Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

185/2014 Z. z.

najpravo.sk • 27.1. 2015, 17:43

 

Dôvodová správa

 

A.        Všeobecná časť

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Plánu práce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2013.

            Navrhovanou právnou úpravou sa definujú konkrétne ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na základe problémov z aplikačnej praxe. Ustanovuje sa, povinnosť zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,  na základe licencie, na základe živnostenského oprávnenia, alebo ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť, podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe podnetu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť alebo jej zákonného zástupcu, úradu pre dohľad alebo komory príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov, u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého určí orgán príslušný na vydanie povolenia. Spresňujú sa ustanovenia súvisiace s minimálnymi štandardami pre špecializačné študijné programy, minimálnymi štandardami pre certifikačné študijné programy a minimálnymi štandardami pre študijné programy sústavného vzdelávania. Dopĺňajú sa povinnosti vzdelávacej ustanovizne. Navrhuje sa zrušenie osvedčenia o akreditácii vzdelávacej ustanovizni, ktorá umožní zdravotníckemu pracovníkovi vykonať záverečnú skúšku (špecializačnú skúšku alebo certifikačnú skúšku) bez absolvovania príslušného vzdelávania, pretože ide o závažné porušenie zákona.

Navrhovanou úpravou sa rozširujú kompetencie orgánu príslušného na vydanie povolenia. Upravuje sa, že komora vedie register a priebežne ho aktualizuje na základe oznámenia zdravotníckych pracovníkov. Oproti doterajšej úprave sa poplatok za priebežnú aktualizáciu registra nahrádza ročným poplatkom za vedenie registra, ktorý sa oproti doterajšej úprave zvyšuje o 25%. Ustanovuje sa pre zdravotníckeho pracovníka povinnosť zaplatiť poplatok za vedenie registra najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

Upravujú sa nové povinnosti poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti. Určuje sa, že takýto poskytovateľ je povinný preukázateľne odoslať lekársku prepúšťaciu správu dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia buď všeobecnému lekárovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako zmluvného lekára dieťaťa alebo všeobecnému lekárovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v zdravotnom obvode podľa trvalého alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa budúceho zmluvného lekára dieťaťa neuviedol. Taktiež sa upravuje, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny svojvoľné opustenie zdravotníckeho zariadenia matky po pôrode bez dieťaťa alebo s dieťaťom bez súhlasu poskytovateľa, s výnimkou prípadov, ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a povinnosť oznamovať údaje o potenciálnom darcovi orgánov určených na národnej transplantačnej organizácii. V súvislosti s novými povinnosťami pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti sa upravujú sankcie, ktoré bude oprávnený orgán príslušný na vydanie povolenia uložiť poskytovateľovi za ich porušenie. Upravuje sa doba vykonávania preventívnej prehliadky u novorodenca po jeho prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti a v tejto súvislosti povinnosť všeobecného lekára pre deti a dorast oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately znemožnenie vykonania preventívnej prehliadky dieťaťa.

Navrhovanou právnou úpravou sa ustanovuje, že pri prepustení novorodenca z ústavnej starostlivosti ošetrujúci lekár uvedie v prepúšťacej správe meno, priezvisko a adresu príslušného všeobecného lekára, ktorého rodič nahlásil alebo všeobecného lekára podľa zdravotného obvodu, ak ide o dieťa, ktoré je po narodení prepustené do domáceho prostredia.

Dopĺňa sa úprava dočasnej pracovnej neschopnosti bezprostredne súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Rozsah úpravy dočasnej pracovnej neschopnosti je daný predmetom úpravy zákona.

Návrh zákona obsahuje doplnenia zoznamu automaticky uznávaných špecializácií lekárov a zubných lekárov, ktoré vyplývajú z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii a  zmeny a doplnenia vyplývajúce z ďalších právnych aktov Európskej únie meniacich a dopĺňajúcich prílohu V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Dopĺňa sa poskytovateľovi, ktorý vykonáva odber, testovanie, spracovanie, konzerváciu, skladovanie alebo distribúciu orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie alebo prenosu a vedeckovýskumné účely povinnosť bezodkladne oznamovať charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu národnej transplantačnej organizácii.

Predmetnými ustanoveniami sa do zákona transponuje vykonávacia smernica Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi. Cieľom úpravy je ustanoviť procesné pravidlá pre výmenu informácií o charakteristike orgánu a charakteristike darcu,  informácií potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu a hlásení závažnej nežiaducej reakcie a závažnej nežiaducej udalosti. Ustanovuje sa, že príslušným orgánom, ktoré tieto informácie a hlásenie prijíma a odovzdáva je národná transplantačná organizácia.

Ustanovujú obsahové náležitosti prvej správy, ktorú národná transplantačná organizácia bezodkladne odovzdáva príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie. Dopĺňa sa transpozičná príloha o vykonávaciu smernicu Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 275, 10.10.2012), ktorá sa týmto návrhom transponuje do zákona.

                        Precizuje sa zoznam prioritných chorôb s vzhľadom na zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 160/2013 Z. z., ktorým sa zmenil zoznam chorôb podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Navrhuje, aby zo zdrojov verejného zdravotného poistenia bolo možné v zariadeniach sociálnych služieb a v zriadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uhrádzať tie zdravotné výkony určené pre sestru, ktoré budú uvedené v prílohe zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa, aby kontrolnú činnosť v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia uhrádzajú zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti, vykonávala zdravotná poisťovňa, ktorá bude mať právo vykonať kontrolu kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Nad správnym poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb bude dohliadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pri zistení nesprávneho poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti bude môcť podľa povahy veci uložiť pokutu.

Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V tejto súvislosti sa upravuje nová forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť v týchto zariadeniach.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.

            Prijatie navrhovaného zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie (zdravotné poisťovne). Bude mať pozitívne sociálne vplyvy. Nebude mať vplyv na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.

Vplyvy návrhu zákona sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

 

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1 (§ 7 ods. 3)

Novou právnou úpravou sa definujú konkrétne ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Aplikačná prax ukázala, že orgán príslušný na vydanie povolenia na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vydáva povolenia v špecializačných odboroch, čo prináša v aplikačnej praxi rozpor so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým je výnos MZ SR o minimálnom personálnom zabezpečení a materiálno-technickom vybavení jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

 

K bodu 2 (§ 10 ods. 3)

                        Ustanovením sa jednoznačne určuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie je výkonom samostatnej zdravotníckej praxe. Navrhovaná úprava reflektuje tú skutočnosť, že ošetrovateľskú starostlivosť v týchto zariadeniach budú vykonávať sestry ako zamestnankyne.

 

K bodu 3 (§ 32 ods. 3)

            Legislatívno-technická úprava. Zmena súvisiaca s navrhovanom úpravou súvisiacou s § 32 ods. 6.

 

K bodu 4 (§ 32 ods. 6)

Ustanovuje sa povinnosť zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nevykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého určí orgán príslušný na vydanie povolenia. Výzvu na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka môže dať orgán príslušný na vydanie povolenia z  podnetu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť alebo jej zákonného zástupcu alebo na podnet úradu pre dohľad alebo komory príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov. V takomto prípade je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov od doručenia výzvy na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

 

K bodu 5 (§ 40 ods. 2)

Spresnenie ustanovenia si vyžaduje úprava minimálnych štandardov pre špecializačné študijné programy, minimálnych štandardov pre certifikačné študijné programy a minimálnych štandardov pre študijné programy sústavného vzdelávania. Ďalšie podrobnosti predstavujú ustanovenia platného výnosu, ktoré sú obsiahnuté v jeho štruktúre. Nejde o chýbajúcu časť minimálnych štandardov.

 

K bodu 6 (§ 40 ods. 13)

S prihliadnutím na požiadavky praxe sa dopĺňajú povinnosti vzdelávacej ustanovizne.

 

K bodu 7 (§ 40 ods. 17)

Podľa § 41a ods. 1 a 3 zákona sa špecializačné štúdium a certifikačná príprava ukončujú záverečnou skúškou. Vzhľadom na poznatky z praxe sa navrhuje zrušenie osvedčenia o akreditácii vzdelávacej ustanovizni, ktorá umožní zdravotníckemu pracovníkovi vykonať záverečnú skúšku (špecializačnú skúšku alebo certifikačnú skúšku) bez absolvovania príslušného vzdelávania, pretože ide o závažné porušenie zákona.

 

K bodu 8 (§ 40 ods. 25)

            Spresnenie ustanovenia. Neoprávneným výkonom vzdelávania je uskutočňovanie ktoréhokoľvek vzdelávania ustanoveného v § 40 ods. 25 bez akreditácie.

 

K bodu 9 (§ 49 ods. 2)

Spresnenie ustanovenia.

 

K bodu 10 (odkaz 37)

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu právnej úpravy.

 

K bodu 11 (§ 63 ods. 5)

Upravuje sa, že komora vedie register a priebežne ho aktualizuje na základe oznámenia zdravotníckych pracovníkov. Oproti doterajšej úprave sa poplatok za priebežnú aktualizáciu registra nahrádza ročným poplatkom za vedenie registra, ktorý sa oproti doterajšej úprave stanovuje na maximálnu výšku najviac do 5 eur.

 

K bodu 12 (§ 79 ods. 1)

Upravujú sa nové povinnosti poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti. Určuje sa, že takýto poskytovateľ je povinný najneskôr nasledujúci deň po prepustení dieťaťa preukázateľne odoslať lekársku prepúšťaciu správu dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia buď všeobecnému lekárovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako budúceho zmluvného lekára dieťaťa alebo všeobecnému lekárovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v zdravotnom obvode podľa trvalého alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa budúceho zmluvného lekára dieťaťa neuviedol. Taktiež sa upravuje, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny samovoľné opustenie zdravotníckeho zariadenia matky po pôrode bez dieťaťa alebo s dieťaťom, s výnimkou prípadov, ak ide o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a povinnosť oznamovať údaje o potenciálnom darcovi orgánov určených na národnej transplantačnej organizácii. Súčasne sa všeobecnému lekárovi pre deti a dorast navrhuje povinnosť oznamovania orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately znemožnenie vykonania preventívnej prehliadky dieťaťa v domácom prostredí.

 

K bodu 13 (§ 79 ods. 3)

Upravuje sa, že nové povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v § 79 ods. 1 písm. zq) až zs) sa vzťahuj len na nemocnice a nová povinnosť písm. zt) na poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.

 

K bodu 14 (§ 80 ods. 1 písm. d)

Ustanovuje sa pre zdravotníckeho pracovníka povinnosť zaplatiť poplatok za vedenie registra najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

 

K bodu 15 (§ 80 ods. 1 písm. m)

Upravuje sa povinnosť zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nevykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil orgán príslušný na vydanie povolenia. 

 

K bodom 16 až 18

                        Legislatívno-technická úprava súvisiaca s odstránením duplicity odkazu a poznámky pod čiarou.

 

K bodu 19 (poznámka pod čiarou)

                        Poznámka pod čiarou k odkazu 60a sa dopĺňa o odkaz na úpravu, ktorá oprávňuje Úrad pre dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti dohliadať na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vykonávané sestrami v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

K bodu 20 (§ 82 ods. 1 písm. a)

V súvislosti s novými povinnosťami pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast sa upravujú sankcie, ktoré bude oprávnený orgán príslušný na vydanie povolenia uložiť poskytovateľovi za ich porušenie.

 

K bodu 21 (§ 82 ods. 1 písm. b)

V súvislosti s novými povinnosťami pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti sa upravujú sankcie, ktoré bude oprávnený orgán príslušný na vydanie povolenia uložiť poskytovateľovi za ich porušenie.

 

K bodu 22 (§ 82 ods. 6)

Spresnenie ustanovenia upravujúceho uloženie pokuty súvisí s navrhovanou úpravou § 40 ods. 25 zákona.

 

K bodu 23 (§ 82 ods. 8)

            Navrhovanou úpravou sa upravuje, že orgán príslušný na vydanie povolenia je oprávnený uložiť pokutu zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nevykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu za to, že sa nepodrobil opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil orgán príslušný na vydanie povolenia.

 

K bodu 24 (§ 82 ods. 9)

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na nový odsek 8 v tomto  paragrafe.

 

K bodu 25 (§ 102q)

            ods. 1 Na zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti sa upravuje, že poskytovateľ špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného podľa doterajších predpisov, ktoré nie je v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 1. júla 2014, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2015, inak povolenie stráca platnosť. Povolenia vydané na prevádzkovanie ambulancie urgentnej medicíny Horskej záchrannej služby a ambulancie Hasičského záchranného zboru v odbore urgentná medicína zostávajú zachované z dôvodu, že ide o špecializovanú ambulanciu  Horskej záchrannej služby a špecializovanú ambulancia Hasičského záchranného zboru. Ich účelom je v prípade potreby poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v teréne, ktorý nie je bežne dostupný pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

ods. 2 Prechodné ustanovenie v súvislosti s navrhovanou zmenou poplatku za priebežnú aktualizáciu registra; upravuje sa, že zdravotnícky pracovník uhradí komore poplatok najneskôr do 31. januára 2015.

 

K bodu 26 (Príloha č. 1)

Dopĺňa sa zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie o smernicu Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby.

 

K bodu 27 (Príloha č. 1a)

Novou právnou úpravou sa definujú konkrétne ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Aplikačná prax ukázala, že orgán príslušný na vydanie povolenia na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vydáva povolenia v špecializačných odboroch, čo prináša v aplikačnej praxi rozpor so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým je výnos MZ SR o minimálnom personálnom zabezpečení a materiálno-technickom vybavení jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

 

K bodu 28 (príloha č. 3 časť A tabuľka č. 1)

Vkladajú sa náležitosti automaticky uznávaného dokladu o špecializácií lekárov v súlade so smernicou Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby.

 

K bodu 29 (príloha č. 3 časť A tabuľka č. 1)

Zmena názvu udeľujúceho orgánu v členskom štáte Maďarsko vyplýva z Oznámenia Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2013/C 183/02).

 

K bodom 30 až 87 (príloha č. 3 časť A tabuľka č. 2 a 3)

Dopĺňa sa zoznam automaticky uznávaných špecializácií lekárov v súlade so smernicou Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby.

 

K bodu 88 (príloha č. 3 časť B tabuľka č. 1)

Vkladajú sa náležitosti automaticky uznávaného dokladu o špecializácií zubných lekárov pre Českú republiku v súlade s Oznámením Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2007/C 165/07).

 

K bodu 89 (príloha č. 3 časť B tabuľka č. 1)

Dopĺňa sa zoznam automaticky uznávaných špecializácií zubných lekárov v súlade so smernicou Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby.

 

K bodu 90 (príloha č. 3 časť B tabuľka č. 1)

Zmena názvu udeľujúceho orgánu v členskom štáte Maďarsko vyplýva z Oznámenia Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2013/C 183/02).

 

K bodu 91  (príloha č. 3 časť B)

Dopĺňa sa termín 19. júl 2007 v súlade s Oznámením Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2007/C 165/07).

 

K bodu 92 (príloha č. 3 časť B tabuľka č. 2)

Vkladajú sa náležitosti automaticky uznávaného dokladu o špecializácií zubných lekárov pre Českú republiku v súlade s Oznámením Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2007/C 165/07).

 

K bodu 93 (príloha č. 3 časť B tabuľka č. 2)

Dopĺňa sa zoznam automaticky uznávaných špecializácií zubných lekárov v súlade so smernicou Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby.

 

K bodu 94 (príloha č. 3 časť B tabuľka č. 2)

 

Zmena názvu udeľujúceho orgánu v členskom štáte Maďarsko vyplýva z Oznámenia Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2013/C 183/02).

 

K bodu 95 (príloha č. 3 časť B)

Dopĺňa sa termín 19. júl 2007 v súlade s Oznámením Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2007/C 165/07).

 

 

K Čl. II

K bodu 1 (§ 2)

            Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novou právnou úpravou, ktorou sa má umožniť poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tak, aby sa v týchto zariadeniach mohla poskytovať zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti uhrádzanej zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

 

K bodu 2 (§ 4 ods. 6)

Upravuje sa podmienka správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tak ako aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, tak aj zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately musia poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade so štandardnými ošetrovateľskými postupmi.

 

K bodu 3 (§ 7)

            Ustanovuje sa nová forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Navrhovaná právna úprava umožní poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bez toho, aby sa tieto zariadenia museli  stať poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

 

K bodu 4 (§ 7 ods. 8)

            Upravuje sa možnosť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately osobám, ktorým sa poskytujú sociálne služby. Navrhovanou právnou úpravou sa ustanovuje možnosť, aby sa v uvedených zariadeniach poskytovala aj ošetrovateľská starostlivosť, ktorú poskytujú sestry ako zamestnankyne zariadení sociálnych služieb spĺňajúce podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.

 

K bodu 5 (§ 9 ods. 8)

Navrhovanou právnou úpravou sa ustanovuje, že pri prepustení novorodenca z ústavnej starostlivosti ošetrujúci lekár uvedie v prepúšťacej správe meno, priezvisko a adresu príslušného všeobecného lekára, ak ide o dieťa, ktoré je po narodení prepustené do domáceho prostredia. Táto úprava sa vykonáva na základe požiadavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aby sa zabezpečila kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti a tým sa zaistila ochrana novorodencov a prevencia v prípade týrania alebo ich zneužívania.

 

K bodu 6 (§ 9)

Navrhovanou právnou úpravou sa precizujú ustanovenia súvisiace s vyhotovovaním prepúšťacej ošetrovateľskej správy, ktorú sestra vyhotoví pri prepustení osoby zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pre potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v domácnosti.

 

K bodu 7 (§ 9)

Navrhovanou právnou úpravou sa precizujú ustanovenia súvisiace s vyhotovovaním prepúšťacej ošetrovateľskej správy, ktorú sestra vyhotoví pri prepustení osoby zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pre potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v domácnosti.

 

K bodu 8 (§ 12a)

Dopĺňa sa úprava dočasnej pracovnej neschopnosti bezprostredne súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Rozsah úpravy dočasnej pracovnej neschopnosti je daný predmetom úpravy zákona. Jednoznačne sa ustanovuje, ktorý ošetrujúci lekár posudzuje a rozhoduje o dočasnej pracovnej neschopnosti, upravuje sa postup ošetrujúceho lekára a práva a povinnosti dočasne práceneschopnej osoby ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území iného štátu.

Upravuje sa postup vypisovania dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade akejkoľvek ústavnej zdravotnej starostlivosti schvaľovanej zdravotnou poisťovňou poskytovanej v ktoromkoľvek štáte.

Upravuje sa postup vypisovania dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade poskytovania cezhraničnej  ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú nie je potrebný súhlas zdravotnej poisťovne, ale môže sa poskytovať iba v krajinách Európskej únie (nie v štátoch EHP priestoru).

Upravuje sa  postup vypisovania dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v ktoromkoľvek inom štáte v súvislosti s hospitalizáciou osoby.

 

K bodu 9 (§ 19)

Terminologická úprava.

 

K bodu 10 (§ 35 ods. 3)

            Zosúladenie ustanovenia s úpravou zavedenou zákonom č. 41/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa už nevydávajú povolenia na centrá v zdravotníckych zariadeniach, ktoré boli v minulosti vydávané formou rozhodnutia.

 

K bodu 11 (§ 39e ods. 1)

Dopĺňa sa poskytovateľovi, ktorý vykonáva odber, testovanie, spracovanie, konzerváciu, skladovanie alebo distribúciu orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie alebo prenosu a vedeckovýskumné účely povinnosť bezodkladne oznamovať charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu národnej transplantačnej organizácii.

 

K bodu 12 (§ 39e ods. 3)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s precizovaním poskytovateľa, ktorý je oprávnený vykonávať dovoz orgánov z tretích krajín, alebo vývoz orgánov do tretích krajín.

 

K bodu 13 (§ 39e ods. 4)

Upravuje sa poskytovateľovi, ktorý vykonáva odber, testovanie, spracovanie, konzerváciu, skladovanie alebo distribúciu orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie alebo prenosu a vedeckovýskumné účely povinnosť oznámiť charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu príslušnému transplantačnému centru iného členského štátu Európskej únie a národnej transplantačnej organizácii postupom podľa zákonom určených zásad (§ 39i až 39l), ak ide o oznámenie informácií o charakteristike orgánu a charakteristiku darcu, ktoré neboli oznámené pred odovzdaním orgánu. orgánu tak, aby sa umožnilo včasné rozhodnutie lekárske.

 

K bodu 14 (§ 39f ods. 2)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením ustanovenia, ktoré je v návrhu upravené § 45 ods. 3 písm. n).

 

K bodu 15 (§ 39i až 39l)

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia si výmena ľudských orgánov medzi členskými štátmi vyžaduje podrobný súbor jednotných procesných pravidiel na odovzdávanie informácií o charakteristike orgánov a darcov, na vysledovateľnosť orgánov a na hlásenie závažných nežiaducich udalostí a reakcií. Túto problematiku upravuje vykonávacia smernica Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi, ktorá sa týmto návrhom transponuje. Cieľom úpravy je ustanoviť procesné pravidlá pre výmenu informácií o charakteristike orgánu a charakteristike darcu,  informácií potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu a hlásení závažnej nežiaducej reakcie a závažnej nežiaducej udalosti. Do odovzdávania informácií na účely výmeny ľudských orgánov môžu byť zapojené ako odosielatelia alebo adresáti rôzne zúčastnené strany v členských štátoch, ako sú príslušné orgány, poverené subjekty vrátane európskych organizácií pre výmenu orgánov, organizácií vykonávajúcich odber a transplantačných centier. Cieľom úpravy je, aby subjekty, ktoré zasielajú alebo prijímajú informácie na účely výmeny ľudských orgánov, konali  v súlade so spoločnými postupmi ustanovenými vo vykonávajúcej smernici Komisie 2012/25/EÚ. Navrhovanými postupmi by sa nemalo brániť ďalším ústnym kontaktom, najmä v naliehavých prípadoch.

 

K bodu 16 (§ 45 ods. 1 písm. ab)

Dopĺňa sa kompetencia ministerstvu zdravotníctva ako orgánu príslušnému na vydanie povolenia určiť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého je zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 578/2004 Z. z. a zdravotnícky pracovník, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť, povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe podnetu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, alebo jej zákonného zástupcu,  úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo komory.

 

K bodu 17 (§ 45 ods. 3 písm. e)

            Legislatívno-technická úprava v súvislosti s precizovaním názvu štátov Európskej únie.

 

K bodu 18 (§ 45 ods. 3 písm. n)

V nadväznosti na čl. 7 ods. 6, čl. 10 ods. 4 a čl. 11 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/45/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu  sa zabezpečuje, že príslušným orgánom, ktorý zabezpečuje výmenu informácií o charakteristike orgánu a darcu, informácií potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu a hlásenia závažnej nežiaducej reakcii a závažnej nežiaducej udalosti je národná transplantačná organizácia. Súčasne sa ustanovuje, že táto výmena sa uskutočňuje podľa § 39 i až 39 l, a teda v súlade s vykonávacou smernicou Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi.

 

K bodu 19 (§ 45 ods. 6)

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s precizovaním názvu štátov Európskej únie.

 

K bodu 20 (§ 46 ods. 1)

Dopĺňa sa kompetencia samosprávnemu kraju ako orgánu príslušnému na vydanie povolenia určiť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého je zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 578/2004 Z. z. a zdravotnícky pracovník, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť, povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe podnetu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, alebo jej zákonného zástupcu,  úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo komory.

 

K bodu 21 (§ 49d a § 49e)

V záujme jednoznačnosti sa dopĺňa ustanovenie upravujúce vzťah k správnemu poriadku najmä v súvislosti s navrhovanou úpravou rozhodovania o dočasnej pracovnej neschopnosti. Vo vzťahu k  úprave dočasnej pracovnej neschopnosti sa navrhuje aj prechodné ustanovenie v záujme plynulého prechodu na novú právnu úpravu.

 

K bodu 22 (Prílohy č. 1a a 1b)

V prílohe č. 1a sa ustanovujú obsahové náležitosti prvej správy, ktorú národná transplantačná organizácia bezodkladne odovzdáva príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, ak  nastanú skutočnosti podľa § 39k ods. 1 alebo ods. 2. V prílohe č. 1b sa ustanovujú obsahové náležitosti spoločnej záverečnej správy, ktorú národná transplantačná organizácia odovzdáva podľa § 39k ods. 4.

 

K bodu 23 (Príloha č. 3)

Dopĺňa sa transpozičná príloha o vykonávaciu smernicu Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 275, 10.10.2012), ktorá sa týmto návrhom transponuje do zákona.

 

 

K Čl. III

K bodu 1 (§ 3)

                        Ustanovuje sa, že zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú zdravotné výkony v rozsahu ošetrovateľských výkonov, ktoré vykonávajú sestry v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

K bodu 2 (§ 48a)

                        Uvádzajú sa zrušovacie ustanovenia na vyhlášky Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je potrebné zrušiť v súvislosti s novou prílohou č. 7, ktorou sa ustanovujú výkony, ktoré sa budú uhrádzať zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

K bodu 3 (Príloha č. 2)

Upravuje sa doba vykonávania preventívnej prehliadky u novorodenca po jeho prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria namiesto do 48 hodín na dobu do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťa. Doterajšia právna úprava bola v aplikačnej praxi nevykonateľná v prípade, ak bol novorodenec prepustený z nemocnice v piatok prípadne v sobotu.

 

K bodu 4 (Príloha č. 3)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s precizovaním zoznamu prioritných chorôb s vzhľadom na zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 160/2013 Z. z., ktorým sa zmenil zoznam chorôb podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

 

K bodu 5 (príloha č. 7)

            Určuje sa 9 zdravotných výkonov, ktoré vykonávajú v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sestry s odbornou spôsobilosťou a ktoré sa v plnej výške môžu uhrádzať zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Uvedené výkony môžu byť uhradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia len v prípade, že budú ordinované všeobecným lekárom, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti.

 

K Čl. IV

K bodu 1 a 2 (§ 6 ods. 1)

            V nadväznosti na novú úpravu možnosti uzatvárania zmluvných vzťahov o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rozsahu zdravotných výkonov, ktoré sú upravené osobitným právnym predpisom, upravujú sa činnosti zdravotnej poisťovne.

 

K bodu 3 (§ 6 ods. 4)

            Rozširujú sa povinnosti zdravotnej poisťovne uverejňovať na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj v súvislosti s úhradou zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

K bodu 4 (§ 7a)

                        Novou právnou úpravou sa upravuje možnosť uzatvárania zmluvných vzťahov o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rozsahu zdravotných výkonov, ktoré sú upravené osobitným právnym predpisom. Ide o 9 zdravotných výkonov ordinovaných všeobecným lekárom, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti.

 

K bodu 5 (§ 9 ods. 1)

                        Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádza úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na navrhovanú úpravu, v zmysle ktorej zdravotná poisťovňa bude uhrádzať úhradu za výkony ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, má zdravotná poisťovňa právo vykonať kontrolu kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia aj v týchto zariadeniach.

 

K bodu 6 (§ 9 ods. 4 a 9)

                        Legislatívno-technická úpravy nadväznosti na navrhované uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb v § 7a súvisiace s výkonom kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne..

 

K bodu 7 (§ 9 ods. 11)

                        Ustanovuje sa, že na vykonávanie kontrolnej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa primerane vzťahujú tie ustanovenia ako pri kontrolnej činnosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

K bodu 8 (§ 18 ods. 1)

                        Legislatívno-technická úprava súvisiaca s výkonom dohľadu nad správnym poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.    

 

K bodu 9 (§ 18 ods. 1 písm. c)

            Ustanovuje sa, že úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením a toto jeho právo sa vzťahuje aj na správnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zároveň sa upravuje, že úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je oprávnený týmto zariadeniam ukladať sankcie, podávať návrhy na uloženie sankcie a ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladať povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

 

K bodu 10 (§ 47a)

                        Ustanovuje sa, že na vykonávanie dohľadu v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa primerane vzťahujú tie ustanovenia obdobne ako pri výkone dohľadu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

K bodu 11 (§ 50 ods. 4)

            Ustanovuje sa, že ak úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri výkone dohľadu nad správnym poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zistí, že ošetrovateľská starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo ak zistí porušenie povinností tak podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť zariadeniu sociálnych služieb alebo zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pokutu.

 

K bodu 12 (§ 50 ods. 7)

            Ustanovuje sa, že úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri zistení nesprávneho poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže podľa povahy veci uložiť pokuty aj opakovane a súčasne s uložením pokuty môže uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov.

 

K bodu 13 (§ 64 ods. 4)

            Ustanovuje sa, že úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri zistení nesprávneho poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže podľa povahy nesprávneho poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti uložiť pokutu do stanovenej výšky.

 

K bodu 14 (§ 65 ods. 2)

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na možnosť uloženia pokuty zo strany úradu pre dohľad v § 64 ods. 4.

 

K Čl. V

K bodu 1 (§ 22)

            Novou právnou úpravou sa ustanovuje, že zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb v prípade, že ich budú vykonávať zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania s odkazom na príslušné právne predpisy. Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia uhrádzajú na základe osobitnej zmluvy. Ustanovuje sa, že ak zariadenie sociálnych služieb bude poskytovať okrem sociálnych služieb aj ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je takéto zariadenie sociálnych služieb povinné ustanoviť najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Právnou úpravou sa určujú aj požiadavky na odbornú spôsobilosť zodpovednej kvalifikovanej osoby, ktorá bude zodpovedná za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v týchto zariadeniach. Zodpovedná osoba musí byť v pracovnom pomere k zariadeniu, jej činnosť môže vykonávať len v jednom zariadení sociálnych služieb a nesmie vykonávať činnosť odborného zástupcu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Upravujú  sa aj požiadavky na odbornú spôsobilosť sestier, ktoré budú poskytovať zdravotné výkony zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Taktiež sa upravuje, že zariadenie, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť musí mať základné materiálne vybavenie a musí viesť ošetrovateľskú dokumentáciu v rozsahu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

 

K bodu 2 (§ 71 ods. 4)

            Legislatívno-technická úprava súvisiaca s financovaním poskytnutých zdravotných výkonov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

K bodu 3 (§ 110v)

            Prechodným ustanovením sa upravuje možnosť vykonávať činnosť zodpovednej osoby aj takým sestrám, ktoré nespĺňajú odbornú spôsobilosť podľa § 22 ods. 4.

 

K bodu 4 (Príloha č. 9)

            Navrhovanou úpravou sa určuje základné materiálne vybavenie, ktoré musí mať zariadenie sociálnych služieb v prípade poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

 

K Čl. VI 

K bodu 1 (§ 47a)

Novou právnou úpravou sa ustanovuje, že zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prípade, že ich budú vykonávať zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania s odkazom na príslušné právne predpisy. Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia uhrádzajú na základe osobitnej zmluvy. Ustanovuje sa, že ak zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude poskytovať okrem sociálnych služieb aj ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je takéto zariadenie povinné ustanoviť najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Právnou úpravou sa určujú aj požiadavky na odbornú spôsobilosť zodpovednej kvalifikovanej osoby, ktorá bude zodpovedná za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v týchto zariadeniach. Zodpovedná osoba musí byť v pracovnom pomere k zariadeniu, jej činnosť môže vykonávať len v jednom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a nesmie vykonávať činnosť odborného zástupcu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Upravujú  sa aj požiadavky na odbornú spôsobilosť sestier, ktoré budú poskytovať zdravotné výkony zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Taktiež sa upravuje, že zariadenie, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť musí mať základné materiálne vybavenie a musí viesť ošetrovateľskú dokumentáciu v rozsahu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

 

K bodu 2 (§ 100k)

Prechodným ustanovením sa upravuje možnosť vykonávať činnosť zodpovednej osoby aj takým sestrám, ktoré nespĺňajú odbornú spôsobilosť podľa § 47a ods. 4.

 

K bodu 3 (Príloha č. 1)

            Navrhovanou úpravou sa určuje základné materiálne vybavenie, ktoré musí mať zariadenie sociálnych služieb v prípade poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

 

K Čl. VII

Zosúlaďuje sa úprava príspevku pri narodení dieťaťa v súvislosti s oznamovacou povinnosťou zdravotníckeho zariadenia vo vzťahu k novonavrhovanému § 79 ods. 1 písm. zr) zákona č. 578/2004 Z. z.. Ide o  oznamovanie opustenia zdravotníckeho zariadenia matkou po pôrode bez dieťaťa alebo s dieťaťom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej starostlivosti (§ 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.) príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

K Čl. VIII 

Ustanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.

 

V Bratislave 19. februára 2014

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Zuzana Zvolenská v. r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 864

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: