čl. II.

 

K bodu 1 /Príloha časť II. Položka 31 písm. c)/

Doplnenie úpravy zbrane do ustanovení týkajúcich sa znehodnotenia, zničenia zbrane a streliva a výroby rezov zbrane z dôvodu jej absencie v súčasnej právnej úprave.

 

 

 

 

K bodu 2 /príloha časť II. Položka 31, Poznámky, bod 3./

Legislatívno-technická oprava.

 

K bodu 3 /príloha časť II. Položka 32 písm. b)/

Zosúladenie s existujúcou legislatívnou úpravou; v zákone o zbraniach a strelive už neexistuje uvedený úkon.

 

K bodu 4 /príloha časť II. Položka 32, Oslobodenie, bod 1./

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 5 /Príloha časť II. Položka 32, Oslobodenie, bod 2./

Upresňuje sa nejednoznačné ustanovenie zákona.

 

K bodu 6 /Príloha časť II. Položka 32, Poznámka/

Legislatívno-technická úprava.

 

K čl. III.

Účinnosť sa navrhuje s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 29. apríla 2015.

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

 

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

Robert Kaliňák v. r.

 

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 465
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: