Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Už tretí rok s časopisom Súkromné právo

PR • 20.3. 2017, 18:37

Cieľom, ktorý si redakcia časopisu Súkromné právo pred viac než dvoma rokmi vytýčila, bolo vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu o problémoch súkromného práva. Po dvoch ročníkoch je možné vyhodnotiť dobré aj zlé skúsenosti, na základe ktorých sme pristúpili  aj k určitým zmenám, ktoré budú mať pozitívny dopad na kvalitu časopisu. Navyše, pri ohliadnutí späť už môžeme jasne formulovať základné bázy, na ktorých je tento dvojmesačník postavený. Tieto východiská budú aj v treťom roku existencie najviac ovplyvňovať podobu, obsah a formu príspevkov, ktoré čitateľom chceme prinášať.

Odborná profilácia na súkromné právo

Ako už názov časopisu napovedá, naším cieľom bolo etablovať sa na slovenskom právnickom trhu s časopisom, ktorý sa venuje aktuálnym a praktickým otázkam súkromného práva, resp. súkromnoprávnym presahom verejnoprávnych disciplín. Na jeho stránkach tak nájdete najmä príspevky z občianskeho, obchodného, pracovného práva, alebo medzinárodného práva súkromného.

Tretí rok nášho fungovania priniesol podstatné rozšírenie redakčnej rady časopisu o ďalších odborníkov. V redakčnej rade už pôsobia predstavitelia slovenskej a českej vedy a praxe súkromného práva, akými sú (v abecednom poradí) doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., doc. JUDr. Anton Dulak, CSc., prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš, doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD., prof. JUDr. Oľga Ovečková, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., DrSc., doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. Rozšírením redakčnej rady zamýšľame pokryť širšie spektrum súkromnoprávnych otázok, aby všetky aktuálne otázky a problematiky mali v časopise zastúpenie, ako aj zabezpečiť komplexnejší recenzný postup.

Zameranie na praktické problémy

Časopis Súkromné právo sa, na rozdiel od niektorých iných časopisov, cielene profiluje ako časopis, zameraný na súkromnoprávne otázky so zásadným praktickým dopadom a nevyhnutným aplikačným presahom. Praktické zameranie príspevku, resp. jeho prínos pre aplikáciu práva má ako hodnotiace kritérium nezastupiteľnú úlohu v rámci recenzného konania, pri rozhodovaní o jeho publikovaní. Našim zámerom je osloviť nielen akademikov, ale prinášať informácie o súkromnom práve bez ohľadu na stavovskú príslušnosť, či inú profesijnú perspektívu autorov a čitateľov.

Na stránkach časopisu sa aj naďalej budete môcť stretnúť s článkami rôzneho zamerania, spracovania a rozsahu. V podrobnejších štúdiách autorky a autori ponúknu podrobnú analýzu konkrétneho problému, tak z pohľadu doktríny, ako aj zo skúseností aplikačných orgánov. Prehľadové príspevky systematizujú poznatky či výsledky rozhodovacej činnosti v určitej oblasti do užívateľsky vhodnej podoby. Informačné príspevky prinesú informácie o novej právnej úprave či súdnych rozhodnutiach a kritické reakcie ponúknu iné pohľady na ustálenú aplikačnú prax, názory v doktríne alebo na konkrétne súdne rozhodnutia.  

Otvorená akademická diskusia

Ctíme si otvorenú akademickú debatu, ako aj potrebu kritickej analýzy právnych názorov, vyslovených v literatúre alebo v judikatúre. Podobne, ako v predchádzajúcich ročníkoch, naďalej chceme podporovať kritickú výmenu názorov jednotlivých autorov. Preto budeme prednostne zaraďovať do časopisu príspevky, ktorými sa reaguje na už publikované príspevky, alebo na aktuálne výsledky rozhodovacej činnosti súdov.

Aktuálnosť a rýchlosť redakčného konania

Hoci sme, po euforickom štarte časopisu v jeho prvom ročníku, zmenili periodicitu vydávania na dvojmesačnú, naďalej sa budeme snažiť prinášať čo najaktuálnejšie informácie o novinkách v súkromnom práve, či už zo sveta legislatívy alebo judikatúry. Podobne ako doteraz, aj v budúcnosti chceme takpovediac „v priamom prenose“ prinášať analýzy novej právnej úpravy či aktuálnych rozhodnutí (najmä) Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky či Súdneho dvora EÚ.   

PR článok

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4259

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: