Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
Predplatné
Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

652/2004 Z. z.

najpravo.sk • 26.3. 2018, 17:14

Dôvodová správa

 

I.

 

Všeobecná časť

 

 

            V právnom poriadku Slovenskej republiky je v súčasnosti problematika postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti colnej správy a Ministerstva financií Slovenskej republiky v colnej oblasti, ako aj povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka upravená v zákone č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.

 

            Potreba novej právnej úpravy vyplynula z procesu transformácie colnej správy a jej prispôsobovania sa novým podmienkam súvisiacim so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Colné orgány na jednej strane prestali vykonávať colné kontroly na vnútorných hraniciach Európskej únie, na druhej však prevzali správu všetkých spotrebných daní, ako vo vnútrozemí, tak aj pri dovoze a vývoze tovaru, čo malo za následok významný zásah do ich kompetencií a organizačného usporiadania.

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť právnu úpravu postavenia, organizácie a rozsahu pôsobnosti a činnosti colnej správy, ako aj povinností, oprávnení a prostriedkov colníka v súlade so spoločenskou potrebou tak, aby výkon  úloh colnej správy mohol byť profesionálny a efektívnejší. Návrh zákona zároveň obsahuje  ustanovenia  potrebné na zabezpečenie účinnejšieho boja pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s dovozom, vývozom a tranzitom omamných a psychotropných látok, zbraní, nebezpečných materiálov, chránených a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov, ako aj colných a daňových únikov.         

 

V súčasnosti colná správa disponuje právomocami pri odhaľovaní obzvlášť závažných trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov pri dovoze, vývoze, tranzite tovaru a ich páchateľov. Vzhľadom na prechod správy nepriamych daní z daňových orgánov na colné orgány je potrebné rozšíriť tieto právomoci aj pri odhaľovaní obzvlášť závažných trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov upravujúcich nepriame dane a odhaľovaní ich páchateľov, vytvoriť podmienky na efektívne a pružné odhaľovanie daňových únikov colnou správou.

 

Návrh zákona má umožniť colným orgánom pred začatím trestného konania robiť úkony na účely zistenia osôb, ktoré páchajú trestné činy (daňové úniky) v oblasti nepriamych daní. Bez použitia prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov nie je prakticky možné odhaľovať, zabraňovať a vyšetrovať trestné činy spáchané osobami, ktoré stoja v pozadí daňových únikov. V tejto súvislosti predkladaný návrh zákona zavádza v potrebnom rozsahu nové právne prostriedky na zabezpečenie plnenia uvedených úloh.

 

Cieľom návrhu zákona je aj zefektívniť a urýchliť odhaľovanie daňových únikov. Zo skutočnosti, že colná správa sa stala jediným správcom všetkých spotrebných daní vyplýva, že bude disponovať relevantnými informáciami o subjektoch, ktoré budú obchodovať s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, a to nielen v rámci medzinárodného obchodu, ale aj na domácom trhu. Preto je z pohľadu štátu efektívnejšie, aby colná správa vykonávala operatívno-pátraciu činnosť a zároveň odhaľovala  daňové úniky a ich páchateľov v oblasti nepriamych daní v plnom rozsahu tak, ako túto činnosť vykonáva pri dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru.

 

Návrh zákona reaguje aj na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely (CIS) a k Dohovoru vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Neapol II).

 

Predkladaným návrhom zákona sa novelizujú ďalšie zákony, ktorých sa vecne dotýka problematika uvedeného návrhu zákona a súčasne sa novelizuje zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

            Návrh zákona nepredpokladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, nebude mať environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a na tvorbu nových pracovných miest.

 

Finančné zabezpečenie colného kriminálneho úradu bude realizované v rámci limitu výdavkov schválených pre Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a nevyžiada si zvýšené finančné požiadavky na bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

            Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

II.

 

Osobitná časť

 

K § 1

 

            V § 1 sa ustanovuje okruh spoločenských vzťahov, ktoré má návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ambíciu upravovať.

 

K §2

 

Ustanovuje sa sústava orgánov štátnej správy v colníctve. V porovnaní so zákonom č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve sa táto sústava rozširuje o colný kriminálny úrad.

 

K § 3

 

            V § 3 sa špecifikujú úlohy colnej správy z hľadiska jej postavenia k iným štátnym orgánom.

 

K § 4

 

            Pri plnení svojich úloh spolupracujú orgány štátnej správy v colníctve s inými štátnymi orgánmi, s medzinárodnými organizáciami a colnými správami iných štátov, pričom rozsah, forma a podmienky tejto spolupráce sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. V odsekoch 3 a 4 sa umožňuje plnenie úloh colnej správy vyslanými colníkmi v zahraničí, resp. v medzinárodných organizáciách a colných správach iných štátov.

K § 5

 

            V navrhovanom znení § 5 sa ustanovujú podmienky pôsobenia colníka v zahraničí, ktorý tam bol vyslaný podľa odseku 2 návrhu zákona. Na vyslanie colníka do zahraničia sa vzťahuje zákon č. 200/198 Z. z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov.

 

K § 6

 

            Ustanovuje sa identifikácia colnej správy prostredníctvom jej symbolov, ktorými sú znak colnej správy, zástava zboru colnej správy a znak colníctva. Účelom tejto úpravy je zviditeľnenie colnej správy navonok, ako aj prelomenie všednosti vnímania colníckeho povolania samotnými colníkmi.

 

K § 7

 

            Kompetencie Ministerstva financií SR v colnej oblasti sú vo všeobecnej rovine zakotvené v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Návrh zákona tieto kompetencie špecifikuje, pričom ich rozsah stanovený zákonom č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov zostáva zachovaný.

 

K § 8

 

            V § 8 sa ustanovujú kompetencie Colného riaditeľstva SR. Územným obvodom, v ktorom colné riaditeľstvo tieto kompetencie vykonáva, je štátne územie Slovenskej republiky. V porovnaní s doterajším znením § 6 ods. 3 zákona č. 240/2001 Z. z. sa rozširuje pôsobnosť colného riaditeľstva o správu všetkých spotrebných daní a o riadenie a kontrolu colného kriminálneho úradu (súvisí s navrhovaným znením § 2 ods. 1 písm. d).

 

K § 9

 

            Vymedzuje sa územná pôsobnosť, kompetencie, organizačná štruktúra colného úradu a spôsob menovania jeho riaditeľa, resp. vedúcich organizačných jednotiek. Navrhovaným znením odseku 1 sa zároveň splnomocňuje Ministerstvo financií SR na vydanie vyhlášky, ktorou ustanoví zoznam colných úradov a ich územných obvodov. Kompetencie ustanovené v odseku 3 sa oproti platnému právnemu stavu rozširujú najmä v súvislosti s prechodom správy spotrebných daní na colnú správu.

 

K § 10

 

            V nadväznosti na legislatívne zmeny spojené so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie bolo z dôvodu zavedenia dvojinštačnosti konania o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, alebo o pôvode tovaru, potrebné preniesť právomoc vydávať tieto záväzné informácie na Colný úrad Bratislava. O odvolaní proti jeho rozhodnutiu, ktorým sa záväzná informácia vydáva, rozhoduje v súlade s navrhovaným znením § 8 Colné riaditeľstvo SR.

 

 

 

 

K § 11

 

V súlade s navrhovaným znením § 2 ods. 1 písm. d) sa colný kriminálny útvar transformuje zo samostatnej organizačnej jednotky Colného riaditeľstva SR na orgán štátnej správy v colníctve – colný kriminálny úrad. Colný  kriminálny útvar, ktorý v súčasnosti aktívne pôsobí pri odhaľovaní obzvlášť závažných trestných činov spáchaných v súvislosti s porušovaním colných predpisov pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, bude na základe navrhovaných ustanovení plniť úlohy aj v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov na celom území Slovenskej republiky, keďže ani organizovaný zločin nie je obmedzený na oblasť dovozu alebo vývozu tovaru, ale je prítomný v každej fáze uvádzania vysoko zdaniteľného tovaru do obehu. Colný kriminálny úrad sa bude predovšetkým orientovať na boj proti organizovanému zločinu v oblasti drogovej delikvencie, colných a daňových únikov v oblasti spotrebných daní, ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov. Priamou implementáciou a inštitucionalizáciou kompetencií na colný kriminálny úrad sa dosiahne špecializácia na odhaľovanie nezákonných aktivít v boji proti porušovaniu latentnej colnej a daňovej kriminality.

Oproti doterajšiemu stavu sa posilní inštitút sledovanej dodávky aj o veci, na ktorých držbu je potrebné zvláštne povolenie a veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu. Sledovanou dodávkou sa na základe dohôd medzi colnými orgánmi iných štátov realizuje výmena operatívnych informácií v oblasti colných a daňových únikov najmä pri tovare podliehajúcom vysokému zdaneniu a priorizuje sa cieľ túto nežiaducu činnosť eliminovať.

            Zriadením colného kriminálneho úradu s ekonomickou samostatnosťou sa zvýši transparentnosť finančných tokov rozpočtu colnej správy, ale aj adresná zodpovednosť tohto úradu za finančné operácie. Výhodou tejto zodpovednosti je aj pružné financovanie akcií, ktoré majú byť utajené alebo ktoré sa uskutočňujú v spolupráci s Policajným zborom SR.

V oblasti personálnej zodpovednosti colného kriminálneho úradu sa predovšetkým posilní orientácia colníkov na odbornosť, zručnosť, jazykové schopnosti, fyzickú zdatnosť s predpokladom zvládnutia problematiky dotýkajúcej sa ochrany ekonomických záujmov SR a spoločenstva.

Finančné zabezpečenie colného kriminálneho úradu sa bude realizovať v rámci limitu výdavkov schválených pre Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a nevyžiada si zvýšené finančné požiadavky na bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu.

 

K § 12

 

            Navrhované znenie § 12 má povahu generálnej prevenčnej klauzuly, v zmysle ktorej je colník povinný dbať, aby v súvislosti s jeho konaním nevznikla nikomu bezdôvodná ujma a aby jeho konanie bolo adekvátne dosiahnutému účelu. Zároveň sa colníkovi stanovuje poučovacia povinnosť vo vzťahu k osobe, ktorej práva alebo slobody sú jeho zásahom dotknuté.

 

K § 13

 

Ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo existuje podozrenie, že sa takýto čin pácha, je colník povinný vykonať služobný zákrok aj mimo výkonu služby. Podmienkou takéhoto postupu je skutočnosť, že k páchaniu alebo priestupku dochádza, resp. došlo v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov. V navrhovanom znení odseku 2 sa ustanovuje legálna definícia služobného zákroku.

 

K § 14

 

            Stanovujú sa a bližšie sa špecifikujú (odsek 3) objektívne skutočnosti, pri existencii ktorých colník nie je povinný vykonať zákrok. V takomto prípade je však colník povinný vyrozumieť o potrebe vykonania služobného zákroku najbližší colný úrad. V súlade so záujmom na ochrane hierarchicky najdôležitejších práv a právom chránených záujmov je však colník povinný vykonať služobný zákrok vždy, ak je zjavne ohrozený život alebo zdravie, alebo ak hrozí závažná ujma na majetku, prípadne je ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy ako je úloha, ktorú plní.    

 

K § 15

 

            Pri vykonávaní služobného zákroku je colník povinný použiť zodpovedajúcu výzvu; podľa potreby použije slová „v mene zákona“. Neuposlúchnutie výzvy colníka zakladá deliktuálnu zodpovednosť dotknutej osoby.

 

K § 16

 

            Navrhovaná úprava preukazovania príslušnosti colníka k colnej správe zodpovedá úpravám preukazovania príslušnosti príslušníkov štandardného ozbrojeného zboru.

 

K § 17

 

            Pri plnení služobných úloh je colník oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu dôležitých skutočností a táto osoba je povinná poskytnúť colníkovi potrebnú súčinnosť. Dotknutá osoba je oprávnená odmietnuť podať colníkovi požadované vysvetlenie z dôvodov, ktoré sú analogické s dôvodmi, na základe ktorých možno odoprieť podať vysvetlenie podľa § 56 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 

K § 18

 

            Na účely odhalenia trestného činu spáchaného v súvislosti s porušením colných alebo daňových predpisov a zistenie jeho páchateľa je colník oprávnený požadovať potrebné informácie.

 

K § 19

 

             Pri výkone služobných úloh je colník oprávnený vyzvať osobu, aby sa preukázala dokladom totožnosti  alebo iným taxatívne stanoveným dokladom. Ak vyzvaná osoba nemôže, alebo odmietne preukázať svoju totožnosť, colník je oprávnený ju predviesť na colný úrad. Ak colník nezistí totožnosť do 12 hodín od predvedenia a zároveň existuje podozrenie, že osoba uvádza o sebe nepravdivé údaje, colník je povinný ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru.     

 

K § 20

 

            V súlade s navrhovaným § 20 je colník v prípade, ak existuje podozrenie, že osoba má u seba tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu, je colník oprávnený vykonať prehliadku tejto osoby, avšak iba za podmienky, že výzva na vydanie veci, predchádzajúca prehliadke, bola bezvýsledná. O vykonaní prehliadky sa spisuje úradný záznam.

 

K § 21

 

            Navrhovaným znením § 21 sa taxatívne stanovujú prípady, v ktorých je colník oprávnený osobu zaistiť. Tomuto úkonu predchádza oznámenie jeho dôvodov zaisťovanej osobe. Zaistenie nesmie trvať viac než 24 hodín. O zaistení osoby, prípadne odovzdaní osoby orgánom činným v trestnom konaní sa spisuje úradný záznam.

 

K § 22

 

Vec, tovar alebo písomnosti, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že súvisia s trestným činom alebo priestupkom spáchaným v súvislosti s porušením právnych predpisov, ktorých výkonom je poverená colná správa, je colník oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov. Kumulatívne však musí byť splnená podmienka, že tento úkon je potrebný na zistenie skutkového stavu. Vec musí byť colníkovi vydaná, v opačnom prípade je colník oprávnený ju odňať. Trvanie zaistenia je obmedzené dvojako; môže trvať len do rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, najviac však 60 dní odo dňa zaistenia.

 

K § 23

 

            Predvádzaná alebo zaistená osoba je povinná podrobiť sa prehliadke vykonávanej na účel zistenia, či má pri sebe zbraň. Colník je oprávnený túto zbraň odňať.

 

K § 24

 

            Vstup na určené miesta je colník oprávnený zakázať, ak to vyžaduje účinné zabezpečenie           plnenia úloh colnej správy.

 

K § 25

 

            Pri vykonávaní colného dohľadu je colník ex lege  oprávnený vstupovať do stavieb a na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, kde sa nachádza tovar podliehajúci colnému dohľadu. Zároveň je colník oprávnený požadovať ďalšiu súčinnosť. Z taxatívne vymedzených dôvodov je colník oprávnený tieto priestory, ako aj verejné miesta uzavrieť a vykonať ich prehliadku.

 

K § 26

 

            Na území Slovenskej republiky je colník oprávnený zastavovať osoby a dopravné prostriedky a vykonávať kontrolu batožiny, dopravných prostriedkov, prípadne prepravných a sprievodných dokladov z hľadiska dodržiavania colných a daňových predpisov. Zároveň je výkon tohto oprávnenia obmedzený na stanovený účel.

 

K § 27

 

            Stanovuje sa povinnosť uposlúchnuť výzvu alebo pokyn colníka a strpieť výkon jeho oprávnení. Porušenie tejto povinnosti je naplnením skutkovej podstaty priestupku, resp. iného colného deliktu podľa § 72 odsek 1 písm. l) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň je colník oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve odpor alebo prekážku výkonu jeho oprávnenia prekonať.

 

K § 28

 

            V súlade s navrhovaným znením § 28 je služobným úradom určený colník oprávnený na taxatívne stanovené účely držať, skladovať a používať nebezpečné látky a zakázané veci.

 

K § 29

 

            Stanovujú sa oblasti použitia informačno-technických prostriedkov colnej správy.

 

K § 30

 

            Ustanovuje sa legálna definícia operatívno-pátracej činnosti. Zároveň sa uvádza, že na túto činnosť možno využiť aj služobného psa na pachové práce.

 

K § 31

 

            Vymedzujú sa prostriedky operatívno-pátracej činnosti a prípady, v ktorých ich možno použiť.  Sledovanie osôb pre potreby colnej správy, ako jeden z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, bude vykonávať alternatívne colný kriminálny úrad alebo Policajný zbor z dôvodu zriadenia  spoločného colno-policajného pracoviska na základe § 34 ods. 2 zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok   a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

K § 32

 

            Použitie prostriedkov operatívno-pátracej činnosti si vyžaduje aj zákonnú úpravu používania finančných prostriedkov (osobitných finančných prostriedkov). Pôjde o vyčlenené finančné prostriedky Colného riaditeľstva SR, ktorých používanie a kontrolu upraví generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR interným predpisom.

 

K § 33

 

            Zakotvuje sa legálna definícia osoby konajúcej v prospech colnej správy. Evidenciu týchto osôb možno viesť len počas plnenia jednotlivých úloh. Osoba konajúca v prospech colnej správy koná dobrovoľne a colnej správe poskytuje údaje o trestnej činnosti. Odmeňovaná je na základe rozkazu ministra financií č. 1/2002.

 

K § 34

 

            Taxatívne sa stanovujú donucovacie prostriedky a prostriedky na prekonanie odporu, ktoré je colník oprávnený použiť pri výkone služby. Použitiu donucovacích prostriedkov musí predchádzať výzva na upustenie od protiprávneho konania spolu s výstrahou, že bude použitý konkrétny donucovací prostriedok. Voľba konkrétneho donucovacieho prostriedku patrí službukonajúcemu colníkovi, ktorý tak urobí po posúdení konkrétnej situácie a účelu sledovaného služobným zákrokom.

 

K § 35

 

            Taxatívne sa stanovuje spektrum prípadov, v ktorých je colník oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku. Zároveň sa stanovuje účel takéhoto postupu.

 

K § 36

 

            V navrhovanom znení § 36 sa taxatívne stanovujú prípady, v ktorých je colník oprávnený použiť putá.

 

K § 37

 

            Služobného psa je colník oprávnený použiť len v prípadoch, ktoré možno subsumovať pod niektoré z písmen odseku 1. Spravidla sa služobný pes používa s náhubkom.; ak to okolnosti odôvodňujú, možno služobného psa použiť aj bez náhubku.

 

K § 38

 

            Stanovujú sa podmienky, pri ktorých existencii je colník oprávnený použiť technické prostriedky na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie dopravného prostriedku.

 

K § 39

 

            V navrhovanom § 39 sa stanovujú kritériá, ktoré musia byť splnené, aby použitie úderu strelnou zbraňou colníkom mohlo byť kvalifikované ako konanie v súlade so zákonom.

 

K§ 40

 

            Taxatívne sa vymedzujú prípady, v ktorých je colník oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu.

 

K § 41

 

            V navrhovanom znení sa taxatívne stanovujú prípady, v ktorých je colník oprávnený použiť strelnú zbraň, bodnú zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Zároveň sa stanovuje spôsob, ako má colník postupovať pred použitím zbrane.

 

K § 42

 

            V navrhovanom znení sa uvádzajú druhy špeciálnych zbraní, vrátane ich použitia, ktoré sú štandardným vybavením zásahových jednotiek colných správ členských štátov Európskej únie. Bez uvedených prostriedkov nie je možné efektívne bojovať s rozmáhajúcou  sa vysoko organizovanou formou pašovania tovaru cez územie Slovenskej republiky

 

K § 43

 

            Vznik osobitnej jednotky služobných zákrokov pod jednotným velením colnej správe odporučil v liste zo dňa 1. 10. 2001 generálny tajomník Svetovej colnej organizácie Michel Danet, v ktorom reaguje na rezolúciu 1373 (2001) prijatú na 4385. zasadnutí dňa 21. 9. 2001 Bezpečnostnou Radou OSN, ako aj na žiadosť prezidenta USA Georga Busha zo dňa 1. 10. 2001 o prijatie opatrení v boji proti terorizmu v Európskej únii. Michel Danet žiada sústrediť pozornosť aj na záležitosti týkajúce sa kontrolných opatrení pri vývoze tovaru so zameraním na zbrane a jadrové materiály a na odhaľovanie nezákonnej prepravy drog, psychotropných látok a prekurzorov.

 

K § 44

 

            Navrhovaným znením § 44 sa v prípadoch, v ktorých colníci zakročujú pod jednotným velením modifikuje všeobecné ustanovenie § 34 tak, že o použití donucovacích prostriedkov rozhoduje veliaci colník, prípadne jeho nadriadený. Takéto rozhodnutie musí byť uchované na písomnom alebo zvukovom nosiči. V záujme osobnej bezpečnosti colníkov a bezpečnosti osôb im blízkych je riaditeľ colného kriminálneho úradu alebo veliteľ zákroku oprávnený rozhodnúť o použití ochranných kukiel.

 

 K § 45

 

Navrhovaným znením § 45 sa riešia osobitné prípady používania ochrannej kukly aj colníkmi, ktorí nie sú členmi jednotky služobných zákrokov pod jednotným velením. O použití ochrannej kukly v týchto prípadoch bude rozhodovať riaditeľ colného kriminálneho úradu alebo veliteľ zákroku. 

 

K § 46

 

            Každé použitie zbrane je colník povinný nahlásiť útvaru Policajného zboru prostredníctvom svojho nadriadeného.

 

K § 47

 

            V navrhovanom znení § 47 sa ustanovujú povinnosti colníka po použití donucovacích prostriedkov. Ide najmä o povinnosť poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc, povinnosť hlásiť služobný zákrok nadriadenému, prípadne najbližšiemu colnému úradu alebo colnej stanici. Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacieho prostriedku colník je povinný tieto skutočnosti preveriť a spísať o tom úradný záznam.

 

K § 48

 

            Navrhovaným znením § 48 sa zužuje možnosť voľby colníka pri výbere konkrétneho donucovacieho prostriedku, ak zasahuje proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím alebo duševnou poruchou alebo osobe mladšej ako 15 rokov.

 

K § 49

 

            Zakotvuje sa špeciálna povinnosť súčinnosti – každý je povinný colníkovi na jeho žiadosť poskytnúť pomoc potrebnú na odstránenie nebezpečenstva bezprostredne hroziaceho životu, zdraviu alebo majetku.

 

 

 

K § 50

 

            Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytnutí súčinnosti podľa navrhovaného § 50, ak takúto pomoc poskytla na žiadosť alebo s vedomím colnej správy.  V prípade, ak osoba v súvislosti s poskytnutím pomoci utrpí ujmu na zdraví buď chorobou alebo úrazom, má právo na jednorázové mimoriadne odškodnenie; ak zomrie možno odškodnenie vyplatené manželovi, deťom, prípadne rodičom zvýšiť až na dvojnásobok.

 

K § 51

 

            Navrhovaným znením § 51 sa ustanovuje objektívna zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú colnými orgánmi, colníkmi, ako aj osobami poskytujúcimi colným orgánom alebo colníkovi pomoc. Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu Ministerstvo financií SR.

 

K § 52 až 58

 

Navrhované znenie § 52 až 58 je reflexiou  právnej úpravy, ktorá sa týka ochrany osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. Uvedenými ustanoveniami sa reguluje spracovanie informácií colnou správou,  spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh colnej správy na účely trestného konania, poskytovanie osobných údajov, poskytovanie informácií o osobných údajov a oprava nepravdivých alebo nepresných osobných údajov, zverejňovanie osobných údajov, zoznam spracovaných osobných údajov (je uvedený v prílohe k návrhu zákona), účel spracovania a podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb.

 

K § 59

 

            Zakotvuje sa povinnosť mlčanlivosti colníka a jej obsah. Zároveň zákon určuje subjekt, ktorý je oprávnený colníka od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť.

 

K § 60

 

            Navrhovaným znením sa zrušuje v súčasnosti platný zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov. 

 

 

K čl. II

 

            V súvislosti s kreovaním colného kriminálneho úradu sa upravujú príplatky za riadenie podľa jednotlivých funkcií.

 

 

K čl. III

 

K bodu 1

 

            Navrhovanou zmenou sa odstráni nejasnosť pri plnení ohlasovacej povinnosti. Ohlasovacia povinnosť podľa tohto ustanovenia sa má vzťahovať len na dovoz, vývoz a tranzit peňažných prostriedkov v hotovosti alebo iných rovnocenných platobných prostriedkov cez colné územie únie.

K bodu 2

 

            Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov je colný orgán povinný písomne oznámiť kontrolovanej osobe začatie následnej kontroly. V oznámení uvedie miesto, dátum začatia následnej kontroly a predmet následnej kontroly. V priebehu výkonu následnej kontroly však colný orgán môže zistiť nové skutočnosti, ktoré sa netýkajú predmetu vykonávanej kontroly, ale môžu byť podnetom na začatie konania podľa zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Preto sa navrhuje, aby bolo možné rozšíriť výkon následnej kontroly v jej samotnom priebehu.

 

K bodu 3

 

            Navrhovanou úpravou sa majú rozšíriť dôvody, keď je colný orgán oprávnený začať následnú kontrolu aj bez predchádzajúceho písomného oznámenia o začatí následnej kontroly. Účelom je zamedziť zmareniu výkonu následnej kontroly, ak sa začatiu následnej kontroly bráni iným spôsobom.

 

K bodu 4

 

Osobitne sa upravuje režim vracania zadržaných dokladov, tak, aby ich vrátenie nebolo viazané len na lehotu 30 dní po skončení následnej kontroly, ale aby bolo viazané aj na neexistenciu dôvodov zadržania. Zároveň sa zavádza možnosť zaistiť zadržané doklady v ostatných prípadoch, a to vydaním rozhodnutia o ich zaistení.

 

K bodom 5 a 6

 

            Ak z výsledkov následnej kontroly vyplynie povinnosť vymerať dodatočne colný dlh, kontrolovanú osobu vyzve colný orgán, aby sa písomne vyjadrila k zisteniam uvedeným v protokole o následnej kontrole. Lehotu na toto vyjadrenie určí colný orgán podľa náročnosti prípadu a rozsahu protokolu o následnej kontrole.

Podľa súčasnej právnej úpravy sa rozhodnutie o dodatočnom vymeraní colného dlhu doručuje súčasne s protokolom o následnej kontrole, pričom jeho doručenie a prerokovanie by mali predchádzať doručeniu samotného rozhodnutia. Navrhované znenie nového odseku 12 umožní kontrolovanej osobe písomne sa vyjadriť k výsledku uvedenému v protokole o následnej kontrole, prípadne sa dostaviť na jeho prerokovanie.

 

K bodu 7

 

Navrhovanou zmenou sa má dosiahnuť jednoduchší postup pri predkladaní žiadosti o záväznú informáciu a pri vydávaní záväzných informácií. Tlač tlačiva žiadosti o vydanie záväznej informácie a tlačiva záväznej informácie nebude potrebné osobitne schvaľovať, ale ako vzor žiadosti o vydanie záväznej informácie sa použije tlačivo uvedené v prílohe 1B nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva v platnom znení.

 

 

 

K bodu 8

 

            Navrhovaná úprava precizuje znenie § 22 ods. 1 písm. e) zákona.

 

K bodu 9

 

            Upravuje sa znenie splnomocňovacieho ustanovenia, podľa ktorého Ministerstvo financií SR upraví miestnu príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru.

 

K bodu 10

 

            Zmena sa navrhuje z dôvodu zosúladenia používaných pojmov s platnou právnou úpravou.

 

K bodu 11

 

            Navrhovaným znením sa precizuje úprava v súlade s osobitnými predpismi EÚ.

 

K bodu 12

 

Navrhované znenie predstavuje upresnenie formulácií z hľadiska predpisov EÚ, podľa ktorých sa povinnosť oplotenia slobodného pásma alebo iného oddelenia od ostatného colného územia viaže len na slobodné pásmo kontrolného typu I.

 

K bodu 13

 

            Navrhovaným znením § 44 ods. 2 a 3 sa upresňuje postup pri vydávaní osobitného rozhodnutia o oslobodení tovaru od dovozného cla. Rozhodnutím o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu colný orgán na základe žiadosti rozhoduje aj o oslobodení tovaru od dovozného cla. Ak je však potrebné ustanoviť osobitné podmienky na poskytnutie oslobodenia tovaru od dovozného cla alebo žiadosť o oslobodenie tovaru od dovozného cla sa podá dodatočne, colný úrad je povinný vydať osobitné rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla.

 

K bodu 14

 

            Podľa čl. 133 ods. 1 písm. g) nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z  28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov členské štáty môžu udeliť oslobodenie v rámci dohôd uzavretých na princípe vzájomnosti s tretími štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o civilnom letectve (Chicago 1944) na účely uplatňovania Odporúčaní 4.42 až 4.44 uvedených v prílohe č. 9 k tomuto Dohovoru.

V prípade, ak by sa oslobodenie od cla nepodmienilo princípom vzájomnosti, doterajšie znenie § 49 ods. 1 zákona by umožnilo poskytnúť oslobodenie nad rozsah, ktorý ustanovuje nariadenie Rady (EHS) č. 918/83.                     

 

K bodu 15

 

Uvádza sa odkaz na novú prílohu č. 4.

 

K bodu 16

 

            Colný dlh možno uhradiť bezhotovostným prevodom alebo platbou v hotovosti.  Keďže doterajšie právne predpisy neustanovovali obmedzenie výšky platby colného dlhu v hotovosti, dlžník často uhradil colný dlh v hotovosti v značnej výške, čo spôsobovalo nadmernú zaťaženosť colných orgánov pri úschove a prevode prevzatých finančných prostriedkov. Z uvedených dôvodov sa navrhuje v § 58 ods. 3 zákona ustanoviť limit pre platbu colného dlhu v hotovosti.

 

K bodu 17

 

            Doplnenie § 59 vymedzuje vzťah úroku z omeškania k colnému dlhu.

 

K bodu 18

 

            V celom znení zákona č. 199/2004 Z. z. Colný  zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje používať jednotný pojem prepadnutie tovaru v prospech štátu. Tento pojem vyplýva z nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva v platnom znení.

 

K bodu 19

 

            Pri predaji tovaru, pri ktorom má colný úrad oprávnenie prijať nevyhnutné opatrenia, napr. podľa Colného kódexu Európskych spoločenstiev, sa navrhuje primerane použiť ustanovenia § 69 upravujúce správu majetku štátu.

 

K bodu 20

 

Dôvody navrhovanej zmeny sú totožné s dôvodmi uvedenými v bode 18.

 

K bodu 21

 

            Upravuje sa povinnosť z výnosu získaného predajom tovaru prednostne uhradiť colný dlh a úrok, náklady konania, skladné a prípadne uloženú pokutu. Oprávnenej osobe sa vyplatí len zvyšok výnosu.

 

K bodu 22

 

Dôvody navrhovanej zmeny sú totožné s dôvodmi uvedenými v bode 18.

 

K bodu 23

 

            Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 24

 

Aktualizuje sa znenie poznámky pod čiarou.

 

K bodu 25

 

Precizuje sa doterajšia úprava vzťahujúca sa na správu majetku štátu, a to v prípade predaja tovaru a riešenia možností bezodplatného prevodu správy alebo vlastníctva na zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia, predškolské zariadenia alebo školy alebo neziskové organizácie alebo iné právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi.

 

K bodom 26 a 27

 

Ide o legislatívno-technické úpravy.

 

K bodu 28

 

Znenie § 69 ods. 8 sa upravuje z dôvodu problematického uplatňovania tohto ustanovenia v praxi.

 

K bodu 29

 

            Ustanovenie § 69 sa dopĺňa novým odsekom, ktorý umožňuje colnému úradu tovar, pri ktorom colný úrad vykonáva správu majetku štátu, za určených podmienok zničiť.

 

K bodu 30

 

            Po odstránení prekážky plynutia lehoty, t. j. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, plynie dvojročná, resp. šesťročná lehota ďalej.

 

K bodom 31 až 33

 

            S cieľom zabezpečiť jednotný výklad ustanovenia § 88 ods. 2 sa precizuje jeho doterajšie znenie. Zároveň sa má zabrániť uskutočneniu úkonov správcu pohľadávky proti potvrdeným údajom o pohľadávke. Vzájomne možno započítať colnú pohľadávku voči dlžníkovi a pohľadávku dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii. Po overení správnosti údajov uvedených v žiadosti o započítanie Colným riaditeľstvom SR je správca záväzku povinný zdržať sa úkonov smerujúcich k zmene potvrdených údajov, aby nedošlo k započítaniu pohľadávok v nesprávnej výške. Navyše sa upravuje možnosť a spôsob vyrubiť úrok z omeškania.

 

K bodu 34

 

Umožňuje sa postúpiť pohľadávku aj inej právnickej osobe pod podmienkou, že ide o právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou alebo o právnickú osobu zriadenú zákonom.

 

K bodu 35

 

Príloha č. 2 sa dopĺňa o ďalšie colné letiská, a to Letisko Žilina, Letisko Piešťany a Letisko Sliač.

 

 

 

 

K bodu 36

 

            Vzhľadom na skutočnosť, že podľa európskej colnej legislatívy pojem „colný dlh“ nezahŕňa dane pri dovoze z tretích krajín, ktorých správcom je colný úrad, navrhuje sa upraviť text záručnej listiny tak, aby sa na tieto dane vzťahovala. Záväzok vyplývajúci zo záručného vyhlásenia sa bude vzťahovať na celú dovoznú platbu, t. j. na colný dlh, ale aj na daňovú povinnosť, ktorá vznikne pri dovoze tovaru podľa daňových predpisov.

 

K bodu 37

 

            Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s predchádzajúcim bodom.

 

 

K čl. IV

 

            Potreba novelizovať platný Trestný poriadok vyplýva zo skutočnosti, že nový Trestný poriadok by mal nadobudnúť účinnosť najskôr 1. apríla 2005, pričom vznik colného kriminálneho úradu sa navrhuje od 1. januára 2005.

 

 

K čl. V

 

            Prihliadnuc na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2005.

 

 

 

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 814 zo dňa 19. augusta 2004.

 

 

 

 

 

Mikuláš Dzurinda v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ivan Mikloš v. r.

podpredseda vlády a minister financií

 Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 822

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: