TlačPoštaZväčšiZmenši

Prejudiciálne otázky slovenských súdov na Súdnom dvore

6.2. 2013, 19:54 |  najpravo.sk

Na stole Súdneho dvora EÚ sa v súčasnosti nachádza viacero návrhov na začatie prejudiciálneho konania podaných slovenskými súdmi. Pozrime sa na niektoré z nich:

Prihliadať ex offo na premlčanie pohľadávok v spotrebiteľských veciach?

Krajský súd v Prešove podal návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci žalobcu SKP, k. s. proti žalovanému Ján Bríla, v ktorom sa pýta:

Majú sa čl. 38 Charty základných práv Európskej únie a čl. 6 ods. 1 a čl. 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS_ z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať tak, že im odporuje právna úprava členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu na návrh dodávateľa o premlčanej pohľadávke proti spotrebiteľovi neumožňuje ex offo prihliadnuť na premlčanie, aj keď sa voči spotrebiteľovi uplatňujú plnenia z neprijateľných zmluvných podmienok?

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, majú sa čl. 6 ods. 1 a čl. 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať tak, že súd má z úradnej povinnosti poskytnúť spotrebiteľovi poučenie o jeho práve namietať premlčanie pohľadávky veriteľa?

Účasť združení na ochranu práv spotrebiteľov v exekučných súdnych konaniach

Okresný súd vo Svidníku vo veci žalobcu Pohotovosť, s. r. o. proti žalovanému Miroslav Vašuta sa pýta:

Či sa má čl. 6 ods. l, čl. 7 ods. l a čl. 8 smernice Rady 93/13 EHS_ o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a čl. 47 v spojení s čl. 38 Charty základných práv Európskej únie vykladať tak, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je § 37 ods. 1 a 3 Exekučného poriadku, ktorá neumožňuje združeniu na ochranu práv spotrebiteľov v exekučnom súdnom konaní vedľajšie účastníctvo?

Ak je odpoveď na prvú otázku taká, že uvedená právna úprava nie je v rozpore s právom Spoločenstva, majú sa ustanovenia § 37 ods. 1 a 3 Exekučného poriadku vykladať tak, že nebránia tomu, aby vnútroštátny súd v súlade s čl. 6. ods. 1, čl. 7 ods. 1 a čl. 8 priznal združeniu na ochranu práv spotrebiteľov postavenie vedľajšieho účastníka v exekučnom súdnom konaní?

Výkon záložného práva predajom nehnuteľnosti napriek námietkam spotrebiteľa

Okresný súd v Prešove vo veci žalobcov Petra Macinského a Evy Macinskej proti žalovanej Getfin s.r.o. a Financreal s.r.o. položil nasledovnú prejudiciálnu otázku:

Či sa má smernica Rady 93/13 EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať v tom zmysle, že jej odporuje právna úprava členského štátu, akou je ustanovenie §151j ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ďalšími ustanoveniami právnej úpravy dotknutej vo veci samej, ktorá umožňuje veriteľovi vymôcť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok tak, že vykoná záložné právo predajom nehnuteľnosti aj napriek námietkam spotrebiteľa, spornosti veci a bez posúdenia zmluvných podmienok súdom alebo iným nezávislým tribunálom?

Podľa § 151j ods. 1 OZ ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva. V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť spôsobom určeným v zmluve alebo predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona, alebo domáhať sa uspokojenia predajom zálohu podľa osobitných zákonov, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

Rozhodnutie súdu iného členského štátu o neprijateľnosti zmluvnej podmienky

Krajský súd v Prešove podal vo veci žalobcu GIC Cash a. s. proti žalovanému Marián Gunčaga podal návrh, v ktorom položil tieto prejudiciálne otázky:

Má sa čl. 47 v spojení s čl. 38 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len "Charta"), čl. 6 ods. 1 a čl. 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať tak, že ak súd v spore zo spotrebiteľskej zmluvy posudzuje neprijateľnosť zmluvnej podmienky a zmluvnú podmienku s obdobným alebo rovnakým významom za porovnateľných skutkových okolností už preukázateľne určil súd iného členského štátu za neprijateľnú, má spotrebiteľ právo, aby sa súd s takýmto rozhodnutím súdu iného členského štátu z pohľadu hľadiska posúdenia neprijateľnosti posudzovanej zmluvnej podmienky vysporiadal?

2. Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, poruší súd základné právo spotrebiteľa podľa čl. 47 v spojení s čl. 38 Charty v prípade, ak sa nevysporiada s preukázaným rozhodnutím súdu iného členského štátu o neprijateľnosti zmluvnej podmienky s obdobným alebo rovnakým významom? 

Študujte viac TU.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2532
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v ...

Špecifikácia plnomocenstva udeleného advokátovi v dovolacom konaní

Plnomocenstvo udelené advokátovi, hoci nie je špecifikované na dovolacie konanie, ale výslovne sa v ňom uvádza, že splnomocniteľ zmocňuje ...

Základné právo na právnu pomoc, odpustenie zmeškania lehoty, dovolanie

Pokiaľ zákonodarca vyžaduje na podanie dovolania povinné právne zastúpenie a zabezpečuje pre prípad nemajetnosti potenciálneho dovolateľa ...

Ochrana slabšieho v pracovnom práve, zisťovanie „procesnej pravdy“ v konaní

Aj napriek ústavnej zásade voľného hodnotenia dôkazov nemôže všeobecný súd bez náležitého odôvodnenia „uveriť“ a stotožniť sa s ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Súkromné právo 6/2021

Súkromné právo 6/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 6/2021

Zo súdnej praxe 6/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: