TlačPoštaZväčšiZmenši

78/2012 Z. z.

4.3. 2012, 15:57 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") predkladá návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny materiál s cieľom odstrániť nedostatky v implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (ďalej len „smernica 2009/48/ES") nariadením vlády Slovenskej republiky č. 63/2011 Z. z. zo 16. februára 2011 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky (ďalej len „nariadenie vlády k hračkám").

V súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ministerstvo zodpovedné za ochranu spotrebiteľa. Cieľom smernice 2009/48/ES je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, najmä detí, pri súčasnom fungovaní vnútorného trhu ustanovením nových bezpečnostných požiadaviek na hračky. Nahrádza tak pôvodnú smernicu Rady 88/378/EHS z. 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek. Smernica 2009/48/ES je jednou z prvých smerníc nového prístupu, ktoré majú byť v súlade s rámcom ustanoveným v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS. Zodpovednosť za bezpečnosť hračiek sa prenáša na všetky dotknuté subjekty ustanovením jasných a primeraných povinností pre výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov. Kladú sa nové požiadavky na notifikované osoby a ich spoluprácu a s hospodárskymi subjektmi a orgánmi dohľadu nad trhom. Je preto dôležité implementovať túto smernicu novým spôsobom a v súlade s legislatívou Slovenskej republiky tak, aby sa zabezpečil jednoduchší prístup a zrozumiteľnosť tejto právnej úpravy najmä pre podnikateľov a iné subjekty zúčastňujúce sa na zabezpečení bezpečnosti hračiek a ochrane zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

V návrhu zákona sa upravujú všetky povinnosti podnikateľov ako napr. výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora, postupy posudzovania zhody na jednom mieste. Návrh zákona obsahuje splnomocňujúce ustanovenia, ktoré umožnia upravovať prípadné zmeny v smernici 2009/48/ES týkajúce sa bezpečnostných a iných požiadavkách na hračky formou vykonávajúcich vyhlášok. Pôsobnosť orgánu dohľadu nad trhom sa upravuje doplnkovo k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky akreditácie a dohľady nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Hračky sú spotrebiteľský výrobok a vzťahuje sa na nich aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecne bezpečnosti výrobkov, pokiaľ v tomto návrhu zákona nie sú osobitné ustanovenia týkajúce sa tej istej veci.

Smernica 2009/48/ES ukladá členským štátom povinnosť prijať a uverejniť zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou do 20. januára 2011 s účinnosťou od 20. júla 2011. Slovenská republika čiastočne splnila túto úlohu nariadením vlády k hračkám. Za účelom dosiahnutia urýchlenej implementácie je potrebné návrh zákona posúdiť v skrátenom pripomienkovom konaní.

Ministerstvo nezaslalo návrh zákona na predbežné pripomienkové konanie v súlade s čl. 12 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR, nakoľko návrh zákona sa neodlišuje od nariadenia vlády k hračkám, pokiaľ ide o hospodársky a finančný dosah a negatívny vplyv na verejné financie ani na ostatné sledované oblasti.

Návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K § 1 Predmet úpravy

Určuje sa rozsah pôsobnosti zákona.

Odsek 2 uvádza výrobky spĺňajúce síce definíciu hračky uvedenú v § 2 písmene a), na ktoré sa však zákon nevzťahuje.

Výrobkom uvedeným v odseku 2 písmeno b) sa rozumie napríklad zábavné elektrické hojdacie zvieratká, na ktoré sa dieťa posadí a po vhodení mince sa môže dieťa pohojdať. Tieto automatické hračky sa nachádzajú väčšinou v nákupných centrách alebo hypermarketoch.

K § 2 Vymedzenie pojmov

Aby sa uľahčilo pochopenie a jednotné uplatňovanie zákona definujú sa pojmy používané v zákone. Definícia hračky ustanovuje rozhodujúce kritéria či sa výrobok považuje za hračku alebo nie. Sú to štyri kritériá:

- výrobok navrhnutý alebo určený,

- výlučne alebo čiastočne,

- na hranie,

- pre deti mladšie ako 14 rokov.

Slová „výlučne alebo čiastočne" sú dôležitým kritériom, pretože naznačujú, že výrobok nemusí byť určený výhradne na hranie, aby mohol byť považovaný za hračku. Môže mať aj iné funkcie ako napríklad kľúčenka s plyšovým medvedíkom. Definícia hračky sa nevzťahuje, resp. netýka toho, či hračka je určená na domáce použitie alebo verejné použitie. Preto na hračky používané doma alebo na verejných miestach (napr. v školách, materských školách) sa zákon vzťahuje, samozrejme okrem výrobkov, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto zákona.

K § 3 Všeobecné bezpečnostné požiadavky

Základné bezpečnostné požiadavky zákona sú všeobecné bezpečnostné požiadavky uvedené v § 3 zákona a osobitné bezpečnostné požiadavky vzťahujúce sa k špecifickým rizikám, ktoré sú v prílohe č. 2. Všeobecné požiadavky sú aplikovateľné aj na hračky, ktoré predstavujú riziká, ktoré nie sú zahrnuté v osobitných bezpečnostných požiadavkách. Napríklad v roku 2007 v magnetických hračkách bolo zistené nebezpečenstvo súvisiace s prehltnutím magnetov, ktoré sú schopné spôsobiť prepichnutie alebo upchatie čriev. V tom čase smernica 88/378/EHS neobsahovala žiadne osobitné bezpečnostné požiadavky vzťahujúce sa na tento druh rizika a ani neexistovali žiadne technické požiadavky v súbore STN EN 71. Preto tieto hračky boli stiahnuté z trhu na základe všeobecných bezpečnostných požiadaviek smernice. Všeobecné bezpečnostné požiadavky stanovujú, že hračky vrátane chemikálií, ktoré obsahujú, by nemali ohrozovať bezpečnosť alebo zdravie detí, rodičov, osôb dohliadajúcich na deti a všetkých ostatných ľudí. Hračky musia byť bezpečné, ak sú používané podľa určenia výrobcom, ale aj v prípade predvídateľného použitia deťmi. Napríklad deti budú používať šmykľavku nielen na šmýkanie sa po chrbte dolu, ale aj lezenie po nej hore, alebo šmýkanie sa dolu hlavou.

Pri návrhu a výrobe hračky sa bezpečnosť hračky musí zabezpečiť aj s prihliadnutím na špecifikovanú vekovú skupinu používateľov a ich zručnosti ako aj ich dozor. To znamená, že hoci hračka musí byť bezpečná môže existovať určité prípustné riziko, ktoré nemožno úplne odstrániť. Napr. nie je možné deklarovať, že neexistuje riziko pádu z hojdačky, preto by mali byť uverejnené informácie o vhodnom povrchu pod hojdačkou, aby sa vyhlo zraneniu dieťaťa. Na štítkoch a v návodoch na používanie výrobca musí uviesť upozornenie na nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s používaním hračky a inštrukcie ako sa riziku vyhnúť.

Hračka musí spĺňať všeobecné a osobitné bezpečnostné požiadavky nielen počas jej uvedenia na trh a predaja spotrebiteľovi, ale aj počas celého predpokladaného a bežného obdobia používania.

K § 4 Povinnosti výrobcu

Vzhľadom na to, že určité úkony môže vykonať iba výrobca, sú jasne stanovené povinnosti, ktoré zodpovedajú úlohe každého subjektu v rámci dodávateľského a distribučného procesu. Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o návrhu hračky a výrobnom procese je na vykonanie úplného postupu posudzovania zhody hračiek najvhodnejší. Ak sa postupom posudzovania zhody preukáže, že hračka spĺňa bezpečnostné požiadavky zákona, výrobca vystaví ES vyhlásenie o zhode a umiestni označenie CE. Na hračke musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo číslo modelu alebo iný prvok, ktorý umožní identifikáciu hračky, ak to nie je možné informácie môžu byť uvedené na obale alebo v sprievodnej dokumentácii. Ak hračka nemá obal ani nie je k nej priložená žiadna dokumentácia, uvedená identifikácia musí byť umiestnená vždy na hračke. Prvok umožňujúci identifikáciu hračky je číslo, ktoré sa zhoduje s identifikačným číslom hračky uvedeným v ES vyhlásení o zhode. Povinnosťou výrobcu je tiež, umiestniť na hračku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a adresu, na ktorej je možné výrobcu kontaktovať. Nie je nutné, aby výrobca uvádzal na hračke svoje sídlo. Webová stránka je len ďalšou dodatočnou informáciou, nie však postačujúcou na to, aby mohla byť považovaná za kontaktnú adresu. Slová „ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú" zahŕňajú situácie, že veľkosť, tvar alebo iné vlastnosti hračky neumožňujú umiestnenie názvu a adresy výrobcu na hračku pretože by to bolo nečitateľné alebo technicky náročné.

K § 5 Povinnosti splnomocneného zástupcu

Výrobca môže písomne splnomocniť na vykonanie konkrétnych úloh v jeho mene splnomocneného zástupcu s výnimkou tých činnosti, ktoré môže zabezpečiť iba výrobca.

K § 6 Povinnosti dovozcu

Je treba jasne rozlišovať medzi dovozcom a distribútorom, keďže dovozca uvádza hračky z tretích krajín na trh Európskej únie a má sídlo v Európskej únii. Dovozca preto musí zabezpečiť, aby hračky, ktoré uvádza na trh boli v súlade s požiadavkami zákona. Je potrebné, aby sa dovozca uistil, že výrobca splnil všetky povinnosti ustanovené v zákone. Dovozca na hračke alebo, ak to nie je možné, na jej obale alebo v sprievodnej dokumentácii hračky uvedie svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a adresu, na ktorej je ho možné kontaktovať.

K § 7 Povinnosti distribútora

Ak distribútor sprístupňuje hračku na trhu po uvedení takejto hračky na trh výrobcom alebo dovozcom, mal by konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s hračkou nebude mať negatívny vplyv na súlad hračky s požiadavkami zákona. Výrobca a dovozca musia zabezpečiť a distribútor musí overiť, či je s hračkou dodaná požadovaná dokumentácia, návod na používanie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku. Návod na používanie pozostáva z informácií na bezpečné a účinné použitie hračky, informácií ako zkonštruovať hračku, ako s ňou zaobchádzať, skladovať, uchovávať, opravovať a ako odstrániť hračku. Informácie na inštaláciu a zkonštruovanie hračky môžu zahŕňať zoznam častí a špeciálnych zručností a nástrojov. Informácie o zaobchádzaní s hračkou počas jej prevádzky môžu obsahovať informácie o obmedzení použitia, potrebe osobného ochranného prostriedku, opravy alebo čistenia. Bezpečnostné pokyny môžu obsahovať text a obrázok, ktoré umožnia bezpečné použitie hračky a prispejú k možnému vyhnutiu sa riziku alebo zničenia hračky.

K § 8 Ďalšie povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora

Zabezpečenie vysledovateľnosti hračky v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom. Efektívny systém vysledovateľnosti hračky uľahčuje úlohu orgánov dohľadu vysledovať subjekt zodpovedný za uvedenie nevyhovujúcej hračky na trh. Výrobca musí byť schopný predložiť informácie o identifikácii splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora, ktorému hračku dodal a to desať rokov od uvedenia hračky na trh. Každý splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor musí byť schopný identifikovať každý subjekt, ktorý im hračku dodal a ktorému hračku oni dodali, a to desať rokov po prijatí dodávok hračky.

K § 9 Predpoklad zhody

Hračka, ktorá bola navrhnutá a vyrobená podľa požiadaviek tohto zákona a bola na nej posúdená zhoda môže byť uvedená na trh a nesmie byť bránené jej uvedeniu na trh. Pokiaľ spĺňa požiadavky harmonizovaných technických noriem, predpokladá sa, že spĺňa všeobecné a osobitné bezpečnostné požiadavky zákona.

K § 10 Upozornenia

V upozorneniach sa môžu uviesť príslušné obmedzenia použitia ako napr. najnižší alebo najvyšší vek používateľa, schopnosť používateľa hračky, maximálnu alebo minimálnu hmotnosť používateľa. Pre príslušné kategórie hračiek sú stanovené špecifické upozornenia, ktoré sú vymedzené v časti B prílohy č. 4 zákona.

Upozornenia pre určité kategórie hračiek nemožno používať, ak sú v rozpore s predpokladaným použitím hračky. Myslia sa tým hlavne prípady zneužitia upozornení s úmyslom obísť platné bezpečnostné požiadavky. Ide napríklad o situáciu, keď sa na hračku umiestňovali upozornenia o tom, že hračka nie je vhodná pre deti do 36 mesiacov s cieľom vyhnúť sa požiadavkám vzťahujúcim sa na malé časti, ktorá sa vzťahovala na hračky pre deti do 36 mesiacov. Upozornenia sa uvedú na hračke, priloženom štítku alebo na obale. Priložený štítok je napríklad prišitý štítok k plyšovým hračkám alebo štítok pevne spojený visačkou, nie je postačujúce, ak je upozornenie uvedené na predajnom mieste, na ktorom je hračka vystavená, napr. na pulte, krabici a pod.

K § 11 ES vyhlásenie o zhode

Vymedzujú sa obsahové náležitosti ES vyhlásenia o zhode. Hlavným obsahom ES vyhlásenia o zhode je vyhlásenie výrobcu, že bolo preukázané splnenie všeobecných bezpečnostných požiadaviek a osobitných bezpečnostných požiadaviek. ES vyhlásenie o zhode vydá výrobca a uchováva ho ako súčasť technickej dokumentácie počas obdobia desať rokov od uvedenia hračky na trh. ES vyhlásenie o zhode je vyhotovené v štátnom jazyku alebo preložené do štátneho jazyka.

K § 12 Označenie CE

Všetky hračky uvedené na trh musia mať označenie CE. Aby sa uľahčil dohľad nad trhom hračiek sú ustanovené pravidlá umiestnenia označenia CE. Hračka, ktorá nespĺňa požiadavky tohto zákona alebo nemá označenie CE môže byť vystavená a používaná na výstavách alebo obchodných trhoch ak je jasne označené, že nespĺňa požiadavky tohto zákona. Takáto hračka nemôže byť ani sprístupnená na trhu skôr ako bude v súlade s požiadavkami zákona.

K § 13 Posúdenie zhody

Výrobca je povinný pred uvedením hračky na trh vykonať posúdenie zhody jedným z dvoch spôsobov podľa § 14 – vnútorná kontrola výroby, alebo § 15 – posúdenie zhody s typom založené na vnútornej kontrole výroby, podľa toho, či bola hračka vyrobená v súlade s požiadavkami harmonizovanej technickej normy, alebo takáto norma neexistuje, nebola použitá, bola vyhlásená s obmedzením, alebo ak sa výrobca domnieva, že je potrebné hračku posúdiť notifikovanou osobou.

K § 14 Posúdenie zhody vnútornou kontrolou výroby

Stanovuje sa postup posudzovania zhody, ak existuje príslušná harmonizovaná technická norma, ktorú výrobca dodržal pri výrobe hračky. Ide o vnútornú kontrolu výroby (modul A) založenú na vlastnej zodpovednosti výrobcu za posúdenie zhody.

K § 15 Posúdenie zhody s typom založené na vnútornej kontrole výroby

V prípade, ak normy podľa § 14 neexistujú, výrobca ich nepoužil alebo boli vyhlásené s obmedzením, alebo ak sa výrobca domnieva, že hračka si vyžaduje overenie notifikovanou osobou, hračka musí byť predložená na overenie notifikovanej osobe, teda na ES skúšku typu (modul B) kombinovanú s postupom zhody s typom založenej na vnútornej kontrole výroby (modul C). To isté platí, ak takéto normy sú uvedené s obmedzením alebo ak výrobca nedodržal tieto normy úplne, alebo ich dodržal len čiastočne. Výrobca predloží hračku na ES skúšku typu tiež v prípade, ak sa domnieva, že charakter, návrh, konštrukcia alebo účel hračky vyžadujú overenie notifikovanou osobou.

K § 16 ES skúška typu

Ustanovujú sa postupy potrebné na vydanie ES certifikátu o skúške typu. Žiadosť o ES skúšku typu, výkon ES skúšky typu a vydanie ES certifikátu o skúške typu sa realizuje v súlade s ustanoveným postupom. ES skúška typu sa vykoná posúdením primeranosti technického návrhu hračky prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov a preskúmania vzoriek hračky, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu.

Notifikovaná osoba musí posúdiť analýzu nebezpečenstiev, ktorú vykonal výrobca. Ak je to nevyhnutné, urobí tak v spolupráci s výrobcom.

ES certifikát o skúške typu sa preskúma vždy ak je to nevyhnutné a je to zodpovednosťou samotného výrobcu. Nevyhnutné je to v prípadoch, ak sa zmení výrobný proces, suroviny alebo časti hračky. Každopádne každých päť rokov. Orgán dohľadu má právomoc a povinnosť nariadiť notifikovanej osobe preskúmanie ES certifikátu o skúške typu, v prípade potreby stiahnuť ES certifikát o skúške typu ak hračka nespĺňa všeobecné a osobitné bezpečnostné požiadavky.

K § 17 Technická dokumentácia

Ustanovujú sa obsahové náležitosti technickej dokumentácie, ktorú musia výrobcovia pripraviť. Na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu, výrobca musí poskytnúť preklad častí technickej dokumentácie orgánu dohľadu, pričom orgán dohľadu stanoví lehotu 30 dní, ak si kratšiu lehotu nevyžaduje vážne a okamžité riziko.

K § 18 Autorizácia

Ustanovuje procesný postup získania oprávnenia na vykonávanie posudzovania zhody hračiek. O autorizácii rozhoduje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Stanovujú sa požiadavky na získanie autorizácie. Dohľad nad činnosťou autorizovaných osôb vykonáva úrad.

K § 19 Notifikácia

Stanovuje sa postup získania notifikácie. Notifikáciu vykonáva úrad na základe žiadosti autorizovanej osoby. Úrad môže notifikáciu obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť, ak notifikovaná osoba ďalej nespĺňa požiadavky na notifikáciu. Autorizovaná osoba môže vykonávať činnosť ako notifikovaná osoba až momentom uvedenia v zozname notifikovaných osôb Európskou komisiou.

K § 20 Práva a povinnosti notifikovanej osoby

Keďže je potrebné zabezpečiť vysokú kvalitu výkonu činností notifikovaných osôb vykonávajúcich posudzovanie zhody a všetky notifikované osoby by mali vykonávať svoje úlohy rovnakým spôsobom a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže, sú stanovené požiadavky, ktoré musí spĺňať subjekt zapojený do posudzovania zhody. S cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti hračiek, ktoré sa majú uviesť na trh, je nevyhnutné, aby subdodávatelia pri vykonávaní úloh posudzovania zhody spĺňali rovnaké požiadavky ako notifikované osoby. Je preto dôležité, aby sa hodnotenie odbornej spôsobilosti a výkonu notifikovaných osôb vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi. Ak notifikovaná osoba preukáže zhodu s kritériami ustanovenými v harmonizovaných technických normách predpokladá sa, že spĺňa požiadavky ustanovené § 18 ods. 2 v takom rozsahu, v akom sa harmonizované technické normy vzťahujú na tieto požiadavky. Sú to harmonizované technické normy napr. STN EN ISO/IEC 17020 a STN EN 45011, STN EN ISO/IEC 17025. Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované osoby uplatňovali moduly, ktoré zbytočne nezaťažujú výrobcov, ich splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov. Notifikovaná osoba má stanovené informačné povinnosti voči úradu a orgánu dohľadu. Informačné povinnosti sa týkajú ES certifikátov o skúške typu, a to o ich vydaní ako aj odmietnutí vydať ho, o činnostiach posudzovania zhody, a o subdodávateľských zmluvách.

K § 21 Výkon dohľadu

Dohľad nad zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Ustanovujú sa kompetencie pre prípad výskytu hračiek na trhu, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom alebo ktoré predstavujú riziko.

K § 22 Výmena informácií

Ustanovuje sa postup podávania a prijímania hlásení zo systému a do systému RAPEX.

K § 23 Sankcie

Ustanovujú sa sankcie za porušenie zákona s preventívnym aj represívnym účinkom. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu SR.

K § 24 Poriadkové pokuty

Ustanovujú sa poriadkové pokuty.

K § 25 Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí

Zabezpečuje právo na informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánu dohľadu, vrátane rozhodnutí súdov o preskúmaní rozhodnutia orgánu dohľadu. Zároveň zachováva právo kontrolovanej osoby na ochranu obchodného tajomstva.

K § 26 Zasielanie správ

Zabezpečuje sa transpozícia povinnosti z preberanej smernice ohľadom podávania správ o uplatňovaní tohto zákona a ich obsahové náležitosti. Ide o konkretizáciu informačnej povinnosti ministerstva vyplývajúcej zo zákonných ustanovení vzhľadom ku kategórii výrobkov, ktoré sú predmetom predloženého návrhu zákona - hračkám.

K § 27 Vzťah k správnemu poriadku

Ustanovuje sa vzťah k správnemu poriadku, ktorý sa vzťahuje na konanie podľa tohto zákona s výnimkou § 19 a § 21 ods. 2 písm. c) a ods. 3 až 6 zákona.

K § 28 Prechodné ustanovenia

Ustanovuje sa obdobie, v rámci ktorého môže byť na trhu sprístupnená aj hračka, ktorá nespĺňa požiadavky novej právnej úpravy, ale spĺňa požiadavky predchádzajúcich platných právnych predpisov.

K § 29 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015

Ustanovujú sa osobitné podmienky pre klasifikáciu chemických látok a zmesí v závislosti od nadobúdania účinnosti právne záväzných aktov Európskej únie.

K § 30 Záverečné ustanovenia

Definuje sa právne akty Európskej Únie, ktoré sa preberajú týmto zákonom.

K § 31 Zrušovacie ustanovenie

Uvádza sa nariadenie vlády, ktoré sa nadobudnutím účinnosti navrhovaného zákona zruší z dôvodu novej komplexnej právnej úpravy.

K čl. II

K bodu 1

Ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti kontrolnej právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie o nový zákon o bezpečnosti hračiek.

K bodu 2

Ide o zosúladenie textu s § 5 ods. 5 písm. d). SOI bude mať právo na refakturáciu nákladov na odber vzoriek a skúšky aj v prípade výrobkov, pri ktorých sa preukáže, že sú nezhodné.

K bodu 3

Ide o uzákonenie stavu potvrdeného rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého refakturácia nákladov za odber vzoriek a skúšky nepodlieha správnemu konaniu a nie je potrebné vo veci vydať rozhodnutie podľa Správneho poriadku.

K bodu 4

Odstraňuje sa bezdôvodná informačná povinnosť SOI voči Úradu pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR.

K čl. III

Legilsatívno-technická úprava – nadobudnutie účinnosti zákona.

K prílohe 1

Uvádza sa zoznam výrobkov, ktoré sa nepovažujú za hračku v zmysle tohto zákona. Pretože nie je možné vymedziť všetky výrobky, ktoré sa nepovažujú za hračky tento zoznam nemožno považovať za taxatívny. Definícia hračky podľa § 2 odseku a) je základom, podľa ktorého sa rozhodne či výrobok je alebo nie je hračkou.

Rozdiel medzi funkčným výrobkom a funkčnou hračkou spočíva v tom, že funkčná hračka musí mať osobitné upozornenia a návod na používanie, ktoré sú špecifikované v navrhovanom materiáli v prílohe č. 4 časti B bodu 3. Funkčný výrobok je vylúčený z rozsahu zákona. Príkladom funkčného výrobku je elektrická rúra, žehlička a iné funkčné výrobky, ak sú napájané menovitým napätím nad 24 V a predávajú sa výlučne na účely vzdelávania pod dohľadom dospelých. Tieto funkčné výrobky sa nemôžu preto považovať za hračky.

K prílohe 2

Ustanovujú sa osobitné bezpečnostné požiadavky vzťahujúce sa k špecifickým rizikám, ktoré môže predstavovať hračka. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky z pohľadu ochrany zdravia detí, najmä najmladších vekových skupín (do troch rokov veku), upozornilo, aby sa na výrobu hračiek nepoužívali karcinogénne látky, mutagénne látky ani látky poškodzujúce reprodukciu uvedené v ods. 3 písm. c), d) a e), a to ani v minimálnej koncentrácii. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča, aby karcinogénne látky, mutagénne látky a látky poškodzujúce reprodukciu boli pri výrobe hračiek nahradené inými chemickými látkami, ktoré nemajú uvedené zdraviu škodlivé vlastnosti.

K prílohe 3

Ustanovujú sa kritériá klasifikácie chemických látok a chemických zmesí, ktoré sú rozčlenené podľa kategórií.

K prílohe 4

V časti A sú ustanovené všeobecné upozornenia, ktoré sú aplikovateľné na všetky kategórie hračiek. Tieto upozornenia špecifikujúce príslušné obmedzenia použitia musia upriamiť pozornosť dieťaťa alebo dohliadajúceho dospelého na nebezpečenstvo alebo riziko súvisiace s používaním hračky a na spôsoby, ako sa im možno vyhnúť. Tieto upozornenia sa použijú, aby sa zaistilo bezpečné používanie hračky.

Špecifické upozornenia vzťahujúce sa na určité kategórie hračiek sú ustanovené v časti B.

K prílohe 5

Ustanovuje ďalšie požiadavky, ktoré ak hračka uvedená na trh do 20. júla 2013 spĺňa možno ju sprístupniť na trh.

K prílohe 6

Uvádza sa zoznam preberaných aktov Európskej únie.

Bratislava 9. novembra 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1024
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Prednosť skutočnej vôle účastníkov zmluvy pred jej formálnym vyjadrením

Ústavný súd ČR vo svojom náleze vyslovil porušenie zákona v prípade, keď súdy formálne posudzovali zmluvu len podľa obsahu bez ...

JUDIKATÚRA: Kritéria pre posúdenie striedavej starostlivosti a odôvodnenie rozhodnutia

Ústavný súd ČR sa vo svojom rozsudku vyjadril k tomu, čo všetko by mali súdy zohľadňovať pri striedavej starostlivosti.

JUDIKATÚRA: Odmietnutie poskytnutia informácie pre zneužitie práva

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k možnosti odmietnutia sprístupniť informáciu z dôvodu zneužitia práva na informácie.

JUDIKATÚRA: Právo na informácie vs. kapacitné možnosti správneho orgánu

Môže správny orgán odmietnuť vyhovieť žiadosti o sprístupnenie informácie z dôvodu nedostatku kapacitných možností na poskytnutie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: