TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmenia sa pravidlá tvorby zákonov

22.8. 2021, 13:42 |  najpravo.sk

Úrad vlády SR zverejnil tzv. predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

1. Základné ciele a tézy pripravovaného návrhu zákona:

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa má na základe poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe najmä:

1. v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 zrušiť opatrenia, ako formálny prameň práva, ktoré sa ako jediné v zásade nevyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v úplnom znení, ale len registrujú,

2. vypustí sa predkladacia správa ako obligatórny sprievodný materiál a úprava tohto sprievodného materiálu sa ponechá na Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky s cieľom ďalej znižovať administratívnu záťaž pri príprave návrhov právnych predpisov, a náležitosti jednotlivých sprievodných materiálov sa upravia výlučne v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky, nakoľko tieto podrobnosti sú technikáliami,  ktorých úprava je postačujúca v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky; tým sa zároveň zvýši stabilita zákona č. 400/2015 Z. z.,

3. ustanoví sa, v záujme posilnenia transparentnosti  a v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024, len elektronická forma zasielania všetkých pripomienok prostredníctvom systému Slov-Lex,

4. v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 a s cieľom rozvíjať využívanie elektronických nástrojov pri tvorbe a publikovaní normatívnych právnych aktov, vrátane Zbierky zákonov Slovenskej republiky, rozšíri sa okruh právnych predpisov zverejňovaných na Slov-Lexe o právne predpisy uverejňované vo Vestníku vlády Slovenskej republiky (povinne), o všeobecne záväzné nariadenia miest, obcí a samosprávnych krajov (dobrovoľne) a vybrané interné akty orgánov verejnej noci (povinne), ktoré sa povinne zverejňujú podľa zákona o slobode informácií.

2. Zhodnotenie súčasného stavu:

O opodstatnenosti opatrení ako formálneho prameňa práva sa diskutovalo už pri príprave zákona č. 400/2015 Z. z. v kontexte zrušenia výnosov a s cieľom maximálne využiť informačný systém Slov-Lex a v maximálnej miere sprístupniť verejnosti platné právo. Tak výnosy ako aj opatrenia sa v zásade v zbierke zákonov nepromulgovali, ale len registrovali. K ponechaniu opatrení sa pristúpilo vzhľadom k vtedajšej neexistencii centrálnej databázy výnosov a opatrení a zvolilo sa riešenie ponechať opatrenia aby bolo možné nimi novelizovať výnosy. Od tohto riešenia uplynulo viac ako päť rokov a predkladateľ má za to, že aj na základe skúseností získaných z fungovania Slov-Lexu je potrebné urobiť ďalší krok v jeho rozvoji a naďalej využívať na právnu reguláciu len práve predpisy, ktoré sa v zbierke zákonov promulgujú. Tým budú všetky právne predpisy vydávané ústrednými orgánmi štátnej správy v ich právne záväznom znení  permanentne prístupné verejnosti.

V súčasnosti je možné zaslať pripomienky verejnosti aj inak ako prostredníctvom Slov-Lexu, teda napr. listom alebo e-mailom. Tieto pripomienky sa na Slov-Lexe nezobrazujú a verejnosť nemá ako sa s nimi oboznámiť, zároveň sa ani ich vyhodnotenie na Slov-Lexe neuvádza. Uvedené má okrem netransparentnosti za následok aj to, že ak predkladateľ takejto pripomienke vyhovie, táto skutočnosť sa nepremietne do vyhodnotenia pripomienkového konania, v dôsledku čoho vyhodnotenie pripomienkového konania neposkytuje úplný obraz o všetkých uplatnených pripomienkach a o spôsobe ich vyhodnotenia.

V súlade s príslušnými zákonmi obce, mestá a samosprávne kraje zverejňujú nimi vydávané všeobecne záväzné nariadenia na svojich webových sídlach a úradných tabuliach.

S cieľom čo najviac priblížiť tieto právne predpisy verejnosti sa navrhuje umožniť územnej samospráve na základe jej dobrovoľného rozhodnutia využiť možnosť uverejňovať tieto právne predpisy elektronicky na Slov-Lexe, bez toho, aby došlo k zásahu do súčasnej právnej úpravy podmienok zverejňovania týchto právnych predpisov upravených v osobitných zákonoch. Uvedený cieľ zohľadňuje aj skutočnosť, že pre fyzické osoby ako aj právnické osoby je nezriedka podstatná znalosť všeobecne záväzných nariadení obce, mesta alebo samosprávneho kraja, v územnom obvode ktorého nemajú sídlo alebo bydlisko, avšak vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť, prípadne sa z iného dôvodu potrebujú oboznámiť s príslušným všeobecne záväzným nariadením.

Na základe, ale nie len, skúseností z obdobia zvládania pandémie respiračného ochorenia Covid-19 a vydávania vyhlášok hlavným hygienikom vo Vestníku vlády Slovenskej republiky sa navrhuje sprístupniť Vestník vlády Slovenskej republiky na Slov-Lexe. Tým sa zjednoduší prístup verejnosti k právnym predpisom uverejňovaným vo Vestníku vlády Slovenskej republiky miestnymi orgánmi štátnej správy.

Navrhuje sa v Slov-Lexe zverejňovať aj interné riadiace akty orgánov verejnej moci, ktoré sa povinne uverejňujú na ich webových sídlach v súlade so zákonom o slobode informácií.

3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 1. Lehota na vyjadrenie je do 15. septembra 2021.

4. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:  september 2021.

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 52
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, ...

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: