Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

89/2020 Z. z.

najpravo.sk • 26.4. 2020, 13:19

Dôvodová správa

 

A.           Všeobecná časť

 

Cieľom vládneho návrhu zákona, je vytvorenie podmienok na zabezpečenie výkonu štátnej správy, samosprávnej pôsobnosti, zabezpečenie plnenia úloh zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečenie poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Návrh zákona je reakciou na aktuálne vyhlásenú mimoriadnu situáciu (uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) a núdzový stav (uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020).

 

Aktuálna situácia vyžaduje vytvorenie priestoru na operatívnu reakciu príslušných subjektov, čo však vzhľadom na fakt, že v príslušných právnych predpisoch sú taxatívne upravené mnohé povinnosti jednotlivých subjektov, ako aj ich klientov, nie je možné. Príkladom môžu byť termíny na prehodnocovanie trvania nárokov na jednotlivé dávky a príspevky a s tým súvisiace potrebné podklady pre rozhodnutia orgánov, či ustanovené pravidlá prijímania klientov do zariadení, zákonné podmienky k uzatváraniu zmlúv a pod.

 

Navrhuje sa utvoriť právne podmienky na operatívne reagovanie na stále sa vyvíjajúcu situáciu v praxi formou nariadenia vlády alebo v prípade sociálnoprávnej právnej ochrany detí a mládeže aj formou vykonávacieho predpisu (v častiach, ktoré už aktuálne upravuje vykonávací predpis).

 

V čl. I vládneho návrhu zákona sa navrhuje doplnenie zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 453/2003 Z. z.“), ktorým sa navrhuje doplniť ustanovenie na splnomocnenie vlády na vydanie nariadenia vlády, ktorým sa upravia postupy, činnosti, nároky a lehoty v konaniach na úsekoch štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia tak, aby sa zabezpečilo plynulé konanie o nárokoch, aby získané nároky zostali zachované v prípadoch, v ktorých objektívne nie je možné posúdiť trvanie nároku a pod. Návrhom sa sleduje hmotné zabezpečenie poberateľov dávok a príspevkov aj v sťažených podmienkach v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

 

Čl. II vládneho návrhu zákona obsahuje návrh na doplnenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon. č. 305/2005 Z. z.“). Zákon č. 305/2005 Z. z. upravuje prísne a spravidla taxatívne podmienky výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obsahuje jednoznačné splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu zákona – vyhlášky. V aktuálnej situácii však nie je reálne očakávať plnenie všetkých ustanovených povinností, postupov a pod. 

 

K 31. marcu 2020 bolo v centrách pre deti a rodiny (CDR) umiestnených na základe rozhodnutia súdu 4666 detí (z toho v 712 profesionálnych náhradných rodinách 1 360 detí) a starostlivosť bola poskytovaná 277 mladým dospelým. V CDR s resocializačným programom bolo umiestnených celkom 38 detí (z toho 24 na súdne rozhodnutie) a 305 plnoletých.

 

V roku 2019 vykonávali orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opatrenia pre takmer 75 000 detí (cca 50 000 rodín) a len v mesiaci marec 2020 bolo v CDR prijatých na základe súdneho rozhodnutia celkom 156 detí. 

 

Z uvedeného je zrejmé, že výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je potrebné udržať, a to aj v obmedzenom rozsahu, o to viac, že súčasná situácia umožňuje iným subjektom (školy, lekári) plniť svoje úlohy v oblasti ochrany detí len limitovane. Zároveň je potrebné naďalej zabezpečovať nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť o  deti, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu alebo odporúčania úradu a dohody s rodičom umiestnené v centre pre deti a rodiny.

 

Navrhuje sa na zabezpečenie krízového chodu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately utvoriť podmienky na operatívne reagovanie na vývoj situácie v praxi formou nariadenia vlády a formou vykonávacieho predpisu (v častiach, ktoré aktuálne upravuje vykonávací predpis).

 

Čl. III  vládneho návrhu zákona obsahuje návrh na doplnenie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o sociálnych službách“). Dôvodom pre potrebu prijatia navrhovaného doplnenia právnej úpravy je na jednej strane skutočnosť, že počas krízovej situácie (spôsobenej v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu), nie je z objektívnych dôvodov možné zo strany poskytovateľov sociálnych služieb plniť vybrané podmienky a povinnosti ustanovené zákonom o sociálnych službách, rovnako je sťažená aj situácia orgánov územnej samosprávy pri výkone ich samosprávnej pôsobnosti pri poskytovaní sociálnych služieb. Na strane druhej, je potrebné počas krízovej situácie zabezpečiť nevyhnutnú pomoc a znížiť riziko ohrozenia života a zdravia občanov, ktorí sa v jej dôsledku ocitnú bez nevyhnutnej pomoci a podpory, prijímateľov sociálnej služby, ale aj zamestnancov poskytujúcich sociálnej služby.

 

Doplnenie zákona o sociálnych službách obsahuje splnomocňovacie ustanovenie pre vládu, aby v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mohla vydať vykonávací predpis, nariadenie vlády, ktorým dočasne osobitne upraví zmenu v oblasti práv a povinností pri poskytovaní sociálnej služby, neuplatňovanie právnych dôvodov výmazu z registra poskytovateľov, zmenu podmienok poskytovania sociálnej služby, v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo znižovanie rizika ohrozenia života alebo zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, podmienky poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovania sociálnej služby zo strany samospráv, predĺženie, odpustenie alebo spočívanie lehôt v správnych konaniach vedených príslušnými orgánmi územnej samosprávy vo  veciach odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu a o zmene stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

 

Ďalej sa navrhuje, aby bolo možné v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu nariadením vlády zmeniť aj zákonom o sociálnych službách ustanovené kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. Zároveň sa v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní sociálnych služieb novo ustanovuje aj povinnosť obcí a vyšších územných celkov poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie pomoci pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ocitnú  v situácii ohrozenia života alebo zdravia; ak pôjde o prijímateľov sociálnej služby, ktorí budú dotknutí krízovými opatreniami s dôsledkami pozastavenia alebo obmedzenia doposiaľ im poskytovanej sociálnej služby, resp. zmenou podmienok poskytovania sociálnej služby. Túto pôsobnosť budú obce a vyššie územné celky vykonávať v súčinnosti s poskytovateľom sociálnej služby, s ktorým má takáto fyzická osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby

 

V prípade vyhlásenej pandémie sa navrhuje ustanoviť poskytovateľom pobytových sociálnych služieb (popri  plnení hygienických podmienok vydaných v tejto  krízovej situácií príslušným orgánom verejného zdravotníctva) aj povinnosť vyčleniť v zariadení obytné priestory, v ktorých bude sociálna služba poskytovaná novým prijímateľom sociálnej služby a prijímateľom prepusteným s ústavnej zdravotnej starostlivosti oddelene od ostatných prijímateľov sociálnej služby, ako aj povinnosť samosprávnych orgánov, aby určili zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou sociálnej služby, ktoré budú určené na prijímanie nových prijímateľov sociálnych služieb vyžadujúcich preventívne oddelenie od ostatných prijímateľov sociálnej služby.

 

V čl. IV sa navrhuje doplnenie zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov tak, aby sa vzhľadom na aktuálne potreby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mohli upravovať podmienky výška, spôsob účel poskytnutia dotácie ako aj jej zúčtovania tak, aby dotácie mohli byť operatívne, účelne a efektívne poskytnuté na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

 

Dátum účinnosti vládneho návrhu zákona sa z dôvodu potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

 

Vládny návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej  republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a  zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

                Z dôvodu operatívnosti konania vo veciach nárokov občanov na dávky a príspevky poskytované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny sa navrhuje doplnenie splnomocnenia vlády na vydanie nariadenia vlády.

 

                Navrhované sa vzťahuje na výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny na úsekoch štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu tak, aby mohla vláda nariadením:

-              upravovať lehoty ustanovené zákonom (napr. spočívanie lehôt lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti, spočívanie lehôt klientov, ktoré je potrebné dodržať z dôvodu vzniku, zmeny a zániku nároku napr. na peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, spočívanie lehôt oznamovacej povinnosti prijímateľa dávky alebo príspevku, predĺženie lehôt zániku nároku na niektoré dávky a príspevky, ktoré by mali uplynúť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a pod.)

-              zachovať priznané nároky na niektoré dávky a príspevky, pri ktorých z objektívnych dôvodov nemožno preskúmať splnenie podmienok nároku (napr. peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu, rodičovský príspevok pre rodiča, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, pomoc v hmotnej núdzi a pod.) tak, aby ostali zachované až do skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,

-              upraviť podmienky nároku na niektoré dávky a príspevky takým spôsobom, aby bola zabezpečená ich dostupnosť v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu aj pre osoby, ktoré by inak nespĺňali podmienky nároku na tieto dávky a príspevky, resp. ktoré z dôvodu prijatých opatrení objektívne nemôžu splniť podmienky nároku na tieto dávky a príspevky (napr. nepodmieňovať poskytovanie základnej dávky v hmotnej núdzi výkonom niektorých činností, napr. menších obecných služieb, rozšírenie poberateľov ochranného príspevku v systéme pomoci v hmotnej núdzi pre všetkých, ktorí si nebudú môcť zvýšiť príjem výkonom aktivačných prác alebo iných činností podmieňujúcich vznik nárok na aktivačný príspevok; poskytovanie aktivačného príspevku príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bol priznaný na základe výkonu závislej činnosti, a to aj v prípade, že nespĺňajú podmienky nároku na aktivačný príspevok, ak právny vzťah, z ktorého mal plynúť nárok na príjem zo závislej činnosti stále trvá)

-              zmeniť postupy ústredia a úradov (napr. výkon sociálnej posudkovej činnosti tak, aby sa v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu nemusela v odôvodnených prípadoch vykonávať aj za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, aby nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia na strane klientov, ako aj na strane zamestnancov, umožniť prerušenie výkonu osobitného príjemcu v niektorých prípadoch, zavedenie možnosti uplatnenia nároku na dávky a príspevky elektronicky aj bez zaručeného elektronického podpisu, a to prostredníctvom e-mailu, za účelom zníženia priameho fyzického kontaktu medzi klientmi a úradom, preddavková výplata niektorých dávok a príspevkov, pri ktorých nie je možné overiť splnenie podmienok nároku z objektívnych dôvodov, neuplatňovanie niektorých ustanovení Správneho poriadku v konaniach). Upraviť postupy pri zabezpečovaní dôkazov do konania vo veciach nárokov tak, aby ich bolo možné vykonať aj v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,

-              upraviť výkon lekárskej posudkovej činnosti na úsekoch štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného, kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, služieb zamestnanosti tak aby ich realizáciou nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia na strane klientov, ako aj na strane zamestnancov správnych orgánov. Napríklad posudkový lekár bude vychádzať len z listinných dôkazov (z predložených lekárskych záznamov)  z čoho vyplýva, že lekárska posudková činnosť sa nebude vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby. Takýto postup nemá vplyv na kvalitu vykonávania lekárskej posudkovej činnosti, nakoľko predmetom tejto činnosti nie je vyšetrovať a diagnostikovať osoby (tieto úkony vykonávajú ošetrujúci a odborní lekári), ale vykonať hodnotenie na základe predložených lekárskych nálezov.

 

K čl. II

                Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje podmienky výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kurately (ďalej len „SPOD a SK“). Podmienky výkonu sú vymedzené vzhľadom na povahu právnej úpravy prísne a spravidla taxatívne, rovnako taxatívne je upravené splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu zákona – vyhlášky.

 

                Prax ostatných dní však potvrdila, že určité podmienky výkonu nie je možné naplniť, resp. je ich možné naplniť obmedzene alebo iným, ako aktuálne ustanoveným spôsobom. Výkon SPOD a SK  je potrebné udržať aj v aktuálnej situácii, čo aj v obmedzenom rozsahu, nakoľko mnohé iné štandardné subjekty plniace úlohy v oblasti ochrany detí nefungujú, resp. fungujú v krízovom režime (pediatri, školy). Rovnako je dôležité udržať a v zmenených podmienkach zabezpečovať nepretržitú 24- hodinovú starostlivosť o dieťa, ktoré je na základe rozhodnutia súdu alebo odporúčania úradu a dohody s rodičom umiestnené v centre pre deti a rodiny - CDR (napr. na rozhodnutie súdu je umiestnených v CDR cca 4670 detí, z toho cca 1400 detí v profesionálnych náhradných rodinách). Výkon zabezpečujú rôzne subjekty - štátna správa, neštátne akreditované subjekty, samospráva a výraznú časť výkonu zabezpečujú CDR (štátne, akreditované a v minimálnom zastúpení aj obecné).

 

                Na zabezpečenie chodu SPOD a SK je potrebné utvoriť podmienky na dočasnú zmenu podmienok výkonu a operatívne reagovanie na potreby praxe buď formou nariadenia vlády (v prípade povinností) alebo formou vykonávacieho predpisu (v častiach, ktoré upravuje vykonávací predpis). Zároveň je v  prípade vykonávacieho predpisu (s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu operatívnosť) nevyhnutné upraviť možnosť na jednoznačné ustanovenie rozsahu mimoriadnych dočasných opatrení, ktoré bude môcť prijímať minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (v zásadných veciach) alebo generálny riaditeľ ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (v časti pôsobnosti ústredia).

 

K bodu 1

K odseku 1

                Navrhuje sa doplnenie nového splnomocnenia na vydanie nariadenia vlády na ustanovenie osobitných podmienok výkonu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) tak, aby mohla vláda nariadením

-              upravovať lehoty ustanovené zákonom (napr. nemôžu plynúť lehoty na ukončenie  prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť, lebo záujemcovia by museli byť vyradení z procesu sprostredkovania, či lehoty na uskutočnenie napr. prípadových konferencií, ktoré vyžadujú  prítomnosť viacerých ľudí...),

-              upravovať preukazovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi v pobytových zariadeniach (na jednej strane nie je možné dopustiť, aby noví zamestnanci neplnili predpoklad psychickej spôsobilosti, ak pracujú priamo s deťmi, ale je tiež potrebné operatívne riešiť nových zamestnancov, ktorých je nevyhnutné prijímať pre udržanie chodu CDR upravením dočasného postupu preukazovania psychickej spôsobilosti),

-              upravovať dočasné podmienky, za akých môže byť predĺžený pobyt v CDR ak ide o deti alebo plnoletých, pre ktorých sú vykonávané opatrenia na základe dohody (napr. mladý dospelý, t. j. mladý človek, ktorý bol umiestnený v CDR ako dieťa na súdne rozhodnutie, môže ostať v CDR do osamostatnenia najdlhšie do 25 rokov veku, ak študuje do 27 rokov veku, v aktuálnej situácii je veľmi zložité napr. nájsť si vhodné ubytovanie, preto nie je vhodné, aby boli mladí ľudia, ktorí dovŕšia 25 rokov veku  museli opustiť CDR – aktuálne je v CDR cca 280 mladých dospelých),

-              upravovať zmenu štruktúry CDR a podmienky pre vykonávanie opatrení pobytovou formou  - je nevyhnutné ustanoviť pravidlá pre zabezpečenie karantény detí, osobitne detí novoumiestňovaných a deti, ktoré bez dovolenia opustili CDR na dlhšiu dobu, tzv. úteky - nemôže byť vždy v karanténe celá skupina, do ktorej je umiestňované dieťa, resp. do ktorej sa dieťa vráti z úteku. Je potrebné nielen utvoriť podmienky na zriaďovanie karanténnych organizačných súčastí CDR, ale tiež napr.  na určenie osobitných dočasných opatrení pre zabezpečenie starostlivosti o novoprijaté a plnoleté fyzickej osoby do CDR, podmienok premiestnenia dieťaťa do iného, ako určeného centra na účely karantény v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb tak, aby mohli byť dodržané epidemiologické opatrenia počas krízovej situácie),

-              podmienky akreditácií, konkrétne podmienky overenia odbornej spôsobilosti subjektu (mechanizmus overenia je zákonom nastavený na ústne overenie pred akreditačnou komisiou), a podmienky preukázania splnenia podmienok akreditácie (zákon určuje spôsob preukazovania plnenia podmienok akreditácie, ktoré treba prispôsobiť  aktuálnym reálnym možnostiam subjektov získať podklady, potvrdenia...),

-              dočasne upravovať podmienky vykonávania opatrení, metód techník postupov  (napríklad dočasné obmedzenie skupinových foriem práce ako skupinové výchovné programy pre deti, skupinová príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť atď., utlmenie činnosti v prípade stanovenej nízkej miery ohrozenia dieťaťa – v takýchto prípadoch nestačí z dlhodobejšieho hľadiska len zrušiť/obmedziť výkon, ale treba doriešiť súvislosti).

 

K odseku 2

                Dostatok miest na výkon opatrení pobytovou formou v CDR je na Slovensku zabezpečovaný prostredníctvom tzv. priorít, ktoré v prípade pobytových zariadení nie je možné v priebehu roka meniť, nakoľko je zároveň určená nielen maximálna kapacita pobytových CDR v SR, ale tiež počty a najmä  štruktúra kapacít pre jednotlivé štátne aj neštátne zariadenia. Podmienky určovania priorít v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení SPOD a SK pobytovou formou sú jednoznačne nastavené zákonom tak, aby vždy ku koncu bežného roka bolo jasné ako a kde budú zabezpečené potrebné miesta na nasledujúci kalendárny rok. V ods. 2 sa preto navrhuje upraviť možnosť pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dočasne (a v prípade akreditovaných CDR až po dohode s nimi) zmeniť určené priority výkonu opatrení pobytovou formou v CDR.

 

K odseku 3

                Na rozdiel od priorít, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje dostatočný počet pobytových miest v CDR,  priority prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje u akreditovaných subjektov a osôb, ktoré plnia podmienky na výkon mediácia výkon rôznych opatrení (ide najmä o rôzne výchovné a sociálne programy a mediáciu) možno meniť podľa potreby aj v priebehu roka. Týmto spôsobom zapájajú orgány SPOD a SK do výkonu opatrení napr. akreditované subjekty.  Napriek uvedenému je potrebné utvoriť podmienky na to, aby orgány SPOD a SK mohli dohodnúť so zapojenými subjektmi ako budú opatrenia vykonávať (napr. bolo dohodnuté, že do nejakého času bude zrealizovaný skupinový výchovný program, čo aktuálne nie je možné ale dal by sa zrealizovať v inom čase).

 

                Rovnako je potrebné dočasne upraviť spôsob spolupráce s obcou v konkrétnych prípadoch (napr. obce bývajú zapájané do plnenia úloh plánov sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou orgánu SPOD a SK ktoré aktuálne nie je možné plniť v plánovanom rozsahu)          

 

K bodu 2

                V bode 2 sa navrhuje doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie vykonávacieho predpisu tak, aby bolo možné dočasne a hlavne operatívne meniť náležitosti ustanovené vyhláškou (napr. maximálny počet detí v samostatne usporiadaných skupinách, zariadenia však musia zabezpečovať karanténu detí a preto je potrebné pripraviť podmienky na možnosť dočasného navŕšenia maximálnych kapacít samostatných skupín so stanovením výnimky pre špecializované skupiny napr. pre duševne choré detí, deti s rôznym vážnym zdravotným postihnutím, pri ktorých nebude možné navršovanie kapacít a pod.).

 

                Návrh zároveň umožňuje prijímanie mimoriadnych dočasných opatrení postupne, podľa vývoja situácie a samozrejme limitovane len na riešenia počas krízovej situácie.

 

K čl. III

K § 104a

                Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon o sociálnych službách“) upravuje podmienky poskytovania a financovania sociálnych služieb. Dôvodom pre potrebu prijatia navrhovaných zmien je skutočnosť, že počas súčasnej krízovej situácie nie je z objektívnych dôvodov možné zo strany poskytovateľov sociálnych služieb plniť vybrané podmienky a povinnosti ustanovené zákonom o sociálnych službách a rovnako je sťažená aj situácia orgánov územnej samosprávy samosprávnych orgánov pri výkone ich samosprávnej pôsobnosti pri poskytovaní sociálnych služieb. Zároveň je potrebné počas krízovej situácie zabezpečiť nevyhnutnú pomoc a znížiť riziko ohrozenia života a zdravia občanov, ktorí sa v jej dôsledku v ňom ocitnú bez nevyhnutnej pomoci a podpory, prijímateľov sociálnej služby, ale aj zamestnancov poskytujúcich sociálnej služby.

 

K odseku 1

                V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID – 19 sa navrhuje splnomocniť vládu, aby mohla v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) alebo na určené obdobie po skončení krízovej situácie nariadením vlády upraviť:

- osobitné podmienky pri uplatňovaní niektorých práv a povinností pri poskytovaní sociálnej služby, ktoré nie je možné v tomto čase z objektívnych dôvodov plniť, a to najmä z dôvodu ich  kolízie s ústavným  právom na ochranu života a zdravia, napr:

•             povinnosť poskytovateľa plniť personálny normatív - v dôsledku objektívne možného kumulatívneho výskytu nariadenej karantény, izolácie, čerpania OČR u zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby;

•             povinnosť poskytovateľa sociálnej služby dodržiavať maximálny počet prijímateľov v obytnej miestnosti;

•             právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s rodinou objektívne neuplatňované v dôsledku zákazu návštev  a nevyhnutnosti zabezpečiť izolačné miestnosti v zariadení na nariadenú karanténu a izoláciu.

- neuplatňovanie vybraných podmienok na výmaz z registra a zánik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby pri neplnení si povinností zo stany poskytovateľa, ak to vzhľadom na krízovú situáciu nie je možné (napr. neplnenie personálnych podmienok - personálneho štandardu v dôsledku objektívne možného kumulatívneho výskytu  nariadenej karantény, izolácie, čerpania OČR u zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, neodstránenie nedostatkov plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v ustanovenej lehote v dôsledku objektívne sťažených prevádzkových podmienok);

- osobitné podmienky poskytovania sociálnej služby, v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie alebo znižovanie rizika ohrozenia života alebo zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu - ide o podmienky poskytovania sociálnej služby, ktoré bude možné upraviť v závislosti od konkrétnej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorú bude potrebné takýmto spôsobom riešiť.

                V aktuálnej situácií vyhlásenej pandémie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 ide napr. o podmienky:

•             nemožnosti poskytovať domácu opatrovateľskú službu fyzickej osobe, ktorej je nariadená karanténa - v terajšej krízovej situácii, za podmienky vybavenia opatrovateľa/opatrovateľky potrebnými ochrannými prostriedkami ide o nevyhnutnosť zabezpečenia pomoci a podpory v nevyhnutnom rozsahu vybranými úkonmi aj v rámci poskytovania domácej opatrovateľskej služby (napr. nákup potravín, donáška jedla do domu,  vyzdvihnutie a nákup liekov);

•             povinného rozsahu činností pre druh sociálnej služby - v súčasnosti sa z dôvodu nedostatočného počtu zamestnancov pristupuje k znižovaniu vecného aj časového rozsahu poskytovaných  úkonov domácej opatrovateľskej služby;

•             v prípade pozastavenia- prerušenia poskytovania sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach s ambulantnou sociálnou službou sa redukujú odborné, obslužné a ďalšie činnosti týchto ambulantných zariadení a sčasti sa presúvajú do domácností prijímateľov, resp. sa vykonávajú formou telefonickej alebo e- mailovej komunikácie, napr. poskytovanie sociálneho poradenstva;

•             podmienky poskytovania sociálnej služby dohodnutých v zmluve o poskytovaní sociálnej služby tak aby sa predišlo alebo znížilo riziko ohrozenia života alebo zdravia a zabezpečila účinná ochrana života a zdravia prijímateľov a zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. V tomto kontexte môže ísť o dočasné nepoužitie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách, ktoré upravujú poskytovanie konkrétnych sociálnych služieb, či o špecifickú zmenu podmienok poskytovania konkrétnej formy sociálnej služby tak, aby bolo možné zabezpečiť predchádzanie ohrozenia života a zdravia prijímateľov sociálnej služby ako aj zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, napríklad dočasná možnosť zmeny formy poskytovanej sociálnej služby, a to napr. z týždennej formy poskytovania sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou na poskytovanie tejto sociálnej služby aj počas sobôt a nedieľ, teda na svojou povahou celoročnú formu poskytovania sociálnej služby v zariadení (v záujme zabránenia šírenia nákazy COVID- 19 medzi rizikovou skupinou právo voľby klienta týždennej formy poskytovanej sociálnej služby medzi pobytom v domácom prostredí - prerušením poskytovania sociálnej služby, alebo prijímaním sociálnej služby aj počas sobôt a nedieľ). Ustanovenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktoré nebudú v súlade s vydaným nariadením vlády sa v určenom čase nebudú uplatňovať;

•             podmienky vykonávania niektorých druhov sociálnej služby tak, aby lepšie zodpovedala špecifickým potrebám prijímateľov sociálnej služby, ktoré sa v dôsledku  krízovej situácie menia;

-  osobitné  podmienky spolufinancovania pobytových sociálnych služieb, poskytovaných neverejnými poskytovateľmi z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku poskytovaním finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. V súlade s § 75 ods. 15 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytuje  obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti,   neverejnému poskytovateľovi pobytovej sociálnej služby v plnej výške aj vtedy, ak sa prijímateľovi sociálnej služby neposkytuje sociálna služba najviac 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby (tzv. „tolerovaná neobsadenosť miesta“). Súčasná krízová situácia a s tým súvisiace obmedzené prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb s pobytovou formou tejto sociálnej služby a faktické neprijímanie tejto sociálnej služby aj jej klientmi, z obavy o svoj život a zdravie pri ich pobyte v kolektívnom zariadení, má svoje nesporné dôsledky na prevádzkovateľov tejto  pobytovej sociálnej služby v zariadení. V záujme legitímneho verejného záujmu na udržateľnosti a dostupnosti týchto sociálnych služieb a udržania a podpory zamestnanosti a zamestnateľnosti v sociálnych službách, sa umožňuje nariadením vlády potrebné prijať legislatívne opatrenie zmierňujúce dôsledky dočasnej neobsadenosti miest v týchto zariadeniach v krízovom období, obdobne ako to bolo vykonané v prípade finančných príspevkov poskytovaných z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

- predĺženie, odpustenie alebo spočívanie zákonných lehôt aj procesných lehôt v konaní obcí a vyšších územných o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu a o zmene stupňa odkázanosti na sociálnu službu,  ktoré vzhľadom na mimoriadny stav nie je možné dodržať, a to tak zo strany účastníkov správneho konania, ako aj zo strany príslušného správneho orgánu;

- zmenu kvalifikačných predpokladov potrebných pre vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb (v súčasnosti možno ako príklad uviesť najmä kvalifikačné predpoklady na výkon práce opatrovateľa, ktorých je vzhľadom na dočasné pozastavenie kurzov opatrovania, čerpanie PN, OČR u mnohých opatrovateľov, akútny nedostatok). Dočasnou zmenou kvalifikačných predpokladov je možné tento stav vyriešiť;

 

K odseku 2

                Navrhuje sa uložiť obciam a vyšším územným celkom povinnosť poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie pomoci pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, môžu ocitnúť v situácii ohrozenia života alebo zdravia; ak pôjde o prijímateľov sociálnej služby, túto pôsobnosť budú obce a vyššie územné celky vykonávať v súčinnosti s poskytovateľom sociálnej služby, s ktorým má takáto fyzická osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, avšak v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ju nie je možné poskytovať prijímateľom v zariadení vôbec (napr. v dôsledku nariadeného pozastavenia poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou sociálnou službou), alebo len v obmedzenom rozsahu (poskytovanie sociálnej služby len terénnou formou mimo zariadenia). Dôvodom pre potrebu prijatia navrhovanej zmeny je skutočnosť, že počas mimoriadneho stavu prichádza z objektívnych dôvodov k rôznym zmenám či obmedzeniam pri terénnej a ambulantnej forme poskytovaných sociálnych službách. Nie je možné vylúčiť, že v dôsledku takýchto zmien, spojených s redukovaním doposiaľ poskytovanej sociálnej služby aj z vecného alebo aj časového hľadiska, môže vzniknúť potreba zabezpečenia nevyhnutých podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a potreba zabezpečenia nevyhnutných úkonov sebaobsluhy fyzickým osobám tak, aby sa neocitli v situácii ohrozenia života alebo zdravia.

 

K odseku 3

                V prípade vyhlásenej pandémie sa navrhuje ustanoviť poskytovateľom pobytových sociálnych služieb (okrem plnenia hygienických podmienok vydaných v tomto čase orgánom verejného zdravotníctva) aj povinnosť vytvoriť v zariadení obytné priestory - špeciálne vyčlenené a osobitne zrozumiteľne označené obytné miestnosti  na účely poskytovania  sociálnej služby novým prijímateľom sociálnej služby a prijímateľom po ukončení ústavnej zdravotnej starostlivosti oddelene od ostatných prijímateľov sociálnej služby. Tieto priestory musia byť oddelené od ostatných ubytovacích priestorov v zariadení tak, aby v nich bolo možné dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim a mali by byť označené tak, aby do nich nemali prístup iní prijímatelia sociálnych služieb alebo neoprávnení, potrebnými ochrannými prostriedkami nevybavení zamestnanci poskytovateľa.

 

K odseku 4

                Za účelom efektívneho plnenia opatrení v čase pandémie sa navrhuje určiť povinnosť orgánom územnej samosprávy, aby určili zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou sociálnej služby (sieť týchto zariadení), ktoré budú účelovo určené na prijímanie nových prijímateľov sociálnych služieb, resp. na ich karanténny pobyt do doby začatia poskytovania sociálnej služby v bežnom režime. Ak pôjde o zariadenia, v ktorých sa poskytuje sociálna služba aj iným prijímateľom sociálnej služby, karanténne priestory musia byť oddelené od ostatných ubytovacích priestorov v zariadení tak, aby v nich bolo možné dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim a mali by byť označené tak, aby do nich nemali prístup iní prijímatelia sociálnych služieb alebo neoprávnení, potrebnými ochrannými prostriedkami nevybavení zamestnanci poskytovateľa.

 

K odseku 5

                Navrhuje sa, aby sa príslušne ustanovenia zákona o sociálnych službách uplatňovali v čase krízovej situácie s odchýlkami upravenými nariadením vlády a rovnako odchýlkami upravenými v odsekoch 2 až 4 tohto návrhu.

 

K čl. IV

                Navrhuje sa v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu upraviť možnosť vlády nariadením upraviť podmienky poskytovania dotácií, upravovať účel dotácií ako aj upraviť spôsob zúčtovania dotácie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu tak, aby sa dotácia mohla čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a najefektívnejšie poskytnúť na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

 

                Ako príklad je možné uviesť možnosť vlády rozhodnúť o opakovanej  možnosti poskytnutia dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku v závislosti od rozsahu a závažnosti mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.          Zavádza sa tiež možnosť upraviť dočasne podľa situácie výšku ako aj účel tej ktorej dotácie podľa aktuálnych potrieb na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

 

                Takisto bude možné nariadením vlády pre urýchlenie poskytnutia dotácie upustiť od preukazovania niektorých podmienok na poskytnutie dotácie (napr. potvrdenie konkurzného súdu), resp. ich nahradiť alternatívnym dokladom, prípadne čestným vyhlásením.

 

                Pri zúčtovaní dotácie návrh splnomocňuje vládu nariadením upraviť napr. lehoty, spôsob a rozsah zúčtovania dotácie.

 

K čl. V

                Navrhuje sa účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

 

 

Bratislava 9. apríla 2020

 

 

 

 

 

Igor Matovič, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Milan Krajniak, v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 421

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: