Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

324/2012 Z. z.

najpravo.sk • 29.1. 2013, 17:01

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Návrh zákona posilňuje nástroje koordinácie odborného vzdelávania a prípravy s cieľom prispôsobiť odborné vzdelávanie a prípravu požiadavkám trhu práce, zvýšiť počet absolventov stredných odborných škôl, zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a podporiť štúdium v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú požadované trhom práce, avšak v súčasnosti majú nízky počet absolventov. Zároveň je zámerom návrhu zákona reagovať aj na riešenie situácie v prípade nadbytočných študijných odborov, o ktorých absolventov trh práce nemá záujem.

Na dosiahnutie uvedených cieľov návrh zákona ustanovuje povinnosť pravidelne zverejňovať informácie o uplatniteľnosti absolventov stredných škôl podľa jednotlivých krajov, stredných škôl a odborov vzdelávania. Zrušuje sa kompetencia stavovských a profesijných organizácií vytvárať plány potrieb trhu práce, pričom táto pôsobnosť sa presúva na rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý požiadavku trhu práce bude vytvárať v rámci tvorby analýz a prognóz potrieb trhu práce. Stavovské a profesijné organizácie budú na tvorbe týchto analýz a prognóz spolupracovať. Na základe požiadaviek trhu práce bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvárať v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so stavovskými a profesijnými organizáciami zoznam odborov vzdelávania, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zároveň i zoznam nedostatkových odborov vzdelávania s cieľom uplatniť tieto zoznamy pri rozpise finančných prostriedkov.

Návrhom zákona sa zavádzajú nové predpoklady pre prijatie žiaka do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia a do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia, ktorými sú priemerný prospech do 2,0 a do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania, ktorými sú priemerný prospech do 2,75 z povinných vyučovacích predmetov na konci druhého polroku štúdia predposledného ročníka štúdia na základnej škole a na konci prvého polroku posledného ročníka štúdia na základnej škole. Do tohto priemeru sa nezapočítava priemer z vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Zároveň sa zavádza požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci druhého polroku posledného ročníka štúdia.

Mení sa možnosť prijať žiaka na štúdium študijného odboru bez prijímacej skúšky. Na štúdium študijného odboru strednej školy bude možné prijať bez prijímacej skúšky len žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

Návrh zákona ustanovuje nový mechanizmus určovania počtu tried prvých ročníkov stredných škôl financovaných normatívnym financovaním z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. Tento počet bude určovať samosprávny kraj vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré bude vychádzať z regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýz a prognóz o vývoji na trhu práce. Zároveň sa ustanovuje kompetencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v odôvodnených prípadoch, ak si to vyžaduje verejný záujem, rozhodnúť o navýšení počtu tried určeného samosprávnym krajom vo všeobecne záväznom nariadení, a to na návrh zriaďovateľa súkromnej alebo cirkevnej školy.

V oblasti ukončovania štúdia sa vytvára jednotný prístup v účasti zástupcov stavovských a profesijných organizácií na záverečných skúškach, odborných zložkách maturitných skúšok a absolventských skúškach takým spôsobom, že členom príslušnej skúšobnej komisie bude zástupca stavovskej alebo profesijnej organizácie, ak ho na túto skúšku príslušná stavovská alebo profesijná organizácie deleguje.

Návrh zákona opätovne zavádza možnosť získania nižšieho stredného vzdelania aj na strednej odbornej škole pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku.

Keďže zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov napriek jeho názvu neupravuje samotný proces odborného vzdelávania a prípravy ako súčasť výchovnovzdelávacieho procesu v stredných odborných školách, ale v skutočnosti je zákonom o podporných mechanizmoch odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, strediskách praktického vyučovania, školských zariadeniach a na pracoviskách iných fyzických a právnických osôb, návrh novely zákona obsahuje jedenásť novelizačných článkov iných zákonov, ktoré upravujú problematiku odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a právom Európskej únie.

Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, ani na ďalšie verejné financie. Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie.

Navrhované úpravy zákona si vyžadujú aj zmenu vyhlášky č. 282/2009 Z. z. vydanej na jeho vykonanie, ktorej pracovná verzia je prílohou predkladaného materiálu.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodom 1 až 3

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zavedenia nových názvov ministerstiev a zrušenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

K bodu 4 a 5

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na spresnenie predmetného ustanovenia.

K bodu 6

Vzhľadom na zmeny týkajúce sa prispôsobovania výchovy a vzdelávania v stredných školách potrebám trhu práce a ich prepojenia je potrebné, aby sa medzi subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy na úrovni samosprávneho kraja začlenili aj zriaďovatelia súkromných a cirkevných stredných škôl.

K bodu 7

V nadväznosti na zrušenie kompetencie stavovských a profesijných organizácií vypracúvať plány potrieb trhu práce sa mení pojem zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce na pojem zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Tento zoznam bude vytváraný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a stavovskými a profesijnými organizáciami na základe analýz a prognóz potrieb trhu práce vytváraných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň sa zavádza nový zoznam nedostatkových študijných odborov a nedostatkových učebných odborov s cieľom identifikovať odbory vzdelávania, o ktorých štúdium nemajú záujem žiaci základných škôl a ani ich zákonní zástupcovia, ale sú požadované trhom práce.

K bodu 8

Zavádza sa nová kompetencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu športu SR schvaľovať metodiku účasti zástupcu vecne príslušného zamestnávateľského zväzu alebo združenia prípadne komory na ukončovaní štúdia strednej odbornej školy príslušnou skúškou. Metodiku budú v nadväznosti na novelizačný bod 20 vypracúvať stavovské a profesijné organizácie.

Ďalšou novou kompetenciou ministerstva je rozhodnutie o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v prípade, že na základe verejného záujmu je dôvod na otvorenie tried v požadovaných študijných alebo učebných odboroch aj nad rozsah počtu tried určeného všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja. Cieľom uvedenej kompetencie je neobmedzovať možnosti otvorenia tried prvých ročníkov len na rozhodnutie samosprávneho kraja, ale v prípade, ak samosprávny kraj nedostatočne posúdi potreby trhu práce a na základe zistenia ministerstva je vo verejnom záujme otvorenie ďalšej triedy, môže rozhodnúť o jej otvorení.

K bodu 9

Ustanovuje sa povinnosť pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu športu SR vypracúvať informáciu o úspešnosti absolventov stredných škôl na trhu práce.

K bodu 10

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na body 2 a 3.

K bodu 11

Vzhľadom na zmeny týkajúce sa prispôsobovania výchovy a vzdelávania v stredných školách potrebám trhu práce sa mení pôsobnosť samosprávneho kraja vytvárať regionálnu stratégiu odborného vzdelávania a prípravy na pôsobnosť vytvárať regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách. Zároveň sa rozširuje okruh subjektov, s ktorými túto stratégiu vytvára.

K bodu 12 a 13

Predmetným ustanovením sa mení kompetencia samosprávneho kraja vo vzťahu k určovaniu počtu tried prvých ročníkov stredných škôl prijímaných v nasledujúcom školskom roku takým spôsobom, že súhlas, resp. vyjadrenie samosprávneho kraja sa mení na určenie počtu tried prvých ročníkov stredných škôl všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu, v ktorej majú účasť i zriaďovatelia súkromných a aj cirkevných stredných škôl. Toto určenie sa vzťahuje na triedy, ktoré budú financované z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva, to znamená, že zriaďovatelia súkromných škôl a cirkevných škôl môžu otvárať aj triedy nad rámec všeobecne záväzného nariadenia, avšak výchova a vzdelávanie v týchto triedach sa bude financovať z iných zdrojov. Určovanie počtu tried prvých ročníkov bude vychádzať z regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, na ktorej participujú všetky subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy t.j. zástupcovia štátnej správy, územnej samosprávy, zamestnávateľov, zamestnancov, územnej školskej rady ako aj zriaďovateľov, súkromných a cirkevných škôl. Významným predpokladom pre určenie predmetných počtov tried sú taktiež analýzy a prognózy o vývoji trhu práce, schvaľované výbormi pre otázky zamestnanosti, ktoré sú zriaďované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Určovanie počtov tried prvých ročníkov sa nevťahuje na triedy osemročných gymnázií a triedy škôl, ktoré sú zriaďované krajskými školskými úradmi t.j. tried špeciálnych škôl ako aj tried stredných škôl zriadených na základe medzivládnych zmlúv.

K bodu 14

Predmetným ustanovením sa zrušuje kompetencia stavovských a profesijných organizácií vytvárať plány potrieb trhu práce a zavádza sa ich spolupráca s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce.

K bodu 15

Ide o vypustenie z dôvodu duplicitného predkladanie požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu stavovskou alebo profesijnou organizáciou v nadväznosti na jej súčinnosť pri spracúvaní analýz a prognóz o vývoji na trhu práce. Ide o zníženie administratívnej záťaže.

K bodu 16

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na novelizáciu príslušného ustanovenia zákona č. 596/2003 Z. z., ktorá je aktuálne v legislatívnom procese.

K bodu 17

Rozširuje sa kompetencia stavovských a profesijných organizácií vyjadrovať sa nielen k obsahu záverečnej skúšky a k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky ale aj k obsahu absolventskej skúšky.

K bodu 18

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na prijatie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

K bodu 19

Rozširuje sa povinnosť stavovských a profesijných organizácií zabezpečovať odbornú prípravu svojich delegovaných zástupcov na záverečné skúšky a odborné zložky maturitných skúšok o odbornú prípravu delegovaných zástupcov na absolventskú skúšku.

K bodu 20

Zavádza sa nová povinnosť pre stavovské a profesijné organizácie vypracúvať metodiku účasti svojich zástupcov na ukončovaní štúdia na stredných odborných školách.

K bodu 21 a 22

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na ustanovenie bodu 14.

K bodu 23

Predmetným ustanovením sa upravuje režim rozhodovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 ods. 1 písm. e).

K Čl. II až VI

Zavádza sa nová kompetencia komôr navrhovať svojich zástupcov okrem predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách aj do skúšobných komisií pri absolventských skúškach.

K Čl. VII

K bodu 1 a 2

Vzhľadom na novú kompetenciu samosprávneho kraja určovať počty tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v jeho územnej pôsobnosti, ktorá vychádza z analýz a prognóz o vývoji na trhu práce, z dôvodu prístupnosti k týmto analýzam a prognózam, sa ustanovuje povinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom práce sociálnych vecí a rodiny zverejňovať ich na svojom webovom sídle.

K bodu 3

Predmetným ustanovením sa rozširuje pôsobnosť výboru pre otázky zamestnanosti o schvaľovanie analýz a prognóz o vývoji trhu práce v územnej pôsobnosti príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

K Čl. VIII

Navrhovaným novelizačným článkom sa zosúlaďuje pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve s úlohami, ktoré majú plniť podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave ako aj podľa školského zákona.

K Čl. IX

K bodu 1

Predmetné ustanovenie bližšie určuje postup riaditeľa strednej odbornej školy pri prerokúvaní školského vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie so zamestnávateľmi.

K bodu 2

Predmetným ustanovením sa dopĺňa školský vzdelávací program v stredných odborných školách o profil absolventa, ktorý bude obsahovať požadované vedomosti, zručnosti a schopnosti absolventa príslušného študijného alebo učebného odboru.

K bodom 3, 4 a 29

Navrhuje sa upraviť stupeň vzdelania žiakov praktickej školy.

K bodu 5

Navrhovanou zmenou sa spresňuje súčasná právna úprava vzhľadom na odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Navrhuje sa, aby o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky mohol rozhodnúť riaditeľ školy pre každé dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedosiahlo školskú spôsobilosť bez ohľadu na to, či pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.

K bodu 6

Navrhovaná úprava spresňuje predmetný príspevok z dôvodu nejednotného výkladu v aplikačnej praxi.

K bodom 7 až 9, 12 a 13

Navrhuje sa určiť počet detí v materskej škole, žiakov v základnej škole a strednej škole, o ktorý je možné zvýšiť maximálny počet detí a žiakov v triedach týchto škôl. O zvýšení počtu detí a žiakov v uvedených školách rozhodne riaditeľ školy, ak sú na to vytvorené hygienické, požiarne a bezpečnostné požiadavky v príslušnej triede. Súčasne sa určujú aj dôvody prekročenia maximálnych počtov detí a žiakov v triedach uvedených škôl.

K bodu 10

Rozširuje sa možnosť pre všetky základné školy s malým počtom žiakov na prvom stupni organizovať vzdelávanie spájaním viacerých ročníkov. V súčasnosti mohli takúto organizáciu využívať len základné školy s ročníkmi prvého stupňa.

K bodom 11, 14 a 38

Navrhovanými zmenami sa spresňuje a modifikuje platná právna úprava v kontexte vytvárania nového systému registra žiakov, detí a poslucháčov. Navrhuje sa nahradenie troch doterajších registrov jedným centrálnym pri ponechaní oprávnenia spracúvať dotknuté údaje v informačných systémoch aj pre školy, školské zariadenia a miestnu štátnu správu v školstve. Spresňujú a dopĺňajú sa spracúvané údaje a upravuje sa proces zaznamenávania údajov do centrálneho registra.

Kompetenciu vo veci vedenia centrálneho registra sa navrhuje ponechať ministerstvu školstva. Prístup k zaznamenaným údajom bude rozšírený pri zachovaní doterajšej neverejnosti registra, aj pre potreby iných orgánov verejnej moci a iných osôb, na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov. Predmetné zmeny majú potenciál výrazne prispieť k zavedeniu prehľadných a korektných podkladov najmä pre oblasť financovania regionálneho školstva.

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa zber a spracovanie údajov o zákonnom zástupcovi žiaka a to z dôvodu na účely medzinárodného porovnávania (PISA) napr. údaj o dosiahnutom vzdelaní je potrebný pre posúdenie vplyvu dosiahnutého vzdelania rodičov na stupeň vzdelania detí, otvorenosť výchovnovzdelávacieho procesu aj pre deti z rodín s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania rodičov a princíp rovnosti šancí.

Údaje, pri ktorých došlo k zmene budú v podobe pred touto zmenou podľa navrhovanej právnej úpravy aj naďalej spracúvané v registri, a to pre potreby štatistiky a trendových analýz a prognóz.

K bodu 15

Štúdium jednotlivých predmetov spôsobuje v aplikačnej praxi mnoho problémov, ktoré sa týkajú najmä organizácie a spôsobu tohto typu štúdia. V súčasnosti podľa zákona existujú iné formy a organizácie výchovy a vzdelávania, ktoré nahradzujú štúdium jednotlivých predmetov napr. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a externá forma štúdia.

K bodu 16

Návrh zákona opätovne zavádza možnosť získania nižšieho stredného vzdelania na strednej odbornej škole pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku. Zavádza sa tak ľahšia dostupnosť takýmto žiakom nastúpiť do prvého ročníka vzdelávacieho programu poskytujúceho stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

K bodu 17

Rozširuje sa splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého sa ustanovia typy stredných odborných škôl, ktoré budú mať oprávnenie používať prívlastok v názve. Na túto zmenu nadväzuje aj novelizácia príslušného ustanovenia v zákone č. 596/2003 Z. z. v legislatívnom procese.

Zároveň sa dopĺňa povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ustanoviť sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode aj s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, čo v doterajšej právnej úprave absentovalo.

K bodu 18

Navrhovaná úprava spresňuje predmetný príspevok z dôvodu nejednotného výkladu v aplikačnej praxi.

K bodu 19 a 32

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie § 40.

K bodu 20

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 16.

K bodom 21 až 23

Navrhovanými ustanoveniami sa zavádzajú nové predpoklady pre prijatie žiaka do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia a do prvého ročníka päťročného bilingválneho štúdia, ktorými sú priemerný prospech do 2,0 z povinných vyučovacích predmetov na konci druhého polroku štúdia predposledného ročníka štúdia na základnej škole a na konci prvého polroku posledného ročníka štúdia na základnej škole. Zároveň sa zavádza požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci druhého polroku posledného ročníka štúdia. Uvedené predpoklady pre prijatie sa nevzťahujú na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia, nakoľko je postačujúca hranica 5% počtu žiakov pre prijatie z daného populačného ročníka v zmysle ustanovenia § 64 ods. 4 zákona a konanie prijímacej skúšky. Taktiež v zmysle ustanovenia § 55 ods. 1 zákona sa v praxi na prvom stupni základných škôl uplatňuje v mnohých prípadoch slovné hodnotenie a nie hodnotenie klasifikáciou.

Upravujú sa aj predpoklady pre prijatie žiaka do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania, ktorými sú priemerný prospech do 2,75 z povinných vyučovacích predmetov na konci druhého polroku štúdia predposledného ročníka štúdia na základnej škole a na konci prvého polroku posledného ročníka štúdia na základnej škole. Zároveň sa zavádza požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci druhého polroku posledného ročníka štúdia. Uvedené predpoklady pre prijatie sa nevzťahujú na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu konzervatória, nakoľko v zmysle ustanovenia § 55 ods. 1 zákona sa v praxi na prvom stupni základných škôl uplatňuje v mnohých prípadoch slovné hodnotenie a nie hodnotenie klasifikáciou. Taktiež sa nevzťahujú na prijatie žiakov do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu vzhľadom na poslanie tohto druhu strednej školy, ktorým je predovšetkým poskytovať komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie.

K bodu 24 a 25

Predmetná úprava nadväzuje na zmenu mechanizmu určovania počtu tried prvých ročníkov stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. Z dôvodu sfunkčnenia tohto nového nastavenia určovania počtu tried je zároveň potrebné upraviť jednotlivé termíny v tomto procese.

K bodu 26

Mení sa možnosť prijať žiaka na štúdium študijného odboru bez prijímacej skúšky. Na štúdium študijného odboru strednej odbornej školy bude možné bez prijímacej skúšky prijať len žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

K bodu 27

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zrušenie legislatívnej skratky pôvodne zavedenej v § 7 ods. 2.

K bodu 28

Predmetným ustanovením sa vytvára jednotný prístup v účasti zástupcov stavovských a profesijných organizácií na záverečných skúškach, odborných zložkách maturitných skúšok a absolventských skúškach. Členom príslušnej skúšobnej komisie bude zástupca stavovskej alebo profesijnej organizácie, ak ho na túto skúšku príslušná stavovská alebo profesijná organizácie deleguje.

K bodu 29

Definuje sa zloženie skúšobnej komisie aj pre odborné učilištia.

K bodom 31, 34 až 37

Navrhuje sa znížiť počet druhov školských zariadení na záujmové vzdelávanie. Školské strediská záujmovej činnosti sa navrhujú zo zákona vypustiť a transformovať na centrá voľného času. Obsah výchovno-vzdelávacej činnosti v týchto dvoch školských zariadeniach je podobný, líšia sa najmä hranicou veku detí, ktorým poskytujú záujmové vzdelávanie. Školské strediská záujmovej činnosti poskytovali záujmové vzdelávanie žiakom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a v centrách voľného času osobám do 30 rokov veku. Táto zmena je zapracovaná aj do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam v § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

K bodu 32

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na novelizačný bod 17.

K bodu 38

S prihliadnutím na aplikačnú prax a za účelom zosúladenia predmetnej právnej úpravy so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa navrhovanou zmenou ustanovujú údaje potrebné na zabezpečenia plnenia úloh Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

K bodu 40

Navrhovaná úprava obsahuje prechodné ustanovenia v nadväznosti na zmeny tohto návrhu zákona.

K bodu 41

Navrhuje sa zjednotiť v tomto zákone terminológiu v súvislosti s názvom elokovaného pracoviska, ktorá sa používa v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K Čl. X

Ustanovenie upravujúce účinnosť.

Bratislava 27. júna 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Dušan Čaplovič v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 121) vo výboroch v druhom čítaní

___________________________________________________________________

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 25. júla 2012 č. 119 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 121) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež

a šport.

Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

II.

Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

III.

K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 121) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 16 zo 6. septembra 20012 odporúča návrh zákona schváliť.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 71 zo 4. septembra 2012,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 30 zo 6. septembra 2012 a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež

a šport v uznesení č. 28 z 5. septembra 2012

odporúčajú návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v časti IV. spoločnej správy.

IV.

Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce návrhy:

1. V čl. I, 9. bode sa v § 3 ods. 2 za slovo „zriaďovateľa6a)" vkladajú slová „strednej školy" a vypúšťajú sa slová „financovaných podľa osobitného predpisu6b)" vrátane znenia poznámky pod čiarou k odkazu 6b.

Spresnenie ustanovenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I, 13. bode sa v § 4 ods. 2 písm. c) odkaz „6b)" nad slovom „predpisu" nahrádza odkazom „10a)", súčasne sa veta „Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:" nahrádza vetou „Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 11 znejú:" a pripájajú sa tieto slová:

„10a) § 4, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu v bode 1. časti C stanoviska; presun poznámky pod čiarou navrhovanej v § 3 ods. 2 do § 4 ods. 2 písm. c).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I, 13. bode § 4 ods. 2 písm. c) sa na konci pripája táto veta:

„Počet tried prvého ročníka stredných škôl určuje aj podľa

1. uplatnenia absolventov strednej školy na trhu práce,

2. materiálno-technického a priestorového zabezpečenia strednej školy,

3. výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou podľa osobitného predpisu,11a)

4. výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,

5. výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,

6. výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,

7. účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch,

8. ďalších kritérií určených samosprávnym krajom.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 154 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.".

Navrhovanou úpravou predmetného ustanovenia sa za účelom zobjektívnenia schvaľovacieho procesu samosprávneho kraja dopĺňajú merateľné kritéria, podľa ktorých bude určovať počty tried prvého ročníka stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. IX sa v 4. bode slová „a na konci sa pripájajú tieto" nahrádzajú slovami „a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. IX sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:

„35. V § 114 odsek 1 znie:

„(1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116."."

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Navrhovaným ustanovením sa spresňuje činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí. Cieľom predmetného ustanovenia je taktiež odstránenie zamieňania aktivít poskytovaných školským klubom detí a centrom voľného času.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. IX, 40. bode sa v § 158 ods. 1 slová „okrem odseku 2" nahrádzajú slovami „ak v odseku 2 nie je ustanovené inak".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. IX, 40. bode sa v § 158 ods. 3 slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania" nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia".

Vypustenie z dôvodu, že podľa § 158 ods. 1 za strediská a pracoviská praktického vyučovania povinnosť poskytovať údaje do centrálneho registra plnia tie školy, ktorých súčasťou sú (t. j. strediská a pracoviská praktického vyučovania nemajú povinnosť poskytovať údaje do centrálneho registra).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V čl. IX sa na konci 40. bodu pripájajú slová: „95) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.".

Legislatívno-technická úprava; znenie poznámky pod čiarou je potrebné nahradiť novým znením, keďže už nezodpovedá úprave, na ktorú má odkazovať.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V čl. IX, 41. bode sa § 161b dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Stupeň vzdelania získaný absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy podľa doterajších predpisov zostáva zachovaný. Žiaci, ktorí začali vzdelávanie v praktickej škole pred 1. januárom 2013, dokončia svoje vzdelávanie podľa doterajších predpisov. Na účely prijímacieho konania na stredné školy sa žiaci podľa tohto ustanovenia považujú za žiakov, ktorí dosiahli nižšie stredné odborné vzdelanie.".

Doplnením prechodného ustanovenia sa reaguje na úpravu vzťahov, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny stupňa vzdelania získaného absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy po účinnosti navrhovaného zákona, a to tak, aby z dôvodu zachovania právnej istoty bolo zrejmé, že stupeň vzdelania nadobudnutý podľa doterajších predpisov zostáva zachovaný a aby žiaci, ktorí

začali svoje štúdium podľa doterajších predpisov, toto štúdium podľa týchto predpisov aj dokončili.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o týchto návrhoch v bodoch 1 až 9 spoločne a tieto schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 121) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 121a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 11. septembra 2012 č. 33.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Bibiánu Obrimčákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ju poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava september 2012

Mojmír Mamojka v. r.

predseda

Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1010
PoUtStŠtPiSoNe
: