Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

233/2012 Z. z.

najpravo.sk • 9.9. 2012, 20:11

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") je upraviť základ pre výpočet odvodu tak, že sa základ pre výpočet odvodu nezníži o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, čím sa dosiahne zvýšenie základu pre výpočet odvodu a tým aj odvodu za príslušný kalendárny rok.

Návrhom zákona sa tiež ukladá bankám a pobočkám zahraničných bánk povinnosť uhradiť správcovi odvodu mimoriadny odvod za 4. štvrťrok 2012 a to spolu so splátkou odvodu za tento štvrťrok.

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pričom z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie sa predpokladá čiastočné zníženie ziskovosti bankového sektora, ktoré je sprievodným javom zvýšenia základu pre výpočet odvodu a tým aj odvodu za príslušný kalendárny rok. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy a tiež nemá vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Popis návrhu:

Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Predmetom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") je upraviť základ pre výpočet odvodu tak, že sa základ pre výpočet odvodu nezníži o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, čím sa dosiahne zvýšenie základu pre výpočet odvodu a tým aj odvodu za príslušný kalendárny rok.

Návrhom zákona sa tiež ukladá bankám a pobočkám zahraničných bánk (ďalej len „banka") povinnosť uhradiť správcovi odvodu mimoriadny odvod za 4. štvrťrok 2012 a to spolu so splátkou odvodu za tento štvrťrok. Uhradené finančné prostriedky mimoriadneho odvodu sú štátne finančné aktíva, ktoré sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov, formu ich použitia však v súčasnosti nevieme predvídať.

B. Osobitná časť

K ustanoveniam článku I

Navrhovanou úpravou sa novelizuje zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona")

K bodu 1, 3 a 4

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že základ pre výpočet odvodu sa neznižuje o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, čím sa dosiahne zvýšenie odvodu za príslušný kalendárny rok. V nadväznosti na túto úpravu nebudú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka") musieť predkladať správcovi odvodu údaje o hodnote chránených vkladov.

K bodu 2

Podľa skúseností z aplikačnej praxe termín 20 kalendárnych dní po skončení príslušného štvrťroka na poskytnutie podkladových informácií pre výpočet odvodu a na samotné uhradenie odvodu nie je postačujúci, keďže podľa vyjadrenia bánk celý bankový sektor v stanovenom termíne nedisponuje definitívnou podobou riadnych a priebežných účtovných závierok. Na základe vyššie uvedeného sa navrhuje termín 25 kalendárnych dní, pričom tento termín by mal byť pre banky postačujúci, keďže je zhodný s termínom predkladania výkazov Národnej banke Slovenska.

K bodu 5

V ustanoveniach § 6, ktoré sú spoločnými ustanoveniami sa výslovne zakotvuje, že z dôvodov súvisiacich s úhradou navrhovaných odvodov a ich splátok sa nesmú zvyšovať ceny (vrátane poplatkov, odplát, úrokových sadzieb úverových produktov (napr. hypotekárnych úverov) a iných finančných plnení), ale taktiež sa nesmú vyžadovať ani osobitné poplatky, odplaty alebo iné plnenia týkajúce súvisiace s úhradou navrhovaných odvodov a ich splátok. Zároveň sa výslovne zakotvuje, že ak banka zvýši ceny (vrátane poplatkov, odplát a iných finančných plnení) za poskytovanie svojich finančných služieb alebo vykonávanie ďalších svojich obchodov z dôvodov, ktoré nesúvisia s navrhovanými odvodmi, tak skutočné dôvody zvýšenia cien musia byť transparentné a musia umožňovať jasné, jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov zvýšenia cien od okolností súvisiacich s navrhovanými odvodmi. Prirodzene prípadné zvýšenie cien za poskytované finančné služby a ďalšie obchody vykonávané bankou musí rešpektovať záväzky banky voči jeho obchodným partnerom, teda aj záväzky banky voči občanom ako spotrebiteľom finančných služieb poskytovaných bankou. Pritom za porušenie navrhnutých pravidiel o zákaze zvyšovať ceny z dôvodov súvisiacich s navrhovanými odvodmi a o transparentnom odlišovaní prípadných cenových úprav od navrhovaných odvodov bude možné banke ukladať opatrenia na nápravu a sankcie podľa zákonných pravidiel o dohľade nad finančným trhom, ktorému podliehajú banky a bude možné ukladať opatrenia na nápravu a sankcie podľa ustanovení § 50 zákona o bankách. Navrhované spoločné ustanovenia podľa § 6 predloženého návrhu zákona sú analogické ako už existujúce spoločné ustanovenia v § 23 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovaným § 7 sa zavádzajú prechodné ustanovenia týkajúce sa mimoriadneho odvodu, ktorý budú banky povinné spolu so štvrťročnou splátkou odvodu za 4. štvrťrok 2012 dodatočne uhradiť správcovi odvodu vo výške 0,1 % zo základu pre výpočet odvodu vypočítaného z údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke banky zostavenej podľa účtovných štandardov k 31. decembru 2011 a overenej audítorom. Uhradené finančné prostriedky mimoriadneho odvodu sú štátne finančné aktíva, ktoré sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov.

K ustanoveniam článku II

Navrhovanou úpravou sa novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 1

Navrhuje sa úprava § 3 ods. 3 písm. c) bodu 3 podbodu 3a zákona o ochrane vkladov [a zároveň aj poznámky pod čiarkou k odkazu 5m], ktorou sa zohľadňuje skutočnosť, že základ právnej regulácie o európskych spoločnostiach (SE) a európskych družstvách je obsiahnutý v nariadeniach EÚ, pričom sa zároveň zabezpečí rovnaký prístup k slovenským a zahraničným obchodným spoločnostiam a družstvám z hľadiska ochrany ich bankových vkladov.

K bodom 2 a 3

Navrhuje sa úprava § 6 ods. 2, ktorej cieľom je, aby výšku ročného príspevku mohol určiť aj zákon a zároveň sa navrhuje doplnenie nového § 28bd do zákona o ochrane vkladov tak, aby v roku 2013 banky neuhrádzali fondu ročný príspevok.

K ustanoveniam článku III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 31. mája 2012.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1171

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: