Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Sčítanie obyvateľov v roku 2011, právo alebo povinnosť?

10.3. 2011, 17:17 |  Edmund Horváth

Ako ste si už určite všimli, v Zbierke zákonov pod číslom 1/2011 Z. z. vyšlo nariadenie, vlády, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, v zmysle ktorého sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.

V ustanovenom čase sa zisťujú údaje v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011, v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.

Uvedenému nariadeniu vlády však predchádzalo Opatrenie Štatistického úradu SR č. 438/2010, ktorým sa ustanovili podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydal sa vzor sčítacieho tlačiva.

Poďme sa však vrátiť v čase ešte viac dozadu, až do roku 2008, kedy vyšiel zákon č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktorý stanovil obsah, rozsah a spôsob vykonania sčítania a z ktorého vyplýva pre občanov povinnosť zúčastniť sa sčítania.

Čo je cieľom sčítania?

Ako uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke, ide o akciu mimoriadneho významu a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie po desiatich rokoch, ktoré má poskytnúť nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenska, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre.

Štatistický úrad bude zisťovať tiež údaje o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu.

Treba sa zúčastniť sčítania?

Túto otázku si kladie množstvo ľudí, hlavne zo strachu pred možnými sankciami. Množstvo ľudí študuje alebo pracuje v zahraničí, preto je táto otázka viac než aktuálna. Štatistický úrad zdôrazňuje, že  v sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov.

Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona.

Logo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Ako bude sčítanie prebiehať?

  • pred sčítaním

Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný sčítací obvod.

Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.

Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom - za každý dom jedno sčítacie tlačivo

  • sčítanie

Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky.

  • po sčítaní

Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky. 

Formuláre

Chcete vidieť, ako budú vyzerať sčítacie formuláre? Čo vlastne treba priznať? Je dobré sa pripraviť na každú otázku. Pozrite sa na jednotlivé formuláre podrobnejšie.

Sčítací formulár Údaje o obyvateľovi

Sčítací formulár Údaje o byte

Sčítací formulár Údaje o dome

 Mám otázku

V súvislosti so sčítavaním sa natískajú rôzne otázky. Čo v prípade ak pracujem v zahraničí? Ako bude prebiehať elektronické sčítavanie? Štatistický úrad sa na svojej internetovej stránke snaží dať odpovede na najfrekventovanejšie otázky. Pozrite sa SEM, či náhodou medzi nimi nie je aj tá vaša. 

 

(Údaje citované a logo prevzaté z internetovej stránky portal.statistics.sk) 

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca