Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

414/2012 Z. z.

Admin 3 • 3.2. 2013, 21:23

Dôvodová správa + spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona") upravuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov s Slovenskej republike, v Európskej únii a medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom, obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku a prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a účastníkov systému obchodovania, pôsobnosť orgánov štátnej správy.

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu transpozičnej povinnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení.

Návrh zákona bol pripravovaný, tak aby reflektoval na vykonávacie právne akty Európskej Komisie, ktoré nadobúdali účinnosť postupne v priebehu rokov 2010 až do júla 2012.

Návrh zákona tak okrem Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení implementuje niektoré opatrenia súvisiace s:

monitorovaním a nahlasovaním emisií skleníkových plynov (Nariadenie Komisie (EÚ) 2012/601); overovaním správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácií overovateľov (Nariadenie (EÚ) 2012/600); zriadením registra Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami (Nariadenie Komisie (EÚ) 1193/2011); ustanovením prechodných pravidiel harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ); ustanovením určitých obmedzení vzťahujúcich sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov (Nariadenie Komisie (EÚ) 550/2011); o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Rozhodnutie Komisie 2011/638/EÚ); ustanovením harmonogramu, správy a iných aspektov obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Nariadenie Komisie (EÚ) 1031/2010).

Medzi hlavné zmeny, ktorými sa návrh zákona odlišuje od existujúcej právnej úpravy patrí

- formálne oddelenie schémy obchodovania (skleníkové plyny) od systému obchodovania (znečisťujúce látky);

- spôsob, akým sa stanovia celkové konečné ročné množstvá bezodplatne pridelených kvót na každý rok počas obchodovateľného obdobia;

- zohľadnenie zmien charakteru, činnosti a každej významnej zmeny kapacity prevádzky, ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia alebo na vyradenie zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania;

- úprava množstva bezodplatne pridelených kvót v prípade významnej zmeny kapacity prevádzky, zníženia úrovne činnosti prevádzky, zníženia a nasledujúceho zvýšenia úrovne činnosti prevádzky a ukončenia činnosti prevádzky;

- pravidlá pre pridelenie bezodplatných kvót novým účastníkom schémy obchodovania;

- použitie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania;

- spôsob zisťovania a vykazovania údajov o tonokilometroch a zisťovania a vykazovania údajov e emisiách skleníkových plynov v súlade s monitorovacími plánmi prevádzkovateľa lietadla;

- právna úprava pre vnútroštátneho správcu emisných kvót;

- dražba emisných kvót a použitie príjmov z dražby emisných kvót;

- akreditácia oprávnených overovateľov;

- právna úprava pre prípad porušenia na trhu dražených produktov;

- dohľad Národnej banky Slovenka;

- úprava kategórií činností uvedených v prílohách zákona.

Ďalším z hlavných dôvodov návrhu zákona je zosúladenie právneho stavu s potrebami praxe.

Účelom návrhu zákona je zabezpečiť efektívne fungovanie schémy obchodovania v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby z pohľadu životného prostredia boli v schéme obchodovania začlenení prevádzkovatelia, ktorí majú významný vplyv na celkové emisie skleníkových plynov v Slovenskej republike.

Návrh predkladaného zákona je v súlade s Dohovorom Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov z 25. júna 1998 o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (tzv. Aarhuský dohovor).

 

B. Osobitná časť

K Čl. I

K § 1

Upravuje sa predmet zákona. Zákon upravuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených Kjótskom protokole, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom, obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku, prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania a pôsobnosť orgánov štátnej správy.

K § 2

Definujú sa základné pojmy napríklad kvóta, prevod kvóty emisia, skleníkové plyny znečisťujúce látky, prevádzka, prevádzkovateľ lietadla, tona ekvivalentu oxidu uhličitého priznaná jednotka (AAU), jednotka zníženia emisií (ERU), jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER), kvóta z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (EÚ) č. 920/2010.

K § 3

Ustanovuje sa povinnosť mať povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia vydané obvodným úradom životného prostredia na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia. Ustanovujú sa náležitosti žiadosti o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia. V odseku 3 sa ustanovuje možnosť, ako sa stať dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania podaním žiadosti o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia.

K § 4

Ustanovuje sa povinnosť mať povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia vydané obvodným úradom životného prostredia na vypúšťanie znečisťujúcich látok z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia. Ustanovujú sa náležitosti žiadosti o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

K § 5

Ustanovujú sa spoločne podmienky a náležitosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia a povolenia na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Definuje sa oblasť, ktorú pokrýva povolenie a možnosť udeliť obidva druhy povolení súčasne. Ustanovuje sa 60 dňová lehota na vydanie obidvoch povolení a 10 dňová lehota na zaslanie kópií obidvoch povolení Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. V odseku 7 sa upravuje vzťah povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky s integrovaným povolením vydaným podľa prílohy č. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 6

Ustanovujú sa dôvody zmeny, zrušenia povolenia na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia a povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia a dôvody vydania nového rozhodnutia o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania obvodným úradom životného prostredia na základe informácie zo strany prevádzkovateľa. Dôvodmi zrušenia povolenia je zmena podmienok na vydanie povolenia, ukončenie prevádzky a ak prevádzkovanie nie je možné. Dôvodmi na zrušenie povolenia je že, prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné, prevádzka vykonávala činnosť, ale v súčasnosti túto činnosť už nevykonáva a ani ju nie je technicky možné obnoviť a zároveň prevádzkovateľ nemôže preukázať, že sa jej prevádzka obnoví najneskôr do 6 mesiacov od skončenia prevádzky. Ďalším dôvodom zrušenia povolenia je pokles celkového menovitého tepelného príkonu prevádzky pod 20 MW z dôvodu vykonania fyzickej technologickej zmeny, čím prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienku povinného zaradenia do schémy obchodovania. V odseku 4 sa určuje lehota pre periodické preskúmavanie povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení. V odseku 5 sa určuje prechod práv a povinností na nového právneho nástupcu prevádzkovateľa a z toho vyplývajúce povinnosti.

K § 7

V odseku 1 sa ustanovujú povinní a dobrovoľní účastníci schémy obchodovania, vrátane ich definovania v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení (príloha č. 1 – činnosti, tepelný menovitý príkon a prahové hodnoty pre jednotlivé priemyselné činnosti). V odseku 2 sa definuje držiteľ kvóty. V odseku 3 sa určujú náležitosti žiadosti, ktoré účastník schémy obchodovania za účelom zaradenia do schémy obchodovania. V odsekoch 5 a 6 sa určujú 20 dňové lehoty na zápis a zriadenie účtu kvót vnútroštátnym správcom a na podanie žiadosti vnútroštátnemu správcovi ako aj možnosť účtovania primeraných poplatkov za správu kvót v registri Únie.

K § 8

V odseku 1 sa ustanovujú účastníci systému obchodovania, definuje sa účastník systému obchodovania. V odseku 2 sa definuje držiteľ kvóty. V odseku 3 sa určujú náležitosti žiadosti potrebnej na účasť v systéme obchodovania V odsekoch 4 a 5 sa určujú 20 dňové lehoty na zapísanie a zriadeniu účtu kvót správcom registra systému a na podanie žiadosti správcovi registra systému po nadobudnutí právoplatnosti povolenia. V odseku 6 sa určuje spôsob zaradenia prevádzkovateľa do systému obchodovania po ukončení prideľovania kvót znečisťujúcich látok v príslušnom ročnom obchodovateľnom období.

K § 9

V odseku 1 sa ustanovuje pojem vykonávacie opatrenia v súlade s článkom 15 Rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ zo dňa 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá
harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii, pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce sa od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie. Vykonávacie opatrenia predstavujú zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B vrátane prevádzok vyrábajúcich elektrinu ako aj každé predbežné individuálne ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót, s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou. V odseku 2 sa definuje postup, na základe ktorého ministerstvo pristúpi k stanoveniu celkového konečného ročného množstva bezodplatne pridelených kvót na každý rok počas obchodovateľného obdobia, po schválení Komisiou EÚ.

K § 10

Ustanovuje sa spôsob a pravidlá pre zapísanie bezodplatných kvót, pravidlá pre prípad zmien v charaktere a činnosti prevádzky, pravidlá pre pridelenie kvót novým účastníkom schémy obchodovania, spôsob, akým nový účastník schémy obchodovania požiada o pridelenie bezodplatných kvót a časový harmonogram tohto procesu, povinnosti vnútroštátneho správcu, pravidlá pre prípad zlúčenia prevádzok alebo rozdelenia prevádzky a predaj priznaných jednotiek a jeho pravidlá v súlade s príslušnými ustanoveniami Rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ zo dňa 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá
harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii. Odsek 10 upravuje spôsob predaja a využitie výnosu z predaja priznaných jednotiek AAU.

K § 11

V odsekoch 1 až 4 je definované používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania v súlade s článkom 11a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení, pravidlá výmeny jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít za kvóty platné od roku 2013, možnosť použitia jednotiek z projektov alebo iných činností zníženia emisií v tretích krajinách na základe dohody uzavretej medzi Európskou úniou a tretími krajinami, obmedzenie použitia jednotiek zníženia emisií (ERU) a jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) pri určitých typoch projektov v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 550/2011 zo dňa 7. júna 2011, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES stanovujú určité obmedzenia vzťahujúce sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov možnosť pokrytia emisií skleníkových plynov použitím jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) a rozsah použitia pre povinných účastníkov schémy obchodovania a nových účastníkov schémy obchodovania.

K § 12

Ustanovuje sa celkové množstvo kvót, ktoré má byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, vyjadrené percentuálnym podielom historických emisií z leteckej dopravy a referenčný rok pre obchodovateľné obdobia a schéma obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu. V odseku 2 sa ustanovuje správa schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľom lietadla, za ktorú zodpovedá ministerstvo.

K § 13

Ustanovuje sa spôsob, akým sa zisťujú a vykazujú údaje o tonokilometroch v súlade s monitorovacím plánom pre zisťovanie a vykazovanie tonokilometrov, spôsob schvaľovania monitorovacieho plánu pre zisťovanie a vykazovanie tonokilometrov, spôsob, akým sa zisťujú a vykazujú údaje o emisiách skleníkových plynov prevádzkovatelia lietadiel v súlade s monitorovacím plánom pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov, spôsob schvaľovania monitorovacieho plánu pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov a povinnosť oznámiť ministerstvu každú zmenu monitorovacieho plánu pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov a časová lehota.

K § 14

Ustanovuje sa spôsob, akým môže prevádzkovateľ lietadla požiadať o bezodplatné pridelenie kvót, náležitosti žiadosti, rok, ktorý je určený za sledovaný rok a časový rámec na podanie žiadosti. Ďalej sa ustanovuje povinnosť ministerstva predložiť žiadosti prevádzkovateľov lietadla a časový rámec, povinnosť ministerstva vypočítať a uverejniť na svojom webovom sídle celkový počet kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla na základe prijatého rozhodnutia Komisie. V odseku 4 sa ustanovuje povinnosť vnútroštátneho správcu zapísať kvóty do registra prevádzkovateľovi lietadla. V odsekoch 5 až 7 sa ustanovujú pravidlá a povinnosti v prípade zlúčenia prevádzkovateľov lietadiel alebo rozdelenia prevádzkovateľa lietadla.

K § 15

Ustanovuje sa osobitná rezerva pre určitých prevádzkovateľov lietadiel, definuje sa osobitná rezerva pre prevádzkovateľov lietadiel a jej výška, spôsob použitia rezervy, možnosť prevádzkovateľa lietadla požiadať o bezodplatne pridelenie kvót z osobitnej rezervy. V odseku 3 sa ustanovujú náležitosti žiadosti o pridelenie bezodplatne pridelených kvót z osobitnej rezervy. V odseku 4 sa ustanovuje povinnosť ministerstva predložiť Komisií žiadosti a časový rámec, v odseku 5 povinnosť ministerstva vypočítať a uverejniť na svojom webovom sídle do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote pridelenie kvót z osobitnej rezervy pre každého prevádzkovateľa lietadla.

K § 16

Ustanovuje sa dĺžka obchodovateľného obdobia pre kvóty znečisťujúcich látok, spôsob stanovenia celkového množstva kvót znečisťujúcich látok pre príslušné obchodovateľné obdobie, spôsob pridelenia bezodplatných kvót povinným účastníkom schémy obchodovania, rozhodnutie o pridelení kvót a časový harmonogram na jeho vydanie, povinnosť obvodného úradu životného prostredia zaslať kópiu rozhodnutia ministerstvu, pravidlá pre prevod kvót, informačná povinnosť pre správcu registra systému V odseku 8 sa ustanovuje právomoc ministerstva predať nepridelené kvóty znečisťujúcich látok a použitie takto získaných príjmov.

K § 17

Ustanovuje sa funkcia vnútroštátneho správcu, ktorý je zodpovedný za správu súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského štátu v rámci registra, jeho postavenie a úlohy podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (EÚ) č. 920/2010.

K § 18

Ustanovuje sa dražba kvót a využitie výnosov, vymedzujú sa kvóty, ktoré sú určené na dražbu a forma, ktorou sa poskytnú na obchodovanie, množstvo kvót, určených pre prevádzkovateľov lietadiel, ktoré sa vydraží. V odseku 4 sa vymedzuje v prípade nepridelených kvót pre prevádzkovateľov lietadiel možnosť ich poskytnutia na obchodovanie formou dražby podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve v platnom znení. V odseku 5 sa ustanovuje postavenie aukcionára a jeho funkcia. V odsekoch 6 a 7 sa ustanovuje percentuálne rozdelenie príjmov získaných z dražieb kvót a v odseku 9 sa určuje použiteľná výška finančných prostriedkov.

K § 19

Ustanovujú sa informácie, ktoré sprístupňuje register systému. Ustanovujú sa všeobecné pravidlá pre kvóty znečisťujúcich látok, pravidlá pre prenos kvót medzi účastníkmi systému obchodovania. V odseku 4 sa ustanovuje dôvod zákazu prevodu kvót. Ustanovuje sa povinnosť evidencie prevodov kvót a jej pravidlá. V ďalších odsekoch sa ustanovuje povinnosť správu registra zrušiť a právomoc na dobrovoľné zrušenie kvót znečisťujúcich látok, povinnosť správcu registra systému automaticky zrušiť kvóty po oznámení obvodného úradu životného prostredia.

K § 20

Ustanovujú sa podrobnosti o prevode, odovzdaní a zrušení kvót skleníkových plynov. Ustanovujú sa pravidlá pre prenos kvót, spôsob, akým sa vykoná a zaeviduje prevod kvót, rovnocennosť kvót skleníkových plynov vydaných príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu z prílohy B Kjótskeho protokolu a vydanými ministerstvom, povinnosť vnútroštátneho správcu zrušiť odovzdané kvóty, právomoc dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ na účte kvót a spôsob, akým vykonať ich zrušenie, zákaz použitia kvót ako premetu záložného práva alebo vkladu do základného imania kapitálových spoločností, povinnosť prevádzkovateľa lietadla odovzdať také množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám z leteckej činnosti, ktoré tento prevádzkovateľ uskutočňuje za predchádzajúci kalendárny rok a povinnosť vnútroštátneho správcu takto odovzdané kvóty zrušiť, povinnosť prevádzkovateľa odovzdať také množstvo kvót rovnajúce sa celkovým emisiám z tejto prevádzky počas predchádzajúceho roku a povinnosť vnútroštátneho správcu takto odovzdané kvóty zrušiť, možnosť použiť na účely plnenia záväzku prevádzkovateľa lietadla alebo prevádzkovateľa odovzdať kvóty aj kvóty vydané príslušným orgánom iného členského štátu, obmedzenie povinnosti odovzdať kvóty pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé uloženie.

K § 21

Ustanovujú sa povinnosti prevádzkovateľa, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia a prevádzkovateľov lietadiel, povinnosti povinných účastníkov schémy obchodovania a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania po vstupe do schémy obchodovania a zákaz prevodu kvót, v prípade, ak správe o emisiách skleníkových plynov nebola oprávneným overovateľom overená ako správna, povinnosti povinných účastníkov systému obchodovania a povinnosti prevádzkovateľa prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činnosti uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.

K § 22

Ustanovuje sa právomoc obvodného úradu životného prostredia požiadať Slovenskú inšpekciu životného prostredia o odborné stanovisko, na základe ktorého môže požiadať o dopracovanie a opätovné predloženie správy o emisiách skleníkových plynov. Ustanovuje sa povinnosť prevádzkovateľa doručiť obvodnému úradu životného prostredia upravenú a overenú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky a povinnosť obvodného úradu životného prostredia v tomto prípade predložiť potvrdenie o správnosti správy správcovi registra a súvisiace termíny.

K § 23

Ustanovuje sa platnosť kvót skleníkových plynov, povinnosť vnútroštátneho správu zrušiť na pokyn ministerstva kvóty skleníkových plynov štyri mesiace po začiatku každého obchodovateľné obdobia. Ustanovuje sa mechanizmus pre náhradu zrušených kvót a obmedzenie platnosti kvót znečisťujúcich látok.

K § 24

Ustanovuje sa oprávnený overovateľ pre potreby tohto zákona, správa registra oprávnených overovateľov, stanovenie SNAS za akreditačný orgán, podmienky udelenia, odnímania a vzájomného uznávania akreditácie, náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia pri fyzickej osobe a potrebné prílohy, podmienky pre zapísanie fyzickej osoby do registra oprávnených overovateľov, predpoklady na vykonanie skúšky, definícia kvalifikačného predpokladu a odbornej praxe, opis skúšky a jej priebeh, možnosť žiadateľa zopakovať skúšku v prípade, ak v nej nevyhovel a časový rámec, možnosť žiadateľa predložiť novú žiadosť o vydanie osvedčenia v prípade, ak nevyhovel ani v opakovanej skúške a časový rámec, náležitosti osvedčenia o zápise do registra oprávnených overovateľov, právomoc ministerstva uložiť fyzickej osobe, ktorá je overovateľom, aby sa podrobila preskúšaniu, obmedzenie pre oprávnených overovateľov v prípade personálneho, ekonomického alebo iného zmluvného prepojenia, povinnosť oprávneného overovateľa vložiť do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie, podmienky pre zánik osvedčenia, podmienky pre zrušenie osvedčenia ministerstvom, podmienky pre výmaz z registra oprávnených overovateľov, právomoc ministerstva vymazať fyzickú osobu z registra oprávnených overovateľov v stanovených prípadoch, ak prestane spĺňať stanovené podmienky alebo ministerstvo zistí nedostatky vo výkone činnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávneným overovateľom alebo v plnení jej oznamovacej povinnosti, prípadne zmeniť rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy.

K § 25

Ustanovujú sa orgány štátnej správy, ktorými sú pre túto oblasť ministerstvo a obvodné úrady životného prostredia.

K § 26

Ustanovuje sa pôsobnosť ministerstva, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami. Ustanovenie taxatívne vymedzuje všetky jeho kompetencie.V odsekoch 2 a 3 sa splnomocňuje ministerstvo na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov – troch vyhlášok k zákonu a v odsekoch 4 a 5 sa ustanovuje mechanizmus notifikácie schém štátnej pomoci.

K § 27

Ustanovuje sa pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia taxatívnym vymedzením jeho úloh ustanovených týmto zákonom.

K § 28

Ustanovuje sa zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Ustanovuje sa právomoc obvodného úradu životného prostredia a v prípade prevádzkovateľa lietadla ministerstva, ukladať pokuty, povinnosť ministerstva zverejniť na svojom webovom sídle zoznam tých, ktorí porušili povinnosť odovzdať kvóty, určuje sa príjemca takto získaných prostriedkov. Ďalej sa ustanovuje právomoc ministerstva požiadať Komisiu, aby pre prevádzkovateľa lietadla, ktorý nesplnil povinnosti podľa tohto zákona, uložila zákaz prevádzky a ustanivuje náležitosti žiadosti o uloženie zákazu prevádzky.

K § 29

Ustanovuje sa rozsah informácií, ktoré na svojom webovom sídle sprístupňuje ministerstvo a ktoré sprístupňuje vnútroštátny správca. V odseku 3 sa ustanovuje spôsob nakladania s informáciami, koré vyplynú z tohto zákona, na ktorý sa primerane vzťahuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V odseku 4 sa ustanovuje právomoc ministerstva získavať a spracovávať údaje z registra občanov Slovenskej republiky v rozsahu podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

K § 30

Ustanovuje sa vzťah všeobecného predpisu o správnom konaní k tomuto zákonu .

K § 31

Upravuje sa vzťah k zákonu č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu.

K § 32

Ustanovuje sa povinnosť ministerstva každoročne vypracovať a zaslať Komisií správu o uplatňovaní zákona pri obchodovaní s kvótami skleníkových plynov a povinnosť ministerstva každoročne vypracovať a zaslať Komisií správu o využití príjmov z obchodovania kvót formou dražby a prijatých opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov.

K § 33

Ustanovuje sa kedy sa osoba dopustí porušenia na trhu dražených produktov podľa článku 41 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010. V odseku 2 sa ustanovujú dôvody porušenia zasvätenou osobou, ktorá je definovaná v odseku 3. V odseku 4 sa ustanovuje povinnosť dražiteľa zostavovať, aktualizovať a zaslať na vyžiadanie zoznam osôb podľa článku 42 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 Národnej banke Slovenska.

V ďalších odsekoch sa ustanovuje porušenie osobou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára alebo osobou spriaznenou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára tým, že neoznámi Národnej banke Slovenska existenciu ponúk na dražené produkty alebo deriváty, či iné finančné nástroje s nimi spojené, ktoré boli predané, upravené alebo stiahnuté na ich vlastný účet. Definujú sa porušenia osobou, ktorá vypracúva alebo rozširuje výskumné práce týkajúce sa dražených produktov, alebo rozširuje informácie, ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa dražených produktov, ktoré odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu, ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo verejnosť, definuje sa porušenie tým, že v prípade dôvodného podozrenia osoba neinformuje Národnú banku Slovenska, že transakcia by mohla predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, právomoc Národnej banky Slovenska uložiť nápravne opatrenie alebo pokutu, právomoc ukladať sankcie súbežne a opakovanie, časový rámec na uloženie sankcie a právomoc uložiť sankciu aj za porušenie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravujúcich činnosť dohliadaných subjektov.

K § 34

Ustanovuje sa dohľad Národnej banky Slovenska nad plnením povinností a dodržiavaním zákazov podľa článkov 37 až 42 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010. V odseku 2 sa špecifikujú osoby, nad ktorými má Národná banka Slovenska dohľad na území Slovenskej republiky.

K § 35

Prechodné ustanovenie upravuje, povinnosť prevádzkovateľa mať povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia na každú prevádzku, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla platnú prevádzkovú licenciu a schválený monitorovací plán podľa uvedených termínov, ktoré sa budú považovať za platné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

K § 36

Prechodné ustanovenie ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činnosti uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Nesplnenie tejto povinnosti je uvedené aj v ustanoveniach o sankciách.

K § 37

Prechodné ustanovenie ustanovuje termín kedy Slovenská republika prestáva byť riadiacim členským štátom pre prevádzkovateľa lietadla. Je to v prípade, ak sa počas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 12 nepridelia Slovenskej republike žiadne zo započítaných emisií z leteckej prevádzky spôsobených letmi uskutočňovanými prevádzkovateľom lietadla podľa § 12 ods. 3 písm. b), ktorý patrí do jeho pôsobnosti.

K § 38

Prechodné ustanovenie ustanovuje termín - 30. apríla 2013, do ktorého môžu dobrovoľní účastníci schémy obchodovania použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) a priznané jednotky na pokrytie emisií skleníkových plynov. V odseku 2 sa upravuje platnosť kvót vydaných v druhom obchodovateľnom období.

K § 39

Uvedený je právne záväzný akt Európskej únie, ktorý sa návrhom zákona preberá.

K § 40

Zrušuje sa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace vykonávacie predpisy

K Čl. II

Upravuje sa zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky tak, aby mohla Exportno-importná banka Slovenska vykonávať funkciu aukcionára.

K Čl. III

Upravuje sa zákon o Environmentálnom fonde tak, aby prostredníctvom Environmentálneho fondu bolo možné podporovať projekty zamerané na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov, modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa, zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania, pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej k verejnej doprave.

K Čl. IV

Upravuje sa účinnosť návrhu zákona.

K prílohe č. 1

Príloha č. 1 uvádza zoznam činností, na ktoré sa tento zákon vzťahuje.

K prílohe č. 2

Príloha č. 2 obsahuje zoznam sklenníkovývh plynov a znečisťujúch látok.

K prílohe č. 3

Príloha č. 3 ustanovuje zásady monitorovania tonokilometrov z činností leteckej dopravy a podrobnosti podávania správ o tonokilometroch.

V Bratislave dňa 7. novembra 2012.

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga, v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 

S p o l o č n á   s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 345 z 27. novembra 2012 pridelila vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 155 z 28. novembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 100 z 28. novembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 91 z 28. novembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

1. K čl. I § 6 ods. 3

§ 6 ods. 3 znie:

„(3) Obvodný úrad životného prostredia zmení povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie.".

Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu vypustenia písmena b).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. K Čl. I § 6 ods. 5

V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a pre kvóty znečisťujúcich látok je správca registra systému.".

Ide o legislatívno-technickú úpravu a zosúladene s ustanovením § 26 ods. 1 písm. r) zákona, kde je ustanovená kompetencia Ministerstva životného prostredia SR spravovať register systému obchodovania.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. K Čl. I § 10 ods. 1

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová "spôsobom a".

Spôsob zapisovania bezodplatných kvót je nadbytočné pri zapisovaní množstva bezodplatných kvót povinným účastníkom schém obchodovania.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. K Čl. I § 10 ods. 2

V § 10 odsek 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak prevádzkovateľ nenahlási ministerstvu údaje podľa § 21 ods. 5 písm. b) až d), čím dôjde k neoprávnenému prideleniu bezodplatných kvót, je prevádzkovateľ povinný vrátiť neoprávnene pridelené bezodplatné kvóty najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom mu boli bezodplatné kvóty neoprávnene pridelené."

Ide o právomoc členského štátu žiadať o prevádzkovateľa už pridelené emisné kvóty v prípade ak prevádzkovateľ nenahlási skutočnosti, ktoré vedú k zmene výšky bezodplatnej alokácie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. K Čl. I § 10 ods. 8

V § 10 odsek 8 sa vypúšťa veta: „Tieto kvóty sa pripíšu na účet rezervy Únie."

Ide o zosúladenie textácie s praktickým spôsobom toku kvót v softvéri EUTL, ktoré sa po vyradení prevádzky pripíšu na EÚ účet pre bezodplatné alokácie emisných kvót (EUAs).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. K Čl. I § 11 ods. 3 písm. d)

V § 11 ods. 3 písm. d) sa slovo „obmedzené" nahrádza slovom „zakázané".

Ide o zosúladenie textácie so znením čl. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 550/2011 zo dňa 7. júna 2011, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES stanovujú určité obmedzenia vzťahujúce sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov (Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011), podľa ktorého sa zakazuje využívanie medzinárodných kreditov z projektov zahŕňajúcich zneškodňovanie trifluórmetánu (HFC-23) a oxidu dusného (N2O) z výroby kyseliny adipovej.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. K Čl. I § 18

§ 18 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odsekov 6 a 7.".

Dôvodom doplnenia je zachovanie flexibility pri zmene percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. K Čl. I § 19 ods. 6 a 8 a § 30 ods. 2

V § 19 ods. 6 a 8 a § 30 ods. 2 sa slová "§ 27 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 27 ods. 1".

Ide o zosúladenie vnútorného odkazu s úpravou obsiahnutou v § 27.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. K Čl. I § 19

§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak prevádzkovateľ nevráti do 31. decembra neoprávnene pridelené kvóty podľa § 10 ods. 2, ministerstvo uloží prevádzkovateľovi pokutu vo výške 100 eur za každú neoprávnene pridelenú kvótu.".

Ide o právomoc členského štátu uložiť pokutu v prípade ak prevádzkovateľ nenahlási skutočnosti, ktoré vedú k zmene výšky bezodplatnej alokácie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. K Čl. I § 20 ods. 4, 5, 7 a 8

V § 20 ods. 4, 5, 7 a 8 sa slová „vnútroštátny správca" nahrádzajú slovom „register"

Ide o zosúladenie textácie s praktickým spôsobom zrušenia kvót v softvéri EUTL, pri ktorom neruší kvóty vnútroštátny správca členského štátu ale ide o automatizovanú operáciu priamo na úrovni registra Únie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. K Čl. I § 26 ods. 2

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) podmienky a náležitosti skúšky, ktorá preukáže potrebnú úroveň vedomostí o technológiách v príslušných kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok uvedených v prílohe č. 1 ako aj o spôsobe stanovenia výšky bezodplatnej alokácie.".

Ide o doplnenie ustanovenia, na základe ktorého sa vydáv všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ministerstvu pri prechode na jednotný európsky akreditačný systém overovateľov oprávnených na overovanie emisných správ skleníkových plynov zabezpečí možnosť osobitného preskúšania.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. K Čl. I § 27 ods. 1 písmeno i)

V § 27 ods. 1 písmeno i) sa slová „správcovi registra" nahrádzajú slovami „vnútroštátnemu správcovi."

Ide o zosúladenie textácie z dôvodu zámeny kompetentných subjektov na predloženie potvrdenia o správnosti správy o overených emisiách skleníkových plynov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

13. K Čl. I § 35

V § 35 ods. 1 písm. c) sa na začiatku textu vkladá slovo "od".

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. K Čl. I § 35

§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národné emisné stropy, kritéria ich hodnotenia a celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý ustanovené doterajším predpisom platia aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.".

Dopĺňa sa prechodné ustanovenie z toho dôvodu, že novým zákonom o obchodovaní s emisnými kvótami sa zrušuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovuje celkové množstvá kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2012 až 2014, s ktorými sa môže obchodovať. Tieto množstvá kvót ustanovené na roky 2012 až 2014 sú stále aktuálne a na roky 2012 a 2013 boli už rozdelené povinným účastníkom systému obchodovania. Kvóty pridelené na rok 2012 sa zúčtovávajú v roku 2013. Taktiež mohli byť už pridelené aj kvóty na rok 2014. Z uvedeného dôvodu je potrebné zachovať kvóty ustanovené doterajším právnym predpisom aj po účinnosti tohto zákona.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

15. K Čl. I Príloha č. 1

V prílohe č. 1 šiestom bode sa slová "tabuľke A" nahrádzajú slovami "tabuľke D".

Ide o legislatívno-technickú opravu označenia tabuľky z dôvodu, že kategórie činností leteckej dopravy sú uvedené v tabuľke D.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

16. K Čl. IV

Doterajší text Čl. IV sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

"(2) Ustanovenia uvedené v čl. I § 24 ods. 1 písmeno b), § 24 ods. 4 až 12 a § 24 ods. 15 až 19 strácajú účinnosť 1. januára 2014."

Dopĺňa sa ustanovenie o strate účinnosti, ktorým sa zabezpečí prechod na jednotný európsky akreditačný systém overovateľov oprávnených na overovanie emisných správ skleníkových plynov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:

O bodoch spoločnej správy č. 1 až 16 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 92 z 28. novembra 2012.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Mikuláš H u b a v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1109

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: