Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Predžalobnú výzvu ako úkon právnej služby od 1. júla súdy neuznajú

najpravo.sk • 29.6. 2016, 17:12

Súdna prax nebola jednotná v závere, či v rámci náhrady trov konania spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia môže byť zahrnutý aj úkon právnej služby - predžalobná výzva, resp. pokus o zmier. Prevládal názor, že nejde o úkon vykonaný v rámci konania, a teda nemôže byť refundovaný neúspešnou stranou v rámci náhrady trov konania, kde môžu byť priznané úspešnému účastníkovi len trovy vzniknuté v súvislosti s vedením súdneho konania, t. j. po podaní návrhu. Druhý názorový prúd zastával názor, že kvalifikovanou predžalobnou výzvou možno odvrátiť súdne konanie, a teda má svoj účel. Ak by aj zostala bezvýsledná, nemožno konštatovať, že by spísanie výzvy bolo samoúčelné, naviac zákon explicitne nelimitoval v ustanovení § 142 ods. 1 OSP vznik trov len po začatí konania. Obdobne to platilo aj v iných prípadoch, napríklad ak si žalobca nezastúpený advokátom uplatňoval v rámci náhrady trov konania hotové výdavky za poštovné či cestovné, ktoré vynaložil pred začatím konania, alebo správne poplatky za výpisy z Registra obyvateľov SR vynaložené pred začatím konania a i.

Tomuto názorovému rozkolu je však už od 1. júla 2016 koniec. Ak budú súdy rozhodovať o náhrade trov konania po 1. júli 2016, či už v konaniach začatých pred 1. júlom 2016, alebo začatých po 1. júli 2016, priznanie výdavkov, ktoré vznikli pred začatím konania v rámci náhrady trov konania je vylúčené samotným znením normy. Ide o ustanovenie § 251 CSP, ktoré obsahuje definíciu trov konania. Znie:

„Trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva.“

Pokiaľ si žalobca bude nárokovať zaplatenie pohľadávky, pripomíname, že podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením. Práve pod náklady spojené s jej uplatnením možno zahrnúť výdavky, ktoré vznikli v priamej súvislosti s účelným uplatnením splatnej pohľadávky v štádiu pred začatím konania (poštovné, cestovné, právne služby a i.). Dotadeto sa situácia javí pre veriteľov pozitívne, a teda, že uvedené výdavky si môžu stále uplatniť, síce už nie v rámci náhrady trov konania, ale ako príslušenstvo pohľadávky. Dostávame sa však k neuralgickému bodu, ktorým je spoplatňovanie kvantifikovaného príslušenstva uplatnených pohľadávok. Ak si teda žalobca uplatní v konaní niektoré výdavky, ktoré vznikli pred začatím konania ako príslušenstvo pohľadávky, nie je vylúčené, že niektoré súdy budú zastávať názor, podľa ktorého kvantifikované príslušenstvo pohľadávky (vyčíslené konkrétnou sumou) má byť zahrnuté do základu pre výpočet súdneho poplatku.

Autor: Kolektív portálu najprávo.sk
Ilustračné foto publikácií venujúcich sa rekodifikácii: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2091

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: