Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

502/2001 Z. z.

- zet -  • 20.4. 2015, 16:28

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR k zákonu o finančnej kontrole a vnútornom audite

Všeobecná časť

Zhodnotenie stavu problematiky

Na základe spoločensko-ekonomických zmien po roku 1989 došlo k podstatným zmenám právnej úpravy v oblasti kontroly v štátnej správe. Zákony o ľudovej kontrole boli v Českej a Slovenskej federatívnej republike nahradené zákonom FZ č. 405/1991 Zb. o kontrole v ČSFR, zákonom SNR č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole a zákonom ČNR č. 552/1991 Sb. o státní kontrole.

Zameranie štátnej kontroly smerovalo do dvoch oblastí, a to do oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami a do oblasti plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo povinností uložených na základe týchto predpisov.

Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe svojou orientáciou na kontrolu v štátnej správe Slovenskej republiky a s rozsahom zamerania nielen na kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, ale napríklad aj na kontrolu plnenia úloh štátnej správy, vybavovania sťažností a petícií, nezodpovedná požiadavke jednotnej koncepcie finančnej kontroly vo verejnej správe.

V právnom poriadku Slovenskej republiky zatiaľ nie je jednotne upravený systém finančnej kontroly a koordinácia jej výkonu, zriadenie vnútorného auditu na ústredných orgánoch, jeho metodické usmerňovanie, vydávanie audítorských postupov, výmena informácií, spolupráca a odborná príprava ako to vyplýva z čl. 84 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na druhej strane.

Základný legislatívny rámec v rámci práva Európskej únie v oblasti finančnej kontroly a ochrany pred podvodmi a iným protiprávnym konaním predstavujú články č. 10 a 280 Zmluvy o Európskom spoločenstve - Amsterdamské znenie. Článok 10 ustanovuje, že členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo z opatrení prijatých orgánmi Spoločenstva.

Článok 280 ustanovuje povinnosť členských štátov zamedziť podvodom a inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Spoločenstva pomocou opatrení podľa tohto článku, ktoré majú zabezpečiť v členských štátoch účinnú ochranu. Členské štáty prijmú rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Spoločenstva, aké prijímajú na zamedzenie podvodom poškodzujúcim ich vlastné finančné záujmy.

Okrem týchto základných ustanovení Amsterdamskej zmluvy upravujú oblasť finančnej kontroly opatrenia prijaté orgánmi Spoločenstva. K nim patria najmä:

Smernica Rady (EC) č. 1663/1995 - ustanovujúca podrobné podmienky pre aplikáciu Nariadenia Rady EHS č. 729/1970 týkajúceho sa postupu vyrovnávania účtov záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

Nariadenie Rady ES č. 1258/1999 - o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky v článku 4 ustanovuje, že výplatnými orgánmi budú agentúry a organizácie členských štátov, ktoré z hľadiska úhrad vykonávaných v rámci svojich sfér zodpovednosti poskytujú dostatočnú záruku kontroly uznateľnosti nárokov a ich súladu s pravidlami Spoločenstva pred schválením úhrady, riadneho a úplného zúčtovania vykonaných úhrad ako aj predkladania potrebných dokladov v čase a spôsobom zodpovedajúcim pravidlám Spoločenstva.

Nariadenie Rady ES č. 1260/1999 - upravujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a zakladajúce všeobecné požiadavky na finančnú kontrolu ustanovuje v kapitole II článok 38, že členské štáty prevezmú zodpovednosť za finančnú kontrolu pomoci v prvom stupni. Medzi opatrenia, ktoré na tento účel prijmú, patrí najmä overenie toho, že boli zriadené riadiace a kontrolné mechanizmy, ktoré sa vykonávajú v praxi tak, že zabezpečujú, aby sa fondy Spoločenstva využívali účinne a správne, a že finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii sa používajú podľa zásad riadnej správy finančných prostriedkov, ako aj overovanie toho, že prehlásenia o výdavkoch predkladané Komisii sú správne a presné a zaisťovanie toho, že sú výsledkom účtovných systémov založených na overiteľných dokladoch. Komisia sa v rámci svojej zodpovednosti za vykonávanie celkového rozpočtu Európskych spoločenstiev presvedčí, že členské štáty majú také hladko fungujúce systémy riadenia a kontroly, že fondy Spoločenstva sú účinne a správne využívané.

Nariadenie Rady ES č. 1266/1999 - o koordinačnej pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a doplnení Nariadenia "EHS č. 3906/1989. V úvode sa uvádza, že riadenie predvstupovej pomoci by malo byť postupne decentralizované na samotné kandidátske krajiny, berúc do úvahy ich kapacity riadenia a finančnej kontroly tak, aby sa mohli intenzívnejšie zúčastňovať Predvstupového procesu.

Nariadenie Rady ES č. 1267/1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie. Článok 9 ustanovuje, že Komisia bude požadovať, aby kandidátske krajiny zaviedli od 1. 1. 2000, avšak v každom prípade nie neskôr ako od 1. 1. 2002, systémy riadenia a kontroly, ktoré okrem iného zabezpečia oddelenie funkcie riadenia a kontroly, pravidelné overovanie správnosti vykonávania opatrení financovaných Spoločenstvom, zabránenie nezrovnalostiam (podvodom) a vykonania krokov proti nim.

Nariadenie Rady ES č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva v predvstupových opatreniach poľnohospodárskeho a vidieckeho rozvoja kandidátskych krajín strednej a východnej Európy v predvstupovom období v článku 9 ustanovuje, že Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 12 prijme metódy riadenia programu, opatrenia monitoringu a kontroly výkonu, systémy predchádzania a kontroly nezrovnalostí a postupov spätnej platby čiastok neoprávnene vyplatených. Bez dopadu na kontroly vykonávané kandidátskymi krajinami, Komisia a Dvor audítorov môžu prostredníctvom svojich vlastných sprostredkovateľov alebo riadne menovaných zástupcov vykonať priamu kontrolu na mieste, alebo finančný audit vrátane náhodných kontrol a záverečného auditu.

V súlade s verejným záujmom na zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti verejnej správy a s ohľadom na prebiehajúci proces prípravy Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie, je potrebné vytvoriť legislatívne podmienky pre vybudovanie systému finančnej kontroly v takom rozsahu, aby bola zabezpečená dostatočná a účinná kontrola hospodárenia nie len s prostriedkami štátneho rozpočtu, ale v súlade so záujmami verejnosti, aj s ostatnými verejnými financiami, majetkom štátu a s prostriedkami Európskych spoločenstiev zo strany subjektov, ktoré s nimi hospodária.

Názov zákona vymedzuje systém vykonávania finančnej kontroly po vládnej línii, t. j. systému PIFC (Public Internal Financial Control - verejnej vnútornej finančnej kontroly). Súčasťou tohto celkového systému, aj keď s osobitným postavením je vnútorný audit.

Náš súčasný kontrolný systém je zameraný predovšetkým na výkon následnej kontroly, čo najmä pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami aj podľa názoru Európskej komisie je málo účinné a následná náprava nedostatkov a náhrada vzniknutých strát z nesprávneho postupu pri nakladaní s finančnými prostriedkami je obtiažna.

Preto sa navrhovanou právnou úpravou zavádza vykonávanie predbežnej (ex ante) finančnej kontroly, priebežnej (on going) finančnej kontroly, následnej ("ex post") finančnej kontroly a novým prvkom v systéme bude vykonávanie vnútorného auditu na centrálnej úrovni.

Dôvodom na vypracovanie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aj potreba riešiť prípravu Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie úpravou fungovania systému finančnej kontroly vo verejnej správe podľa európskych štandardov pri správe vlastných finančných prostriedkov, ako aj prostriedkov poskytnutých zo zahraničia tieto zámery boli rozvedené v materiály koncepcia vnútornej finančnej kontroly vo verejnej správe, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 852/2000.

K celkovému zameraniu predkladaného návrhu zákona treba uviesť, že jeho základným cieľom je zabezpečenie právneho predpokladu pre vytvorenie funkčného kontrolného systému vo verejnej správe, úlohou ktorého bude systematicky overovať, či sa verejné prostriedky používajú v súlade správnymi predpismi a stanovenými pravidlami a či je zabezpečená ochrana pred negatívnymi vplyvmi.

Zabezpečená je aj spolupráca s kontrolnými orgánmi Európskych spoločenstiev, vrátane umožnenia vykonávať finančné kontroly na mieste.

Návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona nemá negatívny vplyv na zamestnanosť z dôvodu potreby nových pracovných miest. Predkladaný návrh zákona bol podľa § 6 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky.

Hospodársky a finančný dosah návrhu zákona

Nárast úloh pri zabezpečovaní úloh ministerstva na úseku metodickej činnosti a koordinácie finančnej kontroly a úloh ďalších ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy súvisiacich s výkonom finančnej kontroly prostriedkov poskytovaných zo zahraničia bol uplatnený v návrhu zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 441/2000 Z. z., kde pre rok 2001 bol odsúhlasený nárast celkom o 110 zamestnancov v kapitole VPS, pre rok 2002 celkom o 28 zamestnancov a pre rok 2003 celkom o 22 zamestnancov.

Ministerstvo financií SR bude úlohy vnútorného auditu pre vlastný rezort a pre ostatné ústredné orgány, ktoré o to požiadajú, zabezpečovať z nárastu zamestnancov uplatneného na rok 2001, prípadne delimitáciou príslušných zamestnancov sekcie kontroly Úradu vlády SR po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky bude zabezpečovať metodickú a vzdelávaciu činnosť a organizačné zabezpečovanie na úseku vnútorného auditu. Pre vlastný výkon vnútorného auditu sa pre rok 2002 v materiáli "Analýza požiadaviek na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ" navrhuje zvýšenie celkom o 44 vnútorných audítorov na ústredných orgánoch, z toho: NKÚ SR o 10 zamestnancov a o 34 pre rezorty ministerstiev napr. MŠ SR, MZV SR, MZ SR, MŽP SR, MP SR, MPSVR SR, MV SR, krajské úrady, ktoré plnia funkciu zriaďovateľa ku viacerým rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám (po 2 audítoroch) a pre zostávajúce ústredné orgány (po 1 audítorovi). Bežné výdavky na zabezpečenie ich činnosti predstavujú čiastku 14 900 tis. Sk a kapitálové výdavky 9 600 tis. Sk ročne.

Pre rok 2003 požadovaný nárast predstavuje 25 vnútorných audítorov, pričom bežné výdavky na zabezpečenie ich činnosti sú kalkulované v sume 8 500 tis. Sk a kapitálové výdavky v sume 4 000 tis. Sk ročne.

Osobitná časť

K § 1

Ustanovenie upravuje predmet návrhu zákona. Ide o spôsob vykonávania, základné pravidlá a ciele finančnej kontroly a vnútorného auditu, ktoré sú súčasťou jednotného a komplexného systému finančného riadenia zabezpečujúceho dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami orgánov verejnej správy.

 

K § 2

 

V tomto ustanovení sa vymedzujú niektoré pojmy uvádzané v návrhu zákona, ktoré sú potrebné pre jednotné pochopenie ich významu. Definované sú pojmy, ktoré súvisia s postavením zúčastnených strán pri finančnej kontrole a vnútornom audite a ďalšie pojmy, ktoré v právnom poriadku Slovenskej republiky absentujú.

 

K § 3

 

Ustanovenie vymedzuje postavenie Ministerstva financií SR, ktoré s prihliadnutím na svoje postavenie ústredného orgánu pre finančnú kontrolu plní aj osobitné úlohy súvisiace s metodickým usmerňovaním a koordináciou finančnej kontroly a tiež s metodickým usmerňovaním vnútorného auditu a kontroluje dodržiavania tohto zákona. V rámci metodického usmerňovania bude vydávať odporúčania a príručky na vykonanie finančnej kontroly a vnútorného auditu. Prostredníctvom testov zhody a vecných testov bude hodnotiť, či sa jeho odporúčania a pokyny dodržiavajú. Posilnenie postavenia Ministerstva financií SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre finančnú kontrolu a vnútorný audit je zdôvodnené v čl. III návrhu tohto zákona, ktorým sa precizuje príslušné ustanovenie zákona č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

 

K § 4

 

Kontrolné orgány pri vykonávaní finančnej kontroly sledujú základné ciele ktorými sa zabezpečuje najmä hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

 

K § 5

 

Týmto ustanovením podľa časového hľadiska výkonu sa finančná kontrola rozčleňuje na finančnú kontrolu predbežnú, priebežnú a následnú.

 

Jedná sa o druhy finančných kontrol vykonávané nielen zamestnancami určenými na výkon kontroly ale aj zamestnancami organizačných útvarov orgánu verejnej správy, ktorých sa finančné operácie týkajú. Základné pravidlá kontrolnej činnosti sa vzťahujú na výkon následnej finančnej kontroly.

 

K § 6

 

Konštituovanie finančnej kontroly ako predbežnej, priebežnej a následnej poskytne včasné a objektívne informácie vedúcim orgánom verejnej správy, aby mohli prijať účinné opatrenia na nápravu nedostatkov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a ich dôsledným plnením predchádzali nekvalitnému plneniu alebo neplneniu úloh vo verejnom záujme.

 

Všetky orgány verejnej správy prostredníctvom odborných útvarov vykonávajú predbežnú finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu. Predmetom predbežnej finančnej kontroly sú všetky finančné operácie orgánu verejnej správy a z dôvodu efektívnosti vykonávania finančnej kontroly sú predmetom priebežnej finančnej kontroly finančné operácie, ktoré vyberie vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy. Následnú finančnú kontrolu vykonávajú organizácie vymedzené v § 16 písm. f), v § 24 a v § 44 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 441/2000 Z. z..

 

Orgány verejnej správy predkladajú ministerstvu ročné správy o výsledkoch finančných kontrol, ktorých podrobnosti upraví vykonávací predpis vydaný Ministerstvom financií SR.

 

K § 7

 

Toto ustanovenie upravuje postup pri výkone následnej finančnej kontroly poskytovateľom prostriedkov Európskych spoločenstiev, s ktorými sú kontrolné orgány povinné spolupracovať.

 

Odsek 3 ukladá subjektu, ktorému boli poskytnuté prostriedky Európskych spoločenstiev poskytovať Ministerstvu financií SR všetky informácie súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom, ktoré budú poskytnuté orgánom Európskych spoločenstiev.

 

K § 8

 

V tomto ustanovení sú obsiahnuté základné povinnosti vedúcich orgánov verejnej správy pri organizácii finančnej kontroly a finančnom riadení. Jednou z najdôležitejších zásad je zabezpečenie nezávislosti zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, čo vytvorí predpoklady pre objektívnosť kontrolných zistení a má priamy účinok na zamedzenie nežiadúcich javov (zneužitie politického postavenia, korupcia, nepotizmus, podvody a pod. ). Jedným z hlavných predpokladov účinnosti systému finančnej kontroly je zabezpečenie potrebnej výmeny informácií o kontrolných zisteniach v jednotlivých fázach nepretržitého kontrolného procesu. Úlohou vedúceho orgánu verejnej správy v oblasti riadenia je rozvíjať systém finančného riadenia a operatívne odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou, pričom je tiež povinný určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia, napr. podľa Zákonníka práce.

 

K § 9 a 10

 

Všetky orgány verejnej správy prostredníctvom vedúcich zamestnancov poverených vedúcim orgánu a zamestnancov zodpovedných za rozpočet, verejné obstarávanie alebo správu majetku sú povinné vykonávať predbežnú finančnú kontrolu. Priebežnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci útvarov, s ktorých činnosťou kontrolovaná finančná operácia súvisí alebo zamestnanci útvarov kontroly orgánu verejnej správy. Zámerom nie je vytvárať nové špecializované funkcie zamestnancov kontroly, ale využiť existujúci stav zamestnancov na príslušných odborných útvaroch, ktorých sa finančné operácie sa týkajú a zvýšiť ich zodpovednosť za vykonávané činnosti. Bez overenia predbežnou finančnou kontrolou nebude možné finančné operácie vykonať alebo v nich pokračovať. Vykonanie tej to kontroly bude potvrdené podpisom osôb na doklade týkajúcom sa pripravovanej finančnej operácie. Zistené nedostatky budú oznámené vedúcemu orgánu verejnej správy. Uvedené platí rovnako aj pri kontrole hospodárenia s vlastnými prostriedkami orgánu verejnej správy.

 

K § 11 a 12

 

Následnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané osoby a to len na základe písomného poverenia vedúcich kontrolných orgánov, čím sa vylučuje možnosť zneužitia právomoci zamestnancov kontrolného orgánu na výkon inej kontroly a v inom rozsahu, než na akú sú poverení.

 

Tento druh finančnej kontroly vykonávajú kontrolné útvary orgánu verejnej správy, ktoré následne overujú ukončené finančné operácie.

 

Zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané osoby postupujú pri výkone následnej finančnej kontroly podľa jej základných pravidiel, ktoré sú upravené v § 13 až 25 návrhu zákona.

 

K § 13

 

Ustanovenia o právach a povinnostiach kontrolného orgánu vytvárajú podmienky pre riadny výkon následnej finančnej kontroly a zabránenie mareniu účelu následnej finančnej kontroly. Povinnosti zamestnancov finančnej kontroly slúžia na zabezpečenie práv kontrolovaného subjektu a stanovenie pravidiel pre postup pri výkone následnej finančnej kontroly.

 

Oproti doterajším právnym predpisom sa rozširujú oprávnenia zamestnancov finančnej kontroly na vstup aj do obydlia, dopravného prostriedku a na pozemok kontrolovaného subjektu. Tento vstup je možný len do priestorov, ktoré slúžia kontrolovanému subjektu na plnenie úloh vo

 

verejnom záujme, na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti. Toto rozšírenie bolo vynútené spôsobom prideľovania verejných prostriedkov, a to najmä na projekty spolufinancované zo zahraničnej pomoci a iné formy finančnej pomoci z verejných prostriedkov. Pri vyžadovaní dokladov od kontrolovaného subjektu oprávnenie pre zamestnancov finančnej kontroly platí aj na poskytnutie záznamov z informačných sietí.

 

Možnosť odoberať originálne doklady aj mimo kontrolovaný subjekt je odôvodnené prípadmi podozrenia z trestnej činnosti alebo pri nebezpečenstve, že by mohlo v kontrolovanom subjekte dôjsť k ich manipulácii a skresleniu skutočností nimi podložených.

 

Požiadavka súčinnosti je nevyhnutná pre riadny a včasný výkon následnej finančnej kontroly.

 

Povinnosti zamestnancov finančnej kontroly majú za cieľ objektívne posúdenie kontrolovaných skutočností a riadny výkon následnej finančnej kontroly. Pre zaistenie právnej istoty kontrolovaného subjektu je dôležitá povinnosť zamestnancov finančnej kontroly vopred oznámiť predmet a účel kontroly a preukázanie sa písomným poverením a preukazom totožnosti.

 

Pri prevzatí dokladov z dôvodu riadneho výkonu následnej finančnej kontroly treba potvrdiť ich odobratie a zabezpečiť ich ochranu pred akýmkoľvek znehodnotením či stratou. Na zabezpečenie zamedzenia trestnej činnosti a jej pokračovania je nutné v prípadoch vážneho podozrenia z trestnej činnosti oznámiť tieto skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní.

 

Ďalšie ustanovenia o oboznamovaní kontrolovaného subjektu s obsahom správy o výsledku finančnej kontroly, o preverení opodstatnenosti námietok, prerokovaní správy, spísaní zápisnice o prerokovaní správy, informovaní nadriadeného orgánu o výsledkoch kontroly, odovzdaní správy a zápisnice vedúcemu kontrolovaného subjektu majú za cieľ splnenie podmienok pre objektívne posúdenie overovaných skutočností a poskytnutie možnosti kontrolovanému subjektu obhájiť sa ešte pred prerokovaním správy a spísaním zápisnice o jej prerokovaní.

 

Tieto základné práva a povinnosti sa vzťahujú aj na prizvané osoby s výnimkami presne špecifikovaných povinností, ktoré majú iba zamestnanci kontrolného orgánu.

 

K § 14

 

Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu sú komplementárne k právam a povinnostiam zamestnancov finančnej kontroly - predstavujú zábezpeku na strane kontrolovaného subjektu i kontrolného orgánu, že následná finančná kontrola bude vykonaná riadne, včas, bez zbytočných prieťahov a že pri kontrole budú objektívne posúdené overované skutočnosti.

 

Povinnosti kontrolovaného subjektu sú rozšírené o povinnosť predložiť zamestnancom kontrolného orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu finančnej kontroly a dostaviť sa osobne na prerokovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly.

 

Zároveň je možné zo strany kontrolovaného subjektu odmietnuť súčinnosť v prípade, ak by bola porušená povinnosť mlčanlivosti, ktorej kontrolovaný subjekt nebol zbavený.

 

K § 15

 

V záujme právnej istoty kontrolovaných osôb a v záujme objektivity výsledkov finančnej kontroly je nutné zabezpečiť, aby kontrolu nevykonávali zamestnanci, ktorí by mohli kvôli svojmu vzťahu ku kontrolovanému subjektu alebo k predmetu kontroly vzbudzovať pochybnosti, či kontrola bude vykonaná objektívne a jej výsledky budú posudzované bez nežiadúcich vedľajších vplyvov.

 

Podľa toho ustanovenia sú povinní tak zamestnanci kontrolného orgánu ako i prizvané osoby a kontrolovaný subjekt v prípade, že sú si vedomí akýchkoľvek pochybností zakladajúcich pochybnosti o nezaujatosti, oznámiť ich príslušnému orgánu kontroly.

 

K § 16 až 21

 

Návrh zákona zavádza formy písomných dokumentov z vykonanej následnej finančnej kontroly - správu, čiastkovú správu, priebežnú správu, dodatok k správe a záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. Dôvodom pre zmenu a odklon od súčasne používaného pojmu protokol bol odlišný význam tohto slova, ktoré sa používa najmä v trestnom konaní alebo v diplomacii. V Európskych spoločenstvách je bežne používaný pojem správa, ktorý lepšie vystihuje podstatu tohto dokumentu.

 

Zákon stanovuje nevyhnutné náležitosti správy a tiež prípady, kedy sa vypracúva priebežná správa, čiastková správa, dodatok k správe a záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. Priebežná správa, čiastková správa a dodatok k správe sú súčasťou správy.

 

K §22

 

Následná finančná kontrola je ukončená dvomi spôsobmi. V prípade, že neboli zistené nedostatky postačuje oboznámenie kontrolovaného subjektu so záznamom o finančnej kontrole. V prípade zistených nedostatkov je potrebné prerokovať správu a vypracovať zápisnicu, ktorá obsahuje okrem základných náležitostí aj povinnosti uložené pre kontrolovaný subjekt. Návrh zákona rieši i situáciu, keď sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť so správou, písomne sa k nej vyjadriť alebo podpísať zápisnicu - tieto skutočnosti je potrebné uviesť v zápisnici.

 

K § 23

 

Toto ustanovenie upravuje vzájomnú spoluprácu kontrolných orgánov pri výkone následnej finančnej kontroly.

 

K § 24

 

Na výkon následnej finančnej kontroly môžu byť prizvané aj iné osoby ako zamestnanci kontrolného orgánu. Uvedená možnosť je dôležitá najmä v záujme odborného posúdenia kontrolovaných skutočností a odborného výkonu niektorých úkonov súvisiacich s následnou finančnou kontrolou. Prizvanými osobami môžu byť zamestnanci iných orgánov verejnej správy, iných právnických osôb alebo fyzické osoby. Účasť prizvaných osôb na následnej finančnej kontrole je limitovaná 12 pracovnými dňami v kalendárnom roku a je posudzovaná ako iný úkon vo všeobecnom záujme.

 

K § 25

 

Ustanovenie upravuje rozsah nákladov, ktoré sa uhrádzajú prizvaným osobám odchylne od doterajšej úpravy v zákone NR SR č. 10/1996 Z. z.. Za náklady, ktoré sa uhrádzajú prizvaným osobám sa považujú aj cestovné náhrady. V zmysle § 17 ods. 1 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov si rozpočtové organizácie štátu navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne. Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie poskytujú svoje výkony odplatne v súlade splatnými právnymi predpismi.

 

K § 26

 

Ustanovenie vyjadruje hlavný cieľ vykonávania vnútorného auditu, t. j. systematickým prístupom a disciplinovaným prístupom napomáhať riadnemu plneniu úloh auditovaného subjektu.

 

K § 27

 

Navrhovanou právnou úpravou sa vyhovuje požiadavke Európskej komisie na zabezpečenie vnútorného auditu prostriedkov poskytovaných Európskymi spoločenstvami zriadením funkcie vnútorného audítora, resp. v odôvodnených prípadoch útvarov vnútorného auditu na ústredných orgánoch. V prípade splnenia podmienok podľa odseku 2 vykoná vnútorný audit v auditovanom subjekte vnútorný audítor Ministerstva financií SR. Pôjde napríklad o Protimonopolný úrad SR, Úrad jadrového dozoru SR, Úrad priemyselného vlastníctva, Úrad pre verejné obstarávanie.

 

Vnútorný audit bude vykonávaný z úrovne centra vo všetkých zriadených rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým auditovaný subjekt poskytol verejné prostriedky sú pri vykonávaní vnútorného auditu povinné poskytnúť súčinnosť.

 

Ak bude na ústrednom orgáne menovaných viac vnútorných audítorov budú tvoriť útvar vnútorného audítora a jeden z nich bude poverený vedením tohto útvaru.

 

K § 28 až 30

 

Osobitosť postavenia vnútorného auditu je zdôvodnená v týchto paragrafoch, podľa ktorých je vylúčené zasahovanie do činnosti audítora, zvýraznená jeho funkčná nezávislosť, požiadavky na jeho kvalifikáciu, zodpovedajúcu odbornú prax a bezúhonnosť.

 

Menovanie a odvolanie vnútorného audítora po prerokovaní s ministrom financií SR predstavuje zábezpeku ochrany jeho funkčnej nezávislosti a možnosti riešenia prípadných konfliktov s príslušným vedúcim ústredného orgánu a tiež je tu upravená nepredpojatosť vnútorného audítora. Upravuje tiež prípady, kedy zaniká funkcia vnútorného audítora a kedy vnútorný audítor musí byť odvolaný z funkcie vnútorného audítora.

 

K § 31

 

Medzi oprávnenia vnútorného audítora patrí možnosť voľby auditovaného subjektu, typu vnútorného auditu, termínu vykonania vnútorného auditu. Vnútorný audítor vypracúva ročný plán svojej činnosti pričom prihliada na návrhy vedúceho príslušného ústredného orgánu. Vnútorný audítor tiež vypracúva ročnú správu o svojej činnosti, ktorú zasiela vedúcemu príslušného ústredného orgánu a Ministerstvu financií SR. Vedúci príslušného ústredného orgánu je oprávnený vyjadriť sa k ročnej správe o činnosti vnútorného audítora z dôvodu zabezpečenia objektívneho posúdenia jej obsahu.

 

K § 32

 

Na oprávnenia a povinnosti vnútorného audítora a auditovaného subjektu sa vzťahujú taxatívne uvedené ustanovenia § 13 a 14. Oproti finančnej kontrole sú povinnosti vnútorného audítora zúžené na povinnosť preukázať oprávnenie na výkon vnútorného auditu, povinnosť vydať auditovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu a povinnosť oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov. Povinnosti auditovaného subjektu sú zúžené na povinnosti v zmysle § 14 odsek 2 písm. a) až e).

 

K § 33 a 34

 

Tieto ustanovenia uvádzajú základné typy vnútorného auditu realizované v členských štátoch Európskej únie a bližšie ich charakterizujú.

 

K § 35

 

Tento paragraf upravuje postup pri vykonávaní vnútorného auditu. V zmysle odseku 2 a 3 vnútorný audítor vykonáva vnútorný audit činností auditovaného subjektu s ktorými sú vzhľadom na ich charakter, rozsah a spôsob realizácie spojené riziká a vykoná vnútorný audit iných činností auditovaného subjektu, ktoré si vyberie.

 

Pri vykonávaní vnútorného auditu v auditovanom subjekte, ktorý poskytol verejné prostriedky inej právnickej alebo fyzickej osobe, je vnútorný audítor oprávnený vyžadovať od týchto osôb súčinnosť v rozsahu oprávnení vnútorného audítora a tieto osoby sú povinné mu súčinnosť poskytnúť. Za súčinnosť sa považuje najmä umožnenie vstupu do objektov právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej sa verejné prostriedky poskytli a predloženie originálov dokladov preukazujúcich prijatie a hospodárenie s verejnými prostriedkami.

 

Metódy, ktoré možno pri vykonávaní vnútorného auditu použiť, ako sú napríklad analýza rizika, výber vzoriek, monitoring a hodnotenie rizík budú ministerstvom rozpracované vo vykonávacích predpisoch.

 

Tieto metódy a zvolené typy vnútorného auditu bude môcť vnútorný audítor aj kombinovať. O výsledku vnútorného auditu vypracúva vnútorný audítor správu obsahujúcu odporúčania pre vedúceho auditovaného subjektu a vedúceho príslušného ústredného orgánu. Riešený je aj prípad, keď vnútorný audítor informuje aj orgány činné v trestnom konaní, resp. orgány príslušné konať podľa osobitných predpisov.

 

K § 36

 

Kontrolné orgány môžu ukladať poriadkové pokuty za nesplnenie povinností kontrolovaného subjektu podľa § 14 ods. 2.

 

K § 37

 

Ministerstvo je oprávnené uložiť pokutu ústrednému orgánu za nezabezpečenie vykonávania vnútorného auditu. A tiež môže uložiť pokutu vnútornému audítorovi za nepredloženie ročnej správy o svojej činnosti.

 

K § 38

 

Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom rozpočtu orgánu, ktorý ich uložil a na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon o správnom konaní.

 

K § 39

 

Spoločne je pre zamestnancov kontrolného orgánu, prizvané osoby a vnútorného audítora uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti.

 

K § 40

 

Ustanovenie upravuje zásadu, že medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, má prednosť pred ustanoveniami tohto zákona.

 

K § 41

 

Upravuje sa výkon finančných kontrol, kontrol hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy a kontrol hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane konaní o uložení poriadkových pokút začatých pred účinnosťou tohto zákona, ktoré sa dokončia podľa doterajších predpisov.

 

K čl. II.

 

V tomto článku sa precizuje znenie § 4 ods. 1 zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov tak, aby postavenie Ministerstva financií Slovenskej republiky vo finančnej kontrole a vnútornom audite bolo jednoznačné. Naviac sa v tomto článku upravuje v nadväznosti na návrh zákona postavenie Úradu vlády SR pri kontrole hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy.

 

K čl. III.

 

Týmto článkom sa v nadväznosti na článok II odstraňuje sa duplicita vykonávania kontroly prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií SR a Úradom vlády SR.

 

K čl. IV.

 

Ustanovuje sa, že správcovia rozpočtových kapitol pri kontrole hospodárenia s verejnými prostriedkami v rámci rozpočtovej kapitoly, v štátnych fondoch a pri kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho fondu poskytnutými obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám postupujú podľa tohto návrhu zákona. Navrhuje sa vypustiť v poznámkach pod čiarou odkaz na zákon NR SR č. 10/1996 Z. z., ktorý sa na výkon finančnej kontroly nebude vzťahovať a nahradiť ju odkazom na zákon o finančnej kontrole vo verejnej správe. V zákona sa tiež vypúšťa v § 44 odsek 5, ktorý definoval finančnú kontrolu. Táto definícia je obsiahnutá v návrhu zákona.

 

K čl. V.

 

Týmto článkom sa upravuje znenie § 3 písm. d) a e) z dôvodu precizovania ich znenia. Ďalej sa navrhuje upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 6 tak, že citácia zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly sa nahrádza odkazom na návrh zákona.

 

K čl. VI

 

Účinnosť návrhu zákona sa s prihliadnutím na požiadavky Európskej komisie navrhuje dňom 1. januára 2002.

 

V Bratislave dňa 23. 5. 2001

 

Mikuláš Dzurinda

 

predseda vlády Slovenskej republiky

 

Brigita Schmögnerová

 

ministerka financií Slovenskej republiky

 

Spoločná správa

 

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu o výsledku prerokovania Vládneho návrhu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač l045) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky)

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:

 

I.

 

Národná rada Slovenskej republiky svojim uznesením č. 1596 z 31. mája 2001 pridelila Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1045) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:

 

-     Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republike

 

-     Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu

 

-     Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie

 

-     Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu

 

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

 

II.

 

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o Vládnom návrhu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1045) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

 

III.

 

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

 

Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:

 

-     Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu (uznesením č. 782 zo dňa 11. októbra 2001)

 

-     Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uznesením č. 676 zo dňa 9. októbra 2001)

 

-     Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie (uznesením č......zo dňa.....októbra 2001)

 

-     Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu (uznesením č. 347 zo dňa 16. októbra 2001)

 

IV.

 

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v časti III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

1. K Čl. I § 1

 

V § 1 ods. 1 v druhom riadku za slovo "kontroly" vložiť slová "vykonávanej podľa

 

tohto zákona a osobitných zákonov. 1)".

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

 

"1) Napríklad zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení

 

neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení

 

zákona č. 150/2001 Z. z., zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci. ".

 

Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom prečíslovať.

 

Z kontextu celého návrhu zákona, ako aj z dôvodovej správy k nemu vyplýva, že tento zákon sa bude vzťahovať aj na kontrolu vykonávanú podľa osobitných predpisov s výnimkou kontroly vykonávanej podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky a kontroly vykonávanej podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Uvedené vyplýva aj z navrhovaného znenia § 1 ods. 3. Túto súvislosť je vhodné aj normatívne vyjadriť.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Výbor NR SR pre verejnú správu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

2.    K Čl. I § 1

 

V  § 1 znenie odseku 2 upraviť takto:

 

"(2) Tento zákon podrobnejšie upravuje pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky3) (ďalej len "ministerstvo") a ostatných orgánov verejnej správy v oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu. ".

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

 

"3) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ".

 

Pôsobnosť ministerstva financií upravuje špeciálna kompetenčná norma - zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Podľa navrhovaného znenia § 4 (čl. II bod 1 návrhu) bude nadobudnutím účinnosti tohto zákona Ministerstvo financií Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Z uvedeného vyplýva, že navrhované znenie Čl. I § 1 ods. 2 len recipuje ustanovenie cit. zákona kompetenčnej normy. Tento návrh t. j. § 1 a § 3 len podrobnejšie upravuje pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť finančnej kontroly a vnútorného auditu.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Výbor NR SR pre verejnú správu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

3.     K Čl. I. § 2

 

V  § 2 ods. 2 písm. b) sa za slovo "fondov, " vkladajú slová "štátnych príspevkových organizácií, ".

 

Podľa čl. IV bod 6 vládneho návrhu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite... sa v § 44 vypúšťa odsek 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia bolo doposiaľ možné kontrolovať hospodárenie štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií. Podľa predloženého

 

vládneho návrhu zákona o finančnej kontrole by však nebolo možné následnou finančnou kontrolou kontrolovať všetky prostriedky, s ktorými príspevkové organizácie hospodária (bolo by možné kontrolovať iba príspevky zo štátneho rozpočtu), nakoľko následná finančná kontrola sa vzťahuje na hospodárenie s verejnými prostriedkami a v definícii verejných prostriedkov nie sú zahrnuté všetky prostriedky, s ktorými príspevková organizácia hospodári, ale len príspevky zo štátneho rozpočtu. Preto je nutné upraviť definíciu verejných prostriedkov, aby obsahovala všetky prostriedky, s ktorými príspevková organizácia hospodári a nie len príspevok od zriaďovateľa zo štátneho rozpočtu.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu Gestorský výbor odporúča schváliť

 

4.    K Čl. I. § 2

 

V § 2 ods. 2 písm. c) sa za slovami "príspevková organizácia" vkladá čiarka a slová "právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostriedky Európskych spoločenstiev8), ".

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

 

"8) § 20a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 441/2000 Z. z. ".

 

Doterajšie číslovanie odkazov 8 až 15 sa nahrádza číslovaním 9 až 16.

 

Návrh zákona zakladá povinnosť vykonávania predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly každého orgánu verejnej správy. Podmienkou Európskej komisie je zavedenie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly aj na prostriedky Európskych spoločenstiev (ES). Podľa zákona o rozpočtových pravidlách môžu byť tieto prostriedky poskytnuté prostredníctvom na to zriadenej rozpočtovej organizácie alebo inej právnickej osoby (nadácia, občianske združenie, príp. akciová spoločnosť - v súčasnosti napríklad: Nadácia na podporu občianskych aktivít, SARIO, Nadácia na podporu poprivatizačného podnikania, Nadácia na podporu malého a stredného podnikania). Preto je potrebné zahrnúť do definície orgánu verejnej správy aj tieto iné právnické osoby, prostredníctvom ktorých sa poskytujú prostriedky Európskych spoločenstiev.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

5.    K Čl. I. § 2

 

V  § 2 ods. 2 písm. i) sa slová "minimalizácia potrieb na zdroje používané" nahrádzajú slovami "minimalizovanie nákladov" a za slovo "tovarov" sa vkladá čiarka a slovo "prác".

 

Ide o gramatickú úpravu tvaru slova "minimalizácia" a uvedenie definície do súladu s definíciami uvádzanými v materiáloch a stanoviskách Európskej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

6. K Čl. I. § 2

 

V § 2 ods. 2 písmeno j) znie:

 

"j) efektívnosťou maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným

 

verejným prostriedkom, ".

 

Ide o uvedenie definície do súladu s definíciami uvádzanými v materiáloch a stanoviskách Európskej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

7.    K Čl. I. § 2

 

V § 2 ods. 2 písmeno k) znie:

 

"k) účinnosťou vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom

 

činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. ".

 

Ide o uvedenie definície do súladu s definíciami uvádzanými v materiáloch a stanoviskách Európskej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

8.    K Čl. I. § 3

 

V § 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú: ,, c) zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov kontrolných orgánov vykonávajúcich finančnú kontrolu a vnútorných audítorov, d) spolupracuje s orgánmi Európskych spoločenstiev v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ". Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená e) až g).

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu a vnútorný audit v rámci svojej pôsobnosti bude metodicky usmerňovať a koordinovať finančnú kontrolu a metodicky usmerňovať vnútorný audit, čo bude zabezpečovať rôznymi druhmi písomných usmernení a metodických pokynov. Vzhľadom na to, že vnútorný audit i samotná finančná kontrola ako nové prvky v kontrolnom systéme orgánov verejnej správy budú vyžadovať určitý čas na zavedenie do života, bolo by potrebné, aby okrem vydávania usmernení a pokynov, zabezpečilo ministerstvo aj odborné vzdelávanie zamestnancov, ktorí budú tieto činnosti vykonávať, podobne ako je to pri vzdelávaní kontrolórov vykonávajúcich kontrolu v štátnej správe podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. V § 7 návrhu zákona je upravená spolupráca kontrolných orgánov Slovenskej republiky s kontrolnými orgánmi Európskych spoločenstiev pri výkone konkrétnej následnej finančnej kontroly, poskytovanie informácií orgánom Európskych spoločenstiev súvisiacich s finančnou kontrolou a vnútorným auditom. Chýba však ustanovenie o všeobecnej spolupráci s orgánmi Európskych spoločenstiev aj ostatných oblastiach súvisiacich s financovaním programov Európskych spoločenstiev a o koordinácii činnosti s týmito orgánmi.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

9.    K Čl. I. § 6

 

V § 6 ods. 4 sa slová "kontrolné zistenia a opatrenia" nahrádzajú slovami "kontrolných zisteniach a opatreniach".

 

Ide len o gramatickú úpravu zodpovedajúcu kontextu tohto ustanovenia.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

10.   K Čl. I. § 8

 

§ 8 znie:

 

"§8 Vedúci orgánu verejnej správy je zodpovedný za

 

a)   zabezpečenie vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu,

 

b)   vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia,

 

c)   prijatie opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,

 

d) určenie zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatnenie opatrení voči nim podľa osobitného predpisu10). ".

 

Uvedenou úpravou sa zvýrazní zodpovednosť vedúceho orgánu verejnej správy v oblasti finančnej kontroly. (Zvýraznenie osobnej zodpovednosti vedúceho ústredného orgánu je aj požiadavkou Európskej komisie). Súčasne ide o gramatickú úpravu vyplývajúcu z navrhnutej zmeny.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

11. K Č1. I § 10

 

V § 10 ods. 2 dvakrát slovo "pracovník" nahradiť slovom "zamestnanec".

 

Ide o terminologické spresnenie vo väzbe na platnú pracovnú legislatívu.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Výbor NR SR pre verejnú správu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

12.  K Čl. I § 28

 

V  § 28 ods. 2 vypustiť slová "s výnimkou podľa § 30 ods. 4" a na konci pripojiť novú vetu "V prípade odvolania podľa § 30 ods. 4 sa prerokovanie s ministerstvom financií nevyžaduje".

 

Ide o logické a formálne zosúladenie textu s § 28 ods. 2 a § 30 ods. 4.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Výbor NR SR pre verejnú správu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

13.  K Čl. I. § 31

 

V § 31 ods. 2 písmeno b) znie:

 

,, b) vypracovať ročnú správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä údaje o počte vykonaných vnútorných auditov, použitých typoch a metódach pri vykonávaní vnútorného auditu a odporúčaniach na nápravu zistených nedostatkov a zaslať ju do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok vedúcemu príslušného ústredného orgánu6) a ministerstvu. ".

 

Ide o gramatickú úpravu zodpovedajúcu kontextu tohto ustanovenia.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu Gestorský výbor odporúča schváliť

 

14.  K Čl. I § 31

 

V § 31 ods. 4 sa slovo "náležitostiach" nahrádza slovom "obsahu".

 

Ide o zosúladenie pojmov v kontexte s ustanovením ods. 2, kde sa v písmene b) uvádza, že vnútorný audítor je povinný vypracovať ročnú správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä...

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

15.  K Čl. I § 35

 

V  § 35 ods. 8 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "ktorí sú zodpovední za to, že odporúčania vnútorného audítora budú zohľadnené pri náprave zistených nedostatkov".

 

Doplnenie uvedeného textu do odseku 8 je významné z hľadiska zabezpečenia zvýraznenia postavenia vnútorného audítora a účinnosti výsledkov jeho audítorskej činnosti. Ak by nebola uvedená zodpovednosť vedúceho príslušného ústredného orgánu a vedúceho auditovaného subjektu ustanovená, podávanie správ audítora uvedeným vedúcim by bolo formálne a mohlo by to viesť k nedoceneniu práce vnútorného audítora a k spochybneniu samotnej opodstatnenosti vykonávania vnútorného auditu.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

16.  K Čl. I §35

 

V § 35 ods. 9 sa vypúšťajú slová "podľa typu vnútorného auditu".

 

Vykonávací predpis k zákonu upraví podrobnosti o vykonávaní auditu a o obsahu audítorskej správy všeobecne, nakoľko podľa odseku 4 vnútorný audítor môže vykonávať viacero typov vnútorného auditu súčasne alebo ich navzájom kombinovať. Nie je preto účelné upravovať podrobnosti o obsahu audítorskej správy podľa jednotlivých typov auditov vo vykonávacom predpise.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

17.  K Čl. I § 37

 

V  § 37 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

 

"(1) Ministerstvo môže uložiť orgánu verejnej správy pokutu do 100 000 Sk za

 

nesplnenie povinnosti podľa § 6 ods. 4. ".

 

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

 

Touto zmenou sa zabezpečí, aby Ministerstvo financií SR mohlo ukladať pokuty orgánom verejnej správy, ktoré si nebudú plniť povinnosť zasielať ročné správy o výsledkoch finančných kontrol Ministerstvu financií SR.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

18.  K Čl. I § 37

 

V § 37 ods. 4 sa slová "1 a 2" nahrádzajú slovami "1 až 3".

 

Ide len o legislatívno-technickú úpravu.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

19.  K Čl. II.

 

V úvodnej vete za slovami "338/2000 Z. z. " spojku "a" nahradiť čiarkou a za slová "zákona č. 417/2000 Z. z. " vložiť slová "zákona č. 136/2001 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z. a zákona č. 312/2001 Z. z. ".

 

Ide o aktualizáciu ďalších novelizácií zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Výbor NR SR pre verejnú správu

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

20.   K Čl. IV.

 

V Čl. IV sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

 

"3. V § 31 ods. 5 sa odkaz "27a" nahrádza odkazom "10aa". Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 4 až 7.

 

Vzhľadom na to, že v novele zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá bola schválená v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 3. 10. 2001 sa použil odkaz 27a, ktorý sa však v návrhu tohto zákona vypúšťa, je potrebné ho nahradiť novým zodpovedajúcim odkazom l0aa.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

21.  K čl. I. - k poznámke

 

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia "§ 27 ods. 5 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. " nahrádza citáciou " § 9 ods. 3 Zákonníka práce. ".

 

Dňa 2. 7. 2001 bol schválený nový Zákonník práce.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

22.  K čl. I. - k poznámke

 

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia "§ 33 a 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. " nahrádza citáciou ,,§ 32 a 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. "

 

Táto zmena vyplýva z najnovšej novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá bola schválená v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 3. 10. 2001.

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

23.  K čl. I. - k poznámke

 

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia "Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov. " nahrádza citáciou "Napríklad Zákonník práce. ".

 

Dňa 2. 7. 2001 bol schválený nový Zákonník práce

 

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Gestorský výbor odporúča schváliť

 

V.

 

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Vládnemu návrhu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1045) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tejto správe v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

 

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

 

Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1045) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k Vládnemu návrhu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1045a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 790 zo 17. októbra 2001. Výbor určil poslanca Vladimíra Maňku za spoločného spravodajcu výborov.

 

Súčasne ho poveril

 

1.   predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

 

2.    navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej ( § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. )

 

Bratislava, 17. októbra 2001

 

Pál Farkaš

 

predseda Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 984
PoUtStŠtPiSoNe
: