Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

543/2010 Z. z.

Edmund Horváth • 5.3. 2011, 21:07

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Vládnym návrhom zákona sa v čl. I navrhuje novelizovať zákon o sociálnom poistení. V súlade s cieľom zjednotenia výberu odvodov a daní sa novo definujú základné pojmy, zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, vymeriavací základ. Súčasne sa aj novo definuje osobný rozsah sociálneho poistenia a vznik a zánik sociálneho poistenia, tak, aby tieto základné pojmy a zásady boli kompatibilné s príslušnými daňovými predpismi.

V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa upúšťa od taxatívneho uvedenia fyzických osôb, ktoré patria do okruhu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb. Navrhuje sa, aby fyzické osoby, ktoré sú povinné odvádzať daň z príjmu podľa § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zo zárobkovej činnosti, z ktorej majú príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti alebo príjem zo samostatne zárobkovej činnosti, boli sociálne poistené a boli povinné platiť poistné na sociálne poistenie.

S cieľom redukovať neodôvodené vyplácanie nemocenských dávok a v záujme efektívneho a účelného vynakladania finančných prostriedkov na tieto dávky sa navrhuje skrátenie ochrannej lehoty zo súčasných 42 dní na 7 dní.

Nárok na nemocenskú dávku v období, v ktorom trvá dôvod na jej poskytnutie sa navrhuje podmieniť stratou nároku na príjem zdaňovaný podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov").

Navrhuje sa zjednotenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie s príjmom zo závislej činnosti alebo z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa zákona o dani z príjmov.

Za účelom predchádzania neodôvodneného čerpania finančných prostriedkov na dôchodkové dávky, ak poistenec v období pred dovŕšením dôchodkového veku nestratil príjem, ktorý by mali tieto dávky nahradiť sa navrhuje podmieniť nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku stratou príjmu ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok.

S cieľom udržať odôvodnenú mieru solidarity v systéme dôchodkového poistenia sa navrhuje redukciu a zvýšenie priemerného osobného mzdového bodu na účely výpočtu dôchodku zachovať na úrovni hodnôt platných v roku 2011.

Z dôvodu postupného znižovania rozdielov v sumách dôchodkových dávok medzi vysokými a nízkymi dôchodkami sa s účinnosťou od 1. januára 2012 navrhuje ich valorizácia jednotnou pevnou sumou v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vo vzťahu k priemernej sume starobného dôchodku.

V súlade s deklarovanými cieľmi sa navrhuje príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, vyplatené po zániku poistenia, zahrnúť do vymeriavacieho základu.

V súvislosti so zmenami v zákone o sociálnom poistení je potrebné vykonať zodpovedajúce zmeny v zákone č.462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a v zákone č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Vplyv vládneho návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.

Osobitná časť

K Ćl. I

K bodom 1 až 3

V návrhu novely zákona o sociálnom poistení sa v súlade s cieľom zjednotenia výberu odvodov a daní definujú základné pojmy, a to zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ. Súčasne sa aj novo definuje osobný rozsah sociálneho poistenia, vznik a zánik sociálneho poistenia tak, aby tieto základné pojmy a zásady boli kompatibilné s príslušnými daňovými predpismi.

Zamestnancom podľa tohto zákona je napríklad

- fyzická osoba v pracovnom pomere,

- fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,

- fyzická osoba v služobnom pomere,

- ústavný činiteľ,

- verejný ochranca práv,

- predseda vyššieho územného celku,

- starosta obce, starosta mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,

- poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,

- konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,

- člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie a člen iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,

- spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti,

- pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa § 100 ods. 11 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce,

- riaditeľ štátneho podniku.

Samostatne zárobkovo činnou osobou podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti napríklad

- vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

- má oprávnenie prevádzkovať živnosť,

- má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,

- je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,

- vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,

- vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,

- vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov

- vykonáva činnosť obchodného zástupcu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,

- vykonáva činnosť znalcov a tlmočníkov podľa osobitného predpisu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,

- vykonáva činnosť sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu, ktoré nie sú živnosťou, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,

- vykáva činnosť pracovného asistenta podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ je napríklad pre

- fyzickú osobu v pracovnom pomere právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere,

- fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad,

- fyzickú osobu v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba vykonáva štátnu službu,

- ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho mandátu alebo funkcie, pre verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv,

- predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave, pre starostu mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach a pre primátora mesta mesto,

- poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného zastupiteľstva obec, pre poslanca mestského zastupiteľstva mesto, pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave a pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach,

- konateľa spoločnosť s ručením obmedzením,

- člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, právnická osoba, v ktorej samosprávnych orgánoch je členom,

- spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosť a to aj v prípade jedného spoločníka, ktorý súčasne je aj v právnom postavení zamestnávateľa,

- komanditistu komanditnej spoločnosti spoločnosť,

- člena družstva družstvo,

- pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti vyšší územný celok alebo obec, ktorá zriadila zariadenie pestúnskej starostlivosti,

- fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak sú zaradené do práce, ústav,

- riaditeľa štátneho podniku štátny podnik,

- likvidátora a správcu konkurznej podstaty, tento likvidátor a správca konkurznej podstaty, ktorí sú si zároveň v právnom postavení zamestnávateľa,

- člena dozornej rady, člena správnej rady, člena štatutárneho orgánu, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby právnická osoba, pre ktorú túto funkciu vykonávajú.

K bodom 4 až 6, 9, 12, 14 a 16

Vychádzajúc z novej definície zamestnanca je potrebné spresniť okruh zamestnancov na účely jednotlivých poistení.

K bodu 7

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodom 8, 10 a 22

V súvislosti so zmenami podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu sa vylučuje možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia pre poberateľov tohto dôchodku a upravuje sa zánik dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia dňom priznania predčasného starobného dôchodku.

K bodom 11, 13, 23, 24, 60, 62 a 66

Z dôvodu nových definícií zamestnanca a zamestnávateľa v sociálnom poistení je potrebné samostatne novo definovať tieto pojmy aj na účely úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré je poistením zamestnávateľa. Vzhľadom na prechodné ustanovenie v okruhu úrazovo poistených zamestnávateľov zostávajú všetci zamestnávatelia, ktorí boli zamestnávateľmi do 31. decembra 2010, vrátane zamestnávateľov pestúnov podľa § 100 ods. 11 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 15

Vzhľadom na zmenu osobného rozsahu fyzických osôb, ktoré boli vyňaté z osobného rozsahu poistenia v nezamestnanosti (nominovaná štátna služba, hasiči), sa navrhuje nové znenie poznámky pod čiarou č. 42.

K bodu 17

Vzhľadom na to, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie nie je možné zaradiť poberateľa invalidného dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, čo je podmienkou nároku na starobný dôchodok, navrhuje sa vypustenie tejto skupiny fyzických osôb z osobného rozsahu poistenia v nezamestnanosti.

K bodu 18

V nadväznosti na novú definíciu zamestnanca a zosúladenie okruhu poistencov s okruhom platiteľov dane z príjmov zo závislej činnosti sa vznik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti viaže na vznik a zánik právneho vzťahu zakladajúceho právo na príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov.

K bodu 19

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 20

Navrhuje sa, aby povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby zaniklo odo dňa, od ktorého už nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie svojej činnosti.

K bodu 21

Navrhuje sa, aby pri opätovnom začatí výkonu činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou, jej povinné nemocenské poistenia a povinné dôchodkové poistenie vzniklo odo dňa opätovného výkonu samostatnej zárobkovej činnosti po jej skončení alebo prerušení, a to za predpokladu splnenia podmienky minimálneho príjmu za kalendárny rok, ktorý podmieňuje vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia.

K bodu 25

Sprísňujú sa všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca a to vylúčením možnosti vzniku nároku na nemocenskú dávku počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky vyplácanej po zániku nemocenského poistenia a nárok na dávku sa navrhuje podmieniť stratou príjmu, nakoľko účelom poskytovania nemocenských dávok je nahradiť uchádzajúci príjem..

K bodu 26

Sprísňujú sa všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky samostatne zárobkovo činnej osobe a to vylúčením možnosti vzniku nároku na nemocenskú dávku počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky vyplácanej po zániku nemocenského poistenia.

K bodom 27 až 30

Slovenská republika patrí k štátom s najdlhšou ochrannou lehotou v rámci Európskej únie. V súčasnom období, keď je fyzická osoba v období po zániku nemocenského poistenia chránená dávkou v nezamestnanosti z poistenia v nezamestnanosti, je jej trvanie neprimerane dlhé a preto sa navrhuje jej skrátenie.

Navrhnuté skrátenie ochrannej lehoty je v súlade s právnou úpravou uvedenou v zákone o službách zamestnanosti, podľa ktorej, ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania.

K bodu 31

V záujme efektívneho a odôvodneného čerpania finančných prostriedkov na nemocenské dávky sa navrhuje sprísniť podmienky nároku na ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistených osôb ustanovením minimálneho obdobia tohto poistenia na 270 dní, obdobne, ako je to pri nemocenskom.

K bodom 32 a 33

V nadväznosti na skúsenosti získané z aplikačnej praxe sa spresňujú podmienky nároku na výplatu ošetrovného. Vzhľadom na to, že účelom nemocenských dávok je náhrada uchádzajúceho príjmu, pri ošetrovaní alebo starostlivosti viacerých osôb nie je odôvodená duplicitná výplata ošetrovného.

K bodom 34 a 35

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 36

Zavádza sa výnimka zo všeobecnej zásady poskytovania materského a, to v prípade prevzatia dieťaťa do starostlivosti iným poistencom.

K bodom 37 až 41 a 45

Za účelom predchádzania zneužívaniu systému nemocenského poistenia neodôvodneným čerpaním prostriedkov nemocenského poistenia sa navrhuje, aby pri existencii poistného pomeru kratšieho ako 31 dní, rozhodujúcim obdobím na určenie denného vymeriavacieho základu bol predchádzajúci kalendárny rok, a to bez ohľadu na to, či v rozhodujúcom období trvalo nemocenské poistenie nepretržite. Ak v rozhodujúcom období poistenec nemal vymeriavací základ, nemocenské, ošetrovné a materské sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ktorým je jedna tridsatina 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvodu na poskytnutie uvedenej nemocenskej dávky (t. j. jedna tridsatina 44,2 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov).

K bodom 42 a 46

Ustanovuje sa maximálna suma denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok.

K bodom 43 a 44

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 47

Navrhuje sa, aby obdobím dôchodkového poistenia nebolo obdobie, za ktoré nebolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, ak povinnosti zamestnávateľa, a teda aj platiteľa dane, si plnil poistenec za seba sám.

K bodu 48

Ak zamestnanec, ktorý má nepravidelný príjem, nemal v kalendárnom roku, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený, vymeriavací základ na platenie poistného na povinné dôchodkové poistenie, nie je odôvodené započítanie takéhoto kalendárneho roka do obdobia dôchodkového poistenia. Z toho dôvodu sa navrhuje vylúčenie takéhoto obdobia z obdobia dôchodkového poistenia.

K bodom 49 až 54

S cieľom udržať odôvodnenú mieru solidarity v systéme dôchodkového poistenia sa navrhuje redukciu a zvýšenie priemerného osobného mzdového bodu na účely výpočtu dôchodku zachovať na úrovni hodnôt platných v roku 2011.

K bodom 55 a 56

Za účelom predchádzania neodôvodnenému čerpaniu finančných prostriedkov v prípadoch, ak poistenec nestratil príjem, ktorý by bolo odôvodnené nahrádzať dôchodkovou dávkou v období pred dovŕšením dôchodkového veku, sa navrhuje podmieniť nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku skončením povinného dôchodkového poistenia. Zastavenie výplaty predčasného starobného dôchodku jeho poberateľovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť sa realizuje ako jedno z opatrení na zabezpečenie finančnej stabilizácie základného fondu dôchodkového poistenia.

K bodom 57 až 59

Z dôvodu postupného znižovania rozdielov v sumách dôchodkových dávok medzi vysokými a nízkymi dôchodkami sa s účinnosťou od 1. januára 2012 navrhuje ich valorizácia jednotnou pevnou sumou v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vo vzťahu k priemernej sume starobného dôchodku.

K bodu 61

V súvislosti s novým určením rozhodujúceho obdobia pre osoby nemocensky poistené menej ako 31 dní sa novo definuje na účely úrazového poistenia rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania v období kratšom ako 31 dní od vzniku nemocenského poistenia. Pri určení sumy úrazovej dávky iné určenie rozhodujúceho obdobia nie je opodstatnené.

K bodom 63 až 65

V nadväznosti na valorizáciu dôchodkových dávok sa upravuje aj valorizácia úrazových dávok.

K bodom 67 a 68

Ak poistenec v rozhodujúcom období na určenie výšky dávky v nezamestnanosti nemal vymeriavací základ z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, posúva sa rozhodujúce obdobie pred obdobie, v ktorom sa čerpala rodičovská dovolenka, čím sa zabezpečuje výška dávky v nezamestnanosti zo skutočného vymeriavacieho základu dosahovaného pred nástupom na materskú dovolenku, pričom tento vymeriavací základ nesmie byť nižší ako minimálny vymeriavací základ. To platí aj pre fyzickú osobu dobrovoľne poistenú v nezamestnanosti, ktorá získala menej ako 31 dní dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.

K bodu 69

Navrhuje sa, aby nárok na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia a dávku v nezamestnanosti závisel od plnenia povinností v sociálnom poistení, ak povinnosti zamestnávateľa, a teda aj platiteľa dane, si plnil poistenec za seba sám.

K bodu 70

V nadväznosti na nové podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok sa upravuje spôsob úhrady súm neoprávnene vyplateného predčasného starobného dôchodku.

K bodu 71

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 72

Ide o úpravu spôsobu zaokrúhľovania jednotlivých súm poistného v súvislosti so spôsobom zaokrúhľovania vymeriavacieho základu na platenie poistného (§138 ods. 18).

K bodu 73

Navrhnutým znením § 138 sa realizuje snaha o priblíženie vymeriavacích základov na platenie poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie s daňovým základom. V aplikačnej praxi by malo dôjsť k zjednodušeniu spôsobov určenia odvodových a daňových povinností zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Vymeriavacím základom zamestnanca budú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby sa vo vzťahu k súčasnej právnej úprave nemení.

Od 1. januára 2011 sa navrhuje zjednotenie spôsobu určenia minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. V kalendárnom roku sa na rozdiel od súčasného právneho stavu použije jeden všeobecný vymeriavací základ a to platný za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Navrhuje sa zosúladenie zaokrúhľovania vymeriavacieho základu na platenie poistného so spôsobom zaokrúhľovania vymeriavacieho základu na verejné zdravotné poistenie a so spôsobom zaokrúhľovania na daňové účely.

K bod 74

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 75

Vzhľadom na zmeny vykonané v osobnom rozsahu zamestnancov je potrebné určiť, že rozhodujúce obdobie podľa § 139 ods. 1 sa použije iba u zamestnancov, ktorí sú pravidelne mesačne odmeňovaní.

K bodu 76

Určuje sa rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

K bodu 77

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 78

Do vymeriavacieho základu sa zahŕňajú aj plnenia, ktoré zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi s pravidelným mesačným odmeňovaním po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Takto vyplatené plnenie sa rozpočíta na mesiace rozhodujúceho obdobia, ktorým je v takomto prípade posledný kalendárny rok, v ktorom trvalo poistenie. Takto určená pomerná časť vymeriavacieho základu sa pripočíta k mesačnému vymeriavaciemu základu, z ktorého bolo odvedené poistné až do výšky maximálneho vymeriavacieho základu ustanoveného zákonom za obdobie, za ktoré sa poistné dopláca.

Osobitne je potrebné určiť rozhodujúce obdobie pre zamestnancov, ktorí sú nepravidelne odmeňovaní. Osobitne sa určuje spôsob zistenia rozhodujúceho obdobia v prípade, ak zamestnávateľ plnenie vyplatí po skončení poistenia a osobitne pri vyplatení plnenia počas trvania dôchodkového poistenia za dlhšie ako mesačné obdobie. V takýchto prípadoch sa poskytnuté plnenie rozpočíta na kalendárne mesiace, za ktoré patrilo.

K bodu 79

Navrhuje sa spôsob splatnosti poistného za zamestnanca, ktorý má nepravidelný príjem.

K bodu 80

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 81

Z dôvodu finančnej stabilizácie Sociálnej poisťovne sa navrhuje tvorba správneho fondu vo výmere 2,5 %.

K bodu 82

Navrhuje sa spresnenie pojmov.

K bodu 83

Navrhuje sa zosúladenie pojmov súvisiacich s osobami, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody s pojmami používanými v daňových predpisoch.

K bodom 84 a 90

Ide o aktualizáciu poznámky pod čiarou.

K bodom 85 a 86

Z dôvodu, že pôvodné rozdelenie zamestnancov na základe existencie pracovnoprávneho vzťahu bolo v novej právnej úprave nahradené rozdelením zamestnancov na základe spôsobu odmeňovania, stráca opodstatnenosť znenie ustanovenia v pôvodnej podobe. Súčasne sa navrhuje doplniť do povinností Sociálnej poisťovne zverejňovať priemernú mesačnú sumu starobného dôchodku, na účely valorizácie dôchodkových dávok.

K bodom 87 a 88

V nadväznosti na novú definíciu zamestnanca sa navrhuje upraviť povinnosti zamestnávateľa.

K bodu 89

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 91

Ide o prechodné ustanovenia.

K § 293bp

Pri prechode na novú právnu úpravu sa zachováva právne postavenie zamestnanca, zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby aj po nadobudnutí účinnosti tejto novely.

Do okruhu zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb a zamestnávateľov sa od 1. januára 2011 začlenia aj fyzické osoby a právnické osoby, ktorých právne vzťahy ustanovené zákonom o sociálnom poistení účinnom od 1. januára 2011 vznikli pred týmto dňom.

K § 293bq

Upravuje sa zánik dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia poberateľovi predčasného starobného dôchodku a zánik poistenia v nezamestnanosti poberateľa invalidného dôchodku, ktorý pred 1. januárom 2011 dovŕšil dôchodkový vek.

K § 293br, 293bs, 293bu a 293bv

Navrhované ustanovenia sú vyjadrením uplatnenia zásady právnej istoty na právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tejto novely zákona v súvislosti s ochrannou lehotou, nárokom na nemocenské dávky, dávku v nezamestnanosti a vymeriavacím základom.

K § 293bt

Navrhuje sa spôsob posudzovania nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, ktorý bol priznaný pred 1. januárom 2011 po tomto dni.

K § 293bw

Ide o zosúladenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na úrazové poistenie s novým znením § 138.

K § 293bx

Zosúlaďuje sa spôsob valorizácie prekvalifikovaných úrazových rent s úrazovými rentami priznanými podľa § 88 zákona o sociálnom poistení.

K bodom 92 a 93

Ide o terminologické spresnenie a aktualizáciu prílohy č. 5 v nadväznosti na zmenu predpisov Európskej únie.

K Čl. II

K bodom 1 a 2

V súvislosti s novou definíciou zamestnanca podľa zákona č. 461/2003 Z. z. sa navrhuje nová formulácia § 2 ods. 1 a súčasne sa mení aj naň odkazujúca poznámka pod čiarou.

K bodu 3

V súvislosti s novo definovaným vymeriavacím základom zamestnanca podľa zákona č. 461/2003 Z. z. sa navrhuje zmeniť odkaz v poznámke pod čiarou. Navrhuje sa, aby vymeriavacím základom zamestnanca podľa novely zákona 461/2003 Z. z. bol celý jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti, a to bez výnimiek.

K bodom 4 a 9

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

K bodu 5

Z dôvodu neaktuálnosti súčasného znenia odkazu sa navrhuje aktualizovať poznámku pod čiarou odkazom na platný právny predpis.

K bodom 6 a 7

V súvislosti s novo určeným rozhodujúcim obdobím na účely nemocenského poistenia v zákone č. 461/2003 Z. z. sa navrhuje upraviť rozhodujúce obdobie zamestnanca, ktorému vznikne dočasná pracovná neschopnosť, vzhľadom na jeho previazanosť s navrhovanou úpravou zákona č. 461/2003 Z. z.

K bodu 8

V súvislosti so zmenou pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa zákona č. 461/2003 z. z. sa navrhuje zmeniť odkaz v poznámke pod čiarou.

K Čl. III

K bodom 1 až 3 a 6 až 14 a 16

Vychádzajúc najmä z nových definícií základných pojmov v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa navrhuje nová úprava štruktúry odkazov a poznámok pod čiarou k nim.

K bodom 4 a 5

Navrhovanou úpravou sa vypúšťajú ustanovenia o prerušení povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľov, ktorí sa stanú poistencami z titulu podľa § 14 ods. 5, a to v nadväznosti na novelizačný bod 18.

K bodu 15

Navrhuje sa zmena spôsobu zaokrúhľovania analogicky k zmenám v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

K bodom 17, 20 a 21

Navrhujú sa zmeny v súvislosti s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

K bodu 18

Navrhovanou úpravou sa ruší povinnosť sporiteľov, ktorí sa stanú poistencami z titulu podľa § 14 ods. 5, oznamovať Sociálnej poisťovni svoje rozhodnutie byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

K bodu 19

Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s bodom 18.

K bodu 22

Navrhuje sa prechodné ustanovenie na prípady, kedy počas plynutia lehoty podľa § 64 ods. 4, ktoré malo skončiť po 31. decembri 2010, nadobudne účinnosť predkladaná novela, ktorá zavádza od 1. januára 2011 automatický vstup do II. piliera. Navrhovaná konštrukcia prvej vety prechodného ustanovenia predlžuje možnosť využitia lehoty podľa § 64 ods. 4, ktorej plynutie začalo pred 1. januárom 2011, avšak do 31. decembra 2010 sa neskončilo, na oznámenie príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, že sa osoba podľa § 14 ods. 5 rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení. Takýto krok bude mať pre dotknutú osobu za následok, že štát za ňu bude platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie aj za obdobie pred 31. decembrom 2010 podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2010. Navrhovaná konštrukcia druhej vety prechodného ustanovenia zachováva zásadu automatického zaradenia do II. piliera pre tie osoby, ktoré túto predĺženú možnosť využitia lehôt nevyužijú, avšak v tomto prípade ku vstupu dôjde až od 1. januára 2011.

K bodom 23 a 24

Navrhuje sa nové znenie transpozičnej prílohy novelizovaného zákona (príloha č. 2).

K Čl. IV

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2011 okrem ustanovených bodov v článku I, u ktorých sa navrhuje účinnosť 1. januára 2012.

Bratislava 22. septembra 2010

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Jozef Mihál, v. r.

podpredseda vlády a

minister práce sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1567
PoUtStŠtPiSoNe
: