TlačPoštaZväčšiZmenši

339/2012 Z. z.

29.1. 2013, 17:11 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") sa doteraz novelizoval šesťkrát, posledný raz zákonom č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Návrhom zákona sa novelizujú viaceré hmotnoprávne a procesné ustanovenia, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax pri hodnotení účinných látok s cieľom zaradiť ich do zoznamov povolených účinných látok a pri posudzovaní žiadostí o uvedenie biocídneho výrobku alebo uvedenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh v SR na základe autorizácie, registrácie alebo vzájomného uznania.

Súčasná podoba zákona dostatočne nedefinuje spôsob a formy spolupráce Centra pre chemické látky a prípravky (ďalej len "centrum") s dotknutými orgánmi štátnej správy na jednej strane a komunikáciu so žiadateľom o vykonanie hodnotenia účinnej látky alebo so žiadateľom o udelenie povolenia uvádzať biocídny výrobok na trh v Slovenskej republike na strane druhej. S ohľadom na skutočnosť, že Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré ako ústredný orgán štátnej správy má reálne s centrom na napĺňaní zákona spolupracovať, sa vzdalo svojej kompetencie, je potrebné zákon upraviť tak, aby hodnotenie účinných látok a biocídnych výrobkov mohlo centrum vykonávať v spolupráci s inými osobitnými odbornými organizáciami vrátane príslušných orgánov členských štátov Európskej únie, alebo zadaním prác iným fyzickým osobám na základe osobitného zmluvného vzťahu. Tieto osoby majú pre centrum postavenie poskytovateľov služby podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doteraz v praxi aplikovaný zákon priniesol pre ochranu života a zdravia, ochranu životného prostredia a majetku veľa pozitívnych zmien. Tieto sa prejavili v jednoznačnejšej ochrane života a zdravia v dôsledku skutočnosti, že na trh Slovenskej republiky, ale aj na trh Európskej únie sa mohli umiestniť iba tie biocídne výrobky alebo tie biocídne výrobky s nízkym rizikom, ktoré obsahovali iba notifikované účinné látky zaradené do zoznamu v Prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh. Tieto podliehajú vedeckému hodnoteniu v pracovnom programe EÚ podľa čl. 16(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh. Samotné hodnotenie sa vykonávalo a vykonáva ako vplyv účinných látok a biocídnych výrobkov alebo biocídnych výrobkov s nízkym rizikom na život a zdravie ľudí, na zvieratá, na životné prostredie a cieľové organizmy.

Centrum od svojho vzniku v roku 2001 nie je personálne a materiálne dobudované tak, aby mohlo zabezpečovať komplexné vedecké hodnotenie účinných látok a biocídnych výrobkov alebo biocídnych výrobkov s nízkym rizikom špecializovaným vedeckým tímom tak, ako to má ustanovené v zákone. Centrum preto hodnotenie vykonávalo a vykonáva v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Metodika pre hodnotenie biocídnych výrobkov a účinných látok v súlade s harmonizovanou európskou legislatívou kladie mimoriadne vysoké nároky na zabezpečenie vysokokvalifikovaných a úzko špecializovaných odborníkov, ktorí sú uznávaní v medzinárodnej vedeckej komunite. Personálne kapacity jednotlivých orgánov štátnej správy vrátane centra však vzhľadom na kumuláciu pracovných úloh aj pre iné oblasti práva a odborné zameranie nezodpovedajú požiadavkám hodnotenia jednotlivých druhov biocídnych výrobkov, čo sa prejavuje najmä v nedostatočnom počte expertov a ich štruktúre, kumulácii pracovných úloh pre jednotlivých expertov z rôznych oblastí legislatívy, nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti expertov na medzinárodných odborných rokovaniach a školeniach v oblasti hodnotenia biocídov, nedostatku financií pre zabezpečenie vedeckej literatúry a pod. S ohľadom na odmietnutie kompetencií zo strany rezortu Ministerstva zdravotníctva SR v otázkach posudzovania biocídnych výrobkov a ich účinných látok je potrebné, aby zákon upravil možnosť popri hodnotení a spolupráci osobitných odborných organizácií patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti dotknutých orgánov štátnej správy využiť vedecké kapacity príslušných orgánov iných členských krajín Európskej únie alebo nezávislých fyzických osôb na základe osobitného zmluvného vzťahu.

V doterajšom znení zákona neboli jednoznačne špecifikované zodpovednostné vzťahy za vykonané hodnotenie biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom alebo za hodnotenie účinnej látky. Novela zákona rieši zodpovednostné vzťahy tak, že ak niektorá z odborných organizácií v zriaďovacej pôsobnosti jednotlivého ministerstva alebo príslušný orgán členského štátu Európskej únie alebo fyzická osoba vykoná pre centrum hodnotenie formou osobitného zmluvného vzťahu, výsledky svojho hodnotenia obhajuje v úzkej súčinnosti s centrom pred príslušnými orgánmi Európskej komisie ako podporný odborný orgán centra. Potrebu úpravy zodpovednosti si vyžiadala aplikačná prax, pretože hodnotiace ministerstvá doteraz doručovali centru hodnotiace správy, ktoré buď po formálnej a odbornej stránke nezodpovedali nárokom harmonizovaných predpisov pre hodnotenie biocídov, alebo nedoručili hodnotiacu správu v stanovenom termíne, alebo odmietli obhajovať vlastné hodnotenie pred príslušnými orgánmi členských štátov a Európskej komisie.

Takisto sa prejavila nedostatočná úprava jednotlivých krokov pri posudzovaní a hodnotení účinných látok a jednotlivých typov biocídnych výrobkov. Preto je potrebné jednotlivé kroky posudzovania technickej dokumentácie a samotný proces hodnotenia, komunikáciu orgánov štátnej správy a nezávislých právnických alebo fyzických osôb a hlavne poplatky upraviť tak, aby tieto neboli hradené z verejného rozpočtu, ale z prostriedkov žiadateľov o vykonanie hodnotenia, čo sa prejavilo v úprave § 30a.

Nová právna úprava nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať však vplyv na podnikateľskú sféru, a to pre podnikateľa, ktorý podá žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadosť o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom. Od roku 2003 oznamovali biocídne výrobky podľa prechodných ustanovení zákona centru predovšetkým zahraničné podnikateľské subjekty. Podľa Registra biocídnych výrobkov Spoločenstva je iba desať percent žiadateľov o uvedenie na trh SR na základe vzájomného uznania aj registrovaných v SR. Slovenské podnikateľské subjekty doteraz nepodali ani jednu žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadosť o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom. Každý žiadateľ, ktorý podá žiadosť podľa § 4, 7 na základe upraveného znenia § 30a, uhradí náklady spojené s posudzovaním biocídneho výrobku alebo bocídneho výrobku s nízkym rizikom v jednotlivých postupných platbách tak, ako je to upravené navrhnuté v § 30a ods. 3 až 18 návrhu zákona. Touto úpravou sa zabráni tomu, aby žiadateľ (podnikateľ) platil viac, ako vyžaduje príslušné hodnotenie a posudzovanie biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom. Návrh zákona nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť. Bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko sa na trh Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie sa umožní uviesť len tie biocídne výrobky a biocídne výrobky s nízkym rizikom, ktoré prešli hodnotením nielen našich orgánov, ale v prípade potreby aj nezávislými osobami alebo príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie.

Návrh zákona mení a dopĺňa v článkoch II a III zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Článkom II sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v časti VIII v prílohe sadzobníka správnych poplatkov položky 153 a 153a.

Článkom III sa dopĺňa chemický zákon o ustanovenie, ktoré umožní centru prijímať na samostatný mimorozpočtový účet finančné prostriedky Európskej chemickej agentúry (ďalej len „ECHA"), prostredníctvom ktorých ECHA refunduje práce vykonané v jej prospech zo strany centra. Výdavková časť osobitného účtu je určená na plnenie úloh centra podľa osobitného predpisu. ECHA prerozdeľuje finančné prostriedky pre príslušné orgány členských štátov EÚ z dôvodu, že všetky poplatky spojené s uvedením chemických látok, či už samotných, v zmesiach alebo vo výrobkoch, žiadatelia hradia na účet ECHA, ktorá ich následne prerozdeľuje podľa odborných činností vykonaných pre ECHA-u. ECHA prostredníctvom už schváleného nariadenia (ES) REACH a ďalších súvisiacich nariadení Komisie predpokladá takúto refundáciu. Výdavkovú časť samostatného mimorozpočtového účtu tvoria výdavky centra ako príslušného orgánu SR pre nariadenie REACH na plnenie jeho osobitných úloh podľa chemického zákona..

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K bodu 1

Zmeny právnych predpisov od roku 2003 si vyžiadali úpravu poznámok pod čiarou k príslušným odkazom aj napriek tomu, že nie sú súčasťou právneho predpisu a majú informatívnu hodnotu. Odkazy pod čiarou sa zmenili predovšetkým pre zrušenie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch a jeho nahradenie zákonom č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), ale aj pre zmeny väčšiny zákonov.

K bodu 2

V dôsledku prijatia nového zákona č. 67/2010 Z. z o chemických prípravkoch a chemických zmesiach. je potrebné v § 1 ods. 3 nahradiť slovo „prípravkoch" za slovo „zmesí".

K bodu 3

Taká istá povinnosť ako je uvedená v bode 4 sa vyžaduje i u biocídneho výrobku s nízkym rizikom, ktorý centrum registruje.

K bodu 4

Ustanovenie § 5 ods. 3 umožňuje druhému alebo ďalšiemu žiadateľovi pre podobné alebo zhodné biocídne výrobky zdieľať údaje predložené pre už autorizovaný biocídny výrobok alebo registrovaný biocídny výrobok s nízkym rizikom za predpokladu doloženia osvedčeného písomného súhlasu držiteľa týchto údajov.

Do ustanovenia sa vkladajú aj biocídne výrobky s nízkym rizikom, na ktoré už bolo vydané rozhodnutie o registrácii biocídneho výrobku pre prvého podnikateľa, ktorému bolo vydané rozhodnutie o registrácii a ktorý súhlasí s využitím ním predložených údajov na účel vydania rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom.

K bodu 5

Ustanovenie § 6 v novom znení upravuje povinnosť centra vykonať hodnotenie biocídneho výrobku a hodnotenie biocídneho výrobku s nízkym rizikom spravidla v spolupráci s osobami vykonávajúcimi hodnotenie, ktorými sú odborné organizácie zriadené orgánmi štátnej správy, ktoré sú uvedené v § 25 a 26, príslušné orgány členských štátov EÚ, ktoré majú výlučné právo rozhodnúť o uvedení biocídnych výrobkov na trh na svojom území a majú postavenie verejného obstarávateľa, alebo znalci z príslušných odborov , a to z dôvodu, že centrum samo nie je dostatočne odborne a personálne vybavené na vykonanie takéhoto hodnotenia. Osoba vykonávajúca hodnotenie koná v procese hodnotenia v mene centra na základe zmluvy, kde centrum ako hodnotiaci a správny orgán je viazané lehotami stanovenými predpismi Európskej únie a na druhej strane rešpektovaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zmluva o poskytovaní služby, ktorú centrum uzatvorí so znalcom musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj vyhlásenie poskytovateľa služby o zamedzení konfliktu záujmov spočívajúcom predovšetkým v tom, že poskytovateľ služby nebol v posledných piatich rokoch a nie je v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu so žiadateľom, nemal postavenie alebo nie je členom rozhodovacieho alebo správneho orgánu žiadateľa, nebol a nie je členom vedeckého alebo výskumného kolektívu žiadateľa, nie je vlastníkom patentu, vynálezu alebo iného duševného vlastníctva žiadateľa, nepožíval ani nepožíva pri vedeckej alebo výskumnej činnosti žiadne výhody od žiadateľa, nepožíval a nepožíva žiadne výhody od žiadateľa a v neposlednom rade nemal, ani nemá iný osobný záujem zvýhodňovať žiadateľa.

Špecifikuje sa forma a obsah výstupu z procesu hodnotenia a postup osoby vykonávajúcej hodnotenie pri spracúvaní súhrnných údajov získaných z hodnotenia účinnej látky a biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom po ich posúdení na život a zdravie ľudí, zvieratá, životné prostredie a na cieľové organizmy. Formu oznámenia tvorí písomné stanovisko osoby vykonávacej hodnotenie, ktorého záverečná časť musí obsahovať vyjadrenie, či účinná látka obsiahnutá v hodnotenom výrobku sa odporúča alebo neodporúča začleniť do zoznamov účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov alebo do zoznamu účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom vydaných podľa § 3 ods. 5 a či centrum má povoliť uvedenie biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh.

Centrum bude môcť hodnotiť biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom aj v spolupráci s osobitnými odbornými organizáciami zriadenými orgánmi štátnej správy, s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie alebo inými nezávislými fyzickými osobami.

Osoba vykonávajúca hodnotenie biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom bude v úzkej súčinnosti s centrom obhajovať záverečnú hodnotiacu správu centra pred príslušnými orgánmi Európskej komisie ako podporný odborný orgán centra na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Činnosť osoby vykonávajúcej hodnotenie je hradená z poplatkov žiadateľov ustanovených v § 30a zákona na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

K bodu 6

S ohľadom na zákon č. 67/2010 Z. z. a zákon č. 250/2007 Z. z. je potrebné nahradiť slová „jedovatý a veľmi jedovatý" za slová „toxický a veľmi toxický" a slová „pre malospotrebiteľa" za slová „pre spotrebiteľa".

K bodu 7

Centrum autorizuje biocídny výrobok alebo registruje biocídny výrobok len vtedy, ak na základe hodnotiacich správ osôb vykonávajúcich hodnotenia vyplýva, že biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom nemá nepriaznivý účinok na život a zdravie ľudí, na predmety na ktoré sa používajú alebo vyrábajú a nemá nepriaznivý účinok na ostatné tzv. necieľové organizmy a na životné prostredie. Lehoty na vydanie rozhodnutia o autorizácii alebo registrácii biocídneho výrobku upravené v odseku 6 začínajú plynúť až dňom, kedy na samostatný mimorozpočtový účet cudzích prostriedkov centra budú pripísané poplatky ustanovené § 30a.

K bodu 8

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa k textu aktualizuje poznámka pod čiarou.

K bodu 9

Ide o legislatívno-technickú úpravu, keď slovo „ministerstiev" sa nahrádza slovami „ak z výsledkov hodnotenia a stanovísk osôb vykonávajúcich hodnotenie vyplýva, že biocídny výrobok pri navrhovanom použití po jeho uvedení na trh nebude mať nepriaznivý účinok na život a zdravie ľudí, na predmety ktoré sa používajú alebo vyrábajú a nemá nepriaznivý účinok na ostatné živé organizmy a na životné prostredie."

K bodu 10

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa k textu aktualizuje poznámka pod čiarou.

K bodom 11 a 12

Ustanovenie § 10 podrobnejšie upravuje formu predkladania žiadosti o vzájomné uznanie. Autorizácia biocídneho výrobku alebo registrácia biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania sa v dôsledku rozhodnutia Komisie č. 2010/296/EÚ zjednoduší a to tým, že sa na úrovni Európskej únie zriadil štandardizovaný informačný systém vo forme Registra biocídnych výrobkov Spoločenstva (ďalej len „register"). V záujme zabezpečenia konzistentnosti údajov aj centrum bude používať register na vkladanie informácií a žiadateľovi bude stačiť predloženie odpisu z tohto registra, ako aj údaje podľa § 4 ods. 2 a 3, hodnotiacu správu a osvedčené kópie rozhodnutia príslušného orgánu štátu, ktorý o prvej autorizácii alebo registrácii rozhodol. Toto osvedčenie môže pochádzať z registra.

Autorizácia biocídneho výrobku alebo registrácia biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania môže byť centrom odmietnutá, ak centrum na základe predloženej dokumentácie a vyjadrení osôb vykonávajúcich hodnotenie dospeje k záveru, že biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom nespĺňa požiadavky § 7 ods. 1, najmä čo sa týka dostatočnej účinnosti, nežiaducich účinkov na cieľové organizmy a necieľové organizmy, možných škodlivých účinkov alebo škodlivých účinkov rezíduí na život a zdravie ľudí alebo zvierat alebo na životné prostredie. Svoje odmietnutie oznámi príslušnému orgánu štátu, ktorý biocídny výrobok autorizoval alebo registroval ako prvý a vyvolá s ním osobitné rokovanie. Po tom, čo v lehote 90 dní nedôjde k dohode, postúpi centrum vzniknutý spor na rozhodnutie Európskej komisii a jej Stálemu výboru pre biocídne výrobky ako poradnému orgánu na ďalšie administratívno-správne konanie. Centrum na základe tohto rozhodnutia v konečnom dôsledku biocídny výrobok autorizuje alebo registruje.

Autorizácia alebo registrácia biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania sa neuskutoční skôr a centrum o nej nerozhodne dovtedy, dokým si nevyžiada vyjadrenia od osôb vykonávajúcich hodnotenie z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a ochrany zvierat. Osoby vykonávajúce hodnotenie zašlú svoje písomné vyjadrenia do 60 dní pri autorizácii a pri registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom do 30 dní od prijatia žiadosti. Centrum autorizuje biocídny výrobok alebo registruje biocídny výrobok s nízkym rizikom za predpokladu, že vyjadrenia osôb vykonávajúcich hodnotenie sú kladné, alebo sa do 10 dní od určenej lehoty nevyjadria. Ak niektorá osoba vykonávajúca hodnotenie nesúhlasí s uvedením biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh na základe vzájomného uznania, doručí centru vyjadrenie s odôvodnením nesúhlasu a návrh na úpravu podmienok pre uvedenie biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh. V ďalších rokovaniach centra s príslušným orgánom členského štátu, ktorý biocídny výrobok autorizoval alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom registroval ako prvý, vystupuje následne ako jeho podporný a poradný orgán.

K bodom 13 až 16

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodom 17 a 18

Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh predpokladal využitie existujúceho inštitucionálneho zabezpečenia, ktoré poskytovalo centrum zariadené zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch bez jeho ďalšieho dobudovania, spoliehajúc na súčinnosť a spoluprácu s jednotlivými odbornými útvarmi orgánov štátnej správy uvedených v pôvodnom znení § 23. S prihliadnutím na doterajšie problémy a aplikačnú prax Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva") plniac iné úlohy požiadalo o vypustenie úloh ministerstva zdravotníctva vyplývajúcich pre neho z uvedeného zákona a vykonávacích predpisov. V dôsledku požiadavky ministerstva zdravotníctva dochádza i k vypusteniu § 24 zo zákona s výnimkou povinnosti zasielania súhrnnej správy o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom, ktorá pre neho vyplýva z § 22 ods. 3 tohto zákona.

K bodom 19 až 21

Ide o legislatívne úpravy spôsobené zmenou názvu ministerstva pôdohospodárstva na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pričom ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zákona si zriadili alebo zriadia právnické osoby, ktoré v súlade s § 6 ods. 2 tohto zákona majú postavenie poskytovateľa služby19a) na základe osobitných zmlúv o poskytovaní služieb a v úzkej súčinnosti s centrom obhajujú hodnotenie pred príslušnými orgánmi Európskej únie.

K bodu 22

Legislatívno-technická úprava s ohľadom na prečíslovanie odkazov a poznámok pod čiarou.

K bodu 23

Ide o doplnenie kompetencií centra o účasť zástupcov centra na zasadnutiach výborov Komisie, na pracovných stretnutiach organizovaných orgánmi členských štátov a Komisiou, ako aj orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, pričom zástupcovia centra obhajujú na rokovaniach svoje hodnotiace správy spolu s osobami vykonávajúcimi hodnotenie uvedenými v § 6 ods. 2 za predpokladu, že ich hodnotiace stanoviská a vyjadrenia sú rozporné.

K bodu 24

Centrum na základe nových ustanovení v § 30 písm. m) a n) zriaďuje spravuje samostatný mimorozpočtový účet cudzích prostriedkov, na ktorom sa sústreďujú poplatky uhradené žiadateľom alebo navrhovateľom. Výdavkovú položku účtu tvoria náklady spojené s hodnotením biocídneho výrobku, biocídneho výrobku s nízkym rizikom alebo spojené s hodnotením účinnej látky na základe zmluvy o poskytovaní služieb, uhradené osobám vykonávajúcim hodnotenie.

K bodu 25

Ide o podrobnejšiu úpravu poplatkov za posúdenie a hodnotenie biocídneho výrobku, biocídneho výrobku s nízkym rizikom a hodnotenie biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania. Všetky podrobne špecifikované poplatky platí podnikateľ (žiadateľ), preto tieto nepôjdu na vrub verejných financií. Výška poplatkov sa upravila primerane k poplatkom v ostatných členských krajinách Európskej únie. Doterajšie poplatky boli veľmi nízke a hrozilo, že podnikatelia z krajín Európskej únie sa budú obracať na príslušný orgán Slovenskej republiky (centrum), ktoré z dôvodu nedostatočnej personálnej vybavenosti by nestíhalo termíny hodnotenia, v dôsledku čoho by mohli hroziť medzinárodné sankcie. Ak podnikateľ (žiadateľ) chce na trh uvádzať biocídne výrobky a na základe toho profitovať svojím ziskom, musí primerane znášať aj náklady (poplatky) za ich posúdenie a hodnotenie.

K bodom 26 až 29

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 30

Legislatívno-technická úprava pôvodných sadzieb pokút zo slovenských korún na pokuty v eurách, pričom sa výška pokút zaokrúhľuje smerom nadol.

K bodu 31

Legislatívno-technická úprava, na základe ktorej sa upravuje prechodné ustanovenie tým, že centrum môže zmeniť, zrušiť alebo obmedziť platnosť rozhodnutia vydaného aj na základe § 33 a nielen na základe odsekov 3 alebo 5 ustanovenia § 33.

K bodu 32

Ustanovenie rieši povinnosť postupu v konaniach začatých do 31. októbra 2012 podľa dovtedajších predpisov.

K bodu 33

Preberajú sa právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2 materiálu.

K bodom 34 a 35

Legislatívno-technická úprava zákona.

K čl. II

K bodu 1

V položke 153 sa vypúšťa písmeno a) s ohľadom na platnosť a účinnosť nariadenia (ES) č. 1907/2006. Vypúšťajú sa poznámky 1 až 3.

K bodu 2

Ide o úpravu správnych poplatkov v nadväznosti na spoplatnenie činností podľa

§ 30a.

K čl. III

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) je potrebné doplniť o možnosť centra prijímať na svoj mimorozpočtový účet platby Európskej chemickej agentúry (ECHA) za práce vykonávané centrom v prospech tejto agentúry, ktoré agentúra centru zašle po odsúhlasení odborných prác vykonaných zamestnancami centra. Centrum prijaté platby vydá na skvalitnenie práce centra (zvyšovanie kvalifikácie, poplatky za účasť na odborných konferenciách a seminároch, vedecké analýzy atď.).

K čl. IV

Účinnosť zákona vzhľadom na legisvakančnú dobu navrhujeme na 1. november 2012.

Bratislava 25. júla 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 670
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie pri nezosobášených rodičoch

Asistovaná reprodukcia je vysoko špecifickým prípadom splodenia dieťaťa, ktorý prirodzene vyžaduje odklon od všeobecných podmienok zapretia ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Dobromyseľnosť držiteľa

Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným; pri ...

CSP: Extenzívny výklad pojmu „postúpenie sporu“ v § 43 ods. 2 CSP

S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort školstva: Diskusie o novele vysokoškolského zákona prebiehajúhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-skolstva-diskusie-o-novele-vyso/541055-clanok.html

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona vznikla kontaktná skupina, ktorá je zložená zo ...

Zbraňová amnestia sa blíži ku koncu, medzi odovzdanými kúskami sa našli aj zaujímavostihttps://www.webnoviny.sk/zbranova-amnestia-sa-blizi-ku-koncu-medzi-odovzdanymi-kuskami-sa-nasli-aj-zaujimavosti/

Od začiatku zbraňovej amnestie v novembri 2020 odovzdali občania Policajnému zboru 860 zbraní a ...

K novele školského zákona sa zapracúvajú pripomienky, potvrdilo MŠVVaŠhttps://www.teraz.sk/slovensko/k-novele-skolskeho-zakona-sa-zapracu/540890-clanok.html

K návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa priebežne zapracúvajú ...

Súdna rada zatiaľ vypočula 15 uchádzačov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zatial-vypocula-15-uchadz/540793-clanok.html

Do výberového konania sa ich prihlásilo pôvodne 36, ale po tom, ako niektorí nesplnili ...

MS aktualizovalo metodiku na určovanie počtu miest sudcov na OS a KShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-aktualizovalo-metodiku-na-urcovanie/540789-clanok.html

Prideľovanie sudcov prebieha dvakrát ročne, konkrétne v marci a septembri.

NKÚ: Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočnáhttps://www.teraz.sk/ekonomika/nku-legislativna-ochrana-nerastneho/540684-clanok.html

Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočná.

Nové časopisy

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: