Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

311/2014 Z. z.

najpravo.sk • 8.2. 2015, 18:24

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Národného plánu implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike (ďalej len „národný plán implementácie záruky“), ktorý prerokovala a vzala na vedomie vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní  dňa 5. februára 2014. Návrh zákona je v súlade s Národným programom reforiem Slovenskej republiky 2014 (ďalej len „NPR 2014“) schváleným uznesením vlády SR č. 195 z 23. apríla 2014 a je v súlade s Vyhlásením na podporu realizácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike, ktoré prijala Rada solidarity a rozvoja Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2014. Návrh zákona je súčasťou plánovaných iniciatív zakotvených v národnom pláne implementácie záruky, ktorý prijala Slovenská republika vychádzajúc         z Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí   (Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1), ktorým bolo členským štátom EÚ, okrem iného,  odporučené zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania. Ustanovenie podmienok na podporu prvého pracovného miesta prostredníctvom novely zákona o službách zamestnanosti predstavuje aj plánovanú reformnú iniciatívu schválenú v NPR 2014.

 

Návrh zákona reaguje aj na Oznámenie Európskej komisie z 19. júna 2013  (Spoločne pre mladých ľudí Európy - Výzva na prijatie opatrení proti nezamestnanosti mládeže) tým, že Slovenská republika, ako členský štát s regiónmi s mierou nezamestnanosti mládeže vyššou ako 25 %, vytvára priaznivejšie legislatívne podmienky na zabezpečenie možnosti ponuky zamestnania pre mladých ľudí. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec špecificky určený na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky, nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.   V kontexte s uvedeným, je hlavným účelom návrhu zákona  rozšíriť nástroje pomoci a podpory účastníkom na trhu práce poskytované na základe zákona o službách zamestnanosti o nové aktívne opatrenie na trhu práce špecificky zamerané na riešenie zamestnanosti mladých ľudí. Konkrétne ide o návrh zavedenia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Zohľadňujúc národné, regionálne a miestne okolnosti sa navrhované legislatívne riešenie plánuje uplatňovať na riešenie zamestnanosti mladých ľudí po vekovú hranicu 29 rokov, pričom vo vekovej skupine 25 až 29 rokov sa navrhuje predmetné opatrenie  vzťahovať na mladých ľudí, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej 6 mesiacov.

 

Súčasťou návrhu zákona sú aj návrhy súvisiace napr. s potrebou spresnenia pojmu  „absolvent školy“, s rozšírením okruhu vzdelávacích programov, poznatkami aplikačnej praxe, zosúladením zákona o službách zamestnanosti so súčasným právnym stavom v oblasti verejného obstarávania, investičnej pomoci a novým nariadením Komisie o vyhlásení určitých kategórií pomoci.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Vplyvy návrhu zákona na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a vplyvy na informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou dôvodovej správy.

 

Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Návrhom sa spresňuje vymedzenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) tak, aby bolo jednoznačné, že podmienka „nemal pravidelne platené zamestnanie“ sa vzťahuje na celé obdobie od získania vzdelania, kým podľa doterajšieho právneho stavu sa táto podmienka sledovala iba bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tým, že súčasťou ustanovenia, ktoré sa navrhuje upraviť, je aj legislatívna skratka „absolvent školy“, navrhovanou úpravou sa spresňuje pojem „absolvent školy“ na účely zákona o službách zamestnanosti.

 

K bodu 2

 

Navrhované doplnenie § 44 ods. 7 o nové písmeno e) súvisí s poznatkami aplikačnej praxe, na základe ktorej vzniká potreba vzdelávania a prípravy pre trh práce aj v oblasti osvojovania si praktických skúseností na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce. Z tohto dôvodu sa navrhuje rozšíriť okruh programov v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce o programy vzdelávania na získanie praktických skúseností.

 

K bodu 3

 

Návrh zákona úpravou § 46 ods. 15 sleduje jednoznačné vymedzenie podmienok na poskytnutie príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie a predmetné vzdelávanie a prípravu pre trh práce si zabezpečil z vlastnej iniciatívy za podmienok ustanovených § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti. Dôvodom je zdôrazniť, že na príspevok podľa § 46 ods. 7 sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, keďže si vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečil občan, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie, t. j. fyzická osoba, ktorá nie je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

K bodom 4 až 6, 9, 15, 18 a 20

 

Ide o návrh úpravy súvisiacej s Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy s účinnosťou od 1. júla 2014, ktorým sa zrušuje Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).

 

K bodu 7

 

Navrhovanou úpravou § 47 ods. 5 sa ustanovuje, že zamestnávateľ, ktorému úrad poskytne príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uskutočniť podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím sa zosúladí uvedené ustanovenie s § 7 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.

 

K bodu 8

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu v § 50 ods. 1 vyplývajúcu z navrhovaného doplnenia nového § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, čím sa zabezpečí, že príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytovaný podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti nebude poskytovaný, okrem doterajšieho vylúčenia príspevkov podľa § 50j, § 56a a 60, ani v prípade, ak na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie  na to isté obdobie bol poskytnutý príspevok podľa navrhovaného § 51a.

 

K bodu 10

 

V porovnaní s doterajším právnym stavom sa navrhovanou úpravou v § 50j ods. 1 spresňuje vymedzenie skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorých môže úrad zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Dôvodom tohto spresnenia je zabezpečenie právneho stavu tak, aby bolo jednoznačné, že príspevok podľa § 50j môže úrad poskytnúť na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. b),  t.j. občana staršieho ako 50 rokov veku alebo na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. d), t.j. občana, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie. Dôvodom tohto spresnenia je aj skutočnosť, že súčasný právny stav podľa § 50j ods. 1 evokoval zámery poskytovania príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti na účely podpory zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je starší ako 50 rokov veku a zároveň plní aj podmienku nízkej kvalifikácie. Cieľová skupina znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. c), t.j. občana vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, nie je navrhovanou úpravou dotknutá.

 

Nadväzne na navrhované doplnenie nového § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní sa navrhuje, aby príspevok podľa § 50j nebol poskytovaný, ak na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na to isté obdobie bol poskytnutý príspevok podľa navrhovaného § 51a.

 

K bodom 11, 19 a 23

 

Navrhované znenie poznámok pod čiarou k odkazom 58, 59ag a 63ab sa odôvodňuje nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisie (ES) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013), ktorým sa zrušuje  nariadenie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).

 

K bodu 12

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu v § 50k ods. 1 vyplývajúcu z navrhovaného doplnenia nového § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, čím sa zabezpečí, že príspevok na podporu udržania pracovných miest poskytovaný podľa § 50k zákona o službách zamestnanosti, nebude poskytovaný, okrem doterajšieho vylúčenia príspevkov podľa § 50, § 50j, § 56a a 60, ani v prípade, ak na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na to isté obdobie bol poskytnutý príspevok podľa navrhovaného § 51a.

 

K bodu 13

 

Doplnením navrhovaného § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní návrh zákona sleduje zavedenie aktívneho opatrenia na trhu práce, ktoré sa v službách zamestnanosti navrhuje uplatňovať ako nástroj podpory a pomoci účastníkom na trhu práce špecificky zameraný na podporu prvého pracovného uplatnenia mladých ľudí na trhu práce.

 

V porovnaní so súčasným právnym stavom, podľa ktorého sa na základe aktívneho opatrenia na trhu práce určeného špecificky na zvyšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí (§ 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe) umožňuje zaradiť na absolventskú prax v priemere ročne cca 10 tis. mladých ľudí do 26 rokov pri dodržaní podmienok stanovených zákonom, pričom títo ostávajú naďalej v evidencii úradov, sa navrhuje obdobným spôsobom ustanoviť aj aktívne opatrenie na trhu práce určené špecificky na zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí na trhu práce, a to tých, ktorí nikdy nezískali, resp. nemali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie, t. j. nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Podporu prvého pravidelne plateného zamestnania sa preto navrhuje realizovať ako podporu vytvorenia príslušného pracovného miesta.

 

V súlade so systémom zavedenia záruky pre mladých ľudí (ponuka zamestnania je jedna zo štyroch služieb, ponuka ktorých má byť mladým ľuďom zaručená), ktorý schválila vláda SR uznesením č. 195 zo dňa 23. apríla 2014 k Národnému programu reforiem SR 2014, sa navrhuje vekovú hranicu cieľovej skupiny mladých ľudí ustanoviť do 29 rokov veku s tým, že v rozmedzí od 25 do 29 rokov veku sa bude podpora vytvorenia prvého pracovného miesta vzťahovať na uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii úradov najmenej šesť mesiacov. Vo vekovej hranici do 25 rokov sa navrhuje ustanoviť cieľovú skupinu tak, aby plnila podmienku najmenej troch mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, čo je v súlade s Odporúčaním Rady Európskej únie z 22. apríla 2013 (2013/C 120/01) o zavedení záruky pre mladých ľudí, ktorým bolo členským štátom EÚ odporučené zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov vrátane dostali, okrem iného, kvalitnú ponuku zamestnania (Pozn.: Iné ponuky predstavujú ponuku ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže.) v lehote 4 mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania.

 

Potreba zavedenia navrhovaného ustanovenia sa odôvodňuje najmä alarmujúcim podielom uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov veku na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie, ktorý podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za marec 2014 predstavuje až  30,08 %, pričom miera neaktivity mladých ľudí do 29 rokov dosiahla v roku 2012 úroveň 18,8 % (15,8 % priemer EÚ27, 16,6 % priemer krajín V4).

 

Návrh príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní sa odôvodňuje aj skúsenosťami z obdobného mechanizmu stimulov, resp. podnetov k zamestnávaniu mladých ľudí realizovaných formou projektov na podporu vytvárania pracovných miest vo verejnom a súkromnom sektore pre uchádzačov                      o zamestnanie do 29 rokov. Od novembra 2012, kedy sa začali tieto projekty realizovať, a to nadväzne na iniciatívu predsedu EK na podporu zníženia nezamestnanosti mladých ľudí z januára 2012, bolo do 15. júla 2014 podporených viac ako 11 tis. pracovných miest u podnikateľských subjektov v rámci 6 104 uzatvorených dohôd o poskytnutí príspevku.

 

Reagujúc na tieto dôvody sa navrhuje ustanoviť poskytovanie príspevku ako súčasť legislatívneho rámca aktívnej politiky trhu práce tak, aby mal úrad možnosť poskytnúť zamestnávateľovi takýto príspevok najmenej počas šiestich kalendárnych mesiacov a najviac počas dvanástich kalendárnych mesiacov, čo zakladá predpoklady na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom dočasne podporených pracovných miest.

 

Na účely mesačnej výšky príspevku sa navrhuje zohľadňovať mieru evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese vo vzťahu k priemernej miere evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Uplatnenie tohto prístupu znamená, že najvyššia výška príspevku bude poskytovaná okresom s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Z dôvodu situácie na trhu práce sa osobitné postavenie pre účel a výšku príspevku  navrhuje uplatňovať pre Bratislavský kraj.

 

Súčasne sa za týmto účelom navrhuje ustanoviť, že podmienkou poskytnutia príspevku je zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti vytvoreného a navrhovaným príspevkom podporeného pracovného miesta, resp. zabezpečenia efektívnosti dočasne podporovaného pracovného miesta pre mladých ľudí sa navrhuje ustanoviť povinnosť zamestnávateľa zachovať takto vytvorené pracovné miesto, a to minimálne v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia  poskytovania príspevku. 

 

K bodu 14

 

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa nahrádza neaktuálny odkaz na poznámku pod čiarou správnym odkazom na zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.

 

K bodu 16

 

Navrhovaná úprava § 53d spočívajúca vo vypustení odseku 3 sa navrhuje z dôvodu zosúladenia zákona o službách zamestnanosti s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 186/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci  a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 2014. Uvedeným nariadením sa vypúšťa bonifikácia zatriedenia okresu do zóny na základe miery nezamestnanosti susediacich okresov v súlade mapou regionálnej pomoci na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020, v ktorej sa určuje maximálna intenzita pomoci, ktorá sa vzťahuje na každý z regiónov určených ako oprávnené na regionálnu pomoc v súlade s podmienkami stanovenými v usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014-2020.   

 

K bodu 17

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z navrhovanej úpravy § 53d spočívajúcu vo vypustení odseku 3 a nadväznom prečíslovaní doterajších odsekov 4 až 6 na odseky 3 až 5.

 

K bodom 21 a 22

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu v § 56a, § 65b a § 70 vyplývajúcu z navrhovaného doplnenia nového § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

 

K bodu 24

 

V novom § 72v sa upravujú prechodné ustanovenia k navrhovaným úpravám v tomto zákone ku dňu nadobudnutia účinnosti.  Z dôvodu zmeny vymedzenia absolventa školy podľa navrhovanej úpravy v § 8 ods. 1 písm. a), ktorý je cieľovou skupinou oprávnenou na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51, sa v prechodnom ustanovení § 72v ods. 1 navrhuje upraviť, aby dohody medzi úradom a zamestnávateľom, ako aj dohody medzi  úradom a absolventom školy, u ktorého by podľa navrhovanej novej definície mohol nastať stav, že by sa nepovažoval za absolventa školy, ostali v platnosti až do ukončenia obdobia, na ktoré boli uzatvorené podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti. Uvedené sa navrhuje aj z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu v aplikačnej praxi. Zároveň sa v odseku 2 tohto prechodného ustanovenia, nadväzne na navrhovanú úpravu v súvislosti s výberom dodávateľa vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 47 (novelizačný bod 7), navrhuje upraviť, že výber tohto dodávateľa začatý pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa predpisov platných do 31. decembra 2014.

 

K Čl. II

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015.

 

Bratislava 20. augusta 2014

 

 

 

Robert Fico  v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ján Richter  v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1145

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: