Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

287/2012 Z. z.

najpravo.sk • 28.1. 2013, 21:41

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Účelom predloženého návrhu zákona v čl. I je predovšetkým reagovať na skutočnosť, že vo vláde Slovenskej republiky vymenovanej prezidentom Slovenskej republiky 4. apríla 2012 sa už nepočíta s funkciou podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, konkrétne podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. V tejto súvislosti je potrebné presunúť právomoc podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti podpory kultúry národnostných menšín na Úrad vlády SR a v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V čl. I sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR významne posilňujú právomoci Ministerstva zahraničných vecí SR, ktoré bude koordinovať presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a bude zodpovedné za jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. V tejto súvislosti sa zároveň dopĺňa názov Ministerstva zahraničných vecí SR o agendu európskych záležitostí.

V čl. IV sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí napája na rozpočet Ministerstva zahraničných vecí SR. V tejto súvislosti sa zároveň Ministerstvu zahraničných vecí SR v čl. I dopĺňa kompetencia výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

V čl. V sa upravuje dotačný zákon Úradu vlády SR tak, že dotačné tituly v oblasti ľudských práv prechádzajú na Ministerstvo zahraničných vecí SR a dotačný titul v oblasti riešenia situácie rómskej komunity prechádza na Ministerstvo vnútra SR.

Prechodom dotačných titulov v oblasti ľudských práv z pôsobnosti Úradu vlády SR do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR sa zároveň Ministerstvu zahraničných vecí SR vymedzuje aj kompetencia v oblasti ľudských práv, pretože kompetenčný zákon v spoločných ustanoveniach ukladá ministerstvám aj plnenie ďalších úloh ustanovených v osobitných predpisoch.

V čl. VIII sa ustanovuje, že úlohy a právomoci podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny v súvislosti zo zrušením Protidrogového fondu bude vykonávať Úrad vlády SR.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Vypúšťajú sa právomoci podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, ktorým bol v minulom volebnom období podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

K bodu 2

Medzi stále poradné orgány vlády SR sa opätovne zaraďuje Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá bude vytvárať prostredie pre riešenie zásadných úloh v oblasti vedy a techniky a prispievať k utváraniu konsenzu medzi vládou SR a predstaviteľmi rôznych sektorov vedy a výskumu.

K bodom 3, 5, 6, 7

Názov ministerstva zahraničných vecí SR sa dopĺňa aj o agendu európskych záležitostí, čím sa zvýrazní zodpovednosť ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy aj pre oblasť európskej politiky.

K bodom 4 a 8

Tieto ustanovenia sa vypúšťajú z dôvodu, že výber zamestnancov, ktorí sú poverovaní výkonom obchodno-ekonomickej diplomacie sa riadi zákonom o štátnej službe, zákonom o zahraničnej službe a interným systémom výberu týchto zamestnancov na Ministerstve zahraničných vecí SR.

K bodu 9

Navrhuje sa doplniť pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí SR o výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa významne posilňujú právomoci Ministerstva zahraničných vecí SR, ktoré bude koordinovať presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a bude zodpovedné za jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Uvedená kompetencia zahŕňa aj koordináciu a riadenie dvojstranných medzivládnych komisií v oblasti medzinárodnej hospodárskej spolupráce.

K bodu 10

Právomoc podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa presúva na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K bodu 11

Legislatívnotechnická úprava, ktorá súvisí s novelizačným bodom 1.

K bodu 12

Uvedené doplnenie je potrebné z dôvodu, že platové náležitosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu sú ustanovené v zákone o ochrane utajovaných skutočností.

K bodu 13

V prechodnom ustanovení § 40t sa upravuje prechod kompetencie z pôsobnosti podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo na Úrad vlády SR v oblasti podpory kultúry národnostných menšín.

V § 40u sa reaguje na zmenu názvu Ministerstva zahraničných vecí SR.

K čl. II

K bodom 1 až 6

V súvislosti so zánikom funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa jeho jednotlivé právomoci vyplývajúce zo zákona o jazykoch národnostných menšín presúvajú na Úrad vlády SR ako vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy.

K bodu 7

Toto prechodné ustanovenie rieši postup prejednania správnych deliktov, o ktorých sa konanie začalo a právoplatne neskončilo podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

K čl. III

Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré umožňuje určiť ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu výdavky rozpočtované v kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

K čl. IV

K bodom 1 a 2

Ide o zosúladenie používaných pojmov s predmetom úpravy zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

K bodu 3

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa napája na rozpočet Ministerstva zahraničných vecí SR.

K bodu 4

Navrhuje sa doplniť, že predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zahraničných vecí SR.

K bodu 5

V súvislosti s doplnením pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR o výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, sa navrhuje doplniť ustanovenie, ktorým sa vymedzuje pôsobnosť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o podieľanie sa na zabezpečovaní tvorby štátnej politiky v tejto oblasti.

K čl. V

K bodom 1, 2, 4, 6 až 8 a 12

V súvislosti so zánikom funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa v dotačnom zákone Úradu vlády SR menia ustanovenia, ktoré upravujú účely poskytovania dotácií, ktoré boli v gescii podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Tieto dotačné tituly budú na základe svojich dotačných zákonov poskytovať Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo vnútra SR.

K bodu 5

Právomoc podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa presúva na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K bodom 3, 9 a 10

V súvislosti so zánikom funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa vypúšťa dotačných titul v oblasti presadzovania cieľov a zámerov protidrogovej stratégie.

K bodom 11, 13, 15 a 16

Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré umožňovali poskytnúť dotáciu fyzickej osobe.

K bodu 14

V tomto novelizačnom bode sa upravuje postup pri vybavení žiadostí o poskytnutie dotácií, ktoré boli predložené Úradu vlády SR a o ktorých bude ďalej konať Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo zdravotníctva SR na základe dotačného zákona Úradu vlády SR. Zároveň sa ustanovuje subjekt, ktorý bude vykonávať následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.

K čl. VI

Do dotačného zákona Ministerstva vnútra SR sa dopĺňa nový dotačný titul v oblasti riešenia situácie rómskej komunity.

K čl. VII

K bodom 1 a 2

Do dotačného zákona Ministerstva zahraničných vecí SR sa dopĺňajú dve nové dotácie: dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a dotácia na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavov intolerancie. Zároveň sa ustanovuje spôsob a podmienky poskytnutia týchto dotácií. Prechodom vyššie uvedených dotačných titulov z pôsobnosti Úradu vlády SR do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR sa zároveň Ministerstvu zahraničných vecí SR vymedzuje aj kompetencia v oblasti ľudských práv. Kompetenčný zákon v spoločných ustanoveniach totiž ukladá ministerstvám aj plnenie ďalších úloh ustanovených v osobitných predpisoch.

K čl. VIII

Ustanovuje sa, že úlohy a právomoci podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny v súvislosti zo zrušením Protidrogového fondu bude vykonávať Úrad vlády SR.

K čl. IX

Ustanovuje sa delená účinnosť návrhu zákona.

V Bratislave, 31. mája 2012

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1054

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: