Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

71/1992 Zb.

5.1. 2014, 15:30 |  - zet -

Dôvodová správa k pôvodnému návrhu zákona č. 71/1992 + v závere Spoločná správa výborov SNR (znenie dôvodovej správy nekorešponduje s aktuálnym znením zákona, keďže bola vyhotovovaná len pri príprave pôvodného zákona).

Všeobecná časť

Jedným z poplatkových zákonov, ktorý bude plniť významnú úlohu pri rozvoji trhového hospodárstva bude i nový zákon o súdnych poplatkoch. Zároveň už počíta s tým, že pred súdmi budú novo prebiehať i konania o obchodných sporoch, ako i konania o preskúmavaní rozhodnutí orgánov verejnej správy. V oboch prípadoch ide o nové konania, ktorých potrebu si vynútil sám život. Arbitrážne orgány zaniknú a štátni arbitri podľa ustanovenia § 64 zákona o súdoch a sudcoch budú začlenení do sústavy súdov.

Od doterajšej právnej úpravy sa návrh zákona odlišuje v predmete, sadzbe, poplatníkoch, ako i oslobodení od platenia súdnych poplatkov.

Predmet súdnych poplatkov sa rozširuje o obchodné spory ako i o konanie o preskúmavaní správnych rozhodnutí. Sadzby poplatkov oproti doterajšej právnej úprave budú určené priamo v zákone (sadzobník súdnych poplatkov tvorí jeho prílohu). Najpodstatnejšie zmeny sú vo vecnom a osobnom oslobodení od platenia súdnych poplatkov. Vecné oslobodenie bolo zúžené celkom o 6 druhov a zároveň o rovnaký počet však bolo i rozšírené. Pri osobnom oslobodení došlo k zúženiu celkom o 5 druhov poplatkov a v troch prípadoch došlo k upresneniu, resp. doplneniu.

Vypúšťa sa vecné oslobodenie v konaniach o vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a plnoletých detí, určenia nárokov nevydatej matky a spôsobilosti na právne úkony. V týchto prípadoch bolo oslobodenie presunuté do oblasti osobného oslobodenia. Vypúšťa sa tiež vecné oslobodenie konania o povolenie uzavretia manželstva a o vyhlásení za mŕtveho. Významnou zmenou je upustenie od oslobodenia prvých zápisov hospodárskych organizáciu do obchodného registra.

Vecné oslobodenie sa rozširuje o konanie o výkone rozhodnutí na vymáhanie pohľadávok zo súdnych sporov a iných nárokov štátu o konanie vo veciach záväzkov z kolektívnych zmlúv a nezákonnosti štrajku alebo výluky. Z osobného do vecného oslobodenia boli presunuté konania o náhradu škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Na novelu občianskeho súdneho poriadku reaguje vecné oslobodenie konania o prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti. Navrhuje sa tiež vecné oslobodenie konania o zrušenie alebo pozastavenie činnosti politickej strany alebo hnutia.

Z osobného oslobodenia od platenia súdnych poplatkov bola vylúčená Štátna banka česko-slovenská. Zúžilo sa osobné oslobodenie pracovníkov v pracovnoprávnych vzťahoch a vypustilo sa oslobodenie navrhovateľov o ich nárokoch z autorského práva.

Návrh naproti tomu počíta s oslobodením štátnych fondov nadácii, občanov vykonávajúcich civilnú službu. Uvedené oslobodenia majú sociálny charakter. So zreteľom na zmeny v organizácii miestnej štátnej správy budú oslobodené ako rozpočtové organizácie okresné úrady a tiež obce v konaní vo veciach verejného a spoločenského záujmu.

Úpravami najmä predmetu a sadzieb súdnych poplatkov sa súčasne zabezpečuje úhrada časti nákladov, ktoré štátu vznikajú výkonom súdnictva a zároveň sa nimi sleduje obmedzenie podávania neuvážených návrhov na začatie súdnych konaní. Ich súčasťou je výchovne pôsobiť na to, aby fyzické a právnické osoby dobrovoľne plnili svoje povinnosti.

Finančný dopad

Príjmy zo súdnych poplatkov za rok 1990 boli cca 9, 8 mil. Kčs a príjmy z arbitrážnych poplatkov predstavovali sumu cca 30, 9 mil. Kčs.

Vzhľadom na podstatné rozšírenie konaní vo veciach obchodných, preskúmavanie správnych rozhodnutí, ako i zvýšenie sadzieb a zavedenie nových položiek v sadzobníku, možno očakávať že príjmy zo súdnych poplatkov sa zvýšia zhruba o dvojnásobok.

Osobitná časť

I.

K zákonu K §1

Predmetom súdnych poplatkov sú konania a jednotlivé úkony, ktoré sú ako spoplatnené uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a sú vykonávané na návrh fyzických a právnických osôb.

K § 2

Poplatníkom súdneho poplatku je zásadne fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet k súdnemu konaniu alebo úkonu. V prípade súdneho zmieru sú poplatníkmi všetci, jeho účastníci. AK je navrhovateľov viac, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. Táto skutočnosť však neplatí v konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Doterajší spôsob soli2

dárneho platenia pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva rozvedených manželov nevyhovuje. Návrh predpokladá, aby náklady spojené so súdnym poplatkom znášali buď obaja manželia alebo len jeden z manželov, a to na základe rozhodnutia súdu.

K §3

Doterajšie taxatívne určenie okruhu súdov, ktoré vyberali súdne poplatky sa nahradzuje zovšeobecneným pojmom, a to " súdy ", čo súvisí s pripravovaným zákonom SNR o sídlach súdov...

K §4

Oslobodenie od súdnych poplatkov obmedzuje sa len na konania ktoré môžu začať i bez návrhu (veci starostlivosti o maloletých) ďalej ktoré majú charakter sociálny (veci nemocenského poistenia), plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv, opravy chýb vo voličských zoznamoch. Oslobodenie odvolania proti rozhodnutiam štátneho notárstva vyplýva z platnej koncepcie dedičských poplatkov. V zásade sa neoslobodzujú konania, ktoré začínajú návrhom účastníkov a majú v niektorých prípadoch majetkový dopad.

Viaceré druhy vecného oslobodenia boli zmenené na osobné oslobodenie navrhovateľa, najmä kde to vyplýva zo sociálnych hľadísk. Upustilo sa od všeobecného osobného oslobodenia pracovníkov v pracovných veciach a toto sa obmedzilo len na konanie o náhrade škody spôsobenej pracovným úrazom a chorobou z povolania.

K §5

Navrhovaná právna úprava vychádza z doterajších princípov zákona o súdnych poplatkoch tak, aby vznik poplatkovej povinnosti bol jednoznačne určený.

K §6 a §7

Sadzby súdnych poplatkov sú určené v sadzobníku buď pevnou sumou alebo percentom zo základu. Pevnou sumou je určená i najnižšia sadzba poplatku. Za odvolacie konanie sa platí samostatný poplatok podľa rovnakých sadzieb. Za konanie o dovolaní sa navrhuje dvojnásobná sadzba.

Základom percentného poplatku bude cena predmetu konania alebo úkonu, prípadne cena nároku uplatňovaného v odvolaní. Úprava smeruje k tomu, aby navrhovateľ zodpovedne pristupoval k určeniu ceny predmetu konania. Ak uvedie cenu zjavne nízku, túto určí súd.

K § 8 a § 9

Súdny poplatok je v zásade splatný súčasne s podaním návrhu na začatie konania alebo na vykonanie poplatkového úkonu. Ak sa poplatok uloží rozhodnutím súdu, je splatný do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Umožňuje sa aby právnické, ale aj fyzické osoby platili súdne poplatky i do sumy 1000 Kčs prevodom z účtu v peňažnom ústave (doteraz sa platili výlučne len kolkovými známkami). Zákon upravuje i platenie poplatku v prípade konania o dovolaní a konania o preskúmavaní rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktoré boli zavedené novelou občianskeho súdneho poriadku.

K § 10 a §11

Súd uskutoční konanie v prípade nezaplatenia poplatku len v zákonom určených prípadoch, najmä ak rozhoduje o odvolaní a o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov. To neplatí, ak bolo podané dovolanie alebo podaná žaloba proti rozhodnutiam správnych orgánov.

Návrh zákona počíta s vrátením súdneho poplatku, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný alebo bol zaplatený na základe nesprávneho rozhodnutia súdu.

V rozvodových veciach sa návrh zákona vracia k právnej úprave zák. č. 116/ 1966 Zb., podľa ktorej sa poplatok vracal po začatí konania vo veci samej vo výške jednej poloviny. Toto späťvzatie sa môže uskutočniť i v odvolacom konaní. Nepočíta sa s vrátením poplatku v prípade späťvzatia návrhu PO vydaní platobného rozkazu. Suma ponechaného poplatku 50 Kčs je určená na náhradu nákladov, ktoré súdu vzniknú v každom druhu konania bez výnimky.

K §12 a §13

Vo veciach súdnych poplatkov konajú a rozhodujú príslušne súdy, orgány štátnej správy sudov a orgány prokuratúry. V porovnaní s Platnou úpravou návrh zákona zjednodušuje premlčanie súdnych poplatkov a ich vymáhateľnosť. Poplatok nemožno vyrubiť PO uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným a vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil, uplynulo 10 rokov.

K § 14

Pre konanie vo veciach poplatkov platí občiansky súdny poriadok a predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.

K § 15

Správnosť a včasnosť vyberania súdnych poplatkov kontrolujú

daňové orgány a orgány štátnej správy súdov. Predpokladá sa, že i naďalej budú daňové a justičné orgány pri kontrolách spolupracovať tak, ako je tomu doteraz.

K §16

Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

K §17

Prechodné ustanovenia o platení poplatkov za konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa preberajú zo súčasnej právnej úpravy a sú doplnené o započítanie zaplatených arbitrážnych poplatkov do súdnych poplatkov.

K §18 a §19

Vzhľadom na možné prípady tvrdosti navrhovaného zákona budú mať Ministerstvo financií SR po dohode s Ministerstvom spravodlivosti SR právo k poskytovaniu poplatkových úľav.

Týmto zákonom budú zrušené viaceré doteraz platné predpisy.

K §20

Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

II. K sadzobníku

Súdne poplatky sa vyberajú za činnosť súdov a za niektoré úkony štátnej správy súdov a orgánov prokuratúry. Formou súdnych poplatkov fyzické a právnické osoby, ktoré si uplatňujú alebo bránia svoje práva, prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov štátu spojených s výkonom súdnictva. Vyberanie súdnych poplatkov s vhodným odstupňovaním ich sadzieb má zároveň pôsobiť k obmedzovaniu podávania neuvážených podnetov k zahajovaniu súdneho konania a zároveň viesť subjekty k dobrovoľnému plneniu povinností a rešpektovaniu práv iných osôb. V prípadoch, kde je záujem spoločnosti, aby sa konanie uskutočnilo s cieľom umožniť dostupnú súdnu ochranu, ustupuje fiskálne hľadisko do pozadia a súdne poplatky sa nevyberajú vôbec alebo sa poskytuje od nich oslobodenie. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, kde Ý zákonu bola vydaná i vykonávacia vyhláška so sadzobníkom, v novonavrhovanej právnej úprave sa s vydaním vykonávacej vyhlášky nepočíta a navrhuje sa, aby sadzobník bol priamo prílohou zákona.

Položka 1

V tejto položke oproti doterajšej úprave dochádza len k zvýšeniu najnižšej sadzby poplatku zo 100 na 200 Kčs, ale sa obmedzuje najvyššia sadzba poplatku na 100 tis. Kčs, ktorá doposiaľ u percentuálnej sadzby nebola obmedzená. K zvýšeniu z 300 na 500 Kčs dochádza vo veciach, kde nemožno predmet konania oceniť peniazmi. Toto zvýšenie sadzieb si vyžiadalo najmä zvýšenie nákladov na činnosť súdov ( zdraženie kancelárskej techniky a potrieb, enerqií a pod. ). V neposlednom rade súdny poplatok musí vyjadrovať aj náležité ocenenie duševnej práce vynaloženej sudcom v porovnaní s ocenením práce iných právnických profesii. na

Položka 2

Vychádza sa zo súčasne i právnej úpravy arbitrážnych poplatkov a navrhovane zvýšenie minimálnej sadzby poplatku vyplýva zo skutočnosti v položke 1.

Položka 3

Výška navrhovaných sadzieb zohľadňuje náročnosť a právnu závažnosť uvádzaných druhov pbchodných- sporov o ktorých budú rozhodovať trojčlenné senáty krajských súdov.

Položka 4 a 5

Spoplatňuje sa konkurzné a vyrovnacie konanie upravené v zák. č. 328/1991 Zb. Výška navrhovaných sadzieb zohľadňuje procesnú náročnosť a právnu závažnosť predmetných súdnych konaní.

Položka 6

Percentuálna sadzba zostáva zachovaná, zvyšuje sa len minimálna sadzba z dôvodov uvedených v položke 1.

Položka 7

Navrhované spoplatnenie rozvodového konania je aj vyjadrením politiky štátu k manželstvu a jeho rozpadu a malo by viesť k väčšej uvážlivošti a zodpovednosti pri podávaní návrhov na ropzvod. Štatistiky svedčia o tom, že 20 až 25% návrhov je vzatých späť. V porovnaní s inými štátmi, napr. v Maďarsku je poplatok výrazne vyšší, až 5000 Ft. za rozvodové konanie a ďalších 1000 Ft. za predchádzajúce obligatórne zmierovacie konanie.

V prípade tvrdosti zákona postihujúci manžela, ktorý nezavinil rozvrat manželstva, umožňuje občiansky súdny poriadok aby bol od platenia súdneho poplatku a trov konania oslobodený.

Položka 8 a 9

Za konania uvedené v tejto položke sa zvyšuje poplatok len minimálne, tak aby reagoval na bezprostredné náklady konania. Vo veciach výživného sa zachováva doterajší princíp a výska percentného poplatku.

Položka 10

Ide o úplne nové ustanovenie, ktoré doterajšia právna úprava neobsahovala, dotýkajúce sa preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej správy. Návrh rozlišuje poplatky za preskúmanie právoplatných rozhodnutí na základe žaloby a konanie o riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiam správnych orgánov a v závislosti na tom sú aj odstupňované poplatky stanovené pevnou sumou.

Položka 11

V tejto položke je zohľadnená skutočnosť, že účastníci uzavreli súdny zmier v zmierovacom konaní. Percentuálna sadzba sa v porovnaní s doterajšou úpravou nemení. K zvýšeniu dochádza len u minimálnej pevnej sadzby.

Položka 12

Sadzba poplatku sa zvyšuje v záujme predchádzania častých prípadov, že predchádzajúci zmier schválený súdom účastníci napadnú, čo má nepriaznivý dopad na právnu istotu. Zároveň sa tým vyjadruje náročnosť súdneho konania o zrušenie zmieru, keďže sa vychádza z toho, že zmier bol pred súdom uzavretý vážne dobrovoľne a v záujme oboch zúčastnených strán.

Položka 13, 14 a 15

Zvýšenie minimálnych sadzieb vyplýva, ako už bolo uvedné z vecných a iných materiálnych nákladov spojených s konaním.

Položka 16

V tejto položke je upravená zvýšená sadzba za mimoriadny opravný prostriedok, ktorý častokrát, a to i opakovane, býva zneužívaný v záujme blokovania možného výkonu právoplatného súdneho rozhodnutia.

Položka 17

Až doposiaľ nebol prvý zápis do obchodného registra spoplatnený. V súčasnej dobe je rozhodovanie o prvom zápise právnických a fyzických osôb do obchodného registra podstatne náročnejšie a na rozdiel od minulosti o zápise rozhodujú sudcovia. Túto skutočnosť je potrebné vyjadriť i výškou súdneho poplatku. Navrhovane spoplatnenie vyplýva i z toho, že sa podstatne zvýšili náklady na technické vybavenie obchodného registra, čim sa zlepšila dostupnosť údajov v ňom evidovaných. V neposlednom rade treba vidieť, že za právnu pomoc spojenú so zakladaním nových podnikateľských subjektov sa poskytujú peňažné protihodnoty, ktoré až niekoľkonásobne prevyšujú navrhované sadzby pri tomto poplatku. To znamená, že spoplatnenie prvého zápisu nemôže byť považované za brzdu podnikania, tým viac, že sa neuvažuje so zavedením percentuálnej sadzby z kmeňového majetku. Pre porovnanie so zahraničím napr. v Maďarsku a v

8

Rakúsku sa za prvý zápis vyrubujú poplatky vo výške 2% z kmeňového majetku a v maďarskú až do výšky 90 000 Ft. )

Doterajší stav, keď prvý zápis nebol spoplatnený, viedol až k neuváženému podávaniu návrhov na zápis firiem fyzických osôb, ktoré PO vyrubení dôchodkovej dane žiadali o výmaz.

Položka 18

Ide o novu položku v nadväznosti na ustanovenie §7 zák. č. 424/ 1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.

Položka 19

Sadzby uvedené v tejto položke vychádzajú zo sadzobníka odmien advokátov za tie isté činnosti. Súčasne táto úprava smeruje k tomu, aby sudy neboli v nežiadúcej miere zaťažované spisovaním takých podaní, ktoré majú charakter návrhu na začatie konania, a aby tieto úkony vykonávali len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme odstránenia vád podaní občanov.

Položky 20 až 26

Zvýšenie sadzieb je odôvodnené vecnými a inými nákladmi na poskytované úkony. Pri niektorých položkách vyjadruje sa náročnosť vykonávanej práce, aby bola porovnateľná s odmeňovaním za iné podobné činnosti.

Položka 27

Spoplatnenie žiadosti o prešetrenie vybavenia sťažnosti na činnosť súdu vyplýva z ustanovenia 26 ods. 2 návrhu zákona SNR o štátnej správe súdov. Navrhovaná sadzba poplatku vyjadruje náklady na opakované prešetrenie sťažností a súčasne sa ňou sleduje aj obmedzenie opakovaných nedôvodných podaní v tej istej veci.

Položky 28 až 30

Zvýšenie sadzieb vyplýva z vecných a materiálových nákladov. Položka 29 sa zavádza opätovne so zreteľom na to, že orgány súdnej správy sú podľa zákona povinné viesť zoznamy znalcov, tieto neustále aktualizovať, garantovať kvalitu znaleckej Činnosti, s čím sú spojené značné materiálové náklady.

V Bratislave 7. decembra 1991

Predseda vlády Ján Č a r n o g u r s k ý

Minister financií:

Spoločná správa

výborov Slovenskej národnej rady /okrem Mandátového a imunitného výboru SNR/ o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch /tlač SNR 223/ pridelil predseda Slovenskej národnej rady rozhodnutím č. 132 z 23. decembra 1991 na prerokovanie v lehote do 23. januára 1992 všetkým výborom Slovenskej národnej rady, okrem Mandátového a imunitného výboru SNR.

Výbory SNR prerokovali vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady v určenej lehote, v priebehu 7. - 22. januára 1992 a súhlasia s ním.

Výbory Slovenskej národnej rady zároveň odporúčajú Slovenskej národnej rade schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch /tlač SNR 223/ s nasledujúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi úpravami:

I. K návrhu osnovy

1. K § 1

Za slovo "návrh" vložiť slová "fyzických a právnických osôb".

Výbor SNR pre obchod a služby,

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody,

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy,

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Zahraničný výbor SNR

- 2 2. K § 1

Za slovo "orgánov" vložiť slovo "štátnej".

Rovnakú doplňujúcu úpravu vykonať v § 15 a § 18 písm. b/.

Výbor SNR pre obchod a služby.

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu,

Branno-bezpečnostný výbor SNR,

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu

prírody,

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a

sociálne vzťahy,

Zahraničný výbor SNR

3. K § 1

V treťom riadku za slová "za úkony" doplniť slovo "štátnych".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

4. K § 2 ods. 2

V druhej vete medzi slová "odporca nemá" a "v konaní" vložiť slová "ak je veriteľom".

Výbor SNR pre národností, etnické skupiny a pre ľudské práva

5. K § 2 ods. 4

Prvú vetu upraviť nasledovne:

"/4/ V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto nebol v odvolaní a dovolaní úspešný alebo ten, kto podal odvolanie. ".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

6. K § 2 ods. 4

Prvú vetu upraviť nasledovne:

"/4/ V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto nebol pri odvolaní a dovolaní úspešný alebo ten, kto podal dovolanie. ".

- 3 Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

7. K § 4 ods. 1

Za doterajšie písmeno a/ vložiť nové písmeno b/, ktoré

znie:

"b/ spôsobilosti na právne úkony, ".

Doterajšie písmeno b/ až ch/ označiť ako písmená c/ až i/.

Ústavnoprávny výbor SNR

8. K § 4 ods. 1 písm. e/

Vypustiť slová "určenie nezákonnosti štrajku alebo výluky".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a

pre ľudské práva,

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a

šport

9. K § 4 ods. 1 písm. f/

Text upraviť nasledovne:

"f/ opravy chýb v zoznamoch voličov".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

10. K § 4 ods. 1 písm. ch/ Vypustiť.

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a

pre ľudské práva,

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

11. K § 4 ods. 2 písm. c/

Za slovo "nadácie" vložiť slová "a charitatívne a humanitárne organizácie, ".

- 4 Výbor SNR pre obchod a služby,

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu,

Branno-bezpečnostný výbor SNR,

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a

sociálne vzťahy,

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

12. K § 4 ods. 2 písm. c/

Za slovo "nadácie" doplniť slová "a charitatívne, humanitárne a ekologické organizácie, ".

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

13. K § 4 ods. 2 písm. e/

Vypustiť slová "s výnimkou konania o zrušení vyživovacej povinnosti".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

14. K § 4 ods. 2 písm. ch/ Vypustiť slovo "maloleté".

Výbor SNR pre obchod a služby

15. K § 4 ods. 2 písm. ch/ Vypustiť.

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

16. K § 4 "ods. 2 písm. g/

Za slová "zdravotnícke" vložiť slová "a sociálne".

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy

17. K § 4 ods. 3

Prvý riadok preformulovať takto:

- 5 "/3/ Od poplatku je ďalej oslobodené úspešné konanie alebo úspešní účastníci".

Výbor SNR pre obchod a služby

18. K § 4 ods. 3

Medzi slová "oslobodené" a "konanie" vložiť slovo "úspešné" a medzi slová "alebo" a "účastníci" vložiť slovo "úspešné".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

19. K § 10 ods. 1 písm. b/ Vypustiť.

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy

20. K § 11

Odporúča sa doplniť nový odsek 4a v tom zmysle, že poplatok sa vráti v plnej výške, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný plniť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu /podľa odseku 1/.

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu Zahraničný výbor SNR

21. K § 11

Odporúča sa doplniť o nový odsek 4a v tom zmysle, že poplatok sa vráti v plnej výške, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu.

Branno-bezpečnostný výbor SNR

22. K § 11

Doplniť o nový odsek 5, ktorý znie:

- 6 "/5/ Poplatok sa vráti v plnej výška, ak ho zaplatil ten kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu /podľa odseku 1/. ".

Doterajšie odseky 5 a 6 prečíslovať na 6 a 7.

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

23. K § 11

Za doterajší odsek 5 vložiť nový odsek 6, ktorý znie:

"/6/ Poplatok sa vráti v plnej výške, ak ho zaplatil ten kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu /podľa odseku 1/. ".

Doterajší odsek 6 označiť ako odsek 7.

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

24. K § 15

V treťom riadku za slovo "orgánoch" vložiť slovo "štátnej".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

25. K § 17 ods. 2

Za slovo "odvolanie" doplniť text "a dovolanie".

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu

26. K § 18 písm. b/

Za slovo "orgány" vložiť slovo "štátnej".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

- 7 II. K sadzobníku súdnych poplatkov

/príloha vládneho návrhu zákona SNR/

1. K položke 1 písm. a/

Navrhovanú sadzbu poplatku "100 000 Kčs" nahradiť sadzbou "500 000 Kčs".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

2. K položke 1 písm. a/

Navrhovanú sadzbu poplatku znížiť zo "4 %" na "2 % najviac 50 000 Kčs".

Branno-bezpečnostný výbor SNR

3. K položke 1 písm. a/

Navrhovanú sadzbu poplatku "100 000 Kčs" nahradiť sadzbou "300 000 Kčs".

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

4. K položke 1 písm. a/

Vypustiť v navrhovanej sadzbe poplatku slová "najviac 100 000 Kčs".

Výbor SNR pre vzdelanie/ vedu, kultúru a šport

5. K položke 2 písm. a/

Vypustiť v navrhovanej sadzbe slová "najviac 200 000 Kčs".

Výbor SNR pre obchod a služby,

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a

šport

- 8 6. K položke 2 písm. a/

Navrhovanú sadzbu poplatku znížiť zo "4 %" na "2 % najviac 50 000 Kčs".

Branno-bezpečnostný výbor SNR

7. K položke 2 písm. a/

Navrhovanú sadzbu poplatku "200 000 Kčs" nahradiť sadzbou "500 000 Kčs".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny

a pre ľudské práva.

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu

prírody,

Zahraničný výbor SNR

8. K položke 4

V poznámke k položke treba opraviť nesprávne citovaný názov /nadpis/ zákona č. 328/1991 Zb.

"o konkurznom a vyrovnávacom konaní" na správny "o konkurze a vyrovnaní", teda názvom uvedeným v Zbierke zákonov.

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú

samosprávu,

Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody,

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Zahraničný výbor SNR

9. K položke 6 písm. b/

Za navrhovanú sadzbu poplatku "2 %, najmenej 200 Kčs" doplniť text "najviac 2 000 Kčs".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

10. K položke 7 písm. d/

Navrhovanú sadzbu poplatku zo "4 %" znížiť na "2 %".

Branno-bezpečnostný výbor SNR

- 9 11. K položke 10 písm. a/

Navrhovanú sadzbu poplatku "2 000 Kčs" nahradiť, sadzbou "500 Kčs".

Ústavnoprávny výbor SNR,

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody,

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy

12. K položke 10 písm. a/ a d/

Navrhovanú sadzbu poplatku "2 000 Kčs" nahradiť sadzbou "1 000 Kčs".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

13. K položke 10 písm. a/ až d/

Poplatok upraviť z navrhovanej sadzby na jednotnú sadzbu "500 Kčs".

Výbor SNR pre obchod a služby

14. K položke 10 písm. a/ a "d/

Poplatok upraviť z navrhovanej sadzby "2 000 Kčs" na sadzbu "500 Kčs".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

15. K položke 10 písm. c/

Navrhovanú sadzbu poplatku "1 000 Kčs" nahradiť sadzbou "500 Kčs".

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

- 10 16. K položke 10 písm. d/

Navrhovanú sadzbu poplatku "2 000 Kčs" nahradiť, sadzbou "500 Kčs".

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

17. K položke 17 písm. b/

Navrhovanú sadzbu poplatku "1 000 Kčs" nahradiť sadzbou "500 Kčs".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

18. K položke 18

Navrhovanú sadzbu poplatku "2 000 Kčs" nahradiť sadzbou "500 Kčs".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

19. K položke 18

Navrhovanú sadzbu poplatku "2 000 Kčs" nahradiť sadzbou "1 000 Kčs".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

20. K položke 19 písm. a/

V časti položky "vyše 200 000 Kčs" znížiť všetky sadzby poplatku na "polovicu".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

21. K položke 19 písm. a/

V časti položky "vyše 200 000 Kčs" nahradiť tieto

- 11 slová v úvodzovkách slovami "vyše 100 000 Kčs".

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy

22. K položke 23

Navrhovanú sadzbu poplatku z "20 Kčs" znížiť na "10 Kčs",

Výbor SNR pre obchod a služby Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

23. K položke 24 písm. a/

Navrhovanú sadzbu poplatku "50 Kčs" nahradiť sadzbou "20 Kčs".

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

24. K položke 24 písm. b/

Navrhovanú sadzbu poplatku "50 Kčs" nahradiť sadzbou "20 Kčs".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

25. K položke 24 písm. a/ a b/

Navrhované sadzby poplatku z "50 Kčs" znížiť na "20 Kčs".

Výbor SNR pre obchod a služby,

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu

prírody

26. K položke 24

V texte poznámky č. 2 na konci pripojiť slová "alebo v prítomnosti úradne oprávneného tlmočníka, ktorého honoruje občan. ".

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

- 12 27. K položke 24 písm. b/

Za slová "v inom jazyku" vložiť slová "poznámka 1., 2. ".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

28. K položke 25

Navrhovanú sadzbu poplatku "50 Kčs" nahradiť sadzbou "20 Kčs".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a

pre ľudské práva,

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a

šport

29. K položke 27

Navrhovanú sadzbu poplatku "500 Kčs" nahradiť sadzbou "200 Kčs".

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR

30. K položke 27

Navrhovanú sadzbu poplatku "500 Kčs" znížiť na "100 Kčs".

Výbor SNR pre obchod a služby. Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva,

Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy

31. K položke 27

Navrhovanú sadzbu poplatku "500 Kčs" nahradiť sadzbou "250 Kčs".

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť