Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

438/2012 Z. z.

Admin 3 • 3.2. 2013, 21:23

D ô v o d o v á   s p r á v a + spoločná správa výborov

I. Všeobecná časť

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 sa predkladá podľa článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy").

Návrh rozpočtu odráža konsolidáciu verejných financií. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2013, 2014 a 2015. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, je predložený v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015" na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Princípy zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015, osobitne rozpočtu na rok 2013 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu sú podrobne uvedené v texte a jednotlivých prílohách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ďalšími zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

 

II. Osobitná časť

K § 1

Ustanovenia tohto paragrafu určujú základné rozpočtové rámce príjmovej a výdavkovej časti štátneho rozpočtu. V rámci príjmov a výdavkov sa rozpočtujú aj prostriedky Európskej únie v súlade s § 7 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy.

Príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 14 176 483 302 eur. Záväzné ukazovatele príjmov kapitol sú uvedené v prílohe č. 2. Výdavky štátneho rozpočtu sa určujú v sume 17 235 214 564 eur. Rozdelenie výdavkov do jednotlivých kapitol obsahuje príloha
č. 3. Schodok štátneho rozpočtu sa určuje v sume 3 058 731 262 eur. Tento schodok možno v priebehu rozpočtového roka v súlade so systémovými ustanoveniami zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy (§ 8 ods. 7 a 8) prekročiť alebo znížiť v závislosti od čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie v príslušnom rozpočtovom roku. V prílohe č. 4 sú uvedené jednotlivé časti programov, ktoré sú záväznými ukazovateľmi. Záväznými limitmi výdavkov v rámci programov sú záväzné limity uvedené v prílohe č. 4 a zároveň rozpísané v rozpisovom liste. Ostatné časti programov, na ktoré nie sú alokované výdavky, môže kapitola financovať v rámci ustanovených záväzných ukazovateľov.

V samostatnom ustanovení sa stanovuje suma finančných prostriedkov poskytnutá zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa na niektoré kompetencie obcí financované prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu -zariadenia sociálnych služieb a dotácie na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný obcami a vyššími územnými celkami, ktoré sú rozpočtované v kapitolách, do pôsobnosti ktorých predmetné kompetencie patria (príloha č. 5).

V súlade s ustanovením § 10 rozpočtových pravidiel verejnej správy sa v rámci celkových výdavkov štátneho rozpočtu uvedených v odseku 1 vytvárajú v štátnom rozpočte rezervy na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6 k zákonu.

K § 2

Splnomocnenie vlády, resp. ministra financií na úpravu schválených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v priebehu roka v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy súvisí s vývojom hospodárenia Slovenskej republiky, ktorý nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu plne postihnúť. V roku 2013 je rozsah splnomocnenia pre vykonávanie rozpočtových opatrení vládou, resp. ministrom financií v objemovom vyjadrení 1 % celkových rozpočtovaných výdavkov rovnako ako v roku 2012.

Vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minister financií sa v súlade s osobitnými predpismi splnomocňuje na vykonávanie úprav systemizácie v priebehu roka 2013.

K § 3

V súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa percentuálna výška štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých určuje na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom istom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere, okrem zmlúv uzatvorených pred 1. júlom 2003. Pri týchto zmluvách sa poskytuje štátny príspevok, ktorý bol určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru.

Pri zmluvách o mladomanželskom úvere sa v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje štátny príspevok pre mladomanželov, ktorý sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená, v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti mladomanželského úveru.

K § 4

V navrhovanom ustanovení sa deklaruje potreba prefinancovania štátneho dlhu splatného v roku 2013, t. j. nevyhnutná úhrada záväzkov vnútorného a zahraničného dlhu, predstavujúca splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2013 vo výške 8 338 293 204 eur.

Zároveň sa vytvára možnosť prevziať rámcový úver na financovanie vhodných projektov z oblasti sociálnej integrácie, životného prostredia, na pomoc pri prírodných katastrofách a na rozvoj ľudského kapitálu.

K § 5

Pre štátnych zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, sa na rok 2013 nenavrhuje zvýšenie platových taríf a stupníc platových taríf.

V roku 2013 sa nenavrhuje zvýšenie stupnice platových taríf pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby. Súčasne sa na rok 2013 nenavrhuje zvýšenie funkčných platov pre policajtov, colníkov a hodnostných platov profesionálnych vojakov odmeňovaných podľa príslušných zákonov.

K § 6

V súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov sa určuje osobitný odvod štátneho podniku do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení. Pre Lesy Slovenskej republiky, š. p. sa v roku 2013 ukladá osobitný odvod vo výške 5 000 000 eur. Uvedené prostriedky budú odvedené na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 30. novembra 2013.

K § 7

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2013.

V Bratislave 10. októbra 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

 

S p o l o č n á    s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (tlač 176)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor (ďalej len „gestorský výbor") podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (tlač 176) v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 243 zo 12. októbra 2012 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (tlač 176) všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky (okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky

na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu).

Zároveň predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil ako gestorský výbor -Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorému výbory Národnej rady Slovenskej republiky podajú správy o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.

Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky (ktoré boli uznášaniaschopné), ktorým bol vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (tlač 176) pridelený, ich prerokovali v stanovenom termíne.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 Národná rada Slovenskej republiky prerokúva ako informáciu a berie ho na vedomie, podľa § 4 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Gestorský výbor zobral na vedomie Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 (tlač 284).

II.

Výsledok prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte

na rok 2013

1. K návrhu zákona

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť príslušné výbory nasledovne:

A. / Súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte bez

pripomienok vyjadrili nasledovné výbory:

• Výbor NR SR pre financie a rozpočet

• Ústavnoprávny výbor NR SR

• Výbor NR SR pre kultúru a média

• Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

• Výbor NR SR pre európske záležitosti

• Výbor NR SR pre zdravotníctvo

• Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

• Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

• Výbor NR SR pre sociálne veci

S tým, že :

príjmy sa rozpočtujú sumou : 14 176 483 302 eur,

výdavky sa určujú sumou : 17 235 214 564 eur,

schodok ŠR sa určuje sumou : 3 058 731 262 eur,

B. / Súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte

s pripomienkami, zmenami a doplnkami.

Neboli žiadne pripomienky.

C. / Platné uznesenie nebolo prijaté (pretože nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov príslušného výboru podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) v nasledujúcom výbore :

• Zahraničný výbor NR SR

D. / Platné uznesenie nebolo prijaté (výbor nehlasoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný v nasledujúcich výboroch :

• Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

• Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

• Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

2. K návrhu rozpočtov kapitol

Návrhy rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol boli prerokované výbormi nasledovne:

A. / V predloženej podobe a bez návrhov na zmeny v rozpočtových kapitolách boli gestorskými výbormi schválené kapitoly:

• Výbor NR SR pre financie a rozpočet :

o Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

o Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

o Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

o Všeobecná pokladničná správa

• Ústavnoprávny výbor NR SR :

o Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

o Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

o Najvyšší súd Slovenskej republiky

o Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

o Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

• Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie :

o Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

o Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

• Výbor NR SR pre sociálne veci :

o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

• Výbor NR SR pre zdravotníctvo :

o Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

• Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport :

o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o Slovenská akadémia vied

• Výbor NR SR pre kultúru a médiá :

o Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

o Všeobecná pokladničná správa - Rada pre vysielanie a retransmisiu

• Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny :

o Všeobecná pokladničná správa

- Kancelária verejného ochrancu práv,

- Ústav pamäti národa,

- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,

- Úrad na ochranu osobných údajov

o Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

o Úrad vlády SR – 06P09 - Politiky v oblasti ĽP a národnostných menšín

- Projekt 06P0901 Ľudské práva, boj proti diskriminácií a interetnický dialóg

- Projekt 06P0902 Progres

- Projekt 06P0904 Menšinová kultúrna politika

- Bežný transfér pre Tanečné divadlo Ifjú Szivek

• Zahraničný výbor NR SR :

o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

o Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

• Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ :

o Národný bezpečnostný úrad

• Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS :

o Slovenská informačná služba

• Výbor NR SR pre európske záležitosti

o vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 z hľadiska primeranosti výdavkov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie.

B. / S pripomienkami, zmenami alebo odporúčaniami boli schválené kapitoly:

Neboli žiadne pripomienky.

C. / Platné uznesenie nebolo prijaté (pretože nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov príslušného výboru podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) v nasledujúcich výboroch k rozpočtovým kapitolám:

Neprijal žiadny výbor.

D. / Platné uznesenie nebolo prijaté (výbor nehlasoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný v nasledujúcich výboroch :

• Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť :

o Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

o Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – s osobitným zreteľom na ochranu

verejného poriadku a bezpečnosti

o Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

• Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti :

o Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

o Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

o Úrad pre verejné obstarávanie

o Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

o Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

o Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

o Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

o Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky

o Národný jadrový fond

• Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj :

o Úrad vlády Slovenskej republiky

o Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – s osobitným zreteľom na verejnú správu a záchranné zložky

o Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – s osobitným zreteľom na regionálny rozvoj

o Štatistický úrad Slovenskej republiky

III.

Pripomienky a odporúčania k návrhu rozpočtových kapitol

V nasledujúcom texte sú, z dôvodu prehľadnosti, návrhy na úpravy členené nasledovne:

1 – návrh na zvýšenie výdavkov kapitol.

2 – návrh na zvýšenie príjmov a výdavkov kapitol

3 – návrh na presun finančných prostriedkov v rámci kapitoly

1. Návrh na z v ý š e n i e výdavkov kapitol

o neprijal žiadny výbor

2. Návrh na z v ý š e n i e príjmov a výdavkov kapitol

o neprijal žiadny výbor

3. Návrh na presun finančných prostriedkov v rámci kapitoly

o neprijal žiadny výbor

IV.

Iné odporúčania a požiadavky výborov Národnej rady Slovenskej republiky

k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (tlač 176)

1. Nasledovné výbory :

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Výbor NR SR pre kultúru a média

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Výbor NR SR pre sociálne veci

Odporúčajú, aby Národná rada SR požiadala vládu SR o dôsledné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2013 .

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať nasledovne:

O bode spoločnej správy z :

časti IV.

hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

Gestorský výbor odporúča prípadne schválené pozmeňujúce návrhy prednesené počas rozpravy a schválené hlasovaním NR SR zapracovať do uznesenia č. 2.

VI.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (tlač 176a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet č. 120 z 23.novembra 2012.

Výbor určil poslancov Daniela Duchoňa, Ladislava Kamenického, Milana Mojša, Vladislava Petráša, Jaroslava Demiana za spoločných spravodajcov výboru. Ďalej navrhol Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

vysloviť súhlas,

aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ján Jasovský mohol uviesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2013 (tlač 284).

Zároveň výbor poveril spoločného spravodajcu:

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní;

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.

Bratislava 23. novembra 2012

Daniel D u c h o ň

p r e d s e d a

Výboru NR SR pre financie a rozpočet

N á v r h

Nové znenie

U Z N E S E N I E č. 1

Národnej rady Slovenskej republiky

z ..... decembra 2012

k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 (tlač 176)

Národná rada Slovenskej republiky

po prerokovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 (tlač 176) v druhom a treťom čítaní

s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013

N á v r h

U Z N E S E N I E č. 2

Národnej rady Slovenskej republiky

z .... decembra 2012

k zákonu o štátnom rozpočte na rok 2013 a

k rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (tlač 176)

Národná rada Slovenskej republiky

po prerokovaní zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 v druhom a treťom čítaní a prerokovaní rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 (tlač 176)

A. b e r i e na vedomie

rozpočet verejnej správy na roky 2013 – 2015

B. ž i a d a

vládu Slovenskej republiky

1. dôsledne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2013;

2. budú doplnené návrhy požiadaviek a odporúčaní pre vládu prednesené v rozprave a schválené hlasovaním. 

 

Celý legislatívny proces v Národnej rade SR s príslušnými dokumentami si pozrite tu (kliknite sem)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1068
PoUtStŠtPiSoNe
: