TlačPoštaZväčšiZmenši

527/2010 Z. z.

5.3. 2011, 20:50 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Daň z nehnuteľností je fakultatívnou miestnou daňou upravenou zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorú obce môžu zaviesť na svojom území všeobecne záväzným nariadením. Cit. zákon ustanovil základné pravidlá zdaňovania pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov a splnomocnil zároveň obce, ktoré sú správcami tejto dane, aby podľa miestnych podmienok vyberanie tejto dane podrobnejšie ustanovili v uvedenom všeobecne záväznom nariadení. Týka sa to najmä sadzieb dane z nehnuteľností, základu dane z pozemkov, oslobodení od dane a znížení dane. Zdaňovacie obdobie ustanovené zákonom je kalendárny rok a daň z nehnuteľností sa platí vopred na zdaňovacie obdobie. Rozhodujúcim na vznik daňovej povinnosti a na vyrubenie dane je 1. január kalendárneho roka.

Platný právny stav neukladá povinnosť správcom dane každoročne prijímať všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností a ani povinnosť daňovníkom každoročne predkladať daňové priznania. Túto povinnosť má správca dane v prípade, ak chce zmeniť rozhodujúce skutočnosti súvisiace so zdaňovaním nehnuteľností, napr. zmeniť sadzbu dane, hodnotu pozemkov a daňovník napr. v prípade, ak nadobudne nehnuteľnosť, skolauduje stavbu.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa splnomocnenie pre správcov dane na určenie sadzieb dane z nehnuteľností na svojom území upravilo na 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane a to rovnako v prípade sadzieb dane z pozemkov, dane zo stavieb i dane z bytov. Zároveň sa navrhuje účinnosť tejto zmeny počnúc zdaňovacím obdobím roku 2012, aby bol dostatočný časový priestor na prehodnotenie sadzieb dane z nehnuteľností.

Konkrétne finančné dopady predloženého návrhu nie je možné vyčísliť, keďže ide o možnosť a nie sú relevantné informácie, ako ju obce využijú a v akom rozsahu.

V návrhu sú zapracované aj niektoré legislatívnotechnické úpravy, ktoré vyplynuli zo zmien právne záväzných aktov Európskej únie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predmet úpravy návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: 09.09.2010 – 10.09.2010

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne* Negatívne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? X

3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť X

4. Vplyvy na životné prostredie X

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti X

* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

MH SR – súhlasí s predmetnou doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie.

MPŽPaRZ SR – súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

MPSVaR SR – obsahovo súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy k predloženému návrhu zákona.

MF SR - Sekcia informatizácie spoločnosti súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. Rozpočtová sekcia súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie

1. Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu zákona:

a) nie je upravená v práve Európskej únie,

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

II. Osobitná časť

Čl. I

K bodom 1 až 4

V predloženom návrhu sa pri určení ročnej sadzby dane z nehnuteľností znižujú doposiaľ určené násobky najnižšej ročnej sadzby dane na 5-násobok. Návrh je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a bude sa prvýkrát uplatňovať až v zdaňovacom období roku 2012.

K bodu 5

Dopĺňa sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa znížené násobky sadzieb dane z nehnuteľností prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2012.

K bodom 6 až 9

Legislatívnotechnická úprava z dôvodu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a z dôvodu doplnenia noviel smernice Európskej únie.

Čl. II

Navrhuje sa účinnosť novely zákona s tým, že 1. až 4. bod tohto návrhu nadobudnú účinnosť 1. decembra 2011, aby správcovia dane mali časový priestor na prípadne prijatie všeobecne záväzného nariadenia na zdaňovacie obdobie roku 2012.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2010.

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš v. r.

podpredseda vlády a

minister financií Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1265
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru

Vecné bremeno a skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru.

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: