TlačPoštaZväčšiZmenši

287/2012 Z. z.

28.1. 2013, 21:37 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Účelom predloženého návrhu zákona v čl. I je predovšetkým reagovať na skutočnosť, že vo vláde Slovenskej republiky vymenovanej prezidentom Slovenskej republiky 4. apríla 2012 sa už nepočíta s funkciou podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, konkrétne podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. V tejto súvislosti je potrebné presunúť právomoc podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti podpory kultúry národnostných menšín na Úrad vlády SR a v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V čl. I sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR významne posilňujú právomoci Ministerstva zahraničných vecí SR, ktoré bude koordinovať presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a bude zodpovedné za jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. V tejto súvislosti sa zároveň dopĺňa názov Ministerstva zahraničných vecí SR o agendu európskych záležitostí.

V čl. IV sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí napája na rozpočet Ministerstva zahraničných vecí SR. V tejto súvislosti sa zároveň Ministerstvu zahraničných vecí SR v čl. I dopĺňa kompetencia výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

V čl. V sa upravuje dotačný zákon Úradu vlády SR tak, že dotačné tituly v oblasti ľudských práv prechádzajú na Ministerstvo zahraničných vecí SR a dotačný titul v oblasti riešenia situácie rómskej komunity prechádza na Ministerstvo vnútra SR.

Prechodom dotačných titulov v oblasti ľudských práv z pôsobnosti Úradu vlády SR do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR sa zároveň Ministerstvu zahraničných vecí SR vymedzuje aj kompetencia v oblasti ľudských práv, pretože kompetenčný zákon v spoločných ustanoveniach ukladá ministerstvám aj plnenie ďalších úloh ustanovených v osobitných predpisoch.

V čl. VIII sa ustanovuje, že úlohy a právomoci podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny v súvislosti zo zrušením Protidrogového fondu bude vykonávať Úrad vlády SR.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Vypúšťajú sa právomoci podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, ktorým bol v minulom volebnom období podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

K bodu 2

Medzi stále poradné orgány vlády SR sa opätovne zaraďuje Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá bude vytvárať prostredie pre riešenie zásadných úloh v oblasti vedy a techniky a prispievať k utváraniu konsenzu medzi vládou SR a predstaviteľmi rôznych sektorov vedy a výskumu.

K bodom 3, 5, 6, 7

Názov ministerstva zahraničných vecí SR sa dopĺňa aj o agendu európskych záležitostí, čím sa zvýrazní zodpovednosť ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy aj pre oblasť európskej politiky.

K bodom 4 a 8

Tieto ustanovenia sa vypúšťajú z dôvodu, že výber zamestnancov, ktorí sú poverovaní výkonom obchodno-ekonomickej diplomacie sa riadi zákonom o štátnej službe, zákonom o zahraničnej službe a interným systémom výberu týchto zamestnancov na Ministerstve zahraničných vecí SR.

K bodu 9

Navrhuje sa doplniť pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí SR o výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa významne posilňujú právomoci Ministerstva zahraničných vecí SR, ktoré bude koordinovať presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a bude zodpovedné za jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Uvedená kompetencia zahŕňa aj koordináciu a riadenie dvojstranných medzivládnych komisií v oblasti medzinárodnej hospodárskej spolupráce.

K bodu 10

Právomoc podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa presúva na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K bodu 11

Legislatívnotechnická úprava, ktorá súvisí s novelizačným bodom 1.

K bodu 12

Uvedené doplnenie je potrebné z dôvodu, že platové náležitosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu sú ustanovené v zákone o ochrane utajovaných skutočností.

K bodu 13

V prechodnom ustanovení § 40t sa upravuje prechod kompetencie z pôsobnosti podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo na Úrad vlády SR v oblasti podpory kultúry národnostných menšín.

V § 40u sa reaguje na zmenu názvu Ministerstva zahraničných vecí SR.

K čl. II

K bodom 1 až 6

V súvislosti so zánikom funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa jeho jednotlivé právomoci vyplývajúce zo zákona o jazykoch národnostných menšín presúvajú na Úrad vlády SR ako vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy.

K bodu 7

Toto prechodné ustanovenie rieši postup prejednania správnych deliktov, o ktorých sa konanie začalo a právoplatne neskončilo podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

K čl. III

Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré umožňuje určiť ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu výdavky rozpočtované v kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

K čl. IV

K bodom 1 a 2

Ide o zosúladenie používaných pojmov s predmetom úpravy zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

K bodu 3

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa napája na rozpočet Ministerstva zahraničných vecí SR.

K bodu 4

Navrhuje sa doplniť, že predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zahraničných vecí SR.

K bodu 5

V súvislosti s doplnením pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR o výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, sa navrhuje doplniť ustanovenie, ktorým sa vymedzuje pôsobnosť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o podieľanie sa na zabezpečovaní tvorby štátnej politiky v tejto oblasti.

K čl. V

K bodom 1, 2, 4, 6 až 8 a 12

V súvislosti so zánikom funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa v dotačnom zákone Úradu vlády SR menia ustanovenia, ktoré upravujú účely poskytovania dotácií, ktoré boli v gescii podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Tieto dotačné tituly budú na základe svojich dotačných zákonov poskytovať Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo vnútra SR.

K bodu 5

Právomoc podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa presúva na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K bodom 3, 9 a 10

V súvislosti so zánikom funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa vypúšťa dotačných titul v oblasti presadzovania cieľov a zámerov protidrogovej stratégie.

K bodom 11, 13, 15 a 16

Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré umožňovali poskytnúť dotáciu fyzickej osobe.

K bodu 14

V tomto novelizačnom bode sa upravuje postup pri vybavení žiadostí o poskytnutie dotácií, ktoré boli predložené Úradu vlády SR a o ktorých bude ďalej konať Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo zdravotníctva SR na základe dotačného zákona Úradu vlády SR. Zároveň sa ustanovuje subjekt, ktorý bude vykonávať následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.

K čl. VI

Do dotačného zákona Ministerstva vnútra SR sa dopĺňa nový dotačný titul v oblasti riešenia situácie rómskej komunity.

K čl. VII

K bodom 1 a 2

Do dotačného zákona Ministerstva zahraničných vecí SR sa dopĺňajú dve nové dotácie: dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a dotácia na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavov intolerancie. Zároveň sa ustanovuje spôsob a podmienky poskytnutia týchto dotácií. Prechodom vyššie uvedených dotačných titulov z pôsobnosti Úradu vlády SR do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR sa zároveň Ministerstvu zahraničných vecí SR vymedzuje aj kompetencia v oblasti ľudských práv. Kompetenčný zákon v spoločných ustanoveniach totiž ukladá ministerstvám aj plnenie ďalších úloh ustanovených v osobitných predpisoch.

K čl. VIII

Ustanovuje sa, že úlohy a právomoci podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny v súvislosti zo zrušením Protidrogového fondu bude vykonávať Úrad vlády SR.

K čl. IX

Ustanovuje sa delená účinnosť návrhu zákona.

V Bratislave, 31. mája 2012

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 631
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie pri nezosobášených rodičoch

Asistovaná reprodukcia je vysoko špecifickým prípadom splodenia dieťaťa, ktorý prirodzene vyžaduje odklon od všeobecných podmienok zapretia ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Dobromyseľnosť držiteľa

Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným; pri ...

CSP: Extenzívny výklad pojmu „postúpenie sporu“ v § 43 ods. 2 CSP

S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort školstva: Diskusie o novele vysokoškolského zákona prebiehajúhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-skolstva-diskusie-o-novele-vyso/541055-clanok.html

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona vznikla kontaktná skupina, ktorá je zložená zo ...

Zbraňová amnestia sa blíži ku koncu, medzi odovzdanými kúskami sa našli aj zaujímavostihttps://www.webnoviny.sk/zbranova-amnestia-sa-blizi-ku-koncu-medzi-odovzdanymi-kuskami-sa-nasli-aj-zaujimavosti/

Od začiatku zbraňovej amnestie v novembri 2020 odovzdali občania Policajnému zboru 860 zbraní a ...

K novele školského zákona sa zapracúvajú pripomienky, potvrdilo MŠVVaŠhttps://www.teraz.sk/slovensko/k-novele-skolskeho-zakona-sa-zapracu/540890-clanok.html

K návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa priebežne zapracúvajú ...

Súdna rada zatiaľ vypočula 15 uchádzačov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zatial-vypocula-15-uchadz/540793-clanok.html

Do výberového konania sa ich prihlásilo pôvodne 36, ale po tom, ako niektorí nesplnili ...

MS aktualizovalo metodiku na určovanie počtu miest sudcov na OS a KShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-aktualizovalo-metodiku-na-urcovanie/540789-clanok.html

Prideľovanie sudcov prebieha dvakrát ročne, konkrétne v marci a septembri.

NKÚ: Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočnáhttps://www.teraz.sk/ekonomika/nku-legislativna-ochrana-nerastneho/540684-clanok.html

Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočná.

Nové časopisy

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: