Utorok, 28. máj 2024 | meniny má Viliam , zajtra Vilma
Deň Amnesty International
Predplatné
Utorok, 28. máj 2024 | meniny má Viliam , zajtra Vilma
Deň Amnesty International
TlačPoštaZväčšiZmenši

Výberové konanie na notárske miesta február 2016

najpravo.sk • 1.2. 2016, 19:50

Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky rozhodlo o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľných notárskych miest v územnej pôsobnosti týchto okresných súdov:

  • Obvod Krajského súdu Žilina, Okresný súd Námestovo so sídlom v Námestove 2 miesta
  • Obvod Krajského súdu Žilina, Okresný súd Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne 1 miesto
  • Obvod Krajského súdu Prešov, Okresný súd Poprad so sídlom v Poprade 1 miesto
  • Obvod Krajského súdu Košice, Okresný súd Spišská Nová Ves so sídlom v Gelnici 1 miesto
  • Obvod Krajského súdu Košice, Okresný súd Michalovce so sídlom vo Veľkých Kapušanoch 1 miesto

Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne v termíne od 28. 1. 2016 do 22. 2. 2016 do 16:00 hod. na adrese: Notárska komora SR, Krasovského 13, 851 01 Bratislava.

K prihláške je nutné priložiť nasledovné doklady (originály, prípadne notársky osvedčené kópie) :

1.  Osvedčenie o štátnom občianstve SR vydané po 1.1.1993 alebo doklad  o štátnom občianstve štátu Európskej únie alebo iného členského štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2.  Diplom o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte a  druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte      

3.  Doklad o vykonaní notárskej skúšky, prípadne odbornej justičnej, advokátskej, prokurátorskej alebo odbornej skúšky komerčného právnika, ktoré s poukazom  na § 11 ods. 3 Notárskeho poriadku komora uzná za notársku skúšku

4.  Doklad o vykonaní právnej praxe v trvaní 5 rokov, z toho najmenej 2 roky  notárskej praxe, s poukazom na § 11 ods. 2 Notárskeho poriadku – do tejto praxe notárska komora započíta taktiež prax sudcu, advokáta, prokurátora, komerčného právnika a môže započítať aj inú právnu prax

5. Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (za uchádzača vyžiada sekretariát NK SR)

6. Písomnú charakteristiku doterajšej profesijnej praxe

7. Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Ak je účastníkom výberového konania notár, predkladá len prihlášku do výberového konania. Ak je účastníkom výberového konania notársky kandidát, predkladá okrem prihlášky do výberového konania iba doklady uvedené pod bodmi 4 až 6.

Na prihlášky, ktoré nebudú doručené na Notársku komoru Slovenskej republiky, Krasovského 13, 851 01 Bratislava v stanovenom termíne t.j. do 22. 2. 2016 do 16:00 hod., prípadne na prihlášky, ku ktorým do tohto termínu nebudú doručené doklady uvedené pod číslom 1 – 7, sa nebude prihliadať. Dodatočné zmeny formulácie prihlášok nie sú prípustné.

Organizačný poriadok NK SR a Poriadok výberového konania NK SR  sú k dispozícii k nahliadnutiu na internetovej stránke www.notar.sk.

Počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu určuje minister spravodlivosti. Úhrada za účasť vo výberovom konaní bola stanovená vo výške 497,91 € za každé ďalšie miesto vo výške 165,97 €.

Okruh otázok účastníkom výberového konania z právnej problematiky týkajúcej sa činnosti notára

I. Otázky z občianskeho práva

1. Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana, vznik, zmena a zánik právnych vzťahov

2. Účastníci občianskoprávnych vzťahov a zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka

3. Právne úkony, neplatnosť právnych úkonov, odporovateľné právne úkony a zmluvy ako právne úkony

4. Počítanie času podľa Občianskeho zákonníka, premlčanie a preklúzia

5. Predmet občianskoprávnych vzťahov, veci a práva podľa Občianskeho zákonníka

6. Vecné práva

7. Pojem, obsah, subjekty a predmet vlastníckeho práva, ochrana vlastníctva v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky

8. Vlastnícke právo a nadobúdanie vlastníckeho práva podľa právnej úpravy platnej do roku 1964

9. Vlastnícke právo a nadobúdanie vlastníckeho práva podľa právnej úpravy platnej po roku 1964

10. Držba a vydržanie

11. Podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dohody manželov podľa § 143a Občianskeho zákonníka

12. Práva k cudzím veciam, záložné právo (registrácia záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv), zádržné právo a vecné bremená

13. Záväzkové právo (vznik a obsah záväzkov, spoločné záväzky a spoločné práva, zmeny v obsahu záväzkov, zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka)

14. Zabezpečenie záväzkov (zmluvná pokuta, záložná zmluva, ručenie, uznanie dlhu, zábezpeka)

15. Zabezpečenie záväzkov (zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky)

16. Zánik záväzkov

17. Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (kúpna zmluva, zámenná zmluva a darovacia zmluva, zmluva o pôžičke a zmluva o výpožičke)

18. Spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa osobitného zákona, zmluvy o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

19. Nájomná zmluva, nájom a podnájom bytu a nebytových priestorov podľa osobitného zákona

20. Zmluva o združení podľa Občianskeho zákonníka, občianske združenie podľa zákona o združovaní občanov

21. Občianske súdne konanie (právomoc a príslušnosť súdov, vylúčenie sudcov, účastníci, zastúpenie účastníkov, úkony súdu a účastníkov a činnosť súdu pred začatím konania)

22. Občianske súdne konanie (konanie v prvom stupni)

23. Občianske súdne konanie (odvolanie, obnova konania, dovolanie, mimoriadne dovolanie)

24. Správne súdnictvo

25. Občianske súdne konanie (súdne rozhodnutia)

26. Občianske súdne konanie (starostlivosť súdu o maloletých, konanie o osvojiteľnosti, konanie o osvojenie,

27. Občianske súdne konanie (konanie o úschovách, konanie o umorenie listín, konanie o spôsobilosti na právne úkony a konanie o vyhlásenie za mŕtveho)

28. Výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku, exekučné konanie podľa Exekučného poriadku, notárska zápisnica ako exekučný titul a európsky exekučný titul

29. Základné zásady zákona o konkurze a reštrukturalizácii

30. Dobrovoľné dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách, Notársky centrálny register dražieb

II. Otázky z dedičského práva

1. Vývoj dedičského práva hmotného a procesného v období do 31.03.1964

2. Vývoj dedičského práva hmotného a procesného v období od 01.04.1964

3. Dedenie ako inštitút prechodu práv a povinností v právnom poriadku Slovenskej republiky

4. Nadobúdanie dedičstva, základné predpoklady a zásady dedenia, odmietnutie dedičstva

5. Štát ako účastník konania o dedičstve, odúmrť, odmietnutie dedičstva štátom

6. Možnosti a podmienky vydedenia podľa právnej úpravy platnej v období do 31.03.1964

7. Možnosti a podmienky vydedenia podľa právnej úpravy platnej v období po 31.03.1964

8. Odmietnutie dedičstva

9. Dedenie zo zákona (dedičské skupiny podľa právnej úpravy platnej v období do 31.3.1964)

10. Dedenia zo zákona (dedičské skupiny podľa právnej úpravy platnej v období od 01.04.1964)

11. Dedenie zo závetu (závet poručiteľa a neopomenuteľný dedič podľa právnej úpravy platnej v období do 31.03.1964)

12. Dedenie zo závetu (závet poručiteľa a neopomenuteľný dedič podľa právnej úpravy platnej v období od 01.04.1964)

13. Potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičstva

14. Nespôsobilý dedič, neznámy dedič a ochrana oprávneného dediča,

15. Opatrovník v konaní o dedičstve

16. Konanie o dedičstve, začatie konania o dedičstve,

17. Medzinárodný prvok v konaní o dedičstve (právomoc a použitie práva)

18. Právomoc a príslušnosť súdov pri prejednaní dedičstva,

19. Činnosť súdu a notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve

20. Predbežné vyšetrenie v konaní o dedičstve, príprava podkladov pred prejednaním

dedičstva, neodkladné opatrenia, správa majetku poručiteľa

21. Účastníci konania o dedičstve, postavenie a ochrana práv veriteľa v konaní o dedičstve

22. Predĺžené dedičstvo, prechod dlhov na dedičov v konaní o dedičstve, likvidácia dedičstva

23. Závet v konaní o dedičstve, neplatnosť závetu, postup súdu a súdneho komisára v konaní o dedičstve pri vyhlásení závetu, zbierka vyhlásených závetov

24. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konaní o dedičstve

25. Súpis aktív a pasív dedičstva, určenie všeobecnej ceny majetku poručiteľa, výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva

26. Dedenie po podnikateľovi fyzickej osobe, dedenie obchodného podielu po spoločníkovi v obchodnej spoločnosti, dedenie cenných papierov, dedenie autorských diel, autorských a majetkových práv

27. Spôsoby skončenia konania o dedičstve, súdne rozhodnutia a rozhodnutia vydané notárom v konaní o dedičstve, osvedčenie o dedičstve a jeho právna úprava

28. Oprava dedičského rozhodnutia, procesná obrana a súdna ochrana po vydaní osvedčenia o dedičstve

29. Prejednanie novoobjaveného majetku po poručiteľovi

30. Trovy konania o dedičstve, odmena notára ako súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve, odmena správcu dedičstva a náhrada jeho hotových výdavkov

III. Otázky z predpisov týkajúcich sa notárskej činnosti a interných predpisov Notárskej komory Slovenskej republiky

1. História, vznik a vývoj notárstva na Slovensku do roku 1964 a po roku 1964, prechod štátnych notárov na slobodné notárske povolanie

2. Svetová organizácia latinského notárstva, medzinárodné aktivity Notárskej komory Slovenskej republiky

3. Postavenie notára podľa Notárskeho poriadku a ostatných právnych predpisov, verejnoprávny charakter notárskej činnosti , notár ako verejný činiteľ

4. Notárska činnosť a ďalšia činnosť notára, podmienky výkonu notárskej činnosti, zánik výkonu notárskej činnosti

5. Notársky úrad a notárska kancelária, zabezpečenie chodu notárskej kancelárie, zastupovanie notára spoločníkom a notárskym kandidátom, náhradník notára

6. Notársky koncipient, notársky kandidát a ostatní zamestnanci notára

7. Samospráva notárov, Notárska komora Slovenskej republiky, Konferencia notárov

8. Prezídium a komisie Notárskej komory Slovenskej republiky, ich činnosť a rozsah právomocí

9. Povinnosť mlčanlivosti podľa Notárskeho poriadku, zodpovednosť notára za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti, zodpovednosť zamestnancov notára

10. Notárske listiny, úprava verejných listín a ich podpisovanie, notárske zápisnice (formálne a obsahové náležitosti), vydávanie odpisov, výpisov a potvrdení, zbierka notárskych zápisníc

11. Osvedčovanie právne významných skutočností , osvedčenie o vyhlásení o vydržaní

12. Vidimácia a legalizácia, osvedčenie o predložení listiny, osvedčenie o tom, že je niekto nažive

13. Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, osvedčenie o protestácii zmeniek, Kniha protestov

14. Osvedčovanie iných skutočností Osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom

15. Notárske úschovy, Kniha notárskych úschov, Notársky centrálny register závetov

16. Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky, notárske centrálne registre

17. Notársky centrálny register osvedčených podpisov, Osvedčovacia kniha, Register Dnot, Register N, Nz

18. Notársky centrálny register záložných práv, Notársky centrálny register dražieb

19. Notársky centrálny register listín, Notársky centrálny register určených právnických osôb

20. Manipulácia so spismi, nazeranie do spisov, požičiavanie spisov a rekonštrukcia spisov, úschova ukončených spisov a notársky archív

21. Kancelársky poriadok pre notárov, pečiatky a evidenčné pomôcky notára, druhy registrov a zápisy vykonávané v jednotlivých registroch

22. Interné predpisy prijaté Konferenciou notárov

23. Interné predpisy prijaté Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky

24. Organizačný poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky, Volebný poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky

25. Disciplinárny poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky, dohľad nad činnosťou notárov a výkon disciplinárnej právomoci

26. Vyhláška o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky, Sadzobník Centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky, náhrada hotových výdavkov CIS

27. Etický kódex notára, Štatút sociálneho fondu notárov

28. Skúšobný poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky, Poriadok výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky

29. Zabezpečenie minimálnej bezpečnosti pre ochranu osobných údajov na notárskom úrade

30. Organizačný a pracovný poriadok sekretariátu Notárskej komory Slovenskej republiky, Rokovací poriadok prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky

IV. Otázky z obchodného práva, pozemkového práva, rodinného práva, pracovného práva, ústavného práva, správneho práva a daňového práva

1. Obchodnoprávne vzťahy, činnosť notára v obchodnoprávnych vzťahoch, podnikanie, podnik, obchodné meno a sídlo podnikateľa, konanie podnikateľa, zastúpenie a prokúra podľa Obchodného zákonníka

2. Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom, podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky

3. Založenie a vznik obchodných spoločností a družstva (základné imanie a rezervný fond obchodných spoločností a družstva, vklad spoločníka a správa vkladu obchodných spoločností a družstva, obchodné imanie, základné imanie, obchodný podiel, vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku

4. Štatutárne orgány obchodných spoločností a družstva, spôsob ich konania, zákaz konkurencie, dôsledky porušenia zákazu konkurencie

5. Zrušenie a zánik obchodných spoločností a družstva, cezhraničné zlúčenie a cezhraničné splynutie spoločností na území štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, neplatnosť spoločnosti a zmena právnej formy spoločnosti

6. Verejná obchodná spoločnosť

7. Komanditná spoločnosť

8. Spoločnosť s ručením obmedzeným

9. Akciová spoločnosť

10. Družstvo

11. Európske družstvo, Európska spoločnosť a Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

12. Obchodný register

13. Zmenkové právo (charakteristika zmenky, druhy zmeniek, zmenkový protest, druhy zmenkových protestov, formálne a obsahové náležitosti protestnej listiny, osvedčenie notára o protestácii zmenky)

14. Živnosť a prevádzkovanie živnosti podľa živnostenského zákona, živnostenské oprávnenie a živnostenský register

15. Základné práva a slobody v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky ako nezávislý súdny orgán v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky, sústava súdov a základné zásady ich činnosti

16. Sústava daní v Slovenskej republike (správa daní a poplatkov, základné zásady daňového konania, orgány štátnej správy v oblastí daní a poplatkov, daň z príjmov fyzickej osoby podľa zákona o dani z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností, daň z nehnuteľností)

17. Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov, osvedčenie notára o splnení podmienok pre zápis do zoznamu prijímateľov podielov zaplatenej dane

18. Súdne poplatky, súdne poplatky za konanie o dedičstve, súdne poplatky vo veciach obchodného registra

19. Správne poplatky, správne poplatky súvisiace s katastrom nehnuteľností

20. Základné zásady zákonníka práce a pracovnoprávne vzťahy, zamestnávateľ a zamestnanec, právne úkony podľa zákonníka práce, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, pracovný pomer, vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru, pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, náhrada škody, zodpovednosť zamestnanca za škodu, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

21. Vznik a zánik manželstva, určovanie otcovstva, zapretie otcovstva

22. Zastupovanie maloletého rodičmi a opatrovníkom, vyživovacia povinnosť medzi rodičmi a deťmi podľa zákona o rodine, osvojenie

23. Kataster nehnuteľností, predmet a obsah katastra, katastrálne konanie, opatrenia štátu proti drobeniu pozemkov podľa zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov,

24. Pozemková kniha a nadobúdanie vecných práv do 31.03.1964 a po 01.04.1964, evidencia nehnuteľností v katastri nehnuteľností podľa právnych predpisov platných po roku 1964

25. Slovenský pozemkový fond a jeho oprávnenia nakladať s pozemkami

26. Činnosť notára podľa zákona o poľovníctve a zákona o pozemkových spoločenstvách

27. Notár ako rozhodca podľa zákona o rozhodcovskom konaní

28. Notár ako mediátor podľa zákona o mediácii a mediátoroch

29. Ochrana osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov

30. Notár ako povinná osoba podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy, zaručený elektronický podpis, elektronické podania

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1780

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: