TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmeny dávok a legislatívy v pôsobnosti Sociálnej poisťovne v roku 2017

14.12. 2016, 17:54 |  najpravo.sk

BRATISLAVA, 14. 12. 2016: Sociálna poisťovňa pre vás pripravila kompletný sumár zmien, ktoré nás čakajú v roku 2017 v oblasti dávok a ostatnej legislatívy, ktorá je v pôsobnosti Sociálnej poisťovne.

Zvýšenie dôchodkových dávok

Od 1. januára 2017 sa zvyšujú dôchodkové dávky o pevnú sumu. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky automaticky, bez žiadosti poberateľa dôchodku takto:

Druh dôchodku  

Suma zvýšenia

Suma zvýšenia, ak sa dôchodok vypláca

v sume jednej polovice

starobný dôchodok

8,20 eur 

2,50 eur

predčasný starobný dôchodok

7,90 eur

3,00 eur

invalidný dôchodok nad 70 %

7,10 eur

2,60 eur

invalidný dôchodok max. do 70 %

4,00 eur

1,70 eur

vdovský a vdovecký dôchodok

5,30 eur

2,30 eur

sirotský dôchodok

2,60 eur

1,40 eur

 

Zmena dôchodkového veku

Od 1. januára 2017 dochádza k zmene odchodu do starobného dôchodku. Týka sa poistencov narodených po 31. decembri 1954. Výnimkou sú tí poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, to znamená ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo služby v I. alebo II. kategórii funkcií. Posun dôchodkového veku na príslušný kalendárny rok ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.

Pre rok 2017 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 76 dní. Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet dôchodkového veku.

Posun dôchodkového veku pre rok 2018 bude známy do konca októbra 2017.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2017, ktorá má vplyv na výpočet výšky dôchodku a mení sa každý rok, bude známa v decembri 2016. Sociálna poisťovňa ju zverejní na svojej webovej stránke www.socpoist.sk.

Priemerný osobný mzdový bod zostane zachovaný na úrovni 68 %.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre SZČO a DPO

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre živnostníkov, ostatné povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od 1. januára 2017 zvyšuje takto:  

  1. Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 429 eur, vzrastie na 441,50 eur.
  2. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 4 290 eur, bude 6 181 eur.

Tým povinne poisteným SZČO a DPO, ktoré do 31. decembra 2016 platia poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, čiže zo sumy 429 eur, resp. z vymeriavacieho základu, ktorý je nižší ako 441,50 eur, sa za obdobie od 1. januára 2017 mení vymeriavací základ na 441,50 eur.

Poistné vypočítané z nového minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 eur pre povinne poistenú SZČO je 146,35 eur. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti je 155,18 eur.

Ak povinne poistené SZČO do 31. decembra 2016 platia poistné z maximálneho vymeriavacieho základu 4 290 eur a ich skutočný vymeriavací základ podľa údajov z daňového priznania za rok 2015 je vyšší ako 4 290 eur až do sumy 6 180,99 eur, od 1. januára 2017 platia poistné zo skutočného vymeriavacieho základu.

Ak je ich skutočný vymeriavací základ 6 181 eur a viac, platia z nového maximálneho vymeriavacieho základu. Poistné vypočítané z nového maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO je 2 048,99 eur. Dobrovoľne poistený si výšku maximálneho vymeriavacieho základu určuje sám.

Pozor! Nové poistné za január 2017 je splatné do 8. februára 2017. SZČO a DPO, ktorých sa uvedená zmena týka a poistné platia trvalým príkazom, by nemali zabudnúť na zmenu trvalého príkazu v banke a správnu identifikáciu platby.

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2 percentá

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2017 zvýšia o 2 %. O rovnaké percento vzrastú aj maximálne úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2017 bude 53 503,20 eur. Maximálna celková výška jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 53 503,20 eur.

Maximálne náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2017 budú 26 751,80 eur.

Maximálna náhrada nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 bude 2 675,70 eur. Na 2 675,70 eur vzrastie aj maximálny úhrn náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Nemocenské dávky v novej maximálnej výške

V roku 2017 sa zvyšuje maximálna výška nemocenských dávok. Dôvodom je, že sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ, z ktorého je možné vypočítať nemocenskú dávku z 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2016, nemocenská dávka sa vypočíta z maximálneho denného vymeriavacieho základu určeného zo sumy 1766 eur (z 2-násobku priemernej mzdy z roku 2015). Maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši zo 42,3124 eur na 58,0603 eur. Sociálna poisťovňa v týchto prípadoch vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 990 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 958 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške 1260 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 1219,30 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo výške 319,40 eur za 10 dní.

Poistencom, ktorým dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol do 31. decembra 2016 a dávka bola určená z maximálneho denného vymeriavacieho základu platného v tomto roku (z maxima 1287 eur) a nárok na túto dávku im bude trvať aj po 31. decembri 2016, sa nemocenská dávka automaticky prepočíta podľa zákona účinného od 1. januára 2017. Výška nemocenských dávok sa v týchto prípadoch prepočíta z nového maximálneho denného vymeriavacieho základu určeného zo sumy 1716 eur (z 2-násobku priemernej mzdy z roku 2014), t. j. maximálneho úhrnu 56,4165 eur. Nemocenské bude vyplatené maximálne vo výške 962 eur (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 930,90 mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške 1224,30 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 1184,80 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo výške 310,30 eur za 10 dní.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 bude maximálna mesačná dávka v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 871 eur.

Maximálna výška dávky garančného poistenia

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 bude maximálna výška dávky garančného poistenia 2 649 eur.

Hraničná výška mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou bude 591,61 eur

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej sumy príjmu. Doteraz bola 574,86 eur, v roku 2017 bude 591,61 eur.

Hraničná suma sa nemení počas celého obdobia jej uplatňovania. To znamená, že pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2016 a pokračujúcich v roku 2017 ostáva 574,86 eur. Hraničná suma 591,61 eur určená pre rok 2017 bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2017. Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Štát bude platiť dôchodkové poistenie opatrovateľom dlhšie

Od 1. januára 2017 štát bude platiť dôchodkové poistenie za mamičku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Poistenie už nebude obmedzené limitom 12 rokov, ako to bolo doteraz. Týka sa to občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo ktorí majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Do II. piliera budeme odvádzať viac

Od 1. januára 2017 už nebude sadzba povinných príspevkov do II. piliera predstavovať 4 % z vymeriavacieho základu, ale sa zvýši na 4,25 %. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň od budúceho roka každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na starobné poistenie (do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak, aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do II. piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (hrubého príjmu poistenca).

Pre rok 2017 bude pre zamestnávateľa sadzba poistného do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v II. pilieri a nevypláca sa mu z II. piliera starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, vo výške 9,75 % z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na starobné poistenie pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO – pre dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu – pre štát za fyzické osoby, za ktoré platí poistné (poistenci štátu, zamestnanci a SZČO v období, počas ktorého sa im poskytuje materské) – pre Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im bola zistená choroba z povolania v období od 1.1.2004 a majú viac ako 40 % pokles pracovnej schopnosti (podľa § 88 zákona o sociálnom poistení) a do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, bude vo výške 13,75 % z vymeriavacieho základu, ak sú sporiteľmi v II. pilieri a nevypláca sa im z neho starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.

Zamestnávatelia budú zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia už len elektronicky

Od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky. Zamestnávateľom, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, sa tak 31. decembra 2016 končí prechodné obdobie, v ktorom ešte mohli zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme.

Sociálna poisťovňa bude vymáhať pohľadávky aj priamo

Schválenou zmenou Exekučného poriadku sa novelizuje aj zákon o sociálnom poistení v oblasti vymáhania pohľadávok. Táto zmena umožňuje Sociálnej poisťovni priamo (mimo súdneho exekútora) siahnuť na prostriedky vedené na účtoch v bankách, alebo získať pohľadávku zrážkami zo mzdy a z dávok poskytovaných Sociálnou poisťovňou. Pre dlžníka to bude znamenať zlacnenie vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne, pretože nebude platiť trovy, aké doteraz platil exekútorovi. Zmena bude účinná od 1. júla 2017.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 94
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Pridať článok

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

FIDIC - aplikácia zmluvných podmienok v právnom poriadku SR (Seminár)

Prierez zmluvnými podmienkami FIDIC, prienik a rozdiely medzi Červenou a Zelenou knihou a Žltou a ...

ROZHODCOVSKÉ KONANIE v obchodnoprávnych a občianskoprávnych veciach („nespotrebiteľská“ arbitráž) (Seminár)

Rozhodcovské konanie ako jeden z alternatívnych spôsobov riešenia sporov je upravené zákonom ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Študent práva – pomocný pracovník v AK (paralegal)

Máte záujem o získanie praktických skúseností v oblasti práva a oboznámenie sa s advokátskym povolaním v praxi?

Zaujímavé odkazy

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republikyhttp://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch

Modernizovaná stránka vrcholného súdneho orgánu Českej republiky s vyhľadávačom ...

Judikatúra Súdneho dvora Európskej úniehttp://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Vyhľadávač rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie.

Registre

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Register občianskych združeníhttp://portal.ives.sk/registre/startoz.do

Register Ministerstva vnútra SR, ktorý obsahuje všetky registrované združenia založené podľa ...

Čítali sme

Slováci nedôverujú súdom najviac zo všetkých členských štátov Úniehttps://domov.sme.sk/c/20521087/slovaci-nedoveruju-sudom-najviac-zo-vsetkych-clenskych-statov-unie.html

Ministerka spravodlivosti to považuje za problém, ktorým sa treba zaoberať.

Nejvyšší soud nařídil okamžité propuštění exsoudce Knotkahttp://www.lidovky.cz/nejvyssi-soud-naridil-propustit-exsoudce-knotka-z-vezeni-pn4-/zpravy-domov.aspx?c=A170428_190230_ln_domov_ELE

Nejvyšší soud nařídil okamžité propuštění z výkonu trestu bývalého litoměřického ...

Mezi ústavními soudci byly rozdíly v rychlosti i vstřícnostihttp://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mezi-ustavnimi-soudci-byly-rozdily-v-rychlosti-i-vstricnosti/1478796

Průměrný český ústavní soudce za měsíc jako zpravodaj uzavřel 17 až 18 kauz, o polovině ...

Advokátska kancelária Ružička Csekes opäť zvíťazila v súťaži Právnická firma roka. Obhájila hneď niekoľko prvenstiev.https://www.webnoviny.sk/advokatska-kancelaria-ruzicka-csekes-opat-zvitazila-v-sutazi-pravnicka-firma-roka-obhajila-hned-niekolko-prvenstiev/

Vydavateľstvo EPRAVO Group s. r. o. v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlásili včera ...

Soudní databáze příliš nefungují. Šabatová chce zřídit centrální evidenci verdiktůhttp://domaci.eurozpravy.cz/verejna-sprava/188175-soudni-databaze-prilis-nefunguji-sabatova-chce-zridit-centralni-evidenci-verdiktu/

Kancelář veřejného ochránce práv není spokojená s tím, jak okresní, krajské a vrchní ...

Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva, prohlásila poslankyně Chalánkováhttps://www.novinky.cz/domaci/436157-pravo-na-dite-nepatri-mezi-zakladni-lidska-prava-prohlasila-poslankyne-chalankova.html

Proti tomu, aby mohly mít svobodné ženy dítě i bez souhlasu svého partnera s použitím ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2017

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2017

Bulletin Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej ...

Justičná revue 2/2017

Justičná revue 2/2017

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2017

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2017

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2017

Bulletin slovenskej advokácie 3/2017

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 1/2017

Justičná revue 1/2017

Časopis pre právnu prax

Právny obzor 1/2017

Právny obzor 1/2017

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: