Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

361/2014 Z. z.

najpravo.sk • 8.2. 2015, 19:27

Dôvodová správa

 

 

  1. Všeobecná časť

 

 

Daň z motorových vozidiel je v súčasnosti upravená v jedenástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako fakultatívna miestna daň, ktorú môžu na svojom území zaviesť vyššie územné celky všeobecne záväzným nariadením, v ktorom určia pre svoje územie aj sadzby dane, úľavy a oslobodenia od dane.

Predmetom dane je motorové a prípojné vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie. Základ dane sa odvíja od zdvihového objemu motora v cm3 pre osobné motorové vozidlo a počtu náprav a hmotnosti pre autobusy a úžitkové vozidlá. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok s výnimkami uplatnenými pre tých daňovníkov, ktorí sa v priebehu zdaňovacieho obdobia zrušujú s likvidáciou, bez likvidácie, na základe vyhláseného konkurzu, na základe ukončenia podnikania alebo zomrú. Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad, ktorý je miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla. Daňový úrad v sídle kraja (vyššieho územného celku) výnos dane z motorových vozidiel poukazuje príslušnému vyššiemu územnému celku.

Poznatky z doterajšej aplikácie ustanovení zákona v praxi poukazujú na nejednotný prístup vyšších územných celkov najmä pri určovaní sadzieb dane a oslobodení, čo má vytvárať v rámci Slovenskej republiky rozdielne podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia a nerovnaké zaťaženie podnikateľov touto daňou. Tým, že vyššie územné celky zákonnú možnosť na zníženie dane pre ekologické vozidlá využívajú v nepatrnej miere alebo nevyužívajú vôbec, zaniká zo strany podnikateľov záujem o zvyšovanie investícií do modernejších a ekologickejších vozidiel.

Predložený návrh zákona reaguje na uvedené poznatky a v záujme odstránenia existujúcich disproporcií vyníma zdaňovanie motorových vozidiel z fakultatívnych miestnych daní a zavádza túto daň ako štátnu, upravenú novým samostatným zákonom. Základné atribúty zdaňovania motorových vozidiel, ako je predmet dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, základ dane, platenie preddavkov a správa dane, sa podľa predmetného návrhu zachovávajú. Jednotne sa upravujú sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej Slovenskej republiky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona je v súlade s úpravou v práve Európskej únie.

 

 

II. Osobitná časť

 

 

Čl. I

 

K § 1

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona. Podľa predloženého návrhu zákona budú zdaňované kategórie vozidiel L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky), kategórie vozidiel M (vozidlá určené na prepravu osôb), kategórie vozidiel N (vozidlá určené na dopravu nákladov) a kategórie vozidiel O (prípojné vozidlá).

 

K § 2

Vymedzuje sa predmet dane, ktorým je vozidlo evidované v Slovenskej republike a používané na podnikanie, ktorého definíciu upravuje Obchodný zákonník ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na inú samostatne zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Súčasne sa negatívne vymedzuje predmet dane, ktorým je vozidlo používané na skúšobné účely a má pridelené zvláštne evidenčné číslo a špeciálne vozidlo, ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností.

 

K § 3   

Upravuje sa definícia daňovníka, ktorým je v zásade okrem držiteľa zapísaného v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II aj užívateľ vozidla a aj zamestnávateľ. Nový zákon už nerozlišuje tuzemského a zahraničného daňovníka. Organizačná zložka sa už podľa navrhovaného znenia nepovažuje za samostatného daňovníka.

 

K § 4   

V navrhovanom ustanovení sú taxatívne vymedzené tie vozidlá, ktoré sú oslobodené od dane, pričom toto oslobodenie daňovník uplatňuje v  daňovom priznaní, okrem oslobodenia vzťahujúceho sa na vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov.

 

K § 5   

Predmetným ustanovením sa vymedzuje základ dane samostatne pre vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) a to v závislosti od výkonu motora v kW, a zároveň sa zavádza základ dane pre osobné vozidlo na základe zdvihového objemu valcov motora v cm3 a pre úžitkové vozidlo a autobus podľa počtu náprav a hmotnosti vozidla. Na účely dane z motorových vozidiel sa súčasne zavádza pojem osobné vozidlo a úžitkové vozidlo a definuje sa  celková hmotnosť jazdných súprav.

 

K § 6   

            Podľa navrhovaného ustanovenia sa ročné sadzby dane upravujú v prílohe č. 1 jednotne pre celé územie Slovenskej republiky. Spresňuje sa spôsob zníženia sadzby pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy.

 

K § 7   

Určuje sa zníženie ročných sadzieb dane odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca), ktorý zohľadňuje ekologické kritériá, najviac po dobu 108 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa navrhuje vozidlá zdaniť „základnou“ ročnou sadzbou uvedenou v prílohe zákona najviac po dobu 36 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí celkovej doby 144 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa navrhuje zvýšiť ročné sadzby dane uvedené v prílohe tohto zákona o 10 % po dobu 12 kalendárnych mesiacov a o 20 % pre vozidlá staršie ako 156 kalendárnych mesiacov. V prípade hybridných motorových vozidiel alebo hybridných elektrických vozidiel, motorových vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo na vodíkový pohon sa navrhuje znížiť ročnú sadzbu dane alebo upravenú ročnú sadzbu dane o 50 %. Ustanovuje sa aj daňové zvýhodnenie pre vozidlá používané v rámci kombinovanej dopravy.

 

K § 8   

V navrhovanom ustanovení sa definuje kombinovaná doprava a precizuje sa povinnosť daňovníka preukázať na účely zníženia ročnej sadzby dane použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy.

 

K § 9   

Navrhuje sa upraviť vznik daňovej povinnosti na prvý deň mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane okrem použitia vozidla právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie ako aj v prípade zmeny daňovníka k jednému predmetu dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca. Zánik daňovej povinnosti sa navrhuje viazať k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel, ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, zániku daňovníka bez likvidácie, zmene držiteľa vozidla alebo ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie. V súvislosti s precizovaním vzniku a zániku daňovej povinnosti sa osobitne uvádza posúdenie vzniku a zániku daňovej povinnosti v prípade zmeny daňovníka pri tom istom vozidle počas zdaňovacieho obdobia. Pôvodnému daňovníkovi zanikne daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene  daňovníka a novému daňovníkovi daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k uvedenej zmene došlo, čím sa zamedzí duplicitnému zdaneniu toho istého vozidla v jednom mesiaci. Zavádza sa oznamovacia povinnosť daňovníka v súvislosti s oznámením skutočnosti, že sa vozidlo nestalo v zdaňovacom období predmetom dane a ani o tomto vozidle nebolo účtované. Lehota na oznámenie tejto skutočnosti je do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

 

K § 10

V navrhovanom ustanovení sa ustanovuje zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok s výnimkou u tých daňovníkov, ktorí sa zrušujú bez likvidácie, s likvidáciou, vstúpili do konkurzu, ukončili podnikanie resp. zomreli. Ustanovuje sa povinnosť podať daňové priznanie do konca januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. pre fyzickú osobu podľa jej trvalého pobytu a pre právnickú osobu podľa jej sídla. Ustanovuje sa povinnosť vyplniť v daňovom priznaní aj identifikačné údaje daňovníka.

 

K § 11

Vymedzuje sa pojem preddavku na daň ako povinnej platby počas zdaňovacieho obdobia. Upravuje sa definícia a výpočet predpokladanej dane vzťahujúcej sa na vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia. Súčasne sa určuje výška predpokladanej dane, ktorá zakladá povinnosť platenia preddavkov na daň. Preddavky na daň sa platia štvrťročne a to v prípade, ak predpokladaná daň je v rozmedzí od 700 eur do 8 300 eur alebo mesačne, ak predpokladaná daň je vyššia ako 8 300 eur. Zároveň sa ustanovuje termín na zaplatenie dane, ktorý je zhodný s termínom podania daňového priznania. V záujme zabezpečenia jednotného výkladu sa navrhuje spresniť, kedy daňovník preddavky na daň z motorových vozidiel neplatí. Povinnosť platiť preddavky môže zmeniť správca dane sám alebo na základe žiadosti daňovníka. Povinnosť platiť preddavky na daň zaniká daňovníkovi, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, vstúpil do konkurzu, ukončil podnikanie resp. zomrel, a to od povinnej platby preddavku splatného po dni, v ktorom došlo k tejto rozhodujúcej skutočnosti. Výpočet pomernej časti dane nadväzne na skutočnosť, že v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikla a zanikla daňová povinnosť sa viaže k počtu mesiacov, v ktorých vozidlo bolo predmetom dane. Pre vozidlá používané mimo výkonu vo verejnom záujme sa pomerná časť dane vypočítava ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu dní, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie. Ustanovuje sa povinnosť doplatiť rozdiel dane v prípade zaplatenia preddavkov v nižšej sume ako je následne vypočítaná daň za zdaňovacie obdobie, naopak v prípade, ak boli preddavky zaplatené vo vyššej sume ako je vypočítaná daň, vzniknutý preplatok sa použije podľa daňového poriadku.

 

K § 12

            V predmetnom ustanovení sa upravuje prednosť medzinárodnej zmluvy pred ustanoveniami predmetného zákona.

 

K § 13

Ustanovuje sa zaokrúhľovanie dane a preddavkov na daň a to na eurocenty nadol.

 

K § 14

V predmetnom zákone sa osobitne vymedzuje výkon správy dane a použitie daňového poriadku na správu dane.

 

K § 15

V tomto ustanovení sa preberajú právne akty Európskej únie.

 

K § 16

Navrhuje sa upraviť prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015, ak daňová povinnosť a oznamovacia povinnosť vznikne do 31. decembra 2014. Súčasne sa navrhuje od 1. januára 2015 úprava postupu výkonu správy dane na zdaňovacie obdobia, ktoré skončili najneskôr do 31. decembra 2014. Upravuje sa aj rozpočtové určenie výnosu dane z motorových vozidiel týkajúcich sa obdobia počnúc decembrom 2014; daňové úrady odvedú preddavok na daň, daň vrátane pokuty a úroku z omeškania vyšším územným celkov poslednýkrát za mesiac november 2014.

 

 

Čl. II

 

K bodu 1

 

V § 3 sa upravuje podiel VÚC na výnose dane z príjmov fyzických od roku 2015 z dôvodu navrhovanej zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel. Technicky sa jedná o kompenzáciu výpadku príjmov z dane z motorových vozidiel z vyššie uvedených dôvodov prostredníctvom zodpovedajúceho navýšenia podielu DPFO.

 

K bodu 2

 

Uvedený § predstavuje prechodné ustanovenie pre zabezpečenie plynulého nábehu na novostanovené % pre VÚC. Upresňuje termín kedy sa uvedená zmena prvýkrát uplatní pri výpočte prevodu podielu VÚC na výnose tejto dane.

 

 

Čl. III

 

K bodom 1 až 11

 

Ustanovenia o zdaňovaní motorových vozidiel upravených v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa vypúšťajú nadväzne na predkladaný nový zákon. Súčasne sa upravuje prechodné ustanovenie viažuce sa k smerovaniu výnosu dane z motorových vozidiel.

 

 

Čl. IV

 

V súvislosti s navrhovaným zákonom o dani z motorových vozidiel sa upravuje aj ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

 

 

 

Čl. V

 

Nadväzne na nový zákon o dani z motorových vozidiel sa upravujú v procesnom predpise poznámky pod čiarou, ktoré sa týkajú tohto zákona. Navrhovanou úpravou sa spresňuje platné znenie ustanovenia, podľa ktorého môže daňovú kontrolu u daňového subjektu vykonať ktorýkoľvek správca dane.

 

 

Čl. VI

Upravuje sa účinnosť zákona.

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2014.

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1068
PoUtStŠtPiSoNe
: