TlačPoštaZväčšiZmenši

SDEÚ k odškodňovaniu obetí úmyselného násilného trestného činu

22.7. 2020, 17:58 |  najpravo.sk

Členské štáty musia priznať odškodnenie všetkým obetiam úmyselného násilného trestného činu, a to aj tým, ktoré majú bydlisko na ich vlastnom území.

Odškodnenie nemusí pokrývať úplnú náhradu škody, ale jeho výška nemôže byť čisto symbolická

Tak znie verdikt Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 16. júla 2020 vo veci C-129/19, Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV.

O čo išlo?

V rozsudku Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19), vyhlásenom 16. júla 2020, Súdny dvor zasadajúci ako veľká komora v prvom rade rozhodol, že systém mimozmluvnej zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie sa z dôvodu, že tento členský štát neprebral smernicu 2004/801 včas, uplatní na obete s bydliskom v uvedenom členskom štáte, na území ktorého bol spáchaný úmyselný násilný trestný čin. V druhom rade Súdny dvor rozhodol, že paušálnu náhradu, ktorá sa priznáva obetiam sexuálneho násilia na základe vnútroštátneho systému odškodňovania obetí úmyselných násilných trestných činov, nemožno kvalifikovať ako „spravodlivú a primeranú“ v zmysle tejto smernice, pokiaľ je stanovená bez toho, aby sa prihliadlo na závažnosť následkov, ktoré má spáchaný trestný čin vo vzťahu k obetiam, a teda nepredstavuje primeraný príspevok na náhradu spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy.

V tejto veci v októbri 2005 bola BV, talianska občianka s bydliskom v Taliansku, obeťou sexuálneho násilia spáchaného na území tohto členského štátu. Suma 50 000 eur, ktorú jej boli povinní zaplatiť páchatelia tohto násilia z dôvodu náhrady škody, jej však nemohla byť vyplatená z dôvodu ich úteku. Vo februári 2009 podala BV proti Presidenza del Consiglio dei Ministri (Úrad predsedu Rady ministrov, Taliansko) žalobu o náhradu škody, ktorú údajne utrpela z dôvodu, že Taliansko včas neprebralo smernicu 2004/802 . V rámci tohto konania bola Presidenza del Consiglio dei Ministri v prvostupňovom konaní uložená povinnosť zaplatiť BV sumu 90 000 eur, pričom v odvolacom konaní bola suma znížená na 50 000 eur.

Vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o kasačnom opravnom prostriedku, ktorý podal Presidenza del Consiglio dei Ministri, sa na jednej strane pýtal na možné uplatnenie systému mimozmluvnej zodpovednosti členského štátu – z dôvodu, že tento členský štát neprebral smernicu 2004/80 včas – vo vzťahu k obetiam úmyselných násilných trestných činov, ktoré sa nenachádzajú v cezhraničnej situácii. Na druhej strany vyjadril pochybnosť, pokiaľ ide o „spravodlivú a primeranú“ povahu paušálnej sumy 4 800 eur, ktorú stanovuje talianska právna úprava3 na účely odškodnenia obetí sexuálneho násilia, v zmysle smernice 2004/80.

Pokiaľ ide o prvú otázku, Súdny dvor najprv pripomenul podmienky umožňujúce konštatovať zodpovednosť členských štátov za škodu spôsobenú jednotlivcom porušením práva Únie, pričom týmito podmienkami sú existencia porušenej právnej normy Únie, ktorá priznáva práva jednotlivcom, dostatočne závažné porušenie tejto normy a príčinná súvislosť medzi týmto porušením a škodou, ktorú utrpeli jednotlivci. V tomto prípade a vzhľadom na znenie smernice 2004/80, jej kontext a ciele Súdny dvor najmä uviedol, že prostredníctvom tejto smernice sa normotvorca Únie nerozhodol pre to, aby každý členský štát zaviedol osobitný systém odškodňovania obmedzený len na obete úmyselných násilných trestných činov, ktoré sa nachádzajú v cezhraničnej situácii, ale pre to, aby sa na tieto obete uplatňovali vnútroštátne systémy odškodňovania obetí týchto trestných činov spáchaných na jednotlivých územiach členských štátov. Po vykonaní svojej analýzy usúdil, že smernica 2004/80 ukladá všetkým členským štátom povinnosť zaviesť systém odškodňovania vzťahujúci sa na všetky obete úmyselných násilných trestných činov spáchaných na ich územiach, a nielen na obete, ktoré sa nachádzajú v cezhraničnej situácii. Súdny dvor z uvedeného vyvodil, že smernica 2004/80 priznáva právo na spravodlivé a primerané odškodnenie nielen obetiam týchto trestných činov, ktoré sa nachádzajú v takejto situácii, ale aj obetiam, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu, kde bol trestný čin spáchaný. S výhradou splnenia ďalších dvoch uvedených podmienok má preto jednotlivec právo na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená nesplnením povinnosti, ktorá členskému štátu vyplýva zo smernice 2004/80, a to bez ohľadu na to, či sa tento jednotlivec nachádzal alebo nenachádzal v cezhraničnej situácii v čase, keď bol obeťou dotknutého trestného činu.

Pokiaľ ide o druhú otázku, Súdny dvor konštatoval, že vzhľadom na to, že smernica 2004/80 neobsahuje nijaký údaj o výške náhrady, ktorá by mala zodpovedať „spravodlivému a primeranému“ odškodneniu, táto smernica priznáva členským štátom na tento účel určitú mieru voľnej úvahy. Hoci toto odškodnenie nemusí nevyhnutne zabezpečovať úplnú náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená obetiam úmyselných násilných trestných činov, nemôže mať len symbolickú alebo zjavne nedostatočnú povahu vzhľadom na závažnosť následkov, ktoré má spáchaný trestný čin vo vzťahu k týmto obetiam. Podľa Súdneho dvora totiž odškodnenie priznané takýmto obetiam na základe tejto smernice musí v primeranej miere kompenzovať utrpenie, ktorému boli vystavené. V tejto súvislosti Súdny dvor tiež spresnil, že paušálne odškodnenie takýchto obetí možno kvalifikovať ako „spravodlivé a primerané“, pokiaľ je sadzobník náhrad škôd dostatočne podrobný, aby sa zabránilo tomu, že by sa paušálne odškodnenie stanovené v prípade určitého druhu násilia mohlo vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu ukázať ako zjavne nedostatočné.

Odkazy:

1 Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov (Ú. v. EÚ L 261, 2004, s. 15; Mim. vyd. 19/007, s. 65).

2 Podľa článku 12 ods. 2 smernice „všetky členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne pravidlá ustanovovali existenciu systému odškodňovania obetí úmyselných násilných trestných činov spáchaných na ich jednotlivých územiach, ktorý zaručuje spravodlivé a primerané odškodnenie pre obete“.

3 Treba poznamenať, že po podaní žaloby o určenie mimozmluvnej zodpovednosti smerujúcej proti Taliansku, tento členský štát zaviedol systém odškodňovania obetí úmyselných násilných trestných činov spáchaných na talianskom území, a to bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú bydlisko v Taliansku. Tento systém sa tiež so spätnou účinnosťou vzťahuje na činy patriace pod tento druh trestnej činnosti, ktoré boli spáchané po 1. júli 2005.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 21
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková: Predsedu ŠTS by som si mohla vybrať z terajších kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-mohla-by-som-si-vybrat-pred/484487-clanok.html

Vo výberovom konaní na post predsedu Špecializovaného trestného súdu získal najviac bodov ...

Kyselica sa chce venovať najmä zákonom v gescii rezortu spravodlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/kyselica-sa-chce-v-nrsr-venovat-zakono/484404-clanok.html

Lukáš Kyselica chce ako poslanec parlamentu za OĽANO presadzovať legislatívu, ktorá je v ...

Na rezorte spravodlivosti vyberajú predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/na-rezorte-spravodlivosti-vyberaju-pred/484401-clanok.html

Do výberového konania sa prihlásili sudcovia ŠTS Michal Truban, Ján Hrubala a Ján Buvala.

Verejné vypočutie kandidátov na sudcu ÚS má byť 10. septembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/verejne-vypocutie-kandidatov-na-sudcu/484347-clanok.html

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátov.

Európska prokuratúra bude dozerať na eurofondy a podvody s DPHhttps://www.teraz.sk/slovensko/europska-prokuratura-bude-dozerat-na/484241-clanok.html

Európska prokuratúra bude nezávislým orgánom EÚ, zodpovedným za vyšetrovanie trestných ...

Grendel:V zákone o prokuratúre nemusia byť dôvody na odvolanie šéfa GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelv-zakone-o-prokurature-nemusia/484285-clanok.html

V zákone o prokuratúre nemusí byť časť upravujúca dôvody odvolania generálneho či ...

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: