Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
Predplatné
Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

288/2012 Z. z.

najpravo.sk • 28.1. 2013, 21:43

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). Návrh zákona sa predkladá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 až 2016, ktorého základným cieľom je zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu Slovenskej republiky pri súčasnej konsolidácii verejných financií.

V súlade s nevyhnutnosťou zabezpečiť pre strednodobú konsolidáciu zvýšenie podielu verejných príjmov na HDP, pričom dôraz sa kladie na tie dane, ktoré čo najmenej znižujú disponibilné príjmy nízkopríjmových občanov ako aj s ohľadom na ochranu verejného zdravia, sa navrhuje:

- posunúť zvýšenie sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a to z marca 2013 na október 2012,

- mierne zvýšiť sadzbu spotrebnej dane z tabakových výrobkov,

- ustanoviť lehotu pre dopredaj cigariet zdanených súčasnou sadzbou spotrebnej dane.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu, pričom podľa ESA 95 sa v roku 2012 predpokladá neutrálny vplyv na rozpočet z dôvodu, že sa v nadväznosti na obmedzenie predaja cigariet predpokladá uvedenie menšieho množstva cigariet do daňového voľného obehu pred dátumom zvýšenia sadzby spotrebnej dane. V roku 2013 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 8,147 mil. eur, v roku 2014 vo výške 8,514 mil. eur, v roku 2015 vo výške 8,871 mil. eur a v roku 2016 vo výške 9,217 mil. eur.

Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Predkladaný návrh nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodným zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Z dôvodu konsolidácie verejných financií sa navrhuje mierne zvýšiť sadzbu dane z tabakových výrobkov.

K bodu 2

Navrhuje sa upraviť zúčtovanie odberu a použitia kontrolných známok v prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo v prípade vyradenia z evidencie dovozcov cigariet, ktoré vyplynulo z praxe.

K bodom 3 a 4

Legislatívno-technická úprava ustanovenia.

K bodu 5

Potreba navrhovanej úpravy vyplynula z praxe. Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prijíma, skladuje alebo vydáva tabakovú surovinu, nebude v zmysle návrhu zákona povinný požiadať aj o zaradenie do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou vzhľadom k tomu, že už je colným úradom registrovaný a colný úrad u neho vykonáva daňový dozor.

K bodu 6

Z praxe vyplynula povinnosť úpravy predmetného ustanovenia tak, aby správca dane bol oprávnený vykonávať daňový dozor nielen pri distribúcii kontrolných známok ale aj pri nakladaní s nimi daňovými subjektmi.

K bodom 7 až 11

Z dôvodu mimoriadnej finančnej situácie s cieľom konsolidovať verejné financie sa navrhuje, aby pôvodne ustanovená lehota zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov sa posunula z 1. marca 2013 na 30. september 2012.

V nadväznosti na úpravu sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov sa navrhuje ustanoviť jednomesačnú lehotu pre dopredaj cigariet zaťažených súčasnou sadzbou spotrebnej dane v daňovom voľnom obehu a umožniť vrátenie dane maximálne do výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikla z množstva tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet v mesiaci september 2012.

K článku II

Účinnosť zákona sa navrhuje dňa 30. septembra 2012, okrem bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1.októbra 2012.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 27. júna 2012.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1102
PoUtStŠtPiSoNe
: