Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

64/2013 Z. z.

najpravo.sk • 15.5. 2013, 13:12

DÔVODOVÁ SPRÁVA + SPRÁVA ÚSTAVNOPRÁVNEHO VÝBORU NRSR

Všeobecná časť:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vladimír Faič a Anton Martvoň.

Účelom predloženej novely Občianskeho súdneho poriadku je zabezpečiť dôsledné plnenie úloh prokuratúry Slovenskej republiky pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu v súlade s čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky. A to vo veciach uvedených v § 35 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ktorý taxatívne vymedzuje prípady, kedy je prokurátor oprávnený vstúpiť do začatého občianskeho súdneho konania. Navrhovaným opatrením sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky prispeje k zvýšeniu efektívnosti činnosti prokuratúry v netrestnej oblasti a zabezpečeniu účinnejšej ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Čo zvýši dôveru v prokuratúru Slovenskej republiky.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predkladaný návrh zákona nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ani zvýšené nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie, nebude mať dopad na zamestnanosť, ani vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť:

K čl. I:

Právna úprava Občianskeho súdneho poriadku oprávňuje prokurátora na vstup do začatého súdneho konania vo veciach spôsobilosti na právne úkony [§ 35 ods. 2 písm. a)], vyhlásenia za mŕtveho [§ 35 ods. 2 písm. b], zápisu do obchodného registra [§ 35 ods. 2 písm. c)], vo veciach výchovy maloletých [§ 35 ods. 2 písm. d)], opatrovníctva [§ 35 ods. 2 písm. e)], konkurzu a vyrovnania [§ 35 ods. 2 písm. f)], vo veciach určenia neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva [§ 35 ods. 2 písm. g)], preskúmania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora [§ 35 ods. 2 písm. h)], vo veciach, v ktorých ako jeden z účastníkov konania vystupuje štát, štátny podnik, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, obec alebo vyšší územný celok [§ 35 ods. 2 písm. i)], ochrany spotrebiteľa [§ 35 ods. 2 písm. j)] a vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom [§ 35 ods. 2 písm. k)].

Súd príslušnej okresnej prokuratúre bezodkladne po začatí konania vo veciach neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva, ak sa predmet konania týka majetku štátu, vyššieho územného celku, obce alebo verejnoprávnej inštitúcie alebo majetku príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených štátom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu, a vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom zasiela oznam o začatí takého konania [§ 35 ods. 4].

Táto právna úprava sa v aplikačnej praxi dostatočne neosvedčila. Viaceré súdy dôsledne neplnia svoju notifikačnú povinnosť voči okresným prokuratúram. A ak ju aj splnia, z oznamu o začatí konaní, na ktoré sa vzťahuje § 35 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, prokurátor nezíska informácie dôležité pre rozhodnutie, či v konkrétnej veci je potrebné vstúpiť do začatého súdneho konania. Z týchto dôvodov sa navrhuje priznať prokurátorom právo na nazeranie do súdnych spisov a súdnych registrov vo veciach, na ktoré sa vzťahuje notifikačná povinnosť súdu ustanovená v § 35 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, ako aj v ďalších veciach uvedených v § 35 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

K čl. II:

S cieľom zabezpečiť dôsledné plnenie úloh prokuratúry Slovenskej republiky pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu v súlade s čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj vo veciach uvedených v § 35 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2013.

S p r á v a

Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra FAIČA a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 369) v druhom čítaní

Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 369).

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 426 z 5. februára 2013 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 369) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).

III.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 369) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval v stanovenej lehote a odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 191a z 12. marca 2013 návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

IV.

Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:

„1. V § 35 ods. 2 písm. j) sa slová „obec alebo vyšší územný celok," nahrádzajú slovami „obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku".".

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa navrhuje posilnenie postavenia prokuratúry v civilnom procese, a to jednak formou rozšírenia vstupového oprávnenia prokurátora a jednak zavedením výslovnej možnosti nahliadania do súdnych spisov a súdnych registrov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. Doterajší text čl. I sa označuje ako bod 2, ktorý znie:

„2. § 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vo veciach uvedených v odseku 2 má prokurátor právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ako aj má právo na informácie zo súdnych registrov. Podrobnosti o poskytovaní informácií zo súdneho registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.".".

Navrhuje sa precizovať znenie novelizačného bodu 2 tak, aby zodpovedalo aktuálnym technickým možnostiam sprístupňovania informácií zo súdnych registrov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. Čl. I sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

„3. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠42a

Osobitné ustanovenie o hromadnom podaní

(1) Hromadné podanie tvorí najmenej 10 podaní doručených tomu istému súdu tým istým účastníkom v jeden deň.

(2) Ak ide o hromadné podanie, pridelia sa iba podania, ktoré sú tomuto súdu adresované, ostatné podania súd odošle súdu, ktorý účastník určil v podaní; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované. Ak je hromadné podanie urobené elektronickými prostriedkami, súd podania podľa prvej vety odošle elektronickými prostriedkami.

(3) Podania, ktoré tvoria hromadné podanie a sú podľa svojho obsahu návrhmi na začatie konania, prideľuje súd priebežne tak, aby bola zachovaná plynulosť prideľovania ostatných podaní.

(4) Ak sú súdu doručené podania podľa odseku 2, ktoré boli už skôr pridelené a o ktorých sa doposiaľ právoplatne nerozhodlo, tieto sa ďalej neprideľujú a považujú sa za rovnopisy už pridelených podaní.".".

Navrhované nové ustanovenie § 42a reaguje na skúsenosti z aplikačnej praxe a pretrvávajúcu potrebu úpravy osobitného režimu hromadného podania, a to za situácie, keď niektorí účastníci konania na súdy podávajú tisíce podaní adresovaných často aj súdom odlišným od súdu, na ktorý svoje hromadné podanie doručia. Na tento účel sa neraz využívajú elektronické prostriedky, pričom z konania osôb je niekedy indikovaný až šikanózny výkon práva na súdnu ochranu. V tomto kontexte a v záujme dôsledného naplnenia zmyslu a cieľa ust. § 1 Občianskeho súdneho poriadku v kontexte s verejným záujmom na stabilizovanom výkone súdnictva sa vymedzuje osobitný procesný režim spracovania hromadného podania, ktoré tvorí najmenej 10 podaní doručených jednému súdu, jedným účastníkom a v jeden deň. Odsek 1 vymedzuje hromadné podanie a jeho hlavné znaky. Odsek 2 ustanovuje režim predchádzajúci vlastnému prideleniu veci na súde s tým, že súd, ktorý príjme hromadné podanie, pridelí na vlastné konanie iba tie podania, ktoré sú mu výslovne adresované a ostatné podania prípisom odošle súdu, ktorý v podaní určil sám účastník. V tomto prípade ide o technický úkon súdu, ktorý súd urobí elektronickými prostriedkami, ak je hromadné podanie podané elektronickými prostriedkami. Osobitný procesný režim bude pritom dopadať na všetky podania adresované súdu, ktoré budú spĺňať podmienku hromadného podania a budú doručené súdu odlišnému od toho, ktorý určil v podaní účastník. Pokiaľ ide o právne účinky, odsek 2 jednoznačne vymedzuje, že právne účinky spojené s doručením podania súdu zostávajú zachované výhradne v prípade podania, ktoré je svojím obsahom návrhom na začatie konania. Z uvedeného zároveň plynie, že podania, ktoré tvoria hromadné podanie a boli podané na odlišný súd ako v nich určil účastník, budú pridelené až súdom, na ktorý boli odoslané. Až tento súd bude aplikovať ustanovenia o príslušnosti na konanie. Odsek 3 je operatívom verejného záujmu na zachovaní plynulosti súdneho konania a prideľovania veci, keď sa výslovne ustanovuje, že súd, ktorý podľa odseku 2 má podania prideliť urobí tak spôsobom, ktorý neohrozí plynulosť prideľovania ostatných došlých podaní. Odsek 4 reaguje na osobitnú situáciu vyvolanú podávaním totožných hromadných podaní na rôzne súdy. Vzhľadom na predídenie nežiaducemu stavu zapisovania tých istých vecí na rôznych (všetkých) súdoch sa s poukazom na režim odseku 2 vymedzuje pravidlo, podľa ktorého ak už podania, ktoré sa majú prideliť (zapísať do registra súdu) boli skôr pridelené (zapísané do registra súdu) a nebolo o nich doposiaľ právoplatne rozhodnuté, budú sa tieto považovať rovnopisy už pridelených podaní. Bude úlohou súdu, ktorému bude podanie adresované alebo odoslané iným súdom (odsek 2) vylustrovať v súdnom registri pridelené veci a došlé podania priradiť k už existujúcim spisom a prejednávaným veciam.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. V čl. I sa doterajší novelizačný bod označuje ako bod 1 vkladajú nové body 2, 3 a 4 ktoré znejú:

„2. § 200e sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) V konaní, v ktorom sa pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti alebo družstva zverejňuje oznámenie podľa osobitného predpisu,30a) registrový súd konanie preruší, ak

a) prebieha v spoločnosti alebo družstve daňová kontrola,30b)

b) prebieha voči spoločnosti alebo družstvu určenie dane podľa pomôcok,30c)

c) prebieha voči spoločnosti alebo družstvu vyrubovacie konanie,30d)

d) prebieha konanie podľa osobitného zákona,30e)

e) prebieha konanie podľa piatej časti druhej hlavy tohto zákona v súvislosti s rozhodnutiami a postupmi správnych orgánov v konaniach podľa písmena c), alebo

f) prebieha konanie o nároku,

g) to navrhne ten, kto osvedčí, že spoločnosť alebo družstvo má voči nemu záväzok.

(5) Súd konanie podľa odseku 4 písm. a) až f) preruší, len ak to v lehote do uplynutia ktorej nemožno vydať rozhodnutie o zrušení spoločnosti alebo družstva navrhne orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva podľa osobitného zákona30f) a osvedčí, že nastal niektorý z dôvodov na prerušenie podľa odseku 4 písm. a) až e) alebo ten, kto osvedčí, že nastal dôvod na prerušenie podľa odseku 4 písm. f), pričom uplatňuje právo odporovať právnemu úkonu spoločnosti alebo družstva alebo sa domáha neplatnosti prevodu majetku spoločnosti alebo družstva alebo vyslovenia neplatnosti právneho úkonu, ktorý sa týka majetku ktorý patrí, alebo patril spoločnosti alebo družstvu. Navrhnúť prerušenie konania z dôvodu podľa odseku 4 písm. g) možno len v lehote podľa prvej vety.

(6) Prerušiť konanie podľa odseku 4 možno najdlhšie na dobu dvoch rokov; ten, kto je oprávnený navrhnúť prerušenie konania, môže pred uplynutím doby, na ktorú je konanie prerušené navrhnúť, aby súd rozhodol o prerušení konania opätovne najviac o jeden rok, a to aj opakovane, ak osvedčí, že dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené trvajú.

(7) Len čo odpadne dôvod, pre ktorý sa konanie prerušilo, je ten, na základe návrhu ktorého sa rozhodlo podľa odseku 5, povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu registrovému súdu.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30f znejú:

„30a) § 68 ods. 9 a 10 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

30b) § 44 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30c) § 48 a 49 zákona č. 563/2009 Z. z.

30d) § 68 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z.

30e) § 72 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z.

30f) § 2 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.".

3. V § 200f a § 202 ods. 3 písm. p) sa odkaz 30a nad slovom „predpisov" nahrádza odkazom 30g.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30g znie:

„30g) § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá.".".

4. Za § 372u sa vkladá § 372v, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠372v

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. mája 2013

Konania, v ktorých sa pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zverejňuje oznámenie podľa osobitného predpisu,30a) kde bolo zverejnené oznámenie podľa osobitného predpisu najneskôr k 30. aprílu 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 1. mája 2013.".".

Cieľom návrhu je reagovať na problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi v súvislosti so zrušením spoločnosti alebo družstva bez likvidácie a jej výmazom z obchodného registra. Problémy spočívajú v tom, že ak daňový úrad alebo colný úrad vykonáva v spoločnosti procesné úkony, resp. konanie výsledkom ktorého môže byť určenie daňovej povinnosti a v priebehu týchto konaní je súdu podaný návrh na zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka, dôjde k jej výmazu bez ohľadu na tieto konania (často na základe podnetu „spriaznenej" osoby, napr. spoločníka, ktorý osvedčí svoj právny záujem). Správne určenie dane alebo overenie nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a následné vyvodenie právnej zodpovednosti môže byť zmarené. Ak je spoločnosť vymazaná z obchodného registra, môže byť taktiež zmarené vyvodenie zodpovednosti v správnych (daňových) konaniach alebo zamedzené uplatňovanie odporovateľnosti alebo relatívnej neplatnosti právnych úkonov, ktoré môžu mať vplyv na existenciu majetku spoločnosti.

Navrhuje sa preto, aby oprávnená osoba mohla podať návrh na prerušenie konania o zrušenie spoločnosti bez likvidácie, a to aj opakovane, ak existuje niektorý z dôvodov podľa § 200e ods. 4. Môže sa tým predísť aj konaniam na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v situácii, keď došlo k zmareniu uplatnenia práva odporovať právnym úkonom alebo práva uplatňovať relatívnu neplatnosť právnych úkonov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. Za čl. I sa vkladá sa nový čl. II, ktorý znie:

„Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku súdnych poplatkov položke 20a sa slová „0,06 eura najmenej 6,50 eura za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 1,50 eura za ostatné podania s prílohami" nahrádzajú slovami „0,10 eura najmenej 10 eur za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 3 eurá za ostatné podania s prílohami".

2. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 20a vkladá položka 20b, ktorá znie:

„Položka 20b

Za spracovanie hromadného podania za každé podanie, ktoré tvorí hromadné podanie 1 euro.".".

Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.

V tejto súvislosti sa uskutoční aj zmena názvu zákona v súlade s legislatívnymi pravidlami, ktorá sa urobí pri vyhotovení čistopisu zákona po jeho schválení.

Na základe poznatkov aplikačnej praxe sa mení sadzba poplatku za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami a podpísané zaručeným elektronickým podpisom. V súvislosti s osobitným režimom hromadných podaní sa zavádza v sadzobníku nová položka, podľa ktorej bude súd vyberať poplatok za spracovanie hromadného podania. Poplatok sa bude predpisovať po prijatí hromadného podania rozhodnutím predsedu súdu a v prípade jeho nezaplatenia bude predmetom vymáhania.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:

„Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 36/1967 Zb., zákonom č. 158/1969 Zb., zákonom č. 49/1973 Zb., zákonom č. 20/1975 Zb., zákonom č. 133/1982 Zb., zákonom č. 180/1990 Zb., zákonom č. 328/1991 Zb., zákonom č. 519/1991 Zb., zákonom č. 263/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákonom č. 124/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 169/1998 Z. z., zákonom č. 187/1998 Z. z., zákonom č. 225/1998 Z. z., zákonom č. 233/1998 Z. z., zákonom č. 235/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákonom č. 331/1998 Z. z., zákonom č. 46/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákonom č. 223/1999 Z. z., zákonom č. 303/2001 Z. z., zákonom č. 501/2001 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 232/2002 Z. z., zákonom č. 424/2002 Z. z., zákonom č. 451/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákonom č. 353/2003 Z. z., zákonom č. 530/2003 Z. z., zákonom č. 589/2003 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 371/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 420/2004 Z. z., zákonom č. 428/2004 Z. z., zákonom č. 613/2004 Z. z., zákonom č. 757/2004 Z. z., zákonom č. 36/2005 Z. z., zákonom č. 290/2005 Z. z., zákonom č. 341/2005 Z. z., zákonom č. 24/2007 Z. z., zákonom č. 84/2007 Z. z., zákonom č. 273/2007 Z. z., zákonom č. 335/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 384/2008 Z. z., zákonom č. 477/2008 Z. z., zákonom č. 484/2008 Z. z., zákonom č. 491/2008 Z. z., zákonom č. 487/2009 Z. z., zákonom č. 495/2009 Z. z., zákonom č. 575/2009 Z. z., zákonom č. 151/2010 Z. z., zákonom č. 183/2011 Z. z., zákonom č. 332/2011 Z. z., zákonom č. 348/2011 Z. z., zákonom č. 335/2012 Z. z., zákonom č. .../2013 Z. z. a týmto zákonom.".

Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.

Vzhľadom na skutočnosť, že od vydania splnomocňovacieho ustanovenia na vydania úplného znenia Občianskeho súdneho poriadku v zákone č. 388/2011 Z. z. bol Občiansky súdny poriadok novelizovaný zákonom 355/2012 Z. z. a v súčasnosti je v legislatívnom procese ďalšia novela predmetného zákona v tlači 352, navrhuje sa doplnenie návrhu zákona o vydanie splnomocnenia pre predsedu Národnej rady na vydanie aktuálneho úplného znenia Občianskeho súdneho poriadku.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. V novooznačenom čl. III sa na konci pripájajú tieto slová „okrem čl. I bodu 3 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia".

Vzhľadom na naliehavosť problémov spojených so spracovaním hromadných podaní sa navrhuje, aby právna úprava týkajúca hromadných podaní nadobudla účinnosť čo najskôr, t.j. vyhlásením zákona v Zbierke zákonov SR.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodom 1 až 7 hlasovať spoločne a tieto schváliť.

V.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 369) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 369a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 196 z 12. marca 2013.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Róbert Madej v.r.

predseda Ústavnoprávneho výboru

Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava 12. marca 2013 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2582

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: