Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

69/2012 Z. z.

najpravo.sk • 4.3. 2012, 15:26

D ô v o d o v á s p r á v a

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo financií SR v nadväznosti na Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 a v nadväznosti na návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Predložený návrh novely zákona dopĺňa nové a upravuje príslušné väzbové ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súvislosti s návrhom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Druhým okruhom úprav je zabezpečenie eliminácie rizika pri čerpaní EÚ prostriedkov v čase rozpočtového provizória, a to doplnením ďalšej výnimky pre možné prekročenie 1/12 výdavkov počas jednotlivých mesiacov. Návrh zákona obsahuje aj úpravy zákona, ktoré si vyžiadala aplikačná prax z dôvodu technických problémov pri realizácii rozpočtu alebo plnení úloh verejnej správy.

Najdôležitejšou zmenou vo vzťahu k ústavnému zákonu je zavedenie novej terminológie a novovymedzeného obsahu dokumentov, ktorými sa hodnotia výsledky hospodárenia verejnej správy Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku v metodike ESA 95. V nadväznosti na vypracovávanie jarnej a jesennej notifikácie Európskej komisii sa bude vypracovávať štátny záverečný účet na inej kvalitatívnej úrovni a súhrnná výročná správa. Tieto dokumenty nahradia doterajší dokument záverečný účet verejnej správy.

Ďalšie navrhované úpravy príslušných ustanovení zákona vo vzťahu k vykonávaniu verejného zdravotného poistenia vyplynuli z aplikácie metodiky ESA 95. V súčasnosti súkromné zdravotné poisťovne nie sú subjektami verejnej správy a súčasťou rozpočtu verenej správy sú len príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia.

Predložený návrh zákona navrhuje s cieľom zabezpečenia ďalšieho pozitívneho vplyvu na výšku schodku štátneho rozpočtu obmedziť možnosti vykonávania rozpočtových opatrení z titulu dosiahnutých vyšších daňových prímov štátneho rozpočtu v priebehu roka a z úspor výdavkov rozpočtovaných na splácanie štátneho dlhu.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.

Predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Terminologicky sa upravuje predmet úpravy zákona v nadväznosti na zmenu v názve dokumentov obsahujúcich výsledky rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky.

K bodu 2

Navrhovaným doplnením tretej vety sa reaguje na skutočnosť, že okrem obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií existujú aj iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti subjektov územnej samosprávy, ktoré sú subjektmi verejnej správy a sú zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR v rámci sektora verejnej správy v územnej samospráve, pretože nepatria do ústrednej správy. Z tohto dôvodu je potrebná aj úprava druhej vety.

K bodu 3

V zmysle metodiky ESA 95, ktorá nepripúšťa, aby sektor verejnej správy obsahoval údaje za subjekty so súkromným vlastníctvom, Štatistický úrad SR preradil v minulom roku súkromné zdravotné poisťovne v registri organizácií zo sektora verejnej správy do sektora finančných korporácií. Avšak všetky príjmy z poistného súkromných zdravotných poisťovní okrem súkromných zdrojov poisťovní a všetky výdavky poistenia okrem výdavkov na správu súkromných zdravotných poisťovní v súlade s § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostali súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Podľa metodiky ESA 95 rozpočet verejnej správy musí obsahovať iba údaje za vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade s vyššie uvedeným a v nadväznosti na novo zadefinovaný obsah rozpočtu verejnej správy v § 4 zákona je potrebné aplikovať ustanovenia § 14 ods. 7 zákona v procese tvorby rozpočtu verejnej správy na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR. To znamená, že aj keď súkromné zdravotné poisťovne nie sú subjektmi verejnej správy, časť ich rozpočtu, konkrétne príjmy a výdavky súvisiace s výkonom verejného zdravotného poistenia, budú súčasťou rozpočtu verejnej správy a budú mať vplyv aj na vykazovanie plnenia rozpočtu verejnej správy.

K bodu 4

Rozširuje sa náplň údajov, ktoré obsahuje rozpočet verejnej správy v súlade s návrhom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, a to o schválený rozpočet bežného roka, o údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka, t.j. aktuálnej očakávanej skutočnosti, ktorá je v danom čase k dispozícii a o údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva roky.

K bodu 5

Návrhom sa zakotvuje povinnosť ministerstva financií uverejňovať údaje nielen za štátny rozpočet, ale aj za rozpočet verejnej správy. Lehota na zverejnenie ostáva zachovaná.

K bodu 6

Vzhľadom na ponechanie možnosti čerpania prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ aj v nasledujúcich rokoch sa precizuje ustanovenie vo vzťahu k vykonávaniu rozpočtových opatrení pri prenose finančných prostriedkov na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku povolením prekročenia limitu výdavkov, ktoré sa bude uskutočňovať v nasledujúcom rozpočtovom roku v závislosti od aktuálnej potreby čerpania výdavkov príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu.

K bodu 7

Úpravou sa zabezpečuje bezplatné vydávanie požadovaných potvrdení podľa § 8a ods. 5 nielen subjektmi verejnej správy, ako tomu bolo doteraz, ale aj súkromnými zdravotnými poisťovňami, na ktoré by sa platná právna úprava bez navrhovaného vstupu už nevzťahovala.

Navrhovanou úpravou sa ďalej zabezpečí pri poskytovaní dotácií, aby sa presne určené podmienky poskytnutia dotácie (konkrétne zákaz, aby bolo voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, aby bol žiadateľ v konkurze alebo reštrukturalizácii, zákaz, aby bol voči žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a zákaz, aby mal žiadateľ evidované nedoplatky na poistnom) aplikovali len vo vzťahu k žiadateľom o dotáciu, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ bude o dotáciu žiadať fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, bude preukazovať len splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. a), c) a d), a to len čestným vyhlásením.

Takouto úpravou sa pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, zjednodušuje preukazovanie podmienok pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie, keďže už nebude potrebné, aby predkladali potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že nemajú evidované nedoplatky na poistnom a taktiež nemusia predkladať potvrdenie konkurzného súdu, pričom uvedená úprava sa vzťahuje plošne na všetky fyzické osoby – nepodnikateľov, bez ohľadu na výšku dotácie.

K bodu 8

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa terminologicky reaguje na zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a na inštitút vládneho auditu.

K bodu 9

Navrhovaným ustanovením sa mení rozpočtová príslušnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je v súčasnosti štátnou rozpočtovou organizáciou zapojenou na rozpočet Ministerstva hospodárstva SR. Vzhľadom na pôsobnosť úradu nielen v oblasti energetiky, s nadobudnutím účinnosti tohto zákona bude mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu.

K bodu 10

Terminologická zmena názvov dokumentov.

K bodu 11

Návrhom na doplnenie ďalšieho okruhu výdavkov, o ktoré možno prekračovať 1/12 výdavkov v každom mesiaci rozpočtového provizória, a to výnimkou pre prostriedky na financovanie spoločných programov SR a EÚ, sa zabezpečuje eliminácia možného rizika s cieľom zabezpečiť plynulé čerpanie prostriedkov EÚ.

K bodu 12

Vo vzťahu k vypracovaniu a predloženiu východísk zostavenia rozpočtu verejnej správy do vlády sa určuje zákonný termín pre ministerstvo financií na ich predloženie do vlády, a to do 15. apríla bežného roka, pričom sa súčasne ponecháva na rozhodnutie vlády, v akom termíne tieto východiská prerokuje.

K bodu 13

Ustanovením sa navrhuje určiť pevný termín na predloženie rozpočtu verejnej správy do vlády, a to 15. august bežného roka, pričom vláde sa umožňuje len v roku konania volieb určiť neskorší termín na predloženie rozpočtu verejnej správy do vlády v tom prípade, ak je čas na prípravu a predloženie rozpočtu do vlády v zákonnom termíne kratší ako 60 dní. Táto lehota sa vzťahuje na obdobie od vyslovenia dôvery vláde do 15. augusta. V takomto prípade sa vláde umožňuje určiť neskorší termín ako 15. august, pričom ďalší zákonný termín na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy do parlamentu - 15. október naďalej zostáva v platnosti.

K bodom 14 a 15

V nadväznosti na preradenie súkromných zdravotných poisťovní Štatistickým úradom SR v zmysle metodiky ESA 95, ktorá nepripúšťa, aby sektor verejnej správy obsahoval údaje za subjekty so súkromným vlastníctvom, zo sektora verejnej správy do sektora finančných korporácií, je potrebné zabezpečiť, aby príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia zostali súčasťou rozpočtu verejnej správy. Pre Ministerstvo zdravotníctva SR sa ustanovuje postup pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy za oblasť verejného zdravotného poistenia a súčasne sa navrhovaným znením zabezpečuje, aby tak ako doteraz predkladali súkromné zdravotné poisťovne údaje pre potreby zostavenia rozpočtu verejnej správy, ako aj pre účely hodnotenia jeho plnenia.

K bodu 16

Dopĺňa sa povinnosť ministerstva financií zverejňovať na svojom webe všetky rozpočtové opatrenia, ktoré boli z úrovne MF SR voči príslušným kapitolám štátneho rozpočtu vykonané.

K bodu 17

Podľa § 15 ods. 1 zákona môže vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárstvo SR a nezabezpečeného v štátnom rozpočte. Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok determinuje možnosť vlády alebo na základe jej splnomocnenia ministra financií SR upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok tak, že celkové výdavky štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sa môžu týmito úpravami prekročiť najviac do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Navrhovanou úpravou v § 17 sa zamedzí, aby sa z titulu dosiahnutých vyšších ako rozpočtovaných daňových príjmov alebo z titulu dosiahnutých úspor výdavkov na správu dlhu navyšovali výdavky na úkor úspor alebo vyšších príjmov, ktoré majú slúžiť na zníženie schodku.

K bodu 18

Vytvára sa legislatívny priestor na uplatnenie ustanovenia čl. 5 ods. 6 a čl. 12 ods. 5 návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k limitu dlhu verejnej správy, podľa ktorého ministerstvo financií viaže výdavky štátneho rozpočtu v určenej výške za podmienok ustanovených v návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

K bodu 19

Navrhovaná úprava nadväzuje na novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa nanovo zadefinovali pojmy koncesia na stavebné práce a koncesia na služby, a to tak, že rozširuje povinnosť postupovať podľa tohto zákona aj pri zadávaní koncesií na služby. Subjekt verejnej správy, s výnimkou subjektov územnej samosprávy, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude oprávnený uzatvoriť koncesnú zmluvu, ak pôjde o koncesiu na stavebné práce alebo koncesiu na služby s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 4 845 000 eur, len po predchádzajúcom schválení projektu vládou.

K bodu 20

Navrhuje sa ďalšia povinnosť pre subjekty, ktoré priamo získali finančnú pomoc zo zdrojov EÚ, a to oznamovať Ministerstvu financií SR prijatie žiadosti EÚ o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti. Uvedeným ustanovením sa zabezpečí informovanosť MF SR o tom, že voči prijímateľom sú zo strany EK vyvodzované dôsledky, ktoré môžu mať v poslednej fáze priamy dopad na členský štát.

K bodu 21

Navrhovanou zmenou sa zabezpečuje, aby súčasťou zriaďovacej listiny bolo len vymedzenie majetku, ktorý sa organizácii pri jej zriadení dáva do správy. Zmena stavu majetku, ako prevod správy majetku alebo prevod vlastníctva majetku, sa môže v prípade majetku štátu vykonávať len v súlade so zákonom o správe majetku štátu a na základe zmlúv uzatvorených podľa citovaného zákona a v tejto súvislosti nie je potrebná úprava zriaďovacej listiny organizácie.

K bodu 22

Navrhovanou zmenou v § 23 ods. 4 vo vzťahu k preddavkovým organizáciám v zahraničí sa doterajšia úprava špecifík financovania zahraničných pracovísk rozširuje o zahraničné pracoviská Ministerstva vnútra SR.

K bodu 23

Ustanovením sa nanovo vymedzuje obsah štátneho záverečného účtu a súhrnnej výročnej správy - dokumentov, ktorými sa hodnotia výsledky hospodárenia Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku.

V prvej etape ministerstvo financií vypracuje štátny záverečný účet, ktorý predloží na prerokovanie a schválenie vláde SR do 30. apríla a vláda SR ho predloží Národnej rade SR do 20. mája bežného roku. Ťažiskom štátneho záverečného účtu je zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a údajov o dlhu verejnej správy v metodike ESA 95 predložených Európskej komisii do 1. apríla bežného roku (predbežné údaje – tzv. „marcová notifikácia"), vyhodnotenie hospodárenia na hotovostnom princípe podľa zákona o štátnom rozpočte SR na príslušný rozpočtový rok a ďalšie údaje o plnení rozpočtu verejnej správy. V prípade rozpočtového prebytku štátny záverečný účet obsahuje aj návrh na jeho použitie, ktorý schvaľuje Národná rada SR.

Kapitoly štátneho rozpočtu a štátne fondy vypracúvajú záverečné účty o svojom rozpočtovom hospodárení v príslušnom rozpočtovom roku, pričom sa zachováva oprávnenie ministerstva financií usmerňovať práce na vypracúvaní týchto záverečných účtov, určiť ich obsah a termíny na predloženie vláde SR a príslušnému výboru Národnej rady SR.

Ustanovuje sa povinnosť po schválení štátneho záverečného účtu, záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov zverejniť ich na príslušnom webovom sídle.

V druhej etape ministerstvo financií vypracúva Súhrnnú výročnú správu a predkladá ju na schválenie vláde SR do 31. októbra a vláda SR ju predkladá na informáciu Národnej rade SR do 20. novembra bežného roka. Kapitoly štátneho rozpočtu ani štátne fondy tento dokument nevypracúvajú.

Súhrnná výročná správa obsahuje zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a údajov o dlhu verejnej správy v metodike ESA 95 predložených Európskej komisii do 1. októbra bežného roku (definitívne údaje – tzv. „septembrová notifikácia"), súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy Slovenskej republiky zostavenú z konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu, obcí a vyšších územných celkov ako aj ďalšie údaje ustanovené osobitným zákonom.

Súhrnnú výročnú správu po prerokovaní v Národnej rade SR zverejní ministerstvo financií na svojom webovom sídle.

K bodu 24

Doplnením slova „vrátane" pri určovaní obdobia penalizácie sa zabezpečí presné určenie doby na dopočet penále, ktorým je aj deň, v ktorom boli prostriedky poukázané.

K bodu 25

Novelou sa reaguje na prechod na menu euro od 1.1.2009. Jednotlivými vstupmi sa mení výška sankcií za porušenie finančnej disciplíny.

Na prepočet hodnôt uvádzaných v slovenských korunách sa doteraz aplikoval generálny zákon - zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na navrhovanú zmenu sa § 16 generálneho zákona v súvislosti so zaokrúhľovaním na 2 desatinné miesta na výpočet výšky sankcie nevzťahuje.

K bodom 26 a 29

Navrhovaným doplnením ustanovení § 31 ods. 12 a § 32 zákona spolu s odkazom na § 6a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa spresňuje a upravuje technika splácania sankcií uložených v správnom konaní za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 a § 32 tohto zákona, a to formou splátkového kalendára alebo odkladom zaplatenia sankcie. Nakladanie s pohľadávkami štátu je v kompetencii správcu majetku štátu s tým, že správca majetku štátu je za podmienok ustanovených § 6a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov oprávnený povoliť plnenie dlhu v splátkach a taktiež povoliť odklad splatenia dlhu. Na vymáhanie sankcií uložených právoplatným rozhodnutím v správnom konaní sa súčasne vzťahujú aj ustanovenia citovaného zákona o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu a ustanovenia o zániku pohľadávky štátu. Zároveň sa explicitne určuje, že ak subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu plní dohodu o splátkach a dohodu o odklade splatenia dlhu, za deň odvedenia prostriedkov sa považuje deň účinnosti dohody o splátkach. Penále v takomto prípade ďalej neplynie. V prípade, že subjekt neplní svoje povinnosti vyplývajúce z dohody riadne a včas, penále sa následne dopočítava za celé predchádzajúce obdobie v závislosti od toho, k akému porušeniu finančnej disciplíny došlo.

K bodu 27

V nadväznosti na prechod na menu euro sa znižuje suma za porušenie finančnej disciplíny, do ktorej sa odvod spolu s penále nebudú ukladať. Zároveň sa zjednocuje princíp ukladania sankcií v súvislosti s formou finančných prostriedkov. S účinnosťou tohto zákona už nebudú vo vzťahu k výške odvodu a penále, ktoré sa ukladá, výnimkované prostriedky zo zahraničia, t.j. prostriedky Európskych spoločenstiev a prostriedky Európskej únie poskytnuté Slovenskej republike na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv, spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky zo zahraničia prijaté na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

Navrhované ustanovenie súčasne terminologicky reaguje na novelu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a na zavedenie inštitútu vládneho auditu.

K bodu 28

Rovnako ako v bode 25 sa mení suma z Sk na euro pri uložení výšky pokuty za porušenie povinností ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Súčasne sa umožňuje správam finančnej kontroly znovu ukladať pokuty za nesplnenie povinnosti v § 8a ods. 10, ktoré zistí správa finančnej kontroly.

K bodu 30

Navrhovaným znením nového odseku 11 v § 37 v spojitosti s úpravami navrhovanými v bodoch 14 a 15 a v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z. z. sa zakotvuje, že príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu sa považujú za verejné prostriedky. Tieto verejné prostriedky sa triedia podľa rozpočtovej klasifikácie príjmov a výdavkov, čím sa dosiahne komplexné sledovanie všetkých príjmov a výdavkov v rámci rozpočtu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie.

K bodu 31

Úpravou v odseku 1 sa ustanovuje, že štátny záverečný účet aj súhrnná výročná správa Slovenskej republiky v navrhovanom znení sa po prvýkrát zostavia za rozpočtový rok 2011.

Nakoľko novelou dochádza k zmene súm sankcií za porušenie finančnej disciplíny, k zmene sankcií za porušenie povinností ustanovených zákonom ako aj k zmene hranice, do ktorej sa nebude odvod a penále za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladať na 40 eur, v nadväznosti na zákaz retroaktivity zakotvený v čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy SR sa explicitne zakotvuje, že nová právna úprava sa vzťahuje na konania o uložení odvodu, penále a pokuty právoplatne neukončené k 29.2.2012, ak je to pre fyzickú alebo právnickú osobu priaznivejšie.

K bodu 32

Dopĺňa sa transpozičná príloha zákona č. 523/2004 Z. z. o dve smernice EÚ, ktoré sa preberajú týmto návrhom zákona.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona 1. marca 2012.

Bratislava 9. novembra 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan Mikloš v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1102

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: