TlačPoštaZväčšiZmenši

117/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:39 |  najpravo.sk

Dôvodová správa


Všeobecná  časť
    
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyplýva z úloh C.2. „pripraviť návrh novely zákona o cenných papieroch s cieľom zlepšiť právny rámec pre vydávanie investičných certifikátov a zjednodušiť prechod na úplný členský princíp poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov“ a C.13. „predložiť na rokovanie vlády návrh novelizácie Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov s cieľom upraviť režim finančných zábezpek podľa medzinárodných štandardov“ uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 191 z 23. apríla 2014 k návrhu Koncepcie rozvoja kapitálového trhu.

            Medzi hlavné ciele navrhovaného zákona patrí:
-    odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky, a predmetným návrhom sa toto vydávanie rozširuje aj na obchodníkov s cennými papiermi,
-    zavedenie úplného členského princípu poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov s cieľom znížiť náklady a zvýšiť efektívnosť služieb,
-    štandardizácia režimu finančných zábezpek, kde by sa zjednodušený režim vzniku záložných práv, použitia zálohu (re use), započítania a výkonu záložného práva podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách mohol rozšíriť aj na ďalšie protistrany nakoľko v súčasnosti je Slovenská republika jediným členským štátom, ktorý neumožňuje uplatniť tento režim pre protistrany finančných inštitúcií z korporátnej sféry.

Predkladaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

    Prijatie zákona a jeho aplikácia nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, zamestnanosť, životné prostredie, podnikateľské prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1
S cieľom rozšírenia palety nástrojov finančného trhu dostupných pre investorov sa navrhuje odbúrať legislatívne bariéry brániace uvádzaniu týchto moderných finančných produktov na trh. Z uvedených dôvodov sa navrhuje  rozšíriť okruh emitentov oprávnených vydávať investičné certifikáty z bánk aj na obchodníkov s cennými papiermi, ktorí spĺňajú požiadavku minimálneho základného imania 125 000 eur. Navrhuje sa tiež  zjednodušenie úpravy pokiaľ ide o náležitosti a zverejňovanie emisných podmienok obdobne ako to bolo ustanovené v prípade emisií dlhopisov podľa  zákona č. 206/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o dlhopisoch. Precizujú sa aj  ustanovenia o zostavovaní prospektov cenných papierov v prípade investičných certifikátov, nakoľko po transpozícii smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie nie je dôvod pre osobitnú úpravu prospektovej povinnosti pre investičné certifikáty. Keďže investičný certifikát obsahuje prvky derivátu, na zostavenie prospektu pre tento druh cenného papiera sa postupuje podľa  prílohy nariadenia Európskej komisie č. 809/2004/EC pre derivátové cenné papiere.  Obdobne, ako v prípade emisných podmienok dlhopisov, sa navrhuje, aby evidenciu emisných podmienok investičných certifikátov viedol centrálny depozitár cenných papierov. Z podnetu Národnej banky Slovenska sa navrhuje  predĺženie lehoty na uplatnenie práv z investičných certifikátov na 10 rokov.
Identifikátorom právneho subjektu sa rozumie Legal Entity Identifier (LEI).

K bodu 2
V záujme zníženia administratívnej záťaže podnikania sa ruší evidentne neúčelné ustanovenie o výkone pozastavenia práva nakladať so zaknihovanými cennými papiermi v prípade konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti alebo členskej schôdze družstva, ak má spoločnosť jediného majiteľa ním vydaných akcií  alebo v prípade družstva jediného majiteľa družstevných podielnických listov.

K bodu 3
Z dôvodu prípravy na začlenenie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. do európskeho systému pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi Target 2-Securities (T2S) sa navrhuje v súlade s požiadavkami tohto systému upraviť štruktúra registra záložných práv v položke určenia počtu založených cenných papierov. V súlade so štandardami T2S sa v prípade niektorých druhov cenných papierov, napr. u dlhopisov údaje neuvádzajú v počte kusov, ale v objeme alebo menovitej hodnote príslušných cenných papierov.

K bodu 4
V záujme dosiahnutia súladu medzi evidenciou cenných papierov a registrom záložných práv sa navrhuje aby bolo možné vykonať registráciu zániku záložného práva v registri záložných práv alebo  na účte majiteľa aj bez príkazu, ak sa záložné právo vzťahuje na zaknihované cenné papiere vymazané z evidencie. Úprava nadväzuje na všeobecnú úpravu Občianskeho zákonníka týkajúcu sa zániku predmetu zálohu.

K bodom 5 a 6
Jednou z prekážok rozvoja finančného trhu v Slovenskej republike je aj zvýšená nákladovosť a administratívna náročnosť pri vykonávaní operácií s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi, čo platí aj pre režim finančných zábezpek (peňažné prostriedky, cenné papiere a deriváty využívané ako zábezpeka).  Navrhované rozšírenie okruhu osôb oprávnených využiť zjednodušený režim finančných zábezpek t.j. vzniku záložných práv, použitia zálohu (re use), započítania a výkonu záložného práva pri cenných papieroch a iných finančných nástrojoch podľa smernice 2002/47/ES aj na právnické osoby, ako protistrany finančných inštitúcií, bude mať pozitívny vplyv na štandardizáciu režimu na finančnom trhu.  V súčasnosti je Slovenská republika jediným členským štátom, ktorý neumožňuje uplatniť tento režim pre protistrany finančných inštitúcií z korporátnej sféry v súlade s čl. 1 ods. 2 písm. e) uvedenej smernice a naopak, niektoré členské štáty, vrátane Českej republiky umožňujú využiť tento inštitút aj širšiemu okruhu osôb, vrátane fyzických osôb podnikateľov. Navrhovanou úpravou sa umožní priame zapojenie väčšieho počtu tuzemských právnických osôb do operácií na medzinárodných finančných trhoch bez nutnosti využiť drahých služieb sprostredkovateľov (najmä bánk) napr. za účelom uzavretia štandardných derivátových kontraktov na účely zabezpečenia (hedgingu) ich finančných operácií.
V záujme obmedzenia možností obchádzania štandardného režimu záložných práv sa obmedzuje použitie režimu finančných zábezpek podľa tejto smernice právnickými osobami len na transakcie bežne používanými na finančných trhoch, teda najmä derivátové obchody repo obchody s finančnými nástrojmi, pôžičky cenných papierov, v rozsahu tak ako sú vymedzené v § 180 ods. 1  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Tiež sa navrhuje zúžiť okruh oprávnených protistrán právnických osôb o osoby, ktoré nie sú štandardnými finančnými inštitúciami podliehajúcimi obozretnému dohľadu ani verejnými inštitúciami a ustanovuje sa minimálna výška základného imania právnickej osoby na využitie režimu finančných zábezpek.  

K bodu 7
Zmena ustanovenia bola vykonaná na základe nesprávneho prekladu implementovanej smernice. Funkcia riadenia rizík nemôže byť v danej štruktúre priamo podriadená dozornej rade.

K bodu 8
Ide o súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

K bodu 9
Vzhľadom k členskému princípu je potrebná definícia zodpovednosti za prípadné škody spôsobené konaním klientov.

K bodu 10
Ruší sa obmedzenie predaja podniku centrálneho depozitára alebo jeho časti vo vzťahu k finančným inštitúciám alebo verejným organizáciám.  

K bodom 11 až 18
S cieľom posilnenia členského princípu fungovania Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. sa navrhuje zúženie okruhu osôb, ktoré sú oprávnené otvoriť si účet priamo u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Pokiaľ ide o rozsah účtov vedených priamo v evidencii, navrhuje sa možnosť ich zriadenia, resp. ponechania po uplynutí prechodného obdobia len pre členov, štátne inštitúcie a skupinu významných  klientov určenú samotným Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. v prevádzkovom poriadku.
Cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov môže byť evidovaný buď na účte majiteľa alebo na držiteľskom alebo klientskom účte na základe niektorého titulu uvedeného v § 105 ods. 9, napríklad na základe príslušnej zmluvy o prevode cenných papierov podľa zákona o cenných papieroch. Navrhovanou zmenou umožníme jeho evidenciu na rôznych typoch účtov, pričom postup takejto evidencie bude závisieť od prevádzkového poriadku.

K bodu 19
Cieľom doplnenia nových odsekov je posilniť postavenie emitentov zaknihovaných cenných papierov alebo listinných akcií na meno, ktorí si budú môcť vybrať, u ktorého emitenta majú záujem o vedenie registra emitenta zaknihovaných cenných papierov alebo vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, pričom však emitent bude mať povinnosť zmeniť osobu, ktorá povedie register emitenta pre všetky emisie, ktoré nie sú zrušené.

K bodu 20
Navrhuje sa rozšíriť možnosti poskytovania služieb členov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. o služby v oblasti registrácie emisií pre emitentov cenných papierov. Agent emisie by na základe zmluvného vzťahu s emitentom mohol zastupovať emitenta voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. v rozsahu stanovenom v zmluve.

K bodu 21
Poskytovanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ je v podmienkach Slovenskej republiky primárne upravené v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákone č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na získanie finančnej pomoci/príspevku z týchto zdrojov sa pri podávaní žiadosti o finančné prostriedky, ako aj v priebehu implementácie schválených projektov a kontroly jej použitia, vyžaduje preukázanie vybraných skutočností a sleduje sa napĺňanie konkrétnych ukazovateľov. Kľúčovou podmienkou preverenia je v tomto prípade pri poskytovaní štátnej pomoci alebo pomoci de minimis preukázanie, že žiadateľom je podnik, ktorý spĺňa definíciu mikro, malého, resp. stredného podniku predovšetkým v zmysle definície MSP obsiahnutej v Prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách), prípadne iných právne záväzných dokumentov EÚ obsahujúcich osobitné definície týkajúce sa veľkosti podniku.
Uvedená definícia zohľadňuje pri výpočte veľkosti podniku aj vzájomné majetkovo-personálne prepojenie podniku s inými právnickými, prípadne fyzickými osobami, ako aj ich ďalšie a ďalšie prepojenia. Preverenie tejto podmienky vykonáva ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom informácií poskytnutých zo strany žiadajúceho podniku, pričom v prípade akciových spoločností sú možnosti validácie poskytnutých informácií najmä vo vzťahu k majetkovo-personálnemu prepojeniu obmedzené, čo sťažuje riadny výkon kontroly veľkosti podniku. Centrálny depozitár, člen, resp. obchodník s cennými papiermi disponuje údajmi o cenných papieroch a akcionároch v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím je možné uvedenú informačnú bariéru prekonať. Údaje potrebné na overenie splnenia vybraných podmienok je teda možné získať priamou výmenou informácií medzi ministerstvom a uvedenými inštitúciami.
Ide o vytvorenie právneho rámca, ktorý umožní vytvorenie efektívneho systému výmeny informácií medzi inštitúciami a ministerstvom navzájom, čím zefektívni výkon overenia predmetnej podmienky poskytnutia príspevku.
 
K bodu 22
Ide o posilnenie plnohodnotného členského princípu v rámci evidencie cenných papierov.

K bodu 23
Navrhujú sa odstrániť niektoré ustanovenia o konflikte záujmov v nadväznosti na poznatky aplikačnej praxe a novú úpravu konfliktu záujmov podľa nariadenia 909/2014/EÚ o centrálnych depozitároch.

K bodu 24
Na európskej úrovni silnie tendencia prijímať nariadenia, ktoré priamo obsahujú povinnosti pre národné orgány dohľadu nad finančným trhom. Tento prípad nastáva aj pri nariadení č. 1060/2009 o ratingových agentúrach, ktorá obsahuje v článku 25a povinnosť pre Národnú banku Slovenska dohliadať určité činnosti u emitenta (napríklad pri vydávaní štruktúrovaných finančných nástrojov), ale neobsahuje konkrétne sankcie v prípade porušenia týchto povinností. Národná banka Slovenska síce môže viesť konanie voči emitentovi na základe § 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale sektorová legislatíva (zákon o cenných papieroch) neumožňuje za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia udeliť sankciu. Preto sa navrhuje doplniť § 144 ods. 4 zákona o cenných papieroch tak, aby bolo možné uplatniť sankciu emitentovi za porušenie povinností priamo vyplývajúcich z nariadenia. Navrhované doplnenie už v súčasnosti obsahuje sankčné ustanovenie týkajúce sa obchodníkov s cennými papiermi (§ 144 ods. 1), centrálneho depozitára (§ 144 ods. 2) a osôb uvedených v § 144 ods. 7. Zároveň s cieľom dodržať konzistentnosť v sankčných ustanoveniach právnych predpisov v oblasti regulácie finančného trhu navrhujeme zvážiť preformulovanie navrhovaných zmien podľa § 50 zákona o bankách, ktorý používa slovné spojenie „alebo v porušení povinností vyplývajú z právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na činnosť emitenta“.

K bodu 25
Na účely efektívneho výkonu dohľadu považujeme za potrebné, aby Národná banka Slovenska mohla uložiť opatrenie na nápravu, podľa ktorého bude osoba povinná ukončiť nepovolenú činnosť.

K bodu 26
Obdobne ako v prípade obchodníka s cennými papiermi sa z dôvodu zníženia administratívnej záťaže navrhuje  zrušiť povinnosť Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. podať príkaz na pozastavenie práva nakladať s jeho akciami pred konaním valného zhromaždenia v prípade, ak má len jedného akcionára.

K bodu 27
Upravuje sa prechodné obdobie pre osoby, pre ktoré od nadobudnutia účinnosti novely nebude povinný viesť účet majiteľa. Ide o postup vychádzajúci z českej koncepcie tzv. nezaradených účtov pôvodne vedených v Stredisku cenných papierov. Súčasne zákon  motivuje k dobrovoľnému presunu účtov na členov stanovením možnosti bezplatný presunu účtov týchto osôb k členom centrálneho depozitára. Rozsah služieb poskytovaných centrálnym depozitárom vo vzťahu k týmto účtom nie nie je vhodné obmedzovať, napr. z dôvodu úprav systému a tiež by si to zrejme vyžadovalo aj zákonnú úpravu poplatkovej politiky vo vzťahu k takto obmedzeným účtom.   To znamená že majiteľ účtu bude mať možnosť  naďalej si ponechať účet majiteľa v centrálnom depozitári alebo bude môcť presunúť cenné papiere  k členovi.
Po skončení možnosti prevodov cenných papierov bez reálnej hodnoty na FNM, a.s. by sa mala otvoriť možnosť prevodu takýchto cenných papierov priamo na centrálny depozitár čo by mohli využiť majitelia cenných papierov s nulovou alebo nízkou reálnou hodnotou nepostačujúcou ani na pokrytie  poplatkov za vedenie účtu majiteľa.

K bodu 28
Dopĺňa sa smernica 2014/51/EÚ do prílohy k zákonu č. 566/2001 Z. z..

K Čl. II
Súvisiaca úprava osobitného režimu finančných zábezpek podľa smernice 2002/47/EU v Občianskom zákonníku vo vzťahu k finančným prostriedkom, ako sa navrhuje v § 53 zákonu o cenných papieroch.

K Čl. III
Ide o prvý krok v rámci širšej koncepcie úpravy režimu vedenia zoznamu akcionárov. Po zavedení plného členského princípu Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. pristúpi k vytvoreniu systému pre centrálne poskytovanie údajov zo zoznamu akcionárov a následne bude možné decentralizovať vedenie zoznamu akcionárov.

K Čl. IV

K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 2
Ide o zosúladenie s platnými a tiež s navrhnutými ustanoveniami zákona o konkurze.

K bodom 3 a 4
Zmena názvu reaguje na skutočnosť, že dotknuté ustanovenia, najmä § 180, sa budú aplikovať nielen v konkurze finančných inštitúcií.

K bodom 5 a 6
Ide o spresnenie implementáciu článku 8 smernice 2002/47/EC  upravujúceho neplatnosť  niektorých ustanovení o platobnej neschopnosti. V súlade so smernicou sa dopĺňa ochrana pre finančné záruky vo forme úverových pohľadávok a spresňuje sa ochrana aj pre prípad poskytnutia dodatočného alebo náhradného finančného kolaterálu.

K bodom 7 a 8
V záujme posilnenia právnej istoty účastníkov finančného trhu sa spresňuje, že zmluva o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát môže byť uzavretá aj podľa cudzieho práva. Napr. najrozšírenejšia zmluva tohto typu ISDA Master Agreement sa obvykle spravuje anglickým právom alebo právom štátu New York. Podobne rámcová zmluva EFET (obchody z derivátmi energií) sa spravuje štandardne nemeckým alebo anglickým právom. Požiadavka rozpoznať aj zmluvy podľa cudzieho práva vyplýva aj zo smernice 2002/47/EC.
Rovnako z dôvodu posilnenia právnej istoty účastníkov finančného trhu a reagujúc na požiadavky aplikačnej praxe sa spresňuje rozsah obchodov, ktoré môžu byť predmetom záverečného vyrovnania. Bežne sú účastníkmi trhu obchodované pod rámcovými zmluvami série obchodov s komoditami (napr. plyn, ropa, elektrina) alebo emisnými kvótami, ktoré podľa doterajšieho znenia nemuseli nevyhnutne spadať pod vymedzený okruh obchodov. Hlavné účinky reštrukturalizácie vo vzťahu k veriteľom nastávajú už začatím reštrukturalizačného konania, a preto je potrebné účinky zmluvy o záverečnom vyrovnaní chrániť už v tomto štádiu. Doposiaľ to nebolo nevyhnutné pretože reštrukturalizácia podľa tohto zákona sa nepoužila v prípade finančných inštitúcií.

K bodu 9
Pokiaľ ide o hodnotu predmetu zabezpečovacieho práva, spravidla je určená v zmluve ISDA, vrátane postupu určenia hodnoty predmetu zabezpečovacieho práva.

K Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem ustanovení, ktoré upravujú členský princíp a z dôvodu ponechania doby na prípravu Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a jeho členov, ako aj majiteľov cenných papierov na prechod k plnému členskému princípu, ktoré nadobúdajú účinnosť  1. októbra  2015.

Robert F i c o, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky


Peter K a ž i m í r, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 501
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Kolíková nepodá návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie Trubanahttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-nepoda-navrh-na-docasne-p/501623-clanok.html

V prípade preukázania pochybenia hrozí sudcovi Trubanovi preradenie na niektorý z okresných ...

MS: Zákaz zhromažďovania sa neovplyvňuje činnosť ministerstva a súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-zakaz-zhromazdovania-sa-neovplyv/501615-clanok.html

Pri vstupe do priestorov ministerstva, súdov či zariadení ZVJS je nevyhnutné nosiť rúška, ...

Hrubala a Mazák podali návrh na disciplinárne stíhanie sudcu Trubana, dôvodom je Bödörhttps://www.webnoviny.sk/hrubala-a-mazak-podali-navrh-na-disciplinarne-stihanie-sudcu-trubana-dovodom-je-bodor/

Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala a šéf Súdnej rady SR Ján Mazák ...

Zákaz podávania rúk na súde aj obmedzené návštevy vo väzniciach, aktualizovali opatrenia proti COVID-19https://www.webnoviny.sk/zakaz-podavania-ruk-na-sude-aj-obmedzene-navstevy-vo-vazniciach-aktualizovali-opatrenia-proti-covid-19/

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) aktualizovalo opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia ...

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: