Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

323/1992 Zb.

- zet -  • 5.1. 2014, 15:36

Dôvodová správa k pôvodnému návrhu zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) + v závere spoločná správa výborov SNR

I.

Všeobecná časť

Inštitúcia notára bola v kultúrne vyspelých krajinách známa už v staroveku. Išlo o slobodné povolanie s určitými známkami oficiality, ťažiskom ktorého bolo vyhotovovanie a úschova listín. Jeho charakter sa v priebehu stáročí v podstate nemenil.

Československá republika po svojom vzniku v roku 1918 recipovala právne normy upravujúce notárstvo. V Českých krajinách platil notársky poriadok r. z. 71/1871 a na Slovensku uh. zák. článok XXXIV z r. 1874 v znení uh. zák. článku VII z r. 1886. Okrem spisovania listín, overovania a osvedčovania právne významných skutočností bolo pre notárov v tom čase charakteristické, že vykonávali i funkciu pomocného súdneho orgánu / súdny komisariát/. Takáto konštrukcia inštitúcie notárstva najlepšie vyhovovala trhovému mechanizmu a dominantnému postaveniu súkromného vlastníctva, ktoré boli pre prvú republiku typické.

Po februári 1948 sa museli i notárstva po stránke politickej a ekonomickej prispôsobiť vtedajším spoločenským pomerom. Od schválenia zák. č. 201/1949 Zb. notárstvo strácalo charakter slobodného povolania a svoju podnikateľskú podstatu. Nastal posun v ťažisku pôsobnosti notárov smerom od individuálnej právnej pomoci k ich poštátneniu. Tento proces bol zavŕšený prijatím zákona č. 116/1951 Zb. Notárstvo sa tak. stalo štátnym úradom a notári štátnymi zamestnancami. S obmedzovaním ekonomickej nezávislosti notárov bola obmedzovaná zároveň i ich stavovská autonómia. Po organizačnej stránke boli notárstva podriadené súdom. Tým sa vytvorili predpoklady pre presum. činností typických pre orgány s rozhodovacou právomocou / najmä súdy / na notárstva. Išlo hlavne o rozhodovanie v dedičských veciach vyrubovanie notárskych poplatkov, rozhodovanie v niektorých druhoch úschov a neskôr i registrácia zmlúv o prevode nehnuteľností, umorovanie listín a výkon rozhodnutia predajom nehnuteľností.

Jednou z najdôležitejších celospoločenských úloh súčasného obdobia je rozsiahla privatizácia. Uskutočňovaná zmena charakteru vlastníctva vyžaduje nastolenie prísneho trhového mechanizmu. 2 väzby ekonomiky na právny poriadok vyplýva nevyhnutnosť prispôsobiť aj inštitúciu notárov novým ekonomickým pomerom tak aby mohli účinne napomáhať ich rozvoju a zároveň lepšie ako doteraz plnili požiadavky občanov na poskytovanie právnych služieb.

V nadväznosti na tradíciu európskej právnej kultúry činnosť nezávislého a slobodného notára je jednou zo záruk právnej istoty pri podnikateľskej činnosti / zakladanie obchodných spoločností spisovanie zmlúv, overovacia a osvedčovacia činnosť/. Preto je nevyhnutné, aby notár vynikal právnickou odbornosťou pričom z autority zverenej mu štátom pripojí k listine i verejnú dôveru. Listiny spísané notármi tak majú charakter verejnej listiny, ktorá vytvára o skutočnostiach v nej osvedčených alebo potvrdených domnienku pravdivosti.

Zrušenie štátneho notárstva, jeho odštátnenie a obnovenie notárstva tzv. latinského typu vychádzajúceho z rímskej právnej kultúry, bude mať za následok premenu štátneho orgánu v notára ako nezávislého nositeľa verejného úradu. Štátu zanikne povinnosť platiť mzdu notárom, ich zamestnancom, starať sa o ich výchovu a niesť bezprostrednú zodpovednosť za činnosť notárstva. Na druhej strane bude činnosť nezávislého notára zdrojom finančných príjmov štátu prostredníctvom daní. Naďalej však zostane ingerencia štátu pri ustanovovaní notárov, určovaní ich počtu a obvodov. Štátny dohľad nad činnosťou notárov zostane zachovaný ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri výkone tzv. súdneho komisára v dedičských veciach bude dohľad patriť i súdom. V ostatnej svojej činnosti však bude dozorovú funkciu plniť autonómny stavovský orgán notárov - notárska komora.

Doterajšia činnosť notárstiev prevažne rozhodovacieho charakteru, výkon ktorej je nezlučiteľný so slobodným povolaním notára, bude prenesená na iné orgány. Pôjde predovšetkým o súdy ktoré prevezmú rozhodovaciu činnosť v dedičských veciach, pri umorovaní listín a tzv. rozhodovacie úschovy. Daňové úrady na ktoré prejde pôsobnosť vyrubovania daní z dedičstva, darovania a nadobudnutia nehnuteľností, orgány evidencie nehnuteľností / katastrálne úrady /, ktoré budú rozhodovať o vklade právnych vzťahov zo zmlúv do katastra.

II. Osobitná časť

K § 1

Do notárskej Činnosti je prakticky zahrnutá doterajšia tzv. " ostatná činnosť " štátneho notárstva podľa § 2 ods. 2 Notárskeho poriadku / okrem úschovy pozemkových a železničných kníh a spolupôsobenia pri evidencii nehnuteľností - túto problematiku upraví osobitný zákon o štátnom katastri nehnuteľnosti /.

Doterajšie ustanovenia o tzv. " rozhodovacej činnosti " sa nepreberajú lebo notár nerozhoduje - nie je štátnym orgánom. Rozhodovanie štátneho notárstva namiesto nezávislého súdu v oblasti občianskoprávnych vzťahov / napr. podľa § 18 Not. por. o sporných skutočnostiach / je v rozpore s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.

Rozhodovacia agenda štátneho notárstva sa vracia iným orgánom podľa osobitných predpisov.

Vyrubovanie poplatkov - v podstate však daní z dedičstva darovania a nadobudnutia nehnuteľnosti budú opäť vykonávať finančné orgány tak, ako to bolo až do roku 1957.

Notárom sa umožňuje robiť právne úkony s vysokou dôkaznou Silou vo forme verejnej listiny. Notárske zápisnice o právnych úkonoch, notárske osvedčenia a iné listiny spísané notárom sú verejnými listinami, pokiaľ boli pri ich spísaní alebo vydaní splnené všetky náležitosti vyžadované týmto zákonom.

Aj keď ide o verejné listiny, ktoré dokazujú, že vyhlásenia účastníkov v nich obsiahnuté boli nimi skutočne aj prednesené / a samozrejme tiež, že sa účastníci k notárovi dostavili, že predmetné vyhlásenie v uvedenom čase urobili, že obsah listiny schválili, že ju podpísali a že sa vyhovelo všetkým zákonným náležitostiam, nedokazujú ešte, že obsah vyhlásenia zodpovedá pravde. Dôkaz o nesprávnosti obsahu notárskej listiny je prípustný. Dôkazné bremeno však spočíva na tom, kto tieto skutočnosti popiera. Samozrejme nie je vylúčený ani dôkaz o tom že listina nie je pravá, alebo že je neplatná pre nedodržanie formy.

K § 2

Notári nie sú štátni zamestnanci. Notár je nezávislý verejný úradník ustanovený štátom, aby vykonával činnosť podľa tohoto zákona. Nezávislosť / aj ekonomická / na štáte, fyzickej a právnickej osobe umožňuje nevyhnutnú nestrannosť pri výkone notárskej činnosti. Ustanovenie štátom dáva notárom verejnú dôveru, autoritu a vážnosť.

Navrhovaná úprava si nevyžiada žiadne prostriedky zo štátneho rozpočtu. Práve naopak notári za svojej činnosti budú odvádzať daň a štátu odpadnú doterajšie náklady na činnosť štátnych notárstiev a ich personálne zabezpečenie.

K § 3

Činnosť podľa paragrafu 3 nie je síce notárskou činnosťou v zmysle § 1, ale ide o činnosť, ktorá je s činnosťou notára tradične spojená, doplňuje ju a nadväzuje na ňu.

Tým sa umožňuje, aby sa fyzické aj právnické osoby mohli obrátiť na notára ako na osobu znalú práva.

K § 4

Nestrannosť notára si vyžaduje isté obmedzenie práv, ktoré by mu inak ako občanovi patrili. Za notára nemôže byť preto vymenovaný ten, kto je v pracovnom či služobnom vzťahu, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť s výnimkou vymenovaných činnosti.

K § 5

Notárovi je potrebné umožniť preniesť časť svojej právomoci pri zachovaní jeho zodpovednosti na pracovníkov svojej notárskej kancelárie, aby nebol zaťažovaný pravidelnými a jednoduchými úkonmi / napr. pri overovaní podpisov na listinách, odpisov listín a pod. /.

K § 6 a 7

Dohľad na činnosť notárov vykonáva jednak orgán samosprávy notárov a jednak minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Ustanovenie notára a vrchný dohľad nad ním a jeho samosprávnymi orgánmi patrí najvyšším štátnym orgánom. Túto zásadu treba zachovať aj s ohľadom na znovuzískame autority a vážnosti notárskeho stavu.

K § 8

Pokiaľ ide o sídlo notára treba rešpektovať súdny obvod /obvod súdu prvého stupňa / vzhľadom na spoluprácu notára a súdu v rámci tzv. súdneho komisariátu.

Činnosť z príkazu súdu v dedičských veciach notár vykonáva

v danom obvode / rozdelenie dedičských vecí medzi notárov rovnakého obvodu vykoná súd I. stupňa podľa pevne určeného kľúča napr. podľa obcí, katastrálnych území, či dátumu úmrtia poručiteľa/.

K § 9

Podmienky sú určené tak, aby ich splnenie nebolo spojené s neprimeranými ťažkosťami. Na druhej strane ale tak, aby sa zabezpečil záujem na vysoko kvalifikovanom výkone notárstva dôveryhodnými osobami, ktoré svojím konaním a chovaním v súkromnom aj verejnom živote neznižujú význam tohto úradu a posilujú verejnú dôveru.

K § 10 a 11

Text sľubu upravuje zákon tak, aby bol prijateľný pre každého.

Formu úradnej pečiatky upravuje zákon v prílohe jednotne.

Nevylučuje sa, aby notár - v špecifických prípadoch - používal

kovové pečatidlo či inak vhodne technicky uspôsobenú pečať

rovnakej formy a obsahu ako je úradná pečiatka.

K § 12

Je nutné taxatívne vymedziť kedy verejný úrad zaniká, aby bola na jednej strane posilnená istota a tým aj nezávislosť notára a na druhej strane aby bolo zabezpečené riadne vykonávanie notárskej činnosti osobou schopnou, bezúhonnou a spôsobilou.

K § 13

Rozsiahlosť obvodu, jeho geografické členenie, komunikačné obtiaže či iné miestne špecifické záležitosti môžu byť dôvodom na to, aby notár so súhlasom Komory vykonával svoju činnosť mimo určeného sídla.

K § 14

Sídelná povinnosť notára spočíva v tom, že vo svojom sídle musí mať zriadenú a riadne označenú kanceláriu / zavádza sa jednotné označenie na celom území Slovenskej republiky / kde pracuje, prijíma klientov a má uložené spisy. Nevyžaduje sa, aby mal vo svojom sídle aj bydlisko.

Pri zachovaní samostatnosti každého úradu je nutné umožniť aby notári spojili svoje prostriedky a schopnosti na zabezpečenie chodu ich úradov. Podielnictvo umožňuje - aj v prípade určenia rovných podielov - aby skúsený a schopný notár umožnil menej skúseným a menej schopným výkon notárskej činnosti a aby sa tak posilňovala notárska základňa.

K § 15, 16, 17

Aj v uvedených prípadoch je potrebné zabezpečiť chod úradu notára najmä vo veciach, tzv. súdneho komisariátu, ktoré neznesú odklad. Nie je prípustné, aby v určených úradných hodinách bola notárska kancelária uzavretá.

K § 18-21

Notársky koncipient je zamestnanec notára, ktorý je zapísaný do zoznamu notárskych koncipientov. Do tohoto zoznamu môže byť zapísaný len bezúhonný občan republiky s ukončeným univerzitným právnickým vzdelaním na jeho žiadosť, pokiaľ je zamestnanec notára. Po uplynutí praxe a zložení notárskej skúšky je na jeho žiadosť zapísaný do zoznamu kandidátov notárstva. Zoznamy vedie notárska komora.

K § 22-24

O zápis do zoznamu notárskych kandidátov môže požiadať notársky koncipient, ktorý zložil notársku skúšku a vykonal predpísanú právnu prax. Kandidát notárstva môže byť na rozdiel od notárskeho koncipienta poverený všetkými úlohami vykonávanými z poverenia súdov. I kandidát notárstva zostáva jedným zo zamestnancov notára, môže byť ustanovený zástupcom alebo náhradníkom notára.

K § 25 a 26

Notár môže zamestnávať zamestnancov. Pracovný pomer sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi.

K § 27-33

Úlohou notárskej komory a jej orgánov je hájiť česť a vážnosť notárskeho stavu, zastupovať jeho záujmy a obstarávať tie veci, ktoré sú jej týmto zákonom zverené.

K § 34-43

Obecné ustanovenia sa netýkajú činnosti notára ako súdneho komisára, ktorá je upravená príslušnými procesnými predpismi. Naopak dopadajú najmä na klasickú notársku činnosť uvedenú v § 1 ods. 1.

Proti odmietnutiu úkonu sa účastníci môžu brániť sťažnosťou podanou notárskej komore. Preto notár na jej žiadosť písomne oznámi dôvody odmietnutia vykonania úkonu.

Listina, v ktorej by notár nedbal na zásady uvedené v § 35 ods. 1 nie je verejnou listinou.

K § 44-53

Významu notárskych zápisníc ako verejných listín zodpovedajú formálne požiadavky kladené na ne a ich odpisy.

K § 54

Osvedčovanie právne významných skutočností je typickou činnosťou notára. Notár je štátom poverený osvedčiť, že sa pred ním udiala určitá skutočnosť, alebo, že ju zistil, ktorá môže mať právny význam. Osvedčovacia agenda môže zohrať dôležitú úlohu vo sfére obchodného práva / napr. osvedčenia o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb/. Poverenie notára vydávať osvedčenie je výrazom dôvery, ktorú k. notárovi štát aj verejnosť majú. Špecifickou formou osvedčovania je overovanie správnosti opisu listín a overovanie pravosti podpisov / legalizácia /.

K § 55-62

V uvedených ustanoveniach sa uvádzajú niektoré druhy typických notárskych činností.

K § 63-71

Zatiaľ čo kvalifikované úschovy, o ktorých doposiaľ štátne notárstvo rozhoduje, prevezme v podobe konania o úschovách súd. notár bude i naďalej prijímať tzv. nekvalifikované úschovy. Ide o úschovy listín alebo peňazí, avšak bez toho, aby s touto úschovou boli spájané právne následky. Častá bude úschova závetov či listín o vydedení, samotnú evidenciu závetov však bude viesť súd.

K § 72-77

Významu notárskych listín zodpovedajú i prísne požiadavky kladené na vydávanie výpisov, odpisov a potvrdení z nich.

K § 78-83

V tejto časti týkajúcej sa manipulácie so spismi sú upravené len zásadné otázky. Podrobnejšiu úpravu stanoví kancelársky poriadok, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

K § 84-86

Spisy a evidenčné pomôcky notárov, ktorých úrad zanikol musia byť ešte určitú dobu k. dispozícii. Preto je potrebná úschova týchto vecí v notárskom archíve vedenom na príslušnom súde.

K § 87-92

Dohľad nad chovaním a úradnou činnosťou notárov vykonáva notárska komora. Porušenie disciplíny rieši disciplinárna komisia ustanovená pri notárskej komore.

Disciplinárne konanie začína na návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky prezidenta notárskej komory alebo predsedu krajského súdu.

K § 93-95

V návrhu zákona sú upravené základné otázky odmien notárov za ich činnosť s výnimkou ich pôsobenia ako súdneho komisára. Podrobnejšie otázky upraví vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. / § 93 ods. 3 /.

K § 96-97

Notárom podľa tohto zákona je ten, kto bol vo funkcii štátneho notára ku dňu zrušenia štátnych notárstiev a požiadal ministra spravodlivosti najneskoršie v prvý deň účinnosti tohoto zákona o ustanovenie do funkcie. Minister potvrdí tohoto notára do funkcie ku dňu účinnosti tohto zákona v obvode súdu I. stupňa kde bol naposledy vo funkcii štátneho notára.

K § 98

Spisy, evidenčné pomôcky a úschovy doterajších štátnych notárstiev nemôže prevziať žiaden z notárov. Aby sa zabezpečila ich ochrana a možnosť do nich nahliadať za podmienok stanovených v osobitných predpisoch, prevezme ich súd I. stupňa v obvode ktorého pôsobilo štátne notárstvo / v spisovní týchto súdov je už dosiaľ prevážna časť týchto spisov aj uložená /.

K § 99

Zrušenie štátnych notárstiev nevyhnutne vyvolá potrebu zmeny prípadne doplnenie viacerých právnych predpisov.

K § 100

Navrhuje účinnosť zákona tak, aby všetky na privatizáciu notárstiev sa vzťahujúce zákony nadobudli účinnosť 1. 1. 1993.

III.

Ekonomický dopad privatizácie štátnych notárstiev je spracovaný v návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Občiansky súdny poriadok. Samotným zrušením štátnych notárstiev dôjde k úspore výdavkov zo štátneho rozpočtu určených na ich činnosť. Treba však tento dopad posudzovať v súvislosti s ostatnými zákonmi, ktoré umožnia privatizáciu, najmä prenesením niektorých činností na súdy, ktoré si vyžiada určité i keď nevýrazné zvýšenie počtu pracovníkov súdov. V súhrne zrušenie štátnych notárstiev prinesie úspory výdavkov zo štátneho rozpočtu ako aj nižšie nároky na počet pracovníkov rezortu justície.

Predseda vlády Slovenskej republiky JUDr. Ján Čarnogurský

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Ing. JUDr. Ivan Šimko

Spoločná správa

výborov Slovenskej národnej rady /okrem Mandátového a imunitného výboru SNR/ o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o notárskej činnosti a o notároch /Notársky poriadok/ - tlač SNR 308

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením z 13. apríla 1992 číslo 887 pridelilo vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o notárskej činnosti a o notároch /Notársky poriadok/ - tlač SNR 308 všetkým výborom Slovenskej národnej rady /okrem Mandátového a imunitného výboru SNR/ na prerokovanie do 16. apríla 1992 s tým, že spoločnú správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona predložia Slovenskej národnej rade.

Výbory Slovenskej národnej rady vládny návrh zákona prerokovali na svojich schôdzach v termíne určenom v uznesení Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Vo Výbore SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu, vo Výbore SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy a vo Výbore SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport nedošlo k prijatiu platného uznesenia o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, pretože podľa § 48 ods. 1 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výborov.

- 2 Výbor SNR pre obchod a služby vyjadril súhlas s vládnym návrhom zákona Slovenskej národnej rady o notárskej činnosti a o notároch /Notársky poriadok/.

Ústavnoprávny výbor SNR, Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR, Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva, Branno-bezpečnostný výbor SNR, Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody a Zahraničný výbor SNR vyslovili s vládnym návrhom zákona súhlas s týmito pozmeňujúcimi návrhmi:

1. Názov zákona znie:

"Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti".

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

2. V § 1 ods. 1 písm. c/ sa slovo "konanie" nahrádza slovom "konania".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

3. V § 1 ods. 3 sa slovo "overené" nahrádza slovom "osvedčené".

Rovnaká úprava sa vykoná aj v ďalšom texte zákona.

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Zahraničný výbor SNR

4. V § 3 sa za slová "fyzickým a právnickým osobám" vkladá legislatívna skratka "/ďalej len "účastník"/".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

- 3 Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

5. V § 4 sa vypúšťajú slová na konci vety "za predpokladu že taká činnosť nenarušuje vážnosť a dôstojnosť úradu notára".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

6. V § 4 sa slová "úradu notára" nahrádzajú slovami "notárskeho úradu".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

7. § 6 znie:

" § 6

Orgánom samosprávy notárov je Notárska komora Slovenskej republiky /ďalej len "komora"/ /§ 27 až 33/. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Zahraničný výbor SNR

8. V § 7 ods. 2 písm. a/ sa slovo "ustanovuje" nahrádza slovom "vymenúva".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR

- 4 9. V § 7 ods. 2 písm. a/ sa slovo "ustanovuje" nahrádza slovom "menuje".

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

10. V § 7 ods. 2 písm. b/ sa za slovo "zákonmi" vkladajú slová "alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ".

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

11. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písm. b/.

Ústavnoprávny výbor SNR

12. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písm. e/.

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Zahraničný výbor SNR

13. V § 8 ods. 2 znie:

"/2/ Návrh na vymenovanie notára podľa odseku 1 podáva na základe konkurzu komora. Komora vyhlási vždy konkurz ak ide o zvýšenie počtu notárskych úradov alebo o uvoľnenie miesta notára. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

- 5 14. V § 8 sa vypúšťa druhá veta.

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny

15. V § 9 ods. 1 písm. b/ znie:

"b/ získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo

má uznaný /nostrifikovaný/ diplom o vysokoškolskom vzdelaní

2 vydaný zahraničnou vysokou školou. /

2/ § 25 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách. ".

Rovnaká úprava sa vykoná v § 19 ods. 1 písm. b/. Ďalšie odkazy sa prečíslujú.

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

16. § 11 znie:

" § 11

Notár skladá do rúk ministra tento sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať Ústavou a ostatnými zákonmi, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem ich uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pri výkone notárskej činnosti a činnosti súdneho komisára budem postupovať nezávisle, nestranne a spravodlivo a budem dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s notárskou činnosťou. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Zahraničný výbor SNR

- 6 17. V § 12 ods. 2 písm. e/ sa slová "disciplinárneho trestu" nahrádzajú slovami "disciplinárneho opatrenia".

Rovnaká úprava sa vykoná aj v ďalšom texte zákona.

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

18. V § 13 ods. 2 znie:

"/2/ Notár môže so súhlasom komory určiť si úradné dní na vykonávanie svojej činnosti aj mimo sídla v rámci obvodu súdu prvého stupňa, do ktorého bol vymenovaný. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

19. V § 14 ods. 2 znie:

"/2/ Notár vykonáva svoju činnosť v kancelárii, ktorá sa označí podľa prílohy č. 2. Rovnako sa označí kancelária v ktorej vykonáva činnosť mimo svojho sídla /§ 13 ods. 2/. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

20. V § 14 ods. 3 sa slová "niečo iné" nahrádzajú slovom "inak".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

- 7 21. V § 23 ods. 2 znie:

"/2/ Notár môže splnomocniť kandidáta, ktorý je u neho v pracovnom pomere, aby ho zastupoval pri všetkých úkonoch notárskej činnosti v prípade jeho zaneprázdnenia alebo neprítomnosti. Pre toto zastupovanie platia primerane ustanovenia § 16 a 17. Za úkony kandidáta vykonané pri tomto zastupovaní zodpovedá notár. Notár komore oznámi splnomocnenie kandidáta. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

22. V § 25 ods. 1 sa za slovo "zamestnávať" vkladajú slová "v pracovnom pomere".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

23. V § 27 ods. 2 sa za slová "Komora je" vkladá slovo "samosprávnou".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

24. V § 27 ods. 2 v tretej vete sa vypúšťa slovo "alebo" a za za slovo "odvolaním" sa vkladá čiarka. Na konci vety sa pripájajú slová "alebo vyhlásením za mŕtveho. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

- 8 Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

25. V § 27 ods. 3 sa slovo "hájiť" nahrádza slovom "chrániť".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

26. V § 28 ods. 2 druhá veta znie:

"Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina notárov alebo revízna komisia, je prezídium komory povinné zvolať konferenciu notárov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

27. V § 29 ods. 1 písm. d/ sa slovo "poriada" nahrádza slovom "uskutočňuje".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

28. V § 29 ods. 1 písm. g/ sa vypúšťajú slová na konci vety "a medzi notármi a ich klientami".

Branno-bezpečnostný výbor SNR

29. V § 35 ods. 1 nad slová "blízka osoba" sa vkladá odkaz č. 3, ktorý v poznámke pod čiarou znie:

"3/ § 116 Občianskeho zákonníka. ". Ďalšie odkazy sa prečíslujú.

Ústavnoprávny výbor SNR

- 9 Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

30. V § 36 ods. 2 za prvú vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie"

"Prezídium komory rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Zahraničný výbor SNR

31. V § 39 nad slová "v úradnom jazyku" sa vkladá odkaz č. 4 ktorý v poznámke pod čiarou znie:

" 4/ Zákon SNR č. 428/1992 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike. ".

Ďalšie odkazy sa prečíslujú.

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

32. V § 40 ods. 2 sa slová "evidencie nehnuteľností" nahrádzajú slovami "katastra nehnuteľností".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Zahraničný výbor SNR

- 10 33. V § 45 písm. c/ v prvom riadku sa vypúšťa slovo "alebo".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

34. § 51 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

"/4/ Tlmočníka hradí účastník".

Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva

35. V § 52 sa za slová "rodné číslo" vkladajú slová "dátum narodenia".

Rovnaká úprava sa vykoná aj v ďalšom texte zákona.

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

36. V § 56 ods. 2 písm. a/ znie:

"a/ poradové číslo knihy osvedčenia pravosti predpisov /overovacia kniha/. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

37. V § 63 začiatok textu znie:

"Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy /ďalej len "úschova"/... ".

Ústavnoprávny výbor SNR

- 11 Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

38. V § 65 ods. 2 sa slová "zašle poštou do vlastných rúk" nahrádzajú slovami "zašle poštou alebo odovzdá do vlastných rúk".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

39. V §70ods. 2 sa za slová "do 15 dní" vkladajú slová "odo dňa ich doručenia".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Zahraničný výbor SNR

40. V § 80 ods. 2 časť vety za slovami "týchto osôb a znalec"

sa nahrádza slovami "ak ho orgán uvedený v odseku 1 za znalca ustanovil a uložil mu povinnosť nazrieť do spisu. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

41. V § 87 ods. 1 sa vypúšťa slovo "jej".

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

- 12 42. V § 90 sa za slová "prezident komory" vkladá legislatívna skratka "/ďalej len "navrhovateľ"/".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

43. V § 91 ods. 2 znie:

"/2/ Ten, komu bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 1, môže podať proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie opravný prostriedok do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, opravný prostriedok môže podať aj navrhovateľ. Opravný prostriedok sa podáva súdu prvého stupňa, v obvode ktorého má notár sídlo. ".

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Branno-bezpečnostný výbor SNR Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

44. V § 96 sa slová "najneskôr v prvý deň" nahrádzajú slovami "v lehote do 30 dní odo dňa".

Ústavnoprávny výbor SNR

- 13 Bratislava 23. apríla 1992

JUDr. Milan Sečánsky v. r.

predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Ivan Ľupták v. r.

predseda Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR

Radomír Žingor v. r.

predseda Výboru SNR pre obchod a služby

MUDr. Vladimír Sládek v. r.

predseda Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu

RNDr. Vladimír Kmeť. v. r.

predseda Zahraničného výboru SNR

František Javorský v. r.

predseda Branno-bezpečnostného výboru SNR

RNDr. Mikuláš Huba, CSc. v. r.

predseda Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

MUDr. Peter Tatár v. r.

predseda Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy

Ing. Anton Hykisch v. r.

predseda Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

Ing. Ivan Brndiar v. r.

predseda Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1243

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: