Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
Predplatné
Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zadržanie vodičského preukazu

Marcel Ružarovský • 19.5. 2021, 18:01

Pôvodný článok z roku 2015 bol zamenený na základe podnetu autora dňa 14. novembra 2017 za aktuálne prepracované znenie.

Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je jednou z úloh Policajného zboru. V rámci neho majú príslušníci polície rôzne oprávnenia. Jedným z týchto oprávnení je aj oprávnenie príslušníka Policajného zboru (ďalej aj ako „policajt“) zadržať vodičský preukaz, ktorý bol vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu.

Právna úprava zadržania vodičského preukazu je obsiahnutá v ustanoveniach § 70 a § 71 zákona o cestnej premávke. V praxi sa možno stretnúť s konaním policajta, kedy pod hrozbou zadržania vodičského preukazu vynucuje od vodiča zaplatenie pokuty, resp. priznanie vodiča k určitému skutku. Predmetom tohto príspevku je špecifikovanie dôvodov a postupu policajta v rámci výkonu oprávnenia zadržať vodičský preukaz.

Podľa ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o cestnej premávke, je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „psychická spôsobilosť“),

d) je vodičský preukaz neplatný,

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

Ad a) Tento dôvod zadržania vodičského preukazu je v praxi zrejme najčastejším.

Trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorového vozidla ukladá súd. Podľa ustanovenia § 61 ods. 2 Trestného zákona súd môže uložiť trest zákazu činnosti na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou. Typickým trestným činom v súvislosti s vedením vozidla je napríklad trestný čin usmrtenia, trestný čin ublíženia na zdraví alebo trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla ukladá správny orgán, ktorým je orgán Policajného zboru.

Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o priestupkoch, zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti tohto zákona alebo v inom zákone a na čas v nich ustanovený, najdlhšie na päť rokov, a ak ide o činnosť, ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere alebo na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu, a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou.

Zákaz činnosti možno uložiť za všetky priestupky uvedené v ustanovení § 22 ods. 1 zákona o priestupkoch, s výnimkou

 • písmena h) bod 1 a 2 – prekročenie rýchlosti v obci do 50km/h a mimo obce do 60km/h,
 • písmena j) – vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy nad 12 ton vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná,
 • písmena l) – tzv. zostatková skutková podstata, teda porušenie pravidiel cestnej premávky iným spôsobom, ako je uvedené v predošlých písmenách (porušenie zákazu vjazdu, svetlá, pásy, státie alebo zastavenie v zákaze a iné).

Typickým priestupkom, za ktorý možno uložiť sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla je jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, spôsobenie dopravnej nehody, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku, prekročenie rýchlosti v obci nad 50 km/h a mimo obce nad 60km/h.

Azda najväčším problémom v praxi v súvislosti so zadržaním vodičského preukazu je porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Čo sa rozumie závažným porušením pravidiel cestnej premávky nájdeme v ustanovení § 137 ods. 2 zákona o cestnej premávke, ktorý uvedené porušenia taxatívne vypočítava. Ako príklad uvádzame nezastavenie na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“ (nezastavenie „na červenú“), vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, nedanie prednosti v jazde, neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke, neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy, predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané a iné.

POZOR! Samotné nezastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! od 01.01.2016 už nie je považované za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky, preto policajt nemôže zadržať vodičovi vodičský preukaz, okrem zadržania vodičského preukazu podľa ustanovenia § 71 ods. 1 zákona o cestnej premávke.

Zadržanie vodičského preukazu podľa tohto písmena môže trvať až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Napríklad, pri spôsobení dopravnej nehody vodič z nedbanlivosti usmrtí iného účastníka cestnej premávky. Polícia mu na mieste zadrží vodičský preukaz, vydá rozhodnutie o jeho zadržaní. Zadržanie môže trvať až do právoplatného skončenia trestnej veci pre trestný čin usmrtenia.

Ad b) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz aj vtedy, ak už má súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, alebo má súdom uložené ochranné liečenie. Tieto rozhodnutia musia byť právoplatné.

Ad c) Ďalším zákonným dôvodom na zadržanie vodičského preukazu je existencia rozhodnutia orgánu Policajného zboru o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti. V tejto súvislosti nestačí, že by bolo možné takéto rozhodnutie vydať, ale uvedené rozhodnutie už musí byť vydané a právoplatné.

Ad d) Vodičský preukaz je neplatný ak

 • uplynula jeho platnosť podľa§143b ods. 2 a ods. 3 zákona o cestnej premávke,[1]
 • obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
 • meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
 • údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
 • držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
 • za tento bol vydaný nový vodičský preukaz,
 • jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
 • jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • bol vydaný v rozpore so zákonom,
 • sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
 • vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

 

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný aj v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečeniealebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

Vodičský preukaz pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je neplatný aj vtedy, ak uplynula zákonná lehota na jeho platnosť, ktorá je podľa ustanovenia § 94 ods. 3 zákona o cestnej premávke 15 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. Pokiaľ je držiteľom vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoba staršia ako 63 rokov, platnosť vodičského preukazu je  päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

 Ad e) Posledným dôvodom pre zadržanie vodičského preukazu je skutočnosť, že vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a (neplatnosť vodičského preukazu pre skupinu vodičského oprávnenia) alebo § 106azákona o cestnej premávke (neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre skupinu vodičského oprávnenia).Pre lepšie pochopenie uvádzame príklad: Držiteľ vodičského preukazu je oprávnený viesť motorové vozidlá skupiny AM, A1, A2, A, B a D. Vodičský preukaz je stále platný, ale platnosť pre skupinu D už uplynula. Ak hliadla Policajného zboru zastaví vodiča na osobnom motorovom vozidle (skupina B) vodičský preukaz mu zadržať pre neplatnosť skupiny D nemôže. Ale ak hliadka zastaví vodiča počas toho, ako viedol autobus (skupina D), je oprávnená mu vodičský preukaz zadržať.

 Policajt je tiež oprávnený zadržať vodičský preukaz aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený (tzv. fiktívne zadržanie). Dôvodom návrhu zavedenia tohto inštitútu sa sleduje zámer okamžite vylúčiť z cestnej premávky predovšetkým tých vodičov, ktorí zámerne nepredložia vodičský preukaz ku kontrole policajtovi z obavy, že im bude vodičský preukaz dôvodne zadržaný.[2] V nadväznosti na fiktívne zadržanie vodičského preukazu je vodič podľa ustanovenia § 98 ods. 1 písm. e) zákona o cestnej premávke povinný odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania. Takto zadržaný vodičský preukaz sa považuje za neplatný (ustanovenie § 100 ods. 4 zákona o cestnej premávke).

Pre úplnosť treba uviesť, že vodičský preukaz nemôže byť fiktívne zadržaní pri každom nepredložení vodičského preukazu, ale iba v prípade, že vodič sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a z toho dôvodu sa obáva, že mu bude vodičský preukaz dôvodne zadržaní, tak ho pred policajtom zatají. Pokiaľ by policajt takto zadržal vodičský preukaz aj v prípade, keď jediným priestupkom je práve skutočnosť, že vodič nemá pri sebe platné doklady – vodičský preukaz [ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej premávke], považujeme postup policajta za nesprávny a nezákonný.

Postup polície a práva vodiča

Policajt je povinný bezodkladne vydať o zadržaní vodičského preukazu potvrdeniea najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

V potvrdení policajt môže povoliť jazdu, teda nie je to jeho povinnosť a vodič nemá na povolenie právny nárok. Nepovolenie ďalšej jazdy je na mieste napríklad v prípade, ak bol vodičský preukaz zadržaný pre požitie alkoholu alebo inej návykovej látky vodičom.

Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, ak sa vodičský preukaz zadržal podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke. Proti tomuto rozhodnutiu má vodič právo podať opravný prostriedok, prípadne využiť iné prostriedky, ktorými sa môže domôcť ochrany svojich práv, napríklad podnet prokurátorovi, aby podal proti rozhodnutiu Policajného zboru o zadržaní vodičského preukazu protest.

Orgán Policajného zboru, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

Pominutím dôvodov môže byť napríklad zastavenie správneho konania vo veci samej podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch, teda, že skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom.

Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukaz nebude potrebné vydať, ak v lehote do 15 dní od zadržania vodičského preukazu už bolo právoplatne rozhodnuté o uložení trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla a príslušný orgán sa o tom dozvedel. Uvedené môžeme napríklad aplikovať na situáciu superrýchleho konania vedeného pre spáchanie trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 ods. 1 Trestného zákona, keď od zadržania vodiča (a vodičského preukazu) do právoplatného rozhodnutia vo veci samej uplynie častokrát len niekoľko dní.

Záverom treba dodať, že zadržať vodičský preukaz je oprávnenie policajta, nie jeho povinnosť, preto nemusí nutne k jeho realizácii dôjsť v každom prípade (napr. vodič prekročí rýchlosť mimo obce o viac ako 60km/h, ale na mieste zaplatí blokovú pokutu vo výške 800 eur). Závisí od policajta, ktorý po zvážení okolností prípadu rozhodne, či vodičský preukaz zadržaní alebo nie. V prípade, že pristúpi výkonu svojho oprávnenia, vodič má právo odvolať sa voči rozhodnutiu orgánu Policajného zboru o zadržaní vodičského preukazu.

§ 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 zákona o cestnej premávke aj vtedy, ak

a)      vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní uložená pokuta

 1. za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 2. za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
 3. za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta,
 4. za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy,
 5. alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave,

b)      je ochotný ju zaplatiť,

c)      nemôže tak urobiť na mieste.

Ad i) V tomto prípade sa jedná o už spomínanú zostatkovú skutkovú podstatu priestupkov podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. l) zákona o priestupkoch, za ktorý možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur. Pôjde o priestupky ako nerozsvietenie stretávacích svetlometov počas jazdy, parkovanie v rozpore so zákonom alebo dopravným značením, nepoužitie bezpečnostných pásov, menšie prekročenie rýchlosti a pod.

Ad ii) Aj keď zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonovv znení neskorších predpisov stále pozná inštitút„kontroly“, teda oprávnenie zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. v súčinnosti s policajtmi kontrolovať dodržiavanie povinností podľa uvedeného zákona (napr. povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest), v súčasnej dobe si dovolíme tento bod považovať za nie celkom prakticky využiteľný, nakoľko sa využívajú diaľničné známky v elektronickej podobe.

Ad iii) Priestupky na úseku mýta sú obsiahnuté v ustanovení § 27 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov.

Povinnosť úhrady mýta sa vzťahuje napríklad na motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg, teda nie osobné motorové vozidlá. Ako príklad uvádzame nasledovné priestupky:

- užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlom bez úhrady mýta,

- odmietnutie úhrady mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,

- nezadanie do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,

-    nesprístupni na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke a iné.

Ad iv) Priestupky na úseku cestnej dopravy sú uvedené v ustanovení § 49 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon sa taktiež nevzťahuje na „bežných“ vodičov osobných motorových vozidiel (neprofesionálov), ale na vodičov autobusov, taxislužby, nákladnej dopravy.

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto

- ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať preukazom vodiča (preukaz vodiča vozidla taxislužby),

- ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať osvedčením vodiča,

- ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou koncesie podľa § 27 alebo osvedčením vozidla taxislužby a iné.

Ad v) Priestupky spáchané porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave upravuje vo svojom ustanovení § 38 zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z.o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Organizácia pracovného času sa vzťahuje na zamestnancov v doprave, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere okrem zákonom stanovených výnimiek. Tento zákon sa preto bude vzťahovať napríklad na vodičov autobusov alebo nákladných vozidiel.

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí vodič, ktorý napríklad

- vedie vozidlo bez záznamového zariadenia alebo so záznamovým zariadením, ktoré nemá platnú periodickú prehliadku alebo záznamové zariadenie nesprávne používa,

- nemá pri sebe kartu vodiča ani potvrdenie o jej strate alebo odcudzení,

- používa kartu vodiča, ktorá je poškodená, nefunkčná alebo znečistená pričom údaje na nej uvedené nie sú čitateľné,

- nečerpá alebo nedodrží prestávku v práci alebo dobu denného alebo týždenného odpočinku alebo presiahne maximálny denný, týždenný alebo dvojtýždenný limit času jazdy,

- neoprávnene manipuluje so záznamovým zariadením alebo ktorý zatají, znehodnotí, zničí, poškodí, stratí alebo zmanipuluje záznamy

- nezaznamená ručne v záznamovom liste, vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo v rozpise služieb dôvod odchýlky od povinnosti dodržať čas jazdy a čas prestávky v práci a ďalšie.

V súvislosti so zadržaním vodičského preukazu podľa ustanovenia § 71 ods. 1 zákona o cestnej premávke je potrebné objasniť podstatu blokového konania, pretože len v blokovom konaní možno z vyššie uvedených dôvodov zadržať vodičský preukaz.

Podmienkami blokového konania sú:

 • spoľahlivé zistenie priestupku,
 • priznanie sa obvinenej osoby,
 • nejde o tzv. návrhový priestupok.

V súvislosti s dopravou je návrhovým priestupkom iba konanie páchateľa, ktorým spôsobí dopravnú nehodu, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku a zároveň, že poškodená osoba je blízkou osobou voči páchateľovi priestupku.

Na spoľahlivé zistenie priestupku nestačí konštatovanie policajta o tejto skutočnosti(napr. nezastavenie na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde!). Nutno však uviesť, že súhlas páchateľa prelamuje zásady správneho konania (najmä §§ 3 a 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení s § 51 zák. č. 372/1990 Zb.), a to najmä zásadu materiálnej pravdy, v prospech dohodnutej, a tým aj nevyvrátiteľnej domnienky naplnenia všetkých štyroch prvkov skutkovej podstaty priestupku (tzn. subjektu, subjektívnej stránky, objektu ako aj objektívnej stránky) vrátane posúdenia charakteru skutku, riadneho zistenia skutkového stavu, osoby páchateľa a riadnosti uloženej sankcie prostredníctvom pokuty.[3] Blokové konanie tak predstavuje dohodu o vine a sankcii medzi orgánom verejnej moci a domnelým páchateľom.[4]

Uložením pokuty v blokovom konaní ale ešte nie sú splnené podmienky potrebné na zadržanie vodičského preukazu. Ak vodič pokutu uhradí na mieste, vec je tým skončená a k zadržaniu vodičského preukazu nemôže dôjsť. Pre prípad, ak by vodič s priestupkom a vyškou sankcie súhlasil, ale nemal by dostatok finančnej hotovosti na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku páchateľ priestupku potvrdí. Až potom je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz, pričom opäť zdôrazňujeme, že nejde o povinnosť policajta ale o jeho právo. Zadržanie vodičského preukazu v tomto smere predstavuje zabezpečenie toho, že vodič pokutu skutočne uhradí.

Ak nebude vodič súhlasiť s blokovým konaním, policajt mu nemôže zadržať vodičský preukaz, pokiaľ sa nejedná o prípad, kedy za konanie, z ktorého je vodič policajtom obvinený, možno uložiť sankciu zákazu činnosti alebo trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorového vozidla [ustanovenie § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke]. Policajt spíše správu o výsledku objasňovania priestupku (k nej má páchateľ – vodič možnosť vyjadriť sa) a bude nasledovať konanie pred správnym orgánom, na ktorom sa bude vykonávať riadne dokazovanie, pričom dôkazné bremeno zaťažuje správny orgán.

Postup policajta pri zadržaní vodičského preukazu podľa ustanovenia § 71 zákona o cestnej premávke

Rovnako aj v tomto prípade je policajt povinný vydať potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu. Rozdiel spočíva v tom, že kým pri zadržaní podľa ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o cestnej premávke v potvrdení policajt môže povoliť ďalšiu jazdu, v potvrdení o zadržaní vodičského preukazu podľa ustanovenia § 71 ods. 1 zákona o cestnej premávke je povinný ďalšiu jazdu povoliť, a to na 15 dní,pričom povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V tejto lehote je vodič povinný zaplatiť uloženú blokovú pokutu. Následne sa mu zadržaný vodičský preukaz bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel.Na tento účel je páchateľ povinný dostať sa na orgán Policajného zboru. Páchateľ priestupku má právo požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia, pričom policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa ustanovenia § 71 ods. 1 zákona o cestnej premávke opätovne dopustí niektorého z priestupkov uvedených v bodoch i) až v) opísaných vyššie a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie pokuty, vec sa už nemôže prejednať v blokovom konaní. Konanie páchateľa sa bude prejednávať v správnom konaní, v ktorom hrozí páchateľovi vyššia peňažná sankcia. Na druhej strane treba pripomenúť, že jazda vozidlom počas zadržania vodičského preukazu (ustanovenie § 71 ods. 1 zákona o cestnej premávke) nie je priestupkom ani porušením povinností vodiča [pozri ustanovenie § 4 ods. 2 písm. a) zákona o cestnej premávke], ani akýmsi „marením“ rozhodnutia policajta.

V prípade, že páchateľ priestupku nezaplatí blokovú pokutu v lehote 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu, orgán Policajného zboru vydá do 30 dní od uplynutia tejto lehoty rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.

Pre úplnosť k rozoberanej tématike uvádzame ešte ďalšie dôvody zadržania vodičského preukazu:

1. Ak sa vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prebehlo správne konanie pred orgánom Policajného zboru, bol uznaný vinným z priestupku, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosťa nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku, zadrží orgán Policajného zboru vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. O zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Zadržaný vodičský preukaz sa jeho držiteľovi vráti po výkone rozhodnutia.

2. Orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta pobytu povinného, zadrží vodičský preukaz na základe doručeného exekučného príkazu. Zadržaním vodičského preukazu môže poveriť aj policajta. Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu.

 

JUDr. Marcel Ružarovský, advokát
A. Žarnova 11C, 917 02 Trnava
tel. č. 0949 220 632
e-mail: advokat@ak-ruzarovsky.sk
web: https://www.ak-ruzarovsky.sk/

 

 [1] Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

[2] Dôvodová správa k zákonu č. 313/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

[3] Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 30. marca 2017, sp. zn. 8Sžo 22/2015

[4] Tamže

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2804

Nový príspevok

Vdaka

Vdaka za clanok, ocenil by som viacero takto prakticky ladenych aktualnych informacii.

Matej | 19.04.2015 14:17

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: