Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

36/2014 Z. z.

4.5. 2014, 09:47 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá na základe vlastnej iniciatívy návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152 /1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona").

Účelom tohto návrhu zákona je doplnenie splnomocnenia na vydanie vyhlášky o označovaní potravín dobrovoľnými údajmi, napríklad o zložení a pôvode (slovenská potravina) a ich používanie na účely propagácie a marketingu.

Ďalším účelom návrhu zákona je zavedenie opatrení, na základe ktorých sa uľahčí a zjednoduší vykonateľnosť poskytovania informácií o percentuálnom podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín (ďalej len „informácia") a zverejňovania zoznamu prevádzkovateľov s týmto percentuálnym podielom (ďalej len „zoznam").

Návrh zákona upravuje predovšetkým niektoré nejasnosti a nepresnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") o povinnostiach prevádzkovateľa a ministerstva pri predkladaní informácií a zverejňovaní zoznamu. Podľa súčasných § 12a, § 28 ods. 2 písm. q) a r) a § 30a ods. 2 zákona boli pri ich aplikácii identifikované nasledovné problémy:

• podľa § 12a ods. 1 zákona nie je presne jasné, koho sa povinnosť poskytovať informáciu týka,

• podľa § 12a ods. 2 zákona nie je jasné v akej forme má byť zverejnený zoznam,

• podľa § 28 ods. 2 písm. q) zákona pokutu za porušenie povinnosti podľa § 12a ods. 1 zákona ukladá orgán úradnej kontroly potravín, v tomto prípade Štátna veterinárna a potravinárska správa SR, ktorá však nemá zo zákona oprávnenie kontrolovať správnosť poskytnutých informácií,

• vzhľadom na nejasnosť § 12a ods. 1 zákona boli nejasné aj formy spracovania zoznamu a formy jeho zverejňovania.

Úpravou zverejňovania zoznamu len za vlastné prevádzkarne spolu sa predchádza zverejňovaniu zoznamu iných prevádzkovateľov. Takto bude mať konečný spotrebiteľ jasnejší prehľad o podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín, a to v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu, toho ktorého prevádzkovateľa.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

Navrhovaná právna úprava bude mať pozitívny vplyv na príjmovú časť štátneho rozpočtu, ktorý však nie je možné presnejšie kvantifikovať. Návrh nebude mať dopad na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov. Materiál nemá vplyv na životné prostredie, ani sociálne vplyvy. Materiál má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko presnejším definovaním povinných subjektov dôjde k vyňatiu určitých osôb z povinnosti zasielať a zverejňovať výkaz, čím dôjde k zníženiu ich administratívneho zaťaženia. Návrh má pozitívny dopad na informatizáciu spoločnosti, z dôvodu zverejňovania vzoru polročného výkazu a zoznamu prevádzkovateľov na webovom sídle ministerstva, čím sa zavádzajú nové elektronické služby.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Upresňuje spôsob nahlasovania prísunu zásielky potravín z iného členského štátu EÚ.

K bodu 2

Dopĺňa sa splnomocnenie ministerstva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o možnosti označovania potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu, ako aj rozsah účinnosti na ktoré potraviny a poľnohospodárske produkty sa toto označovanie aplikuje.

K bodu 3

Upravuje sa povinnosť prevádzkovateľa predkladať informáciu len za Slovenskú republiku (pôvodne za prvých päť krajín pôvodu) a povinnosť zverejnenia tejto informácie na viditeľnom mieste pri vstupe do prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa na jeho webovom sídle.

Presne sa definuje prevádzkovateľ, ktorý bude podľa tohto návrhu zákona povinný predkladať informáciu ministerstvu.

Z tejto povinnosti sa vynímajú napr. prevádzkovatelia, s vlastnými maloobchodnými prevádzkarňami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba potravín alebo výhradní distributéri potravín, teda takí prevádzkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou nie je predaj potravín konečnému spotrebiteľovi, ale výroba, príprava resp. podávanie pokrmov.

Zverejnením vzoru polročného výkazu, na ktorom bude prevádzkovateľ zasielať ministerstvu informáciu sa zjednotí metodika predkladania informácie.

Zverejnením zoznamu prevádzkovateľov na webovom sídle ministerstva sa docieli celkový prehľad o podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín a tiež aj v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu povinných prevádzkovateľov. Navrhovanou právnou úpravou sa predchádza zverejňovaniu zoznamu iných prevádzkovateľov inými prevádzkovateľmi pri vstupe do prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa, čím sa dosiahne jasnejší prehľad o podiele z celkového predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín a tiež aj v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu, toho ktorého prevádzkovateľa.

K bodu 4

Rozširuje sa kompetencia na výkon úradnej kontroly potravín orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy o potraviny označené dobrovoľnými údajmi.

K bodu 5

Splnomocňuje sa ministerstvo na vykonávanie kontroly, v rámci ktorej bude skúmať správnosť, úplnosť a pravdivosť predkladaných informácií prevádzkovateľom podľa § 12a ods. 1 písm. a). Kompetencia je doplňovaná z dôvodu potreby spätnej kontroly a overovania predkladaných údajov povinnými osobami. Zistenia sú následne podkladom pre prípadné uloženie pokuty, ak nedošlo k zaslaniu zákonom vyžadovaných informácií, alebo by boli poskytnuté údaje nezhodujúce sa so skutočnosťou, resp. inak nevyhovujúce.

K bodu 6

Legislatívno- technická úprava. Spresnenie skutkovej podstaty z dôvodu aplikačnej praxe.

K bodu 7

Ustanovuje sa nová skutková podstata, pri ktorej naplnení je možné uložiť pokutu v rozmedzí od 100 eur do 100 000 eur, ak povinná osoba nezverení polročný výkaz spôsobom a v čase predpokladanom zákonom tak, ako je to ustanovené v § 12a ods. 1 písm. b).

K bodu 8

Vypúšťa sa ustanovenie o uložení pokuty, ktoré je novou úpravou textu zahrnuté v bode 6. Legislatívno-technická úprava.

K bodom 9 a 10

Upravuje sa výška pokút za druhé a ďalšie porušenie povinností podľa § 28 ods. 4.

K bodu 11

Rozširuje sa oprávnenie ministerstva, na základe ktorého uloží pokutu, ak povinná osoba nezaslala ministerstvu vyžadované údaje vo forme polročného výkazu v zákonom vyžadovanom čase a forme alebo poskytla nepravdivej informácie.

K bodu 12

Rieši preloženie ustanovenia § 30a ods. 2 do § 12a. Legislatívno-technická úprava.

K Čl. II

Upravuje sa účinnosť zákona.

Bratislava 6. novembra 2013

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť