Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

495/2009 Z. z.

Edmund Horváth • 14.3. 2011, 17:58

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny materiál.

Ciele navrhovanej právnej úpravy sú:

• zjednotiť poskytovanie bezplatnej právnej pomoci zo súčasného dualistického režimu na strane jednej podľa predpisov o bezplatnej právnej pomoci a na strane druhej podľa Občianskeho súdneho poriadku pod jednotný režim zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 327/2005 Z. z.")

• odstrániť niektoré aplikačné problémy pri poskytovaní bezplatnej právnej pomoci, ktoré sa vyskytli v praxi Centra právnej pomoci (ďalej len „centrum"),

• odstrániť tvrdosti pri poskytovaní bezplatnej právnej pomoci,

• regulovať niektoré postupy súdov, ktoré spôsobovali výrazné neprimeranosti pri rozhodovaní o náhrade trov právneho zastúpenia.

Bez ďalšieho sa za oprávnenú osobu bude považovať osoba, ktorej súd podľa Občianskeho súdneho poriadku (§ 30) priznal bezplatné právne zastupovanie. V takom prípade centrum už nepreskúmava, či takáto osoba spĺňa podmienky a kritéria podľa zákona č. 327/2005 Z. z. a rovnako ani neodníma jej súdom priznaný status. Iba súd môže takejto osobe odňať právo na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. Sudca musí mať individuálnu možnosť posúdiť pomery účastníka nielen vo vzťahu k jeho finančnému príjmu.

Prax centra potvrdzuje, že dochádza k necitlivému nepriznaniu bezplatnej právnej pomoci v praxi, ak žiadateľ pre pár eur už nespĺňa kritéria materiálnej núdze. Náležitou správnou úvahou centra môže byť priznaná právna pomoc aj v takýchto prípadoch. Centrum bude predstavovať komplexnejšiu inštitúciu pre poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Navrhovaná právna úprava má za cieľ reagovať aj na neprimeranosti pri rozhodovaní o trovách konania.

Osobitnou kapitolou je v praxi priznávanie cestovných náhrad. Napríklad v spore o pár eur „vyskočí" náhrada cestovných výdavkov právneho zástupcu cestujúceho „na opačný koniec republiky" osobným motorovým vozidlom napríklad na tri pojednávania aj na cca 20.000 Sk (náhrada pohonných hmôt a náhrada za amortizáciu). A to je len náhrada cestovného. Osobitne takéto vysoké výdavky rezonujú pri sporoch s nižšou hodnotou sporu o pár sto korún.

Zámerom predkladateľa nie je zaviesť komplexnú paušálnu náhradu trov konania, pretože tá by síce zjednodušila prácu súdom, ale mohla by byť na druhej strane necitlivá, napríklad pri nízkom počte úkonov právnej pomoci. Cieľom je „vychytať" mechanizmy, ktoré umožňujú náhradu neprimeraných výdavkov účastníka konania za jeho zastupovanie advokátom, keď napríklad zjavne favorizuje hodnota právnej veci nad jej právnou zložitosťou.

Neprimerané postupy boli zaznamenané vo veciach súdnictva, v ktorých výška plnenia závisela od výšky znaleckého posudku. Je spravodlivé, aby sa náhrada trov konania priznala v závislosti od dosiahnutého úspechu v konaní a nie od výšky sumy uvedenej v žalobe (§ 142 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Známku neprimeranosti nesú aj tie postupy, v ktorých ide o zastupovanie viacerých účastníkov jedným advokátom, kedy právna úprava priznáva pri spoločnom úkone odmenu, ako keby išlo o toľko úkonov, koľko účastníkov zastupuje advokát len znížených o 20 %. Spoločný úkon musí mať svoje primerané ocenenie a navrhuje sa 30%-tné navýšenie bez ohľadu na počet účastníkov. Týmto nie je dotknutá odmena advokáta voči svojim klientom. Rieši sa len náhrada trov tak, aby bola primeraná.

Jedným z problémov je náhrada trov ustanoveného advokáta za zastupovanie

Podnety z aplikačnej praxe avizujú neefektívnosť niektorých úkonov právnej pomoci, za ktoré sa priznáva náhrada trov konania. Doterajší mechanizmus sa javí ako nie celkom správny. Podrobnosti budú upravené v osobitnom predpise - vyhláške, ktorú vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Precizujú sa niektoré ustanovenia pre zvýšenie efektívnosti občianskeho súdneho konania.

Vo veciach domáceho násilia sa predlžuje obeti lehota na podanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia počas víkendov a sviatkov. Najmä cez víkendy je pre obeť ťažšie zorientovať sa, získať prípadne právnu pomoc a podať návrh na súd.

Navrhovaná úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať vplyv na zamestnanosť, ani na tvorbu pracovných miest.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskych spoločenstiev.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu :

a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b) nie je upravená v práve Európskej únie,

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a) identifikácia záväzkov vyplývajúcich z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii: bezpredmetné,

b) identifikácia prechodných období vyplývajúcich z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii: bezpredmetné,

c) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca: bezpredmetné,

d) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení: bezpredmetné,

e) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: bezpredmetné.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie : bezpredmetné

6. Gestor (spolupracujúce rezorty) : bezpredmetné.

B. Osobitná časť

K článku I - Občiansky súdny poriadok

K bodu 1 (§ 30)

Porovnaj tiež dôvodovú správu k článku II (bod 2 čl. II - § 4 písm. e)).

Účastník nemusí spĺňať podmienku kritéria stavu materiálnej núdze a pritom je nereálne, aby si zabezpečil (zaplatil) advokáta. Sudca musí mať individuálnu možnosť posúdiť pomery účastníka nielen vo vzťahu k finančnému príjmu, ale aj vzhľadom na zložitosť právnej veci a jej naliehavosť v prípade osoby v slabšom sociálnom postavení.

Zákon nemôže byť natoľko kazuistický, že by postihol všetky rozmanitosti spoločenských vzťahov a súdu sa musí zákonite ponechať priestor na doplnenie zákona pre prípady, s ktorými zákon nepočíta. Nepochybne pôjde o rýchlejší spôsob získania bezplatnej právnej pomoci, než v režime administratívneho preskúmavania podmienok materiálnej núdze. Pokiaľ ide o odňatie bezplatnej právnej pomoci, sudca rovnako flexibilne po zistení, že bezplatné právne zastupovanie neslúži na ochranu práv účastníka, odníme priznanie bezplatného právneho zastúpenia. V prípade, že sa stane právoplatným uznesenie o úplnom odňatí oslobodenia od súdnych poplatkov, takéto uznesenie sa zo zákona považuje za uznesenie o odňatí priznania bezplatnej právnej pomoci.

Ak súd rozhodne podľa § 30, tak ide o zastúpenie na základe rozhodnutia a plnomocenstvo už nie je potrebné.

K bodu 2 (§ 35 ods. 1 písm. f))

Aplikácia ustanovenia sa rozširuje na všetky spôsoby nadobudnutia vlastníctva a teda aj na prípady vydržania. Zmena reaguje aj na prípady porušenia zákona pri vydaní osvedčenia notára o vydržaní.

K bodu 3 (§ 35 ods. 2 písm. j)

Na vybranom prehľade právnych aktov Európskej únie možno vidieť záujem Európskej únie na ochrane spotrebiteľa. Prokurátor ako priateľ súdu môže pretavovať do súdneho procesu všetky dôležité aspekty ochrany spotrebiteľa v rovine in abstracto a najúčinnejšie to bude v súdnych sporoch na základe tzv. hromadných žalôb alebo žalôb združení na ochranu spotrebiteľov podľa §3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predkladateľ v tomto smere odporúča do pozornosti link Komisie na posudzovanie neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách na niektoré takého žaloby http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=h4c&htm=h4/komis_zal.htm.

1) Océano Grupo Editorial SA - C-240/98

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=
docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=
C-240/98&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- smernica 93/13/EHS

- oprávnenie (povinnosť) vnútroštátneho súdu zhodnotiť z úradnej povinnosti nekalosť podmienky v spotrebiteľskej zmluve za účelom dosiahnutia všeobecného efektu súdneho rozhodnutia;

2) Elisa María Mostaza Claro - C 168/05

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sk&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo
=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=docj&docrequire=&numaff
=C-168/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- smernica 93/13/EHS

- povinnosť vnútroštátneho súdu skúmať neplatnosť rozhodcovskej zmluvy v konaní o zrušenie rozhodcovského rozhodnutia, hoc spotrebiteľ nekalosť rozhodcovskej zmluvy v rozhodcovskom konaní nenamietal;

3) Cofidis - C 473/00

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sk&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=
docjo&docop=docop&docor=docor&docj=docj&docrequire=&numaff
=C-473/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

-smernica 93/13/ES

- povinnosť súdu neaplikovať vnútroštátne procesné pravidlo týkajúce sa možnosti namietať neprimeranosť zmluvnej podmienky; možnosť súdu skúmať ex offo nekalú povahu podmienky predstavuje prostriedok vhodný zároveň na zabránenie tomu, aby jednotlivý spotrebiteľ nebol viazaný nekalou podmienkou, a na prispenie k splneniu cieľa stanoveného v jej článku 7, pretože takéto preskúmanie môže mať odradzujúci účinok prispievajúci k ukončeniu používania nekalých podmienok v zmluvách uzavretých so spotrebiteľmi zo strany predajcov alebo dodávateľov;

4) Gruber - C 464/01

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sk&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo
=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=docj&docrequire=&numaff=
C-464/01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- nepriame vymedzenie pojmu spotrebiteľ;

a) osoba, ktorá uzavrela zmluvu týkajúcu sa tovaru určeného čiastočne na podnikateľský účel a čiastočne na účel, ktorý nie je súčasťou jej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, nemá právo dovolávať sa výhod vyplývajúcich z pravidiel osobitnej právomoci stanovených v článkoch 13 až 15 tohto dohovoru (pozn. právne normy určené na ochranu spotrebiteľa), s výnimkou prípadu, že podnikateľský účel je do takej miery okrajový, že má v celkovom kontexte predmetného plnenia len zanedbateľný význam, pričom skutočnosť, že prevažuje nepodnikateľský aspekt nie je v tomto ohľade významná,

b) je na konajúcom súde, aby rozhodol, či bola predmetná zmluva uzavretá s cieľom uspokojiť v nie nezanedbateľnom rozsahu potreby týkajúce sa obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti dotknutej osoby, alebo naopak, či bol podnikateľský účel len nevýznamný,

c) na tento účel musí tento súd zohľadniť všetky rozhodujúce skutkové okolnosti, ktoré objektívne vyplývajú zo spisu; naopak nie je potrebné zohľadňovať okolnosti alebo skutočnosti, o ktorých mohol druhý účastník zmluvy vedieť pri uzatváraní zmluvy, s výnimkou prípadu, ak sa osoba, ktorá sa dovoláva postavenia spotrebiteľa, správala tak, že u druhého účastníka zmluvy mohla oprávnene vzbudiť dojem, že koná na podnikateľské účely;

5) Quelle - C 404/06

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sk&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop
=docop&docor=docor&docj=docj&docrequire=&numaff
=C-404/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- smernica 1999/44/ES;

- Článok 3 smernice 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar sa má vykladať tak, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá predávajúcemu za predpokladu, že predal spotrebný tovar vykazujúci vadu umožňuje požadovať od spotrebiteľa náhradu za užívanie vadného tovaru až do jeho nahradenia novým tovarom;

6) Hamilton C 412/06

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sk&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo
=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=docj&docrequire=
&numaff=C-412/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=
&mots=&resmax=100

- smernica 85/577/EHS

- Smernicu Rady z 20. decembra 1985 85/577/EHS na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov treba vykladať tak, že vnútroštátny zákonodarca je oprávnený stanoviť, že právo na odstúpenie od zmluvy zakotvené v článku 5 ods. 1 tejto smernice môže byť v prípade, že spotrebiteľovi bola poskytnutá chybná informácia týkajúca sa uplatnenia tohto práva, uplatnené najneskôr do jedného mesiaca od úplného poskytnutia zmluvných plnení vyplývajúcich z dlhodobej úverovej zmluvy oboma zmluvnými stranami;

7) Faccini Dori C 91/92

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-SK-ARRET-C-0091-1992-200406762-05_00.html

- smernica 85/577/EHS;vylúčenie priameho horizontálneho účinku smernice; nepriamy účinok smernice

- a) Článok 1 ods. 1 a články 2 a 5 smernice Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov sú bezpodmienečné a dostatočne presné, pokiaľ ide o určenie oprávnených osôb a minimálnej lehoty, v ktorej musí byť odstúpenie od zmluvy oznámené.

- b) Ak v stanovenej lehote nie sú prijaté opatrenia na prebratie smernice 85/577, spotrebitelia nemôžu založiť na samotnej smernici právo na odstúpenie od zmluvy voči predajcom, s ktorými uzavreli zmluvu, a domáhať sa tohto práva pred vnútroštátnym súdom. Vnútroštátny súd je však povinný tak pri uplatňovaní ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté skôr ako smernica, ako aj tých, ktoré boli prijaté neskôr, vykladať ich, pokiaľ možno, s prihliadnutím na znenie a účel smernice.

8) Luigi Scarpelli C 509/07

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-509/07

Súdny dvor dospel k záveru, že existencia dohody medzi poskytovateľom úveru a dodávateľom, na základe ktorej sa úver poskytuje výlučne zákazníkom tohto dodávateľa, nie je nevyhnutnou právnou podmienkou pre to, aby títo klienti mohli podať proti uvedenému poskytovateľovi žalobu v prípade, že si uvedený dodávateľ neplní povinnosti, s cieľom dosiahnuť zrušenie úverovej zmluvy a následné vrátenie súm, ktoré už boli finančnej inštitúcii zaplatené.

Vybrané smernice

a) č. 85/374/EHS, o zodpovednosti za chybné výrobky;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1985L0374:19990604:SK:PDF

- transpozícia - z. č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom;

b) č. 85/557/EHS, na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31985L0577:SK:PDF

transpozícia - z.č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji;

c) č. 87/102/EHS, o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1987L0102:19980421:SK:PDF

pozn. - smernica stračí účinnosť 12.5.2010 ako dôsledok prijatia smernice č. 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:SK:PDF

transpozícia - z. č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch;

d) č. 90/314/ES, o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:10:31990L0314:SK:PDF

transpozícia - z. č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr + Občiansky zákonník;

e) č. 93/13/EHS, o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31993L0013:SK:PDF

transpozícia - od 1.1.2000 z. č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa + od 1.4.2004 Občiansky zákonník + z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

f) č. 94/47/ES, o ochrane zákazníkov s ohľadom na niektoré hľadiská kúpnych zmlúv, týkajúcich sa striedavého užívania nehnuteľností;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:13:31994L0047:SK:PDF

transpozícia - Občiansky zákonník

g) č. 97/7/EHS, o ochrane spotrebiteľov vzhľadom na zmluvy na diaľku;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0007:20071225:SK:PDF

transpozícia - z. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji

h) č. 98/6/ES,o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:04:31998L0006:SK:PDF

transpozícia - Nariadenie vlády SR č. 387/2007 Z. z. o označovaní výrobkov cenami;

i) č. 98/27/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0027:20061228:SK:PDF

transpozícia - z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa;

j) č.1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:171:0012:0016:EN:PDF

transpozícia - z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa + Občiansky zákonník;

k) č. 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:EN:PDF

transpozícia - z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa;

l) č. 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:32000L0035:SK:PDF

transpozícia - Obchodný zákonník;

m) č. 2008/48/ES z o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice -

uvedená smernica má byť transponovaná do 12. mája 2010.

K bodu 4 (§ 44a)

Inštitút sporovej poznámky sa v praxi osvedčil a výraznou mierou nahradil predbežné opatrenie o zákaze nakladať s nehnuteľnosťou. Výhodou je zápis poznámky už na druhý deň po podaní žiadosti a v spojení s ustanovením § 159a vznikol účinný prostriedok aj proti obštrukciám spojeným s účelovými prevodmi nehnuteľností v priebehu súdneho konania. V praxi sa vynorili otázky, či má inštitút sporovej poznámky dopadať aj na mimoriadne opravné prostriedky. Nie je dôvod na to, aby sa z režimu ochranného inštitútu poznámky spornosti vyňali mimoriadne opravné prostriedky, a preto sa z preventívnych dôvodov expressis verbis do ustanovenia § 44a dopĺňa inštitút poznámky spornosti. Ide len o informatívnu poznámku, ktorá nebráni zapisovaniu vecných práv, ale plní tú najdôležitejšiu funkciu, akú kataster nehnuteľností má plniť a to informovať všetky tretie osoby o prebiehajúcich konaniach.

K bodu 5 (§ 75 ods. 5)

Bez toho, aby došlo k ukráteniu práv obete domáceho násilia, sa navrhuje úprava, ktorá odstráni problémy vzniknuté v aplikačnej praxi. Pre obeť je dôležité, že podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia zo zákona dochádza k predĺženiu ochranného režimu na základe rozhodnutia policajta podľa § 27a ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.. v znení zákona č. 491/2008 Z. z.

K bodu 6 (§ 75 ods. 6)

Vypúšťa sa obsolentné ustanovenie. Podľa § 221 odsek 3 odvolací súd zruší uznesenie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, len ak konanie zastavuje.

K bodu 7 (§ 75 ods. 6)

Explicitne sa upravuje, že predbežné opatrenia súdy môžu nariadiť nielen bez výsluchu ale aj bez nariadenia pojednávania a to s cieľom odstrániť pochybnosti o tejto otázke. Súd by ani dobre nemohol v uložených lehotách zvládnuť pojednávanie. Naviac pri rozhodovaní o predbežnom opatrení sa nedokazuje, ale vychádza sa len z osvedčenia práva a z osvedčenia ohrozenia práva.

K bodu 8 (§ 75b)

V praxi sa vyskytli pochybnosti o tom, či vo veciach domáceho násilia má súd povinnosť pojednávať. Navrhovaná dikcia tieto pochybnosti odstraňuje. Navrhovaná dikcia explicitne umožňuje súdu podľa obsahu spisového materiálu zvoliť postup bez pojednávania alebo s pojednávaním. Ak súd nariadi pojednávanie, osobitné podmienky sú upravené v ďalších odsekoch. Rovnako je len na rozhodnutí sudcu, či využije možnosť kontumačného rozhodnutia pre nedostavenie sa účastníka.

K bodu 9 (§ 77 ods. 4)

Legislatívnotechnická zmena vnútorného odkazu súvisiaca s prečíslovaním odsekov v § 75.

K bodu 10 (§ 94 ods. 4)

Napriek tomu, že súdy vydávajú množstvo rozhodnutí, podľa ktorých sa má plniť z rozpočtových prostriedkov súdu či už účastníkom konania, svedkom, znalcom z rôznych právnych dôvodov (spravidla náhrada trov konania, znalečné, tlmočné a pod.), zákon nerieši explicitne otázku riadneho opravného konania v záujme súdu. Ide pritom o rozpočtové prostriedky, ktoré nemusia byť zanedbateľné. Napríklad vo veci ochrany osobnosti, súd ustanovil advokáta obidvom účastníkom konania (navrhovateľovi aj odporcovi) a priznal na účet každému z advokátov po štvrť milióna korún. Až po právoplatnosti súdneho rozhodnutia sa spravidla na základe podnetu učtárne súdu vyvolávajú mimoriadne opravné konania.

Vo veciach, ktoré možno začať aj bez návrhu, je možné urobiť záver, že štát podľa § 94 ods. 1 je účastníkom konania („V konaní, ktoré možno začať i bez návrhu, sú účastníkmi aj tí, o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať.).

Navrhovaná právna úprava takto určí postup vo všetkých veciach. V zmysle splnomocňovacieho ustanovenia upraveného v § 374 ods. 1 bude podrobný postup súdu (najmä predsedu súdu) upravený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,

krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

Je dôležité mať vytvorený jednoduchší mechanizmus nápravy, pretože sudca nereprezentuje výkonnú ale súdnu moc. Osobitný právny predpis upraví jednoduchý mechanizmus postupu predsedu súdu tak, aby ho táto agenda výrazne nezaťažovala a jadro činnosti bude spočívať na úradníkoch a ich stručnej referencii predsedovi súdu.

V mene súdu koná predseda súdu - k tomu porovnaj § 35 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 11 (§ 105 ods. 5)

V praxi môže nastať situácia, že vec napadne na iný súd rovnakého stupňa, než na súd, ktorý je určený podľa osobitného predpisu (napríklad na konanie vo veciach vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, je podľa zákona č. 371/2004 Z. z. príslušný Okresný súd Bratislava I). Podľa navrhovaného ustanovenia sa zhojí nepríslušnosť takéhoto súdu. Podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je dôležité, že rozhodne súd spravodlivo a včas. Pri zhojení miestnej nepríslušnosti nepôjde už o vadu konania, ktorá by mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 212 ods. 3). Dôležité je, aby rozhodol súd rovnakého stupňa; inak by išlo o vecnú nepríslušnosť.

K bodom 12, 13 a 21 (§ 140 ods. 3 a 4 a § 175x)

Reaguje sa na úpravu náhrady odmeny notára a jeho výdavkov, v prípade, ak dedič zoberie návrh späť. De lege lata tieto výdavky znáša štát a dedič nenesie žiadne následky, aj keď sám inicioval dedičské konanie a následne bolo z dôvodu späťvzatia návrhu konanie zastavené. Ide o posilnenie zodpovednosti dediča, ktorý vyvolá konanie o znovuobjavenom majetku. Z dôvodu rešpektovania systematiky zákona sa úprava obsiahnutá v platnom § 175x ods. 3 presúva do ustanovenia § 140 ods. 4.

K bodu 14 (§ 146 ods. 1 písm. d)

Explicitne sa upravuje otázka náhrady trov konania v správnom súdnictve, ak sa konanie začalo na návrh prokurátora (porov. § 250t ods. 2 a 8). Prokurátor reprezentuje verejný záujem, záujem celej spoločnosti a v podstate aj účastníkov, ktorí sú v súdnom konaní. Bolo by nelogické, aby pri takomto verejnom záujme platil trovy prokurátor. Z dôvodu rovnosti nebude platiť trovy ani neúspešný účastník.

K bodu 15 (§ 149 ods. 2)

Porovnaj dôvodovú správu k článku II bod 14 (§ 15). Jedinou úlohou súdu bude rozhodnúť o trovách konania a trovy priznať priamo advokátovi, ak bol určený centrom vrátane situácie, ak o bezplatnej právnej pomoci rozhodol súd. Súd už nebude hradiť zo svojich prostriedkov advokáta.

Ak bude účastníkovi určený advokát na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z. z., pri odmene a náhrade trov sa bude postupovať podľa § 15 tohto zákona a § 14a až § 14e vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ide o zjednotenie bezplatného právneho zastupovania vo vzťahu k režimu odmeňovania.

K bodu 16 (§ 159a)

Ustanovenie § 159a sa prospešne osvedčilo v aplikačnej praxi, pretože na druhý deň po začatí súdneho konania môže mať účastník vyznačenú poznámku v katastri nehnuteľností, a tak zabezpečenú právnu istotu pred osobami, ktoré by mohli argumentovať dobrou vierou, že nevedeli o spornosti veci. Uvedený inštitút vo veľkom rozsahu nahradil inštitút predbežného opatrenia o zákaze nakladania s nehnuteľnosťou. V súvislosti s novelizáciou katastrálneho zákona sa pôvodne uvažovalo, že účinky vkladu nastanú ku dňu podania návrhu na vklad. Táto právna úprava v legislatívnom procese neprešla a z dôvodu právnej istoty je potrebné chrániť účastníkov občianskoprávnych vzťahov nie ku dňu povolenia vkladu, ale ku dňu podania návrhu na vklad. Nemôžu totiž v čase podania návrhu na vklad vedieť, či do rozhodnutia o povolenie vkladu (niekedy ide aj o lehotu 30 dní) nenastane zápis poznámky spornosti podľa § 44a.

Predkladateľ odporúča do pozornosti iné prípady, kedy je viazaná rozsudkom aj osoba, ktorá nebola účastníkom konania, napríklad § 131 ods. 5 Obchodného zákonníka, § 54 ods. 2 in fine Obchodného zákonníka.

K bodu 17 (§ 174 ods. 2)

Obdobne ako pri nedoručení platobného rozkazu (§ 173 ods. 2 druhá veta) aj pri podaní odporu len niektorým z účastníkov sa zruší platobný rozkaz vo vzťahu k dotknutým účastníkom. Nie je dôvod na to, aby sa zrušoval platobný rozkaz aj voči tým, ktorí sú v samostatnom spoločenstve a odpor nepodali.

K bodu 18 (§ 174b ods. 1)

Je vhodné najmä v prípadoch, ak sudca zváži dlhšiu ako 15-dňovú lehotu na plnenie, aby explicitne bola vyjadrená 15-dňová lehota na podanie odporu. Je dôležité, aby bola zaužívaná rovnaká lehota na podanie odporu.

K bodu 19 (§ 174b ods.2)

Odstraňujú sa pochybnosti, či možno vydať rozkaz aj na plnenie v budúcnosti zročných dávok a či je možné rozhodnúť aj o plnení v splátkach. Ak sa rozhodne rozkazom na plnenie aj o už splatnom dlhu, súd uloží plniť splatný dlh v lehote, ktorú určí na strane jednej a na strane druhej v budúcnosti zročné dávky alebo splátky, uloží zaplatiť niektorým zo štandardných výrokov, ktoré sa použijú pri rozsudku, napríklad výrok rozkazu na plnenie pri manželskom výživnom by mohol znieť:

Odporcovi sa ukladá

I. platiť navrhovateľke manželské výživné mesačne 100 eur vždy do 15. dňa v mesiaci k rukám navrhovateľky počnúc 1. januárom 2009 a

II. dlžné výživné za obdobie 1. januára 2009 do 30.6.2009 vo výške 600 eur zaplatiť do dvoch mesiacov od doručenia rozkazu na plnenie, alebo

III. podať odpor s odôvodnením vo veci samej na tomto súde v lehote 15 dní od doručenia rozkazu na plnenie.

IV. Odporca je povinný do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu na plnenie zaplatiť navrhovateľke .....Sk a na účet právneho zástupcu navrhovateľky náhradu trov konania .......................... Sk.

K bodu 20 (§ 175u ods. 2)

Dopĺňa sa úprava, podľa ktorej pri speňažovaní majetku súdny komisár koná za účastníkov konania vo vlastnom mene. O každom speňažovaní majetku súdny komisár bude informovať účastníkov konania a bude prihliadať na ich výhodnejšie návrhy na speňažovanie majetku.

K bodu 22 (§ 231 ods. 1)

Ide o odstránenie duplicitnej úpravy vo vzťahu k ustanoveniu § 228 ods. 2.

K bodu 23 (§ 250ja ods. 2)

Ide o zjednotenie režimu nariadenia pojednávania podľa štvrtej časti OSP (§ 214), kedy ide rovnako o občianskoprávne veci.

K bodom 24 a 25 (§ 273c)

Predkladateľ zastáva názor, že nie je dôvod na to, aby postup podľa ustanovenia § 273c subsumoval výlučne predbežné opatrenia nariadené podľa § 75a a že pri nariadení predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. b) by sa malo postupovať podľa ustanovenia § 272 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (teda k odňatiu dieťaťa by súd pristúpil až po márnej výzve toho, komu bola predbežným opatrením uložená povinnosť). Navrhovaná zmena upravuje jednotný režim pre výkon predbežného opatrenia nariadeného podľa § 75a a podľa § 76 ods. 1 písm. b).

K bodu 26 (§ 374a)

Navrhovaná právna úprava má za cieľ reagovať na neprimeranosti pri rozhodovaní o trovách konania.

Predkladateľ pre zvýraznenie problému dáva do pozornosti, ako môže v praxi vyzerať odôvodnenie výroku o trovách:

Výňatok zo súdneho rozhodnutia:

Trovy konania predstavujú z úkonu právnej pomoci za určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru:

- úkon dňa 23.1.2001 prevzatie a príprava zastúpenia podľa ust. § 16 ods. 1 písm. a vyhl. 240/1990 Zb. - úkon a= 200 Sk / ust. § 13 ods. 5 vyhl. 240/1990 Zb./,režijný paušál á=100.- Sk

- písomné podanie - vyjadrenie k návrhu 24.1.2001 podľa ust. §16 ods. 1 písm. c vyhl. 240/1990 Zb. úkon á=200 Sk/ podľa § 13 ods. 5 vyhl. 240/1990 Zb./, režijný paušál á=100.- Sk

- písomné podanie na súd dňa 15.2.2001 podľa § 16 ods. 1 písm. c vyhl. 240/1990 Zb. úkon á=200 Sk (podľa § 13 ods. 5 vyhl. 240/1990 Zb.), režijný paušál á=100.- Sk

- pojednávanie 12.4.2002 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1169 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./ režijný paušál á=100.- Sk

- písomné podanie na súd dňa 26.4.2002 podľa ust. § 16 ods. 1 písm. c vyhl. 263/2002 Zb., úkon á=1169 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=100.- Sk

-pojednávanie 1.7.2002 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1169 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=100.- Sk

- pojednávanie 27.9.2002 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1169 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=100.- Sk

- pojednávanie 13.11..2002 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1169 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=100.- Sk

- pojednávanie 26.2.2003 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1281 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=128.- Sk

- pojednávanie 24.4.2003 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1281 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=128.- Sk

- pojednávanie 1.10.2003 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1281 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=128.- Sk

- pojednávanie 19.11.2003 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1281 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=128.- Sk

- pojednávanie 17.3.2004 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=1360 Sk / 1/10 výpočtového základu podľa § 13 ods. 6 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=136.- Sk

- vyhlásenie rozsudku 19.3.2004 t.j. ½ úkonu z výpočtového základu / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á=680 Sk / podľa § 16 ods. 3 vyhl. 163/2002 Zb./, režijný paušál á=136 .- Sk

- pojednávanie 22.6.2005 / § 14 ods. 1 písm. d vyhl. 655/2004 Zb./úkon á= 1154 Sk /1/13 výpočtového základu podľa § 11 ods. 1vyhl. 655/2004 Zb./ režijný paušál á=150.- Sk

Trovy celkove za určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru predstavujú 13609.- Sk.

Trovy konania predstavujú úkony z náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru :

- úkon dňa 23.1.2001 prevzatie a príprava zastúpenia podľa ust. § 16 ods. 1 písm. a vyh. 240/1990 Zb. - úkon a= 1388 Sk ,náhrada mzdy za 3 mesiace 3x 8.189 = 24.567 z toho úkon je 1.388 Sk/ ust. § 13 ods. 1 vyhl. 240/1990 Zb. /

- písomné podanie - vyjadrenie k návrhu dňa 24.1.2001 podľa ust. §16 ods. 1 písm. c vyhl. 240/1990 Zb. úkon á= 1.388 Sk /podľa § 13 ods. 1 vyhl. 240/1990 Zb./,

- písomné podanie na súd dňa 15.2.2001 podľa § 16 ods. 1 písm. c vyhl. 240/1990 Zb. úkon á= 1.633 Sk náhrada mzdy za 4 mesiace 4 x 8.189 = 32.756 Sk z toho úkon je 1633 Sk/ podľa § 13 ods. 1vyhl. 240/1990 Zb./,

- pojednávanie 12.4.2002 / § 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./ úkon á= 5072 Sk náhrada mzdy za 18 mesiace 18 x 8.189 = 147.402 Sk z toho úkon je 5.072 Sk , podľa § 13 ods. 1vyhl. 163/2002 Zb./

- písomné podanie na súd dňa 26.4.2002 podľa ust. § 16 ods. 1 písm. c vyhl. 263/2002 Zb., úkon á= 5.072 Sk náhrada mzdy za 18 mesiace 18 x 8.189 = 147.402 Sk z toho úkon je 5.072 Sk , podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

- pojednávanie 1.7.2002 /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb. /úkon á = 5.563 Sk náhrada mzdy za 20 mesiace 20 x 8.189 = 163.780 Sk z toho úkon je 5.563 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

- pojednávanie 27.9.2002 /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb. /úkon á = 6.080 Sk náhrada mzdy za 22 mesiace 22 x 8.189 = 180.000 Sk z toho úkon je 6.080 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

- pojednávanie 13.11..2002 /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb./úkon á = 6.546 Sk náhrada mzdy za 24 mesiace 24 x 8.189 = 196.536 Sk z toho úkon je 6.546 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

- pojednávanie 26.2.2003 /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb. /úkon á = 6.841 Sk náhrada mzdy za 27 mesiace 27 x 8.189 = 6.861 Sk z toho úkon je 6.841 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

- pojednávanie 25.4.2003 /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb. /úkon á = 7.024 Sk náhrada mzdy za 29 mesiace 29 x 8.189 = 237481 Sk z toho úkon je 7.024 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

- pojednávanie 1.10.2003 /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb. /úkon á = 7.434 Sk náhrada mzdy za 34 mesiace 34 x 8.189 = 278.426 Sk z toho úkon je 7.434 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

- pojednávanie 19.11.2003 /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb. /úkon á = 7.516 Sk náhrada mzdy za 35 mesiace 35 x 8.189 = 286.615 Sk z toho úkon je 7.516 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

pojednávanie 17.3.2004 /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb. /úkon á = 7.843 Sk náhrada mzdy za 39 mesiace 39 x 8.189 = 319.371 Sk z toho úkon je 7.843 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./,

- vyhlásenie rozsudku 19.3.2004 t.j. ½ úkonu z hodnoty veci /§ 16 ods. 1 písm. d vyhl. 163/2002 Zb. úkon á =

3.921 Sk náhrada mzdy za 39 mesiace 39 x 8.189 = 319.371 Sk z toho úkon je 7.843 : 2 = 3.921 Sk podľa § 16

ods. 3 vyhl. 163/2002 Zb./,

- pojednávanie 22.6.2005 /§ 14 ods. 1 písm. d vyhl. 655/2004 Zb. / úkon á = 9.150 Sk náhrada mzdy za 54

mesiace 54 x 8.189 = 442.206 Sk z toho úkon je 9.150 Sk podľa § 13 ods. 1 vyhl. 163/2002 Zb./.

Trovy celkove z náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru predstavujú 82.471,- Sk .

Právny zástupca navrhovateľa písomným podaním zo dňa 9.10.2003 zobral návrh v časti náhrady mzdy vo výške 8189 Sk od 10.10.2000 s príslušenstvom späť. Právny zástupca odporcu dňa 19.11.2003 súhlasil so späťvzatím návrhu navrhovateľa v časti náhrady mzdy. Súd priznal trovy konania odporcovi za úkony právnej pomoci z premetu konania za určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru vo výške 13.609 avšak s poukazom na ust. § 17ods. 4 vyhl. 240/1990,§17ods. 4 vyhl. 2623/2002 a § 13 ods. 4 vyhl. 655/2004 znížil trovy na polovicu 13.609 : 2 = 6.804.- Sk. . Súd priznal trovy konania odporcovi z predmetu konania náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru za obdobie od 23.1.2001 do 19.10.2003,kedy odporca súhlasil so späťvzatím návrhu navrhovateľa v časti náhrady mzdy vo výške 8189 Sk od 10.10.2000 s príslušenstvom .Trovy náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru za obdobie od 23.1.2001 do 19.10.2003 predstavujú 61557 Sk./Súd priznal odporcovi režijný paušál a to 15 x režijný paušál , z toho 8 x á= 100 t. j. 8 x 100=800 Sk, 4x režijný paušál á= 128 t.j. 4 x 128 = 512 Sk, 2x režijný paušál á = 136 t.j. 2 x 136= 272 Sk a 1x režijný paušál á = 150 Sk celkove 1.734 Sk. Celkove trovy konania predstavujú 6.804.- Sk. +61.557 Sk +1.734 Sk = 70.095.- Sk v zmysle vyhl. č. 240/90 Z . z. a vyhl. č. 163/2002 Zb. ,vyhl. 655/2004 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych Odporca písomným podaním zo dňa 5.9.2005 navrhol trovy konania odporcovi nepriznať vôbec alebo i zčasti alebo nepriznať z dôvodu podľa ust. § 150 O.s.p. Zastával názor, že spor nezavinil navrhovateľ, ale zavinil spor odporca a sú tým dané dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 150 O.s.p. Tvrdil, že hodnota sporu je nulová, pretože navrhovateľ sa domáhal náhrady mzdy 8.189 Sk netto mesačne od 10.10.2000 do riadneho skončenia pracovného pomeru.

služieb. Súd v danom prípade sa nestotožnil s argumentáciou právneho zástupcu navrhovateľa, že hodnota sporu je nulová. Neobstáli pred súdom ani tvrdenia navrhovateľa, že nezavinil spor a súd nezistil v danej veci dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ust. § 150 O.s.p. Podľa názoru súdu navrhovateľ nepreukázal dôkazmi dôvody hodné osobitného zreteľa pre priznanie náhrady trov konania odporcovi. Súd na základe uvedených skutočností rozhodol tak ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia."

Výňatok z iného rozhodnutia:

Súd priznal ustanovenému zástupcovi navrhovateľov v 1. a 4. rade odmenu za zastupovanie. Premetom konania bola neplatnosť dražby a náhrada škody.

Odmena zástupcu u navrhovateľa v 1. rade predstavuje :

- 1 právny úkon z predmetu konania 14,000.000 Sk náhrady škody za nehnuteľnosť a to prevzatie a príprava, písomné podanie na súd dňa 18.1.2008 právny úkon vo výške 40.650 Sk podľa ust. § 13 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z. z. po znížení 20% pri spoločných úkonoch t.j. úkon vo výške 32.520 Sk ,

- 1 právny úkon z predmetu konania 4,000.000 Sk náhrady škody za hnuteľné veci a to prevzatie a príprava, písomné podanie na súd dňa 18.1.2008 právny úkon vo výške 14.650 Sk podľa ust. § 13 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z. z. po znížení 20% pri spoločných úkonoch t.j. úkon vo výške 7.325 Sk

- režijný paušál 190 Sk,

- 19% DPH predstavuje 7.606,60 Sk

Celkove odmena zástupcu u navrhovateľa v 1. rade predstavuje 32.520 + 7.325 + 190 + 7.606,6 = 47.641 Sk. Súd priznal ustanovenému zástupcovi odmenu za zatupovanie u navrhovateľa v 1. rade vo výške 47.641 Sk.

Odmena zástupcu u navrhovateľa v 2. rade predstavuje :

- 1právny úkon z predmetu konania 14,000.000 Sk náhrady škody za nehnuteľnosť a to prevzatie a príprava, písomné podanie na súd dňa 18.1.2008 právny úkon vo výške 40.650 Sk podľa ust. § 13 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z. z. po znížení 20% pri spoločných úkonoch t.j. úkon vo výške 32.520 Sk ,

- 1 právny úkon z predmetu konania 4,000.000 Sk náhrady škody za hnuteľné veci a to prevzatie a príprava, písomné podanie na súd dňa 18.1.2008 právny úkon vo výške 14.650 Sk podľa ust. § 13 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z. z. po znížení 20% pri spoločných úkonoch t.j. úkon vo výške 7.325 Sk

- režijný paušál 190 Sk,

- 19% DPH predstavuje 7.606,60 Sk

Celkove odmena zástupcu u navrhovateľa v 2. rade predstavuje 32.520 + 7.325 + 190 + 7.606,6 = 47.641 Sk. Súd priznal ustanovenému zástupcovi odmenu za zatupovanie u navrhovateľa v 1. rade vo výške 47.641 Sk.

Odmena zástupcu u navrhovateľa v 3. rade predstavuje :

- 1právny úkon z predmetu konania 1,000.000 Sk náhrady nemajetkovej ujmy a to prevzatie a príprava ,písomné podanie na súd dňa 18.1.2008 právny úkon vo výške 14650 Sk podľa ust. § 13 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z. z. po znížení 20% pri spoločných úkonoch t.j. úkon vo výške 11.720 Sk

- režijný paušál 190 Sk,

- 19% DPH predstavuje 2.262,90 Sk

Celkove odmena zástupcu u navrhovateľa v 3. rade predstavuje 11.720 + 190 + 2.262,90 = 14.172,90 Sk. Súd priznal ustanovenému zástupcovi odmenu za zatupovanie u navrhovateľa v 3. rade vo výške 14.172,90 S

Odmena zástupcu u navrhovateľa v 4. rade predstavuje:

- 1 právny úkon z predmetu konania 1,000.000 Sk náhrady nemajetkovej ujmy a to prevzatie a príprava, písomné podanie na súd dňa 18.1.2008 právny úkon vo výške 14.650 Sk podľa ust. § 13 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z. z. po znížení 20% pri spoločných úkonoch t.j. úkon vo výške 11.720 Sk

- režijný paušál190 Sk,

- 19% DPH predstavuje 2.262,90 Sk

Celkove odmena zástupcu u navrhovateľa v 4. rade predstavuje 11.720 + 190 + 2.262,90 = 14.172,90 Sk. Súd priznal ustanovenému zástupcovi odmenu za zatupovanie u navrhovateľa v 3. rade vo výške 14.172,90 Sk v zmysle vyhl. 655/2004 Z. z.

Súd z dôvodu, že navrhovateľom v 1. až 4. rade priznal na ich žiadosť zástupcu z radov advokátov podľa ustanovenia § 30 Osp ,ktorý si uplatnil trovy konania za vykonané úkony. Súd priznal ustanovenému zástupcovi celkovú výšku odmeny 12.3627,80 Sk podľa vyhl. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Vzhľadom k tomu, že konanie bolo zastavené podľa ustanovenia § 96 ods. 1 Osp z dôvodu späťvzatia návrhu navrhovateľov v 1 až 4 . rade súd rozhodol o náhrade trov konania podľa ust. 146 ods. 1 písm. c O.s.p., tak že žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Súd upravil učtáreň tunajšieho súdu, aby priznanú odmenu za zastupovanie vyplatila zo štátnych finančných prostriedkov.

Súd rozhodol, že trovy s vyplatením odmeny za zastupovanie znáša štát z dôvodu, že podľa výsledkov konania nebolo možné určiť túto povinnosť účastníkom kom konania ,keď konanie vo veci samej bolo zastavené a súd podľa ustanovenia § 146 ods. 1 O.s.p. rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Aj keď sa uvedené príklady nie v celom rozsahu dotýkajú všetkých aspektov navrhovanej právnej úpravy, predkladateľ ich dáva do pozornosti, aby demonštroval zložitosť rozhodovania vo veciach náhrady trov konania.

Podnety z aplikačnej praxe avizujú neprimeranosť odmeny za niektoré úkony právnej pomoci. Doterajší mechanizmus sa javí ako nie celkom správny. Podrobnosti budú upravené v osobitnom predpise - vyhláške, ktorú vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

K článku II - zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

K bodom 1 a 5 (§ 3 ods. 4, § 5a)

Podávanie žalôb združeniami na ochranu spotrebiteľov sa ukázalo ako veľmi efektívne riešenie odstránenia neprimeraností zo zmluvných podmienok v spotrebiteľských vzťahoch. Napríklad operátori už nenechajú totálne prepadnúť kredit. Príslušnú zmenu obchodných podmienok prijali po podaní žaloby združením na ochranu spotrebiteľa.

Obdobne na webovej stránke Komisie na posudzovanie neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách (porov. link http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=h4c&htm=h4/komis_zal.htm) je možné monitorovať ďalšie žaloby o plošnom zásahu proti neprimeranostiam v zmluvách. Ukazuje sa ale problém s financovaním právneho zastúpenia. Keďže ide o ochranu širokých más obyvateľstva a nejde o zárobkovú činnosť zo strany združení na ochranu spotrebiteľov, navrhuje sa využiť inštitút Centra právnej pomoci aj pre združenia na ochranu spotrebiteľov.

K bodu 2 (§ 4 písmeno e))

Takýto účastník nemusí spĺňať podmienku kritéria stavu materiálnej núdze a pritom je nereálne, aby si zabezpečil (zaplatil) advokáta. Sudca musí mať individuálnu možnosť posúdiť pomery účastníka nielen vo vzťahu k finančnému príjmu, ale aj vzhľadom na iné okolnosti sociálne slabšie postavenej osoby. Ak súd rozhodne o priznaní bezplatnej právnej pomoci účastníkovi podľa § 30 Občianskeho súdneho poriadku, centrum už nebude posudzovať, či takáto osoba spĺňa kritériá podľa zákona č. 327/2005 Z. z. a poskytne mu zákonom určený servis. Rovnako centrum nemôže ani odňať status bezplatnej právnej pomoci priznaný procesným kódexom. Iba súd môže rozhodnúť o odňatí súdom priznanej bezplatnej právnej pomoci. Po technickej stránke sudca právoplatné rozhodnutie zasiela centru a centrum k tomuto rozhodnutiu pristupuje tak, ako keby samo vydalo rozhodnutie o priznaní nároku na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. Ak súd rozhodne o odňatí priznania bezplatnej právnej pomoci, alebo vydá uznesenie o úplnom odňatí oslobodenia od súdnych poplatkov, nastáva stav, ako keby došlo k zrušeniu priznanej bezplatnej právnej pomoci. Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o úplnom odňatí oslobodenia od súdnych poplatkov zo zákona platí, že takéto rozhodnutie nahrádza rozhodnutie súdu o odňatí priznania bezplatnej právnej pomoci.

K bodom 3 a 4 (§ 4 písmeno i) a § 4 ods. 2)

V platnom znení zákona č. 327/2005 Z. z. je použitá iná definícia spoločne posudzovaných osôb v porovnaní s definíciou obsiahnutou v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preto sa navrhuje zjednotiť dikciu v zákone č. 327/2005 Z. z. so zákonom č. 601/2003 Z. z.

K bodu 6 (§ 6 ods. 2)

Fyzická osoba musí spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci nielen podmienku stavu materiálnej núdze, ale aj podmienku uvedenú v § 6 ods. 1 písm. b) t.j. že nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu.

K bodu 7 (§ 6 ods. 3)

Navrhovaná právna úprava umožní najmä v krajných prípadoch poskytnúť bezplatnú právnu pomoc a tak sa môže predísť rôznym sklamaniam osôb v materiálnej núdzi zo zistenia, že nespĺňajú podmienky napr. len pre pár korún. Ide o fakultatívne ustanovenie.

K bodu 8 (§ 9a)

Najmä združenia na ochranu spotrebiteľov sa začínajú aktivizovať a predkladateľ monitoruje už podania prvých hromadných žalôb (porov. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). Združenia na ochranu spotrebiteľa môžu dokonca zastupovať účastníka v súdnom konaní (porov. bod 46 - § 25 ods. 3 zákona č. 397/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a môžu sa zúčastniť konania aj ako vedľajší účastník (§ 93 Občianskeho súdneho poriadku). Ak ide o iné právnické osoby, pôjde napríklad o prípady porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.

Navrhované informovanie (upovedomenie) má význam aj pri podaní žaloby podľa § 9a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov (dikcia § 9a: „Ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo neurčitého počtu osôb alebo ak by takýmto porušením mohol byť vážne ohrozený verejný záujem, patrí právo domáhať sa ochrany práva na rovnaké zaobchádzanie aj právnickej osobe podľa § 10 ods. 1. Táto osoba sa môže domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, a ak je to možné, napravil protiprávny stav.").

K bodu 9 (§ 10 ods. 7)

Nie je daný dôvod na to, aby fyzická osoba nemohla opätovne podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci a to aj skôr ako po uplynutí šiestich mesiacov od vydania rozhodnutia, ktorým sa nepriznala právna pomoc, ak medzičasom dôvod na nepriznanie právnej pomoci odpadol skôr.

K bodu 10 (§ 10 ods. 8)

Navrhuje sa doplniť nový odsek 8, ktorým sa priznáva centru oprávnenie rozhodnúť o tom, že odmietne poskytnúť právnu pomoc a to v prípade ak:

- v dôsledku nesúčinnosti oprávnenej osoby, bolo oprávnenej osobe rozhodnutím centra odňaté poskytovanie právnej pomoci, alebo

- oprávnená osoba bezdôvodne zavinila zastavenie konania.

Táto situácia nebola dosiaľ v zákone č. 327/2005 Z. z. explicitne riešená.

K bodu 11 (§ 12 ods. 2)

Ustanovenie § 12 ods. 2 sa neuplatní, ak oprávnená osoba preukáže nečinnosť advokáta. V praxi centra boli zaznamenané prípady nečinnosti advokáta, na ktoré platný zákon nereaguje.

K bodu 12 (§ 14 ods. 1 písm.b)

V predkladanom návrhu novely zákona č. 327/2005 Z. z. sa v ustanovení § 6 ods. 3 navrhuje, aby centrum mohlo priznať nárok na právnu pomoc aj v prípadoch, ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci.

Centrum má v zmysle ustanovenia § 13 ods. 3 povinnosť prehodnocovať príjmovú a majetkovú situáciu osoby (teda podmienku stavu materiálnej núdze), ktorej bol nárok na poskytovanie právnej pomoci priznaný a to každých šesť mesiacov. Ak by ale pri prehodnocovaní centrum zistilo prekročenie zákonom ustanovenej hranice materiálnej núdze, bolo by povinné nárok odňať podľa § 14 ods. 1 písm. b), a to aj napriek tomu, že bol priznaný nárok na poskytovanie právnej pomoci v prípade, ak to je primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci - t.j. aplikovalo by sa navrhované ustanovenie § 6 ods. 3 zákona. V takomto prípade by mohli nastať situácie, že sa príjem žiadateľa od priznania nároku nezmenil, ale v rámci prehodnocovania by mu bol nárok na právnu pomoc odňatý, pretože striktne nesplnil podmienku stavu materiálnej núdze.

K bodu 13 (§ 14 ods. 3)

Režim odňatia poskytovania bezplatnej právnej pomoci účastníkovi, ktorému súd priznal nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, je riešený v navrhovanom § 30 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (porovnaj článok II návrhu zákona). Centrum môže dať súdu podnet na odňatie poskytovania bezplatnej právnej pomoci. Porovnaj dôvodovú správu k § 4 písmeno e) (bod 2 čl. II).

K bodu 14 (§ 15)

Advokát bude aktívne legitimovanou osobou aj na vedenie súdnej exekúcie na vymoženie náhrady trov právneho zastúpenia, ktorá bola účastníkovi priznaná súdom. Ide o zjednodušenie „financovania" ustanoveného advokáta osobe v materiálnej núdzi. Súd priznáva aj takémuto advokátovi nárok na odmenu v tom istom režime, ako keby nebol ustanovený. Limitujúce ustanovenia pre odmenu advokáta upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. (§ 14a až 14e) sa použijú iba v prípade finančného vysporiadania advokáta zo strany centra, napr. ak jeho klient bol neúspešný.

Určitou poistkou pre advokáta bude navrhovaný odsek 2 in fine a to práve pre prípad mimoriadnych okolností, ako je napríklad zastavenie exekúcie pre nemajetnosť povinného, alebo ak advokát neuspel ani v konkurznom konaní. Štát teda bude garantovať náhradu trov právneho zastúpenia advokátovi, ale až po márnom vyčerpaní všetkých právnych prostriedkov. Na centrum pritom prechádza nárok advokáta v rozsahu, v akom plnilo advokátovi náhradu trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

K bodu 15 (§ 24b ods. 5)

Ak žiadateľ o azyl po podaní opravného prostriedku bol vyhostený z územia Slovenskej republiky, Centrum je oprávnené vziať podaný opravný prostriedok späť. Podľa platnej právnej úpravy Centrum musí zo zákona konať v azylových veciach bez ohľadu na „zrejmú bezúspešnosť" (ako aj zásadu hospodárnosti) konania. Súdne konanie o opravnom prostriedku a ďalšie zastupovanie stratí význam a stane sa bezpredmetné.

K bodu 16 (§ 25 ods. 2)

Ak zástupcu ustanoví súd podľa Občianskeho súdneho poriadku, ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o zastupovaní na základe plnomocenstva sa nepoužijú. Ak súd ustanoví za zástupcu centrum, centrum už nebude určovať advokáta.

K bodu 17 (§ 25a)

Intertemporálne ustanovenie upravuje režim pôsobenia navrhovanej úpravy a úpravy účinnej do 1. januára 2010.

K článku III (zákon Národnej rady Slovenskej rady č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov)

Zmena súvisí aj so zmenou v článku I bode 5 (§ 75 ods. 5). Po prijatí novely č. 491/2008 Z. z. sa v praxi vyskytli otázniky ohľadne plynutia lehoty zakotvenej v § 27a ods. 8. Navrhovaná dikcia explicitne ustanovuje, že „počas soboty, nedele a sviatku sa plynutie tejto lehoty prerušuje. Plynutie lehoty pokračuje najbližší nasledujúci pracovný deň."

K článku IV - Účinnosť

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Bratislava, 19. august 2009

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Viera Petríková, v.r.

podpredsedníčka vlády

a ministerka spravodlivosti

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1799
PoUtStŠtPiSoNe
: