TlačPoštaZväčšiZmenši

112/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:37 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 
A. Všeobecná časť


Návrh zákona o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Otto Brixi, Anton Martvoň, Dušan Čaplovič a Dušan Galis.

    Podnetom na predloženie zákona je skutočnosť, že slovenský právny poriadok neobsahuje právnu normu, ktorá by pamätala na úpravu poskytovania príspevku športovému reprezentantovi, ako štátnej sociálnej dávky, ktorej účelom by bolo finančné zabezpečenie športovca, ktorý ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky získal medailové ocenenie na olympijských hrách, paralympijských hrách, deaflympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy.

Cieľom návrhu zákona je oceniť vrcholových reprezentantov, ktorí reprezentovali Československú republiku, Československú socialistickú republiku, Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku alebo Slovenskú republiku a získali medailové ocenenie pre krajinu.

Pri predkladaní návrhu zákona, je potrebné taktiež zohľadniť oblasť, a síce že vrcholoví reprezentanti vynakladajú úsilie, aby dosiahli životné úspechy a ocenenia a nemajú dostatočný priestor sa tak venovať iným oblastiam, v ktorých by zabezpečili finančné prostriedky potrebné na bežný život.

Druhú oblasť, ktorú sme chceli vyzdvihnúť je prínos nielen pre mladých ľudí, ktorí by takto mohli získať ešte väčšie odhodlanie venovať svoj život športovej oblasti, s následnou možnosťou reprezentovať tak Slovenskú republiku na medzinárodných športových podujatiach.  

Nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti bude takto určený priamo zákonom, ktorého podmienky vyplácania sú presne definované v navrhovanom paragrafovom znení v podobe termínov, nárokov vyplácania až po samotnú výšku príspevku.

Predkladaný návrh zákona zakladá negatívny vplyv na štátny rozpočet a na rozpočet verejnej správy. Nezakladá však vplyvy na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
 
B. Osobitná časť
 
K Čl. I

Navrhované znenie § 1 upravuje predmet zákona, ktorého podstatou je poskytovanie príspevku športovému reprezentantovi, ako štátnej sociálnej dávky, ktorej účelom je finančne zabezpečiť športovca, ktorý ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky získal medailové ocenenie na olympijských hrách, paralympijských hrách, deaflympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy. V uvedenom § sú teda stanovené všeobecné podmienky, na ktorých športovcov sa navrhovaný zákon vzťahuje, a teda kto bude mať nárok na novo navrhovanú štátnu sociálnu dávku. V jednotlivých ustanoveniach sú podmienky špecifikované presne a jasne, aby adresát dávky bol identifikovaný tak, ako je to v zmýšľanom zámere návrhu zákona.

§ 2 stanovuje podmienky pre priznanie nároku pre fyzickú osobu, ktorá získala ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky zlatú medailu, striebornú medailu alebo bronzovú medailu na olympijských hrách, paralympijských hrách alebo deaflympijských hrách, zlatú medailu na majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy v športovej disciplíne zaradenej Medzinárodným olympijským výborom na olympijských hrách, Medzinárodným paraolympijským výborom na paralympijských hrách alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich na deaflympijských hrách bezprostredne predchádzajúcich majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy. Medzi ostatné podmienky boli zaradené: športový reprezentant musí byť je občanom členského štátu Európskej únie v čase podávania žiadosti, musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo byť osobou podľa osobitného predpisu, nesmie poberať obdobnú dávku zo zahraničia, dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného zákona, a zároveň si uplatnil nárok na dôchodkovú dávku.

Odsek 3 § 2 definuje stav, ak športový reprezentant dosiahol viacero medailových ocenení, vtedy mu vzniká nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu. Zabráni sa tak zneužitiu účelu zákona, teda aby príspevok bol vyplácaný nad navrhovanú výšku.

§ 3 navrhovaného zákona stanovuje výšku a spôsob výpočtu  príspevku vo forme rozdielu medzi súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia a navrhovanou sumou za získanú medailu. Výška príspevku za získané medailové ocenenia je odstupňované v zmysle medzinárodných štandardov.

§ 4 s názvom Uplatnenie si nároku na príspevok stanovuje, že nárok pre športového reprezentanta vzniká splnením podmienok v zmysle navrhovaného zákona, a zároveň podaním písomnej žiadosti Sociálnej poisťovni. Do žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého bydliska)  a informáciu o sume dôchodkovej dávky vyplácanej podľa osobitného predpisu a taktiež dávky obdobnej dôchodkovým dávkam podľa osobitných predpisov vyplácanej zo zahraničia.

V § 5 sa stanovuje pravidelnosť vyplácania príspevku v mesačných intervaloch (mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba splnila podmienky nároku na príspevok) pričom Sociálna poisťovňa vyplatí príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

§ 6 pod názvom Zmeny v nároku, odňatie a vrátenie príspevku upravuje v prvom odseku možnosť, kedy sa príspevok môže zvýšiť alebo znížiť, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce  na nárok na príspevok, najmä ak sa zníži alebo zvýši suma dôchodkovej dávky vyplácanej podľa osobitného predpisu a taktiež suma dávky obdobnej dôchodkovým dávkam podľa osobitných predpisov vyplácanej zo zahraničia. Odsek 2 a 3 stanovuje povinnosť Sociálnej poisťovne odňať príspevok, a to v prípade ak športový reprezentant prestal spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo ak písomne požiadal o odňatie príspevku. V odseku 4 je uvedená situácia, ak Sociálna poisťovňa príspevok vyplatila neprávom, vtedy je fyzická osoba povinná ho vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku vyplateného neprávom sa navrhuje aby zanikol uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.

V § 7 je uvedená pôsobnosť orgánov verejnej správy, a to rozdelením medzi Sociálnu poisťovňu a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

V § 8 sa stanovujú povinnosti právnickej osobe príslušnej na výplatu dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu  - bezplatne poskytnúť platiteľovi údaje o sume dôchodkovej dávky, ktorej poberateľom je žiadateľ o príspevok alebo poberateľ príspevku a skutočnosti, či bol nárok na takúto dávku uplatnený, a taktiež Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnúť Sociálnej poisťovni údaje z registra medailových ocenení. Odsek 3 § 8 stanovil povinnosť športovému reprezentantovi písomne oznámiť platiteľovi do ôsmich dní každú zmenu skutočností rozhodujúcich na nárok na príspevok, spôsobom ním určeným, aby mohli byť naplnené a dodržiavané všetky ustanovenia navrhovaného zákona.

V § 9 sa navrhuje, aby na konanie o príspevku, sa vzťahoval všeobecný predpis o sociálnom poistení, okrem konania týkajúceho sa § 4 navrhovaného zákona.

V poslednom § 10 sa stanovuje povinnosť pre Sociálnu poisťovňu, ako platiteľa spracúvať na účel poskytnutia príspevku osobné údaje o žiadateľovi, a to v súlade s osobitným predpisom.

K Čl. II

V zákone č. 595/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa navrhuje do § 179 ods. 1 písmeno a) doplniť do vecnej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodovať v prvom stupni, taktiež aj o príspevku športovému reprezentantovi navrhovaného zákona, a taktiež o povinnosti poberateľa príspevku vrátiť príspevok alebo jeho časť vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Uvedené je potrebné v nadväznosti na ustanovenia navrhovaného zákona.

V zákone č. 595/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa taktiež navrhuje do § 179 ods. 1 písmeno e) doplniť do vecnej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodovať o vyplácaní príspevku športovému reprezentantovi.

V zmysle novelizovaného zákona o sociálnom poistení sa navrhuje, aby štát poskytoval finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov, okrem doterajších nákladov aj na príspevok športovému reprezentantovi a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.

Posledným bodom novely sa navrhuje zmeniť súčasné znenie v § 285 odsek 2 tak, aby Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené písm. a) až m) odseku 1 sa poukazovali prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva, písm. n) odseku 1 prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a písm. o) odseku 1 prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva školstva.


K Čl. III

V poslednom článku a sa navrhuje účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od  1. januára 2016.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 597
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Šéfa slovenské prokuratury zadržela policie. Údajně pomáhal zločineckému ganguhttps://www.denik.cz/ze_sveta/slovensko-prokuratura-policie-20201022.html

Slovenská policie zadržela a následně obvinila šéfa speciální prokuratury Dušana Kováčika ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: